Ako by sme mohli podporiť mladé a inteligentné páry v tom, aby mali viac detí?

Nathaniel Weyl
autor: Nathaniel Weyl

Úvodné slová prekladateľa: Nasledovný text od Nathaniela Weyla bol publikovaný v Eugenickom vestníku v roku 1984. Dôvodom pre jeho preloženie bol môj zámer bližšie oboznámiť čitateľov s konceptom pozitívnej eugeniky. Eugeniku môžeme definovať ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom dedičnosti a hľadá spôsoby, ako zlepšiť genofond populácie. Pokiaľ ide o typy eugeniky môžeme sa stretnúť s dvomi základnými koncepciami:

1. Klasickou eugenikou, ktorá spočíva v aplikácii podobných metód, aké sa používajú pri šľachtení zvierat a rastlín. K nej zaraďujeme 2 základné podtypy:
a) Pozitívnu eugeniku – jej cieľom je, aby mali ľudia so žiaducimi vlastnosťami (zdravie, inteligencia, morálny charakter) viac detí.
b) Negatívnu eugeniku – ktorej cieľom je, aby ľudia s nežiaducimi vlastnosťami (mentálne postihnutí, asociáli, psychopati, devianti, kriminálni delikventi, atď.), mali menej detí alebo žiadne. Pre lepšiu predstavu negatívnej eugeniky odporúčam nasledujúce články:
1. Nevyhnutnosť plánovaného rodičovstva
2. Heretické myšlienky o potrate a eugenike
3. Opýtajte sa eugenika: otázka sterilizácie

2. Modernou eugenikou, ktorá používa k dosiahnutiu rovnakých cieľov aké má klasická eugenika biotechnológie (umelé oplodnenie, prenatálna analýza genetických chorôb a porúch kombinovaná s eugenickými potratmi, oplodnenie in vitro, klonovanie, genetické inžinierstvo, implantácia nových génov, atď.). Viac o modernej eugenike sa dozviete v článku Budúci čínsky superštát: Eugenika Richarda Lynna.

V našich končinách je eugenika pomerne stále tabu (a to dokonca i v rámci alternatívnej scény), hoci sa občas objavia v tejto oblasti výnimky, akou je napr. kniha od českého psychológa Petra Bakalářa “Tabu v sociálních vědách”, ktorá síce mnohé objasňuje, avšak stále ide iba o nepatrnú kvapku v mori. O dosť lepšia je situácia v Spojených štátoch, ktoré sa môžu pochváliť bohatou históriou eugenických hnutí, ako i väčšou slobodou diskusie na túto tému.

O jednom zo spôsobov aplikácie pozitívnej eugeniky, ktorá je z vyššie spomenutých typov eugeniky najmenej kontroverzná a pre širokú verejnosť najprijateľnejšia, sa bližšie dozviete v nasledujúcom článku. Prajem vám príjemné čítanie.

 

Naša krajina každoročne míňa miliardy dolárov na podporu lenivých a nezamestnateľných ľudí, zatiaľ čo sa stále viac množia. Nemohla by urobiť ani minimum z toho pre zdravé a mladé páry dobrého charakteru a nadpriemernej inteligencie? Deti z tejto skupiny zvyčajne zvýšia produktivitu a pokrok národa, kým deti z prvej menovanej skupiny sa zvyčajne stanú záťažou pre spoločnosť a znížia produktivitu populácie ako celku.

Je nevyhnutné, aby naši inteligentní mladí muži a ženy neodkladali rodičovstvo až do doby, kedy ich najsilnejšia plodnosť skončí. Mali by sme ich podporovať v tom, aby mali deti už počas tohto obdobia, keďže je prirodzene najvhodnejšie, a to dokonca i v tom prípade, že nebudú v tom čase úplne odkázaní len sami na seba. Dodatočné náklady výchovy detí sú väčšie u mladých ľudí, ktorí práve rozbiehajú svoju kariéru, ako u tých v strednom veku. Pre národ ako celok i jeho individuálnych členov je spoločenskou povinnosťou, aby pomáhali inteligentným a zaslúžilým párom v ich reprodukcii a týmto spôsobom zlepšili genetickú kvalitu americkej populácie. V tomto prípade sú obzvlášť schopní bohatší ľudia, ktorých reprodukčné obdobie je už minulosťou. Bohužiaľ, zriedkakedy tak činia.

Najväčšou prekážkou pokroku v progresívnej eugenike (tiež nazývanej „pozitívna eugenika“) je skutočnosť, že žijeme v rovnostárskej spoločnosti. Predstava, že všetci ľudia sú si rovní v inteligencii a schopnostiach je stanovisko, v ktoré žiaden rozumný človek neverí, napriek tomu ho každý prezieravý politik na oko prestiera. Z toho dôvodu sú programy zamerané na finančnú pomoc rodičom, aby mohli vyprodukovať veľké rodiny, nediskriminačne aplikované na všetkých alebo selektívne na čo do genetickej kvality zväčša ochudobnené segmenty populácie. Akýkoľvek pokus obmedziť verejnú podporu iba pre tých rodičov, ktorí preukázali, že dodržiavajú zákony a sú minimálne priemernej inteligencie by bol umlčaný ako urážka demokratického ducha a triedna legislatíva utláčajúca chudobných.

Aby si národ udržal svoje vedúce postavenie, mal by kombinovať hojnosť plodnosti jeho inteligentnej a cnostnej mládeže s vyššími vzdelávacími prostriedkami prístupnými každému, kto disponuje nevyhnutnými duševnými schopnosťami.

Pre mužov a ženy nadpriemernej inteligencie sú dnes najvýznamnejšími inštitúciami pre selekciu partnera a založenia rodiny koedukované internáty. Sú mimoriadne vhodné pre plnenie tejto úlohy, pretože sú polouzatvorenými komunitami, v ktorých mladí muži a ženy spoločne žijú a študujú počas rokov ich zvýšenej sexuálnej vitality, plodnosti a rastúceho záujmu o vytvorenie stabilných, emocionálnych zväzkov. Manželstvá vysokoškolských študentov, počas štúdia alebo po jeho ukončení, majú tendenciu spájať mužov a ženy, ktorí sú, pokiaľ ide o inteligenciu, skôr spárení nenáhodne než priemer a je u nich väčšia pravdepodobnosť splodenia nadaných, nadpriemerných detí. Vzdelávanie a výchova detí vôbec nemusia byť v rozpore. Rodičia by si mali uvedomiť, že odrádzanie detí od uzavretia manželstva počas ich vysokoškolských rokov znižuje fertilitu ich rodiny, keďže počet detí závisí z veľkej časti od toho, kedy ich rodičia začnú s ich plodením. Myšlienka nulového populačného rastu má disproporčne väčší vplyv na vysokoškolákov. Z toho dôvodu predstavuje intelektuálne oslabenie amerického ľudu. Našťastie sa od nej pomaly upúšťa.

Štipendiá, platy, granty, pôžičky a dotácie umožnili väčšine duševne spôsobilým Američanom získať vysokoškolské vzdelanie. Niektorí z pol milióna vietnamských veteránov a milióny post-vietnamských veteránov sú potencionálnymi príjemcami štedrých, vzdelávacích výhod. Je to dané tým, že kvôli masívnej prítomnosti veteránov na akademickej pôde by boli vláda, univerzity a vysoké školy viac zosúladené s problémami mladých, ženatých a vydatých študentov s deťmi a pomohli by im s pôžičkami, zamestnaním na čiastočný úväzok, strediskami dennej starostlivosti a dotovaným bývaním. Zároveň by súdne príkazy a správne rozhodnutia prinútili predtým výlučne mužské a ženské internáty stať sa viac koedukovanými, takže by tieto inštitúcie nadobudli i význam komunít pre selekciu partnerov.

Pod tlakom militantných, menšinových organizácií a akademických liberálov a marxistov, sa rola eugeniky na vysokých školách znižuje, keďže sa znižujú štandardy pre prijímacie konanie a maturitu. Navyše niektoré univerzity ako napr. Kolumbijská univerzita, Chicagská univerzita, Pennsylvánska univerzita, Univerzita v Južnej Kalifornii a Temletonova univerzita sa doslova ocitli v záplave slumov. Stali sa malými ostrovčekmi v oceáne neresti a kriminality. Namiesto toho, aby sa presťahovali do zdravšieho prostredia, tieto univerzity sa vo všeobecnosti zaviazali pokusu o “rehabilitáciu” ich susedstiev, ktorá však zvyčajne neslávi žiaden úspech.

Výsledkom je, že takéto univerzity do značnej miery prestali byť komunitami pre selekciu partnerov alebo iné účely a stali sa miestom, kde študenti a fakulta trávia minimálny čas – niekedy i na svoje vlastné riziko. Netreba ani dodávať, že sú sotva vhodným miestom pre založenie rodiny.

Aké praktické kroky by sme mohli podniknúť, aby sme posilnili úlohu vysokých škôl ako miesta, kde sa uskutočňuje partnerská selekcia a zakladá sa rodina?

Základný krok by bol ekonomický a pozostával by z pozdvihnutia ekonomickej pozície rodičov oproti bezdetnými, t.j. s finančnej a inej pomoci mladým párom v rozsahu dostatočnom k tomu, aby eliminoval ekonomické pohnútky zostať bez detí. Táto pomoc môže obsahovať nasledujúce špecifiká:
– Pomoc pri získaní zamestnania, rovnako pre študentov, ako i neštudujúcich manželov.
– Nízko-nákladové dotované bývanie, ktoré poskytuje uspokojivé, zdravé a bezpečné prostredie, v ktorom môžu deti vyrastať.
– Centrá poskytujúce zadarmo dennú starostlivosť.
– Poskytovanie detských sestier a rodičovských pomocníkov zdarma.
– Špeciálne štipendiá a postgraduálne štipendium.
– Čiastočné odpustenie študentských pôžičiek za každé narodené dieťa – až do 100%.
– Úľavy na cestovnom pre dochádzajúcich študentov, ktorí uzavreli manželstvo.
– Plne zaplatená a adekvátna materská dovolenka z práce na univerzite.
– Nízko-nákladové a komplexné zdravotné poistenie pre deti študujúcich rodičov.
– Zvýšenie platov vysokoškolákom za každé narodené dieťa.

Takýto program by nielenže mal ďalekosiahle eugenické výhody, ale mohol by byť i v bezprostrednom záujme inštitúcií, ktoré ho príjmu, keďže by sa stali viac konkurencieschopnými v prilákaní špičkových študentov, z ktorých mnohí sú v manželstve. Takto by ich prestíž stúpla, čo by v konečnom dôsledku viedlo k dotáciám, grantom, výskumným fondom a donáciám. Táto situácia by bola tiež ku prospechu miest a obcí, v ktorých by sa takéto inštitúcie nachádzali.

Okrem samotných univerzít je inštitúciou najlepšie vybavenou pre plánovanie a vykonávanie takéhoto programu ministerstvo školstva. Bohužiaľ, je tu príliš malý tlak k tomu, aby sa podujalo na niečo také. Je tomu tak z časti i kvôli našej vysoko frakcionovanej krajine, kde nátlakové skupiny okupujú miesta, kde kedysi panovala zhoda. Mladí rodičia sú jednou z mála majoritných skupín, ktorá sa neorganizuje za účelom lobovania za svoje špecifické záujmy. Avšak tieto záujmy, na rozdiel od záujmov mnohých iných menšín, sa do značnej miery zhodujú so záujmom národa ako celku.

K programom a stimulom je potrebná i zásadná zmena v postoji – poznanie, že privolávanie biologického zániku je nemorálne. Nová etika na akademickej pôde by mohla inšpirovať mnohých z najinteligentnejších, aby sa stali rodičmi, kým bezdetní by pociťovali svoju dobrovoľnú neplodnosť ako hanbu a boli by za týmto účelom ochotnejší vstúpiť do manželstva a mať deti.

 
autor: Nathaniel Weyl
preklad: Aman
qedstar

Dríst. Za prvé, ak niekto začne šermovať politickými pojmami, tak je automaticky blbec. Za druhé, genetika ľudstva Zeme je dávno za bodom návratu a ľudstvo už nikdy nedosiahne svoj plný potenciál, najskôr asi kôli lžiam priamo na úrovni genetiky, ktoré dostal do vienka od Morgotha.

Luko

Čo je špatné na podpore mladých rodín a čo je zlé na podpore múdrejších?
Morgoth je zobecnené zlo, čo je možno práve tá hlúpejšia väčšina, v ktorej je uchovávané. Práve táto väčšia časť ľudstva mu nedovolí dosiahnuť svoj plný potenciál.
Model máme v denešnej dobe - vždy je silnejší hlas ukričaných hlupákov (stačí im len do ucha pošepkať - tým tam zoberiem a vám to tu dám) než hlas múdrej menšiny. Inými slovami, vždy sa presadí hlúpejší názor na úkor múdrejšieho, pretože hlúpejšie riešenie vyhovuje hlúpejšej väčšine viacej. Tak to dnes je a ešte si nahovárame, že je to dobre a nik ešte nič lepšie nevymyslel. Nerodia sa už hrdinovia a hlavne vizionári, ktorých by bolo hodné nasledovať. Cieľ je splnený, bod návratu je prekročený - šedá je najkrajšia, že?

qedstar

Drístom som to nazval predovšetkým preto, že ak niekto začne šermovať marxizmom (aj keď sa k nemu stavia negatívne), tak sa snaží len udrieť na emócie a nie na rozum :)). A tie genetické návrhy sú od cesty, lebo ako vieme, pokiaľ bolo NWO pri kormidle, vždy sa všetko zvrhlo na zlé... Najskôr treba začať nudnými politickými problémami, trochu zmenšiť štát a zabrániť návratu do predošlého stavu neodstrániteľnou západkou, atp.

Náhodný okoloidúci

Dovolím si tvrdiť, že to, či mladí a vzdelaní majú alebo nemajú deti, nesúvisí až tak s peniazmi, ako skôr s tým, že pokladajú deti za príťaž.
Pozrite sa na Nemecko. Platy troj- aj štvornásobné v porovnaní s našimi, ceny porovnateľné s našimi alebo aj nižšie pri vyššej kvalite tovarov a služieb, a na pôrodnosť Nemcov to nemá nijaký vplyv. Skôr naopak. Mladí si užívajú nekonečnú pubertu, budujú kariéru, cestujú po svete a posledné, čo ich zaujíma, je zakladanie rodiny.
Tu pomôže jedine výchova.
Inými slovami - keby chudobní boli pri peniazoch, zabávali by sa golfom. Ale sú chudobní, tak sa zabávajú sexom. Nechráneným. Lebo nechcú platiť za antikoncepciu (nemyslím tým len hormonálnu), alebo o nej ani nevedia., že vôbec existuje.

Norman

Nie je to v peniazoch samých, to si správne napísal. A že je to vo výchove, v nastavení ako mladých, tak aj celej spoločnosti.

Ale je to v ekonomických možnostiach študentov ako takých. V tom, že sa obávajú mať dieťa počas štúdia, lebo by to nezvládli, a že sa obávajú-odkladajú mať dieťa počas prvých x rokov zamestnania - lebo je to pre nich náročné ako stresovo, tak napríklad aj požiadavkami na sťahovanie a podobne. V prvých rokoch nástupu do práce vyštudovaný vysokoškolák za prvé nemá zázemie, za druhé na neho spoločnosť tlačí, aby bol "fexibilný", to znamená za prácou cestoval - čo je s malými deťmi priam nemožné a fatálne pre rodinu.

Tento ekonomický tlak platí aj na Nemcov. Ich študenti síce majú peniaze na cestovanie po svete a podobné (často lacnejšie, ako sa zdajú) zábavy, ale ani oni nemajú často zdroje, aby sa usadili aj s ďeťmi. Ich spoločnosť od nich očakáva nejaký štandard, a oni naň nemajú. Preto si hovoria klasicky - teraz mám šanciu a zarobím, a keď sa mi kariéra rozbehne, tak v 30-35 rokoch budeme mať deti. Ako to potom často dopadne, je jasné.

Norman

Človek si spomenie na často uvádzaný klasický prípad dysgeniky - elibát katolíckych kňazov, a vôbec mníšske spoločenstvá v rôznych ideológiach, vrátane mimoabráhámovských, napríklad budhizmus a vôbec sekty sádhuov v Indii...
Ale zostaňme v Európe: celibát najtalentovanejších mladých mužov či žien spôsobil dysgenický efekt - pokles bystrosti väčšinovej bielej populácie. Motívom tohto sociálneho mechanizmu bolo a je aj oficiálne netreištenie sily a zbavenie sa konkurencie ( (prebytočné) šlachtické deti či deti z bohatých rodín, kedže sa nemohli dostatočne na úrovni uchytiť, vstupovali do kláštorov). Ale zároveň to možno označiť za sprosté vyciciavanie najlepšej sily populácie - aby z nich dostal systém prospešnú aktivitu hneď, rezignoval na budúcnosť.

A to isté robí systém s talentovanou populáciou až doteraz, ba dnes azda ešte viac. Rozvíjajúce sa monštrum industrializácie vycicalo ľudí zo zdravého vidieka a zavrelo ich do špinavých miest plných potkanov. Priemyslný leviatan vyselektoval najpoctivejšie, najbystrejšie a najposlušnejšie deti a zavrel ich do (vysokých) škôl a do intenzívneho pracovného procesu. Samozrejme, niečo im za to dal, ale jednao sa o obchod s diablom. Korporácie dali prednosť okamžitej moci nad vzdelanými otrokmi a nezaujímali sa ani najmej o ich budúcnosť a o budúcnosť národa.
Tak, ako sa korporácie nikdy nazujímali o znečistenie životného prostredia, ktoré spôsobovali - až do okamžiku, keď boli ako tak zákonmi prinútené,
tak sa korporácie nikdy nezaujímali o genetickú dysgeniku, ktorú spôsobovali a spôsobujú - a budú musieť byť k vylepšeniu stavu zákonmi prinútené.

Lebo eugenika nie je nič iné, len vyspelá verzia snahy o čistotu životného prostredia.

Ľubov

ku kvalitnejšej populácii teda predsa len začne tam,kde končí mesto- na dedine.Aspoň toto ma ako prvé napadlo,keď čítam ,čo hovoríš.Asi je to tak,v sladkej chvíli zabudnutia sme na sekundu prestali myslieť na náplavy. Áno,sú ako špinavá voda,ktorá sa rozteká všade a časom sa zrejme dostane aj na náš vidiek.
Jedinú šancu vidím v tom,že na dedine sa bez fyzickej roboty prežiť nedá,preto keď kobylky všetko požerú,hlad ich vyženie. A prostredie sa vyčistí.

Grigoriy Ilmoran

tento je najlepsi prispevok, aky som kedykolvek od Teba cital: k veci, obsahovo pravdivy, aktualny, bez zbytocneho dorazu na formu.

Pridam k tomu, ze dnes si malokto uvedomuje, aky negativny dopad na celkovy kvalitativny vyvoj homo sapiens ma celosvetovy fenomen urbanizacie ludskych spolocenstiev.
Myslim si, ze v konecna faza vyvoja (ktora uz nastala) sa vyznacuje tym, ze do centier diania (ekonomickeho, vedeckeho, kulturneho) uz nebude mat odkial prichadzat prud zdraveho "vidieckeho" genofondu.

Pre pochopenie toho, co mam skutocne na mysli, by stacilo vidiet a statisticky spracovat skutocnost, ze uz dnes v Severnej Amerike (USA a Kanada) tvoria studenti z azijskeho (Cina, India) vidieka na najlepsich univerzitach daleko viac, ako polovicu.

Nanestastie, aj oni nakoniec skoncia, ako mrtva vetva bezdetnych karieristov, konzumentov menejcennej kultury, oslavovacov halloweenu a duchovne prazdnych trosiek.

Takze, ludstvo prostrednictvom technickej civilizacie energicky, hrdinsky a za zvuku fanfar pochoduje na vysoku horu, len aby malo odkial skocit do hlbokej priepasti.

qedstar

Ľudia robia kontrakt so zlom z (amorálne) egoistických dôvodov, aby mohli sami žiť na úkor druhých. Ľudia sú sebastrední a berú svoje šťastie príliš vážne na to, aby sa dobrovoľne postavili do nasledovnej situácie: buď sa politická situácia v mojom štáte vyrieši, alebo nebudem mať deti. Z nadhľadu je takéto rozhodnutie veľmi racionálne: vziať kríž na seba a neprehadzovať ho na svoje deti tým, že svoje nešťastie "odtlačím" do ďalšej generácie, aby som si sám mohol trochu užiť.

Preto mnísi, pokiaľ je pri moci starý (~10000 rokov) svetový rád, sa chovali najmenej egoisticky (čiže najracionálnejšie). Dali si západku: nedovolia systému, aby znásilnil ich slobodnú vôľu nekonať zlo a postavili sa ako štít medzi neviditeľný svetový rád a ľudí na Zemi. A žiadny z nich NWO neporazil. NWO to vždy vyhralo. Čo nás núti sa zamyslieť, či by sme aj dnes nemohli obnoviť čestné mníšske rády a prestať skratkovito (a hlúpo) riešiť odvekú politickú situáciu na Zemi neúčinným spôsobom.

Skratkovitosť pri riešení celospoločenskej situácie sa prejavuje tým, že dotyčný sa neobetuje. Resp. tým, že niekto chce riešiť celospoločenský problém, ale len za podmienky, že sa jeho životný štandard nijak nezmení. To je výrazne hlúpy spôsob, lebo akékoľvek riešenie celospoločenského problému ide do nákladov, a väčšina akosi nemá mentálnu výbavu na pochopenie tejto jednoduchej, triviálnej veci. Chceli by niečo za nič, ale za nič dostanú len - nič.

Ovce ostávajú hluché a slepé k tým, ktorí ponúkajú reálne riešenia: sebaobetovanie sa ich samých - ovcí, aby na jednej strane uľahčili budúcej generácii, z čoho v tomto živote nebudú nič mať, a na druhej strane aby v budúcom živote neboli také úbohé ovce, ako v tomto živote.

Typický znak ovce je, že sa nestáva ničím lepším. Ovca je statická, nehnuteľná. Ovca ostáva ovcou, ostáva pevne zabetónovaná na tom mieste, kde sa narodila, a nerada sa hýbe ani o milimeter. Môžeš ju tlačiť koľko chceš, ovcou nepohneš.

Preto je potrebný na Zemi diabol, aby donútil ovce duchovne sa vyvíjať. Diabol to robí tak, že pritlačí ovci na riť rozpálené železo, a to už ovca môže byť jeblá ako chce, vždy ju to nejak rozhýbe, aj keď pri tom nepríjemne bečí a prdí. Jemnejšia verzia tohto pritlačenia môže byť práca, drsnejšia napr. gulag alebo mučiareň.

Keď však príde mudrc poučovať ovcu o tom, že to bolo to najlepšie, čo sa jej mohlo stať, tak ovca stále nechápe - a to preto, že ešte sa nepohla dopredu o dosť veľa krokov, ale iba o pár. Tu treba znova počkať na diabla, aby donútil ovce pracovať, teda hýbať sa dopredu.

Toto je učenie zasvätencov. Možno preto väčšina ľudí prejavuje o pravé učenie pravých zasvätencov pramalý záujem, ako kedysi správne napísal istý Doktor.

Toto je "pesnička" ovcí. Sú aj iné pesničky, iných ľudí, trochu iného charakteru. Ale o tom inokedy.

========================================
EDIT:

Celý osud obyvateľov Zemegule je determinovaný hlavne mučením. Existuje, povedzme, z istých karmických predpokladov, určité, pre Zem celkom presne spočítateľné množstvo mučenia, ktoré si obyvatelia Zemegule musia vyžrať. Neexistuje spôsob, ako sa tejto hore mučenia, tomuto dlhu, vyhnúť. Všetko je to teda o schéme, o spôsobe rozdeľovania utrpenia; o tom, kto si koľko odtrpí zo spoločného koláča.

To sú tie iné pesničky. Lebo napr. ja nesúhlasím s tým, ako mučenie rozdeľuje diabol. On to totiž robí tak, že vždy necháva trpieť tých najnižšie postavených. Takže napr. trpia krajiny tretieho sveta, ale už nie Slovensko. A ja som práve chcel, aby aj tieto "vysoko postavené ovce" - Slováci - v mojom okolí trpeli. Chcel som, aby si aj tieto vegetujúce ovce trošku potancovali.

Tak som sa musel obetovať sám, a tým narušiť diablovu schému obetovania oviec Zemegule. Podarilo sa, čiastočne a nedostatočne, ale zjavne. Aj naše ovce už trpia, a ja som spokojný. Trpí, samozrejme, aj diabol, pretože sa tým, že sa sám obetuje, snaží pokaziť moju schému rozdeľovania utrpiena a prehodiť ju zase na svoju. Ale ja sa obetujem viac, on na mňa nemá, a preto mučenie konečne "odsýpa" aj v týchto geografických končinách.

Mojim cieľom bolo, aby sa stredno-východná Európa zahrala na svätú platičku karmických dlhov ľudstva. Chcem, aby my sme boli to miesto, na ktorom sa diabol najviac vyřádí, a aby sme tým odľahčili bremeno iným národom, napr. Rusom, u ktorých nechcem, aby toľko chudáci platili. Stredná a východná Európa bude obetovaná, aby Rusko mohlo prežiť.

Norman

Je mnoho vecí, čo na tento portál nepatrí.
Ale po zvážení tu nechám tento Qedarov príspevok, lebo aj on je ukážka toho, že ľudia sú rôzni, hm, a ich situácia, priemerne a sumárne, začína byť evidentne naozaj vážna.

Ľubov

aj keď je to trocha depresívne.Qestar však hovorí o mníchoch a zhodou okolností som sa celkom nedávno zoznámila s kňazom-historikom,ktorý sa venuje rádu benediktínov.Povedal takú vec,že benediktíni vlastne vznikli preto,ich hlavnou činnnosťou bol exorcizmus,vyháňanie diabla.Opátstvo Monte Cassino ,kam Benedikt v 6 .storočí prišiel,bol ešte celkom zachovaný antický chrámový komplex boha Apolóna. Podobne takým miestom,kde sa vykonávalo veľa ľudských obetí je aj okolie benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Práve ho opravujú,takže už na budúci rok sa tam bude dať aj prespať.To miesto je naozaj silné,ak mi rozumieš,ale je to príjemná sila. Asi preto,že benediktíni diabla už vyhnali.)) Jednoducho,mne tento príspevok od Q.toto pripomenul....

qedstar

Ľubov, ty budeš asi nasadená, ale skúsim uveriť tomu, že benediktíni vznikli kôli exorcizmu. Ono by to dávalo totiž zmysel. Je to určite lepší prístup než pálenie bosoriek (lebo však vieme, že diabol sa dá vyhnať aj tak). Je lepšie, keď s diablom bojuje mních a nenúti bojovať s démonom úbohú obeť tým, že ju mučí...

Ľubov

Aman,prepáč,toto malé odbočenie.Poznám Tvoje články a preklady z PP,niečomu rozumiem,niečomu nie.Ale už len to,že si sa nebál tejto témy si vážim.Tí,čo budú strkať hlavu do piesku tak aj skončia.Už dnes je ťažké stretnúť zdravú mladú rodinu,ale poznám jeden taký zázrak.

Najdôležitejšie je,aby sme celkom nezničili prírodu.Najlepšia eugenika je zdravá príroda,tá rovnováha lesa,ako o tom píše Miro Saniga.Žiadny druh sa nepremnoží tak,aby ničil druh iný.Vedel si,že len sýkoriek máme 70 druhov? Prečo to ľudia nedokážu,zdanlivo sme inteligentnejší....

ps. Gedstar,kto by ma už len nasadil? Som rada,keď prejdem v poriadku cez križovatku:))

Aman Againsttime

Ľubov, som rád, že moje preklady na prope čítaš. Nechcela by si tiež prispievať i na tam? Myslím, že prop bude za každého inteligentnejšieho diskutéra vďačný. Mimochodom, to už je druhý človek, ktorý mi píše, že nie vždy rozumie mojim textom. Bol by som celkom rád, ak by čitatelia bližšie špecifikovali, čo konkrétne im nie je jasné. Rád sa pokúsim v rámci svojich možností im veci vysvetliť.
Zachovanie prírody je samozrejme tiež jedna z priorít. Preto vidím zmysel vo vytvorení eugenického hnutia, ktoré by kládlo dôraz i na environmentálnu stránku veci. V súvislosti s tým by som ti rád odporučil tento rozhovor, ktorý vyšiel na stránke Délský Potápěč (btw, odporúčam ho čítať) na tému "ekofašizmu":http://deliandiver.org/2015/10/rozhovor-roberta-starka-s-gregem-johnsone.... Pôvodne som plánoval tento rozhovor preložiť pre prop (mám časť z neho preloženú), ale ako vidíš naši "bratři" ma predbehli. :-)

Norman

máš pravdu, Aman, Prop by zopár inteligentných diskutérov potreboval ... :-)

Ľubov

Naozaj si myslíš,že inteligencia je na človeku to najdôležitejšie ?

Aman Againsttime

Určite je veľmi dôležitá, ale sama o sebe nepostačí, pokiaľ nie je doprevádzaná dobrým charakterom. O hlupákoch s vysokým IQ som mal tiež preklad na prope: http://www.protiprudu.org/rasa-a-nabozenstvo-nevhodni-priatelia-bieleho-...

qedstar

Norman, a ja som bol v tom, že si obrátil kormidlo a stal sa z teba znova čestný človek. Och, ako vedľa som bol (a nie som žiadne prasiatko :). K svojej osobe sa väčšinou nevyjadrujem, ale moja situácia by bola podľa vašich merítok vážna ak nie 30, tak určite najmenej posledných 17 rokov. Čiže je to skôr chronické a ja to beriem za normál. Bol by som však rád, keby aj ostatní klesli na moju úroveň. Tebe to však neprajem, ty si to nezaslúžiš aj napriek svojim omylom. Uvidíme, ako sa nadhľad (ej veru, mám nadhľad nad nadhľadom) bude ďalej vyvíjať - či pôjde smerom k zapredanosti a lži, alebo či sa pokúsi ostať čisty :)). Prajem veľa morálky.

nonula

Opakovanie je matkou sprostosti
v rukach neuctivych k sebe...
Podnet nite ariadny mudrosti
do mna najprv, az potom v teba vedie.

Sumrak prislubom je rana noveho
letny upek poludia mraz noci zahladi
a pomalost zbrklej rychlosti hraneho
prud strmhlavi dokladnostou nahradi.

Statista zapisal body vztaznosti,
masa mäsa po comsi tuziac,
neukoncena kupe sa vo vlaznosti
a organ sucitu si ziada znova viac.

Vsetky zaciatky koncami su,
vsetky poznatky sa v kope neznesu
perpetum mobile znemoznilo zmenu
len stred radikalny vysmykol sa genu memu.

Genius ustaty domyslat zacal,
rychlost svetla nehybnostou sputal,
nadherou ticha odmeneny
do nemennej zmeny odisiel...

Zpochybnenie- posledna snaha o napravu jedinca, ktory si zu druhy krat neuvedomil, ze sa myli...