História jedného čísla

Je ťažko dokázať, čo sa stalo, a ešte ťažšie, čo sa nestalo, ale relatívne explicitne sa dá dokázať, čo sa napísalo a bolo vydané. Relatívne ľahko, pretože to stálo určite nemálo námahy, zozbierať tieto údaje. Tento unikátny zoznam sme našli na disidentských stránkach a predkokladám, že tieto dáta prispejú k tomu, aby nikto nepochyboval, že to číslo je ... proste nezmar.

Takže tu sú rešerše z dobových novín a iných verejných textov, ako sa vyskytli v behu histórie od roku 1900:


1900

Stephen S. Wise, New York Times, 11. června 1900

Právě teď máme 6 000 000 žijících, krvácejících a trpících argumentů ve prospěch sionismu

1902

Encyclopaedia Britannica, 10. vydání 1902, strana 482

Zatímco v Rusku a Rumunsku je šest milionů Židů systematicky degradováno…

1903

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. září 1903, strana 6

[...]šest milionů utlačovaných bratří.

1904

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 19. února 1904, strana 2

[...]kde je pět nebo šest milionů lidí pronásledováno.


The Jewish Criterion (Pittsburgh), 7. října 1904

[...]konečné definitivní vysvobození šesti milionů ruských, rumunských a haličských Židů [...] přeprava pěti nebo šesti milionů lidí přes moře.

1905

New York Times, 29. ledna 1905

Deklaroval, že svobodné a šťastné Rusko, se svými 6 000 000 Židy, by zřejmě znamenalo konec sionismu, protože zavržení autokracie by prakticky eliminovalo důvody, které měly na svědomí vytvoření sionismu.


New York Times, 1. listopadu 1905

Mezi lety 1800 až 1902 bylo z Ruska vyhostil 6 000 000 židovských rodin.

1906

New York Times, 25. března 1906

Překvapivé zprávy o stavu a budoucnosti 6 milionu ruských Židů byly projednávány 12. března v Berlíně na každoročním setkání Židovské pomocné ligy Německa, jak informuje Dr. Paul Nathan[...]

1907

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. října 1907, strana 13

[...]šest milionů lidí nemůže emigrovat.

1908

Deseret Evening News, 17. března 1908

[...]chudoba, hlad a nemoce jsou strasti, kterými nyní trpí šest milion Židů v Rumunsku.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 7. srpna 1908

[...]když šest milionů ruských Židů naříká [...]

1910

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 4. února 1910

ŠEST MILIONŮ DĚTÍ ZACHRÁNĚNO STRAUSEM

1911

Sionistický kongres, 1911

[...]úplné vyhlazení šesti milionů lidí [...]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. srpna 1911, strana 14

Velmi brzo vtrhne horoucí ruský patriotismus do každého ghetta a rozpouštění naší rasy započne. Avšak tato absorpce pěti nebo šesti milionů Židů [...]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 25. srpna 1911

[...]šest milionů Židů stále naříká pod nejstrašnějším jhem.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 1. září 1911

[...]jestliže šest milionů bytostí [...] žádná války nikdy nezničila šest milionů lidských životů.

New York Times, 31. říjen 1911

6 000 000 ruských Židů čelí systematickému pronásledování.

1912

American Jewish Year Book 5672 (23. září 1911 – 11. srpna 1912), strana 308

Od roku 1890 Rusko adoptovalo účelné a plánované vysídlení a vyhlazení šesti milionů vlastních lidí kvůli tomu, že se odmítají stát členy řecké pravoslavné církve a zůstávají Židy.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 5. ledna 1912

[...]více než šest milionů Židů žije na malých městech a vesnicích [...]

1914

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 10. července 1914, strana 9

[...]kde šest milionů Židů trpí [...]

New York Times, 2. prosince 1914, strana 12

APEL NA POMOC ŽIDŮM [...]tíživá situace více než šesti milionů Židů [...] na židovský národ, více než devět milionů z nich žije na okrajích války a přes šest milionů v samotných válečných zónách v Polsku, Haliči a po celé ruské frontě.

1915

New York Times, 14. leden 1915, strana 3

Ve světě dnes žije více kolem 13 000 000 Židů, z čehož je více než 6 000 000 v samém srdci války; Židé, jejichž životy jsou v sázce a utrpení a zármutek jsou jejich denním chlebem [...]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 19. března 1915

Jak může být vypovězení šesti milionů lidí do nejhlubší propasti poddanství a křivd uvolněním napětí, nelze pochopit.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 25 června 1915

V Rusku právě teď dochází k vyhlazování šesti milionů Židů [...]

New York Tribune, 14. říjen 1915

To co Turci dělají Arménům je pouze dětskou hrou v porovnání s tím, co Rusové dělají šesti milionům Židům, svým vlastním poddaným.

The Mercury, 1. prosince 1915

[...]šest milionů ruských a polských Židů jsou k dnešnímu dni nejžalostnějšími oběťmi rasové nenávisti a onoho rasového fanatismu, které Německo pojalo za svou víru [...]

1916

Židé na východní frontě, Americká židovská komise, 1916

[...]Kde je šest milionů lidských bytostí, vino jen svým lpěním na židovské víře, nuceno prožít své životy ve špíně a utrpení, v neustálých masakrech [...] odhadem šest milionů nebo i víc [...] z těchto šesti milionů lidí [...] jakýsi druh vězení se šesti miliony vězni [...] Nejvíce postižení lidé, šest milionů ruských Židů [...] Židé jsou věrní a stateční a je nanejvýš nevhodné je pronásledovat, protože by se rázem mohlo ze šesti milionů poddaných stát nepřátelé [...] šesti milionů ruských Židů stále pokračuje [...] téměř tři ze šesti milionů [...]

The Tacoma Times, 28. února 1916

[...]v Evropě je 6 000 000 Židů bez přístupu k jídlu a jiným potřebným zdrojům.

New York Times, 28. února 1916

Téměř šest milionů Židů je vrženo do největšího morálního i materiálního strádání; miliony prchají, odkázáni na dobrou vůli svých bratří.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 3. března 1916

Téměř šest milionů Židů je zdevastováno.

The Jewish Critetion (Pittsburgh), 31. března 1916, strana 6

Pozice ruských Židů. Ruským Židům, jejichž pořet se pohybuje kolem šesti milionů, jsou upírána politická a občanská práva a jsou ekonomicky utlačováni.

El Paso Herald, 22. dubna 1916, strana 5

Šest milionů Židů bylo připraveno o noviny ruskými cenzory. [...] Šest milionů Židů bylo okradeno o své noviny.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 4. srpna 1916

[...]šest milionů Židů [...]

1918

The Jewish Criterion (Pittsburgh) – Volume 50, č. 2, 5. září 1918

[...]Rusko, kde stále žije více než šest milionů Židů, je zemí krve a temnoty.

New York Times, 18. října 1918

Šest milionů duší bude po skončení války potřebovat pomoc k navrácení se zpět do života. [...] Americká židovská komise předložila plány na největší humanitární akci v dějinách. [...] 6 000 000 Židů potřebuje pomoc.

1919

The Watchman and Southron, 5. dubna 1919

Šest milionů Židů v Polsku, Litvě, Haliči, Palestině, Turecku a na Sibiři umírá hladem. [...] Těchto šest milionů zoufalých duší je zcela odkázáno na americkou štědrost.

El Paso Herald, 7. dubna 1919

[...]k zachránění před hladověním šest milionů Židů, kteří jsou bezmocnými oběťmi německého teroru.

New York Times, 8. září 1919, strana 6

127 000 Židů bylo zabito a 6 000 000 je v ohrožení. [...] 6 000 000 duší na Ukrajině a v Polsku obdrželo avízo skrze činy i slova, že budou zcela vyhlazeni – tato skutečnost dnes stojí před celým světem jako prvořadá skutečnost.

San Francisco Chronicle, 19. října 1919, strana 18

6 000 000 ŽIDŮ STOJÍ FRONTY NA CHLEBA, PÍŠE STRAUS. Více než třetina celé naší rasy ve světě byla zredukována kvůli beznaději v Evropě. [...] Šest milionů Židů, z celkového poštu 16 000 000 [...]

Cape Vincent Eagle, 23. října 1919

[...]je znepokojivé, že v ostatních zemích je šest milionů lidí bez jídla, přístřeší a oblečení. [...] Když si čtu o pronásledování a vraždění Židů, o kterém se dočítám celý svůj život, nejsem ani v nejmenším hrdý na svou vlastní rasu nebo víru.

The American Hebrew, 31. října 1919, strana 582

Lynčování Židů musí skončit! Za oceánem nás volá šest milionů mužů a žen o pomoc [...] Mojou v nich být možnosti pro rozvoj lidstva, které by přirozeně měli být v šesti milionech lidských bytostí. [...]V této katastrofě, kdy se krutý a neúprosný osud šesti milionů lidských bytostí přiblížil hrobu, pouze nejidealističtější vnuknutí lidské přirozenosti a nabídnutí pomocné ruky a otevřené srdce je možností. Šest milionů mužů a žen umírá, protože postrádá vůli žít [...] a kvůli fanatické touze po židovské krvi. V tváří tvář hrozbě holokaustu lidských životů [...] ve jménu lidství Mojžíše dá šesti milionům vyhladovělých mužů a žen. Šest milionů mužů a žen umírá [...] šest milionů židovských mužů a žen za mořem hladoví [...]

The Evening Tribune Providence, 31. října 1919, strana 11

Uprostřed naší kampaně pro pomoc šesti milionům Židů ve východní Evropě [...]

Felix M. Warburg, New York Times, 12. listopadu 1919

Za války trpěli nejvíce Židé. Boje evropských armád zlomili evropskému židovstvu záda a uvrhly do tragické a neuvěřitelné chudoby, hladu a nemocí kolem 6 000 000 duší, polovinu světové židovské populace.

Gouvernur Free Press, 12. listopadu 1919

Šest milionů mužů a žen umírá … Nepomůžete jim? [...] Šest milionů mužů a žen za moře volá o pomoc [...] v šesti milionech lidských bytostí [...] V této katastrofě, kdy je šest milionů lidských bytostí hnáno do hrobů krutostí a nevyhnutelným osudem [...] Šest milionů mužů a žen umírá [...] Šest milionů mužů a žen umírá [...] Kvůli této válce za demokracii za mořem hladoví šest milionů židovských mužů a žen [...] Šest milionů mužů a žen, příslušníků rasy, jenž dopomohla k největším světovým výtvorům padá do hrobů! [...] šest milionů hladových mužů a žen svými němýma očima žádá [...]

The Toledo News-Bee, 27. prosince 1919

Šest milionu lidských bytostí trpí z důvodů nemocí, hladu a smrti [...] americký židovská komise pro pomoc.

1920

Tulsa Daily World, 11. dubna 1920, sekce B, strana 14

Dnes čelí 6 000 000 Židů nejtemnějším dnům v dlouhé historii své rasy.

New York Times, 1. května 1920, strana 8

Jen další inzerce, ale životy 6 000 000 lidských životů závisí na vaší odpovědi.

New York Times, 2. května 1920, strana 1

[...]šest milionů lidských bytostí je nyní bez jídla, příbytku, oblečení nebo léků.

New York Times, 3. května 1920, strana 11

Potřebujeme vaši pomoc, abychom zachránili životy šesti milionů lidí ve východní a střední Evropě.

New York Times, 5. května 1920, strana 9

[...]k záchraně šesti milionů mužů a žen ve východní Evropě před vyhlazením nemocemi a hladem.

New York Times, 5. května 1920, strana 19

Šest milionů hladovějících a nemocných v poválečné Evropě nás žádá.

New York Times, 7. května 1920

[...]Židé trpí v poválečné střední a východní Evropě, kde šest milionů čelí strašlivým podmínkám hladu, nemocí a smrti.

The Ogden Standard-Examiner, 20. srpna 1920

[...]ve východní a střední Evropě je šest milionů Židů, kteří jsou kvůli válce nyní odkázáni na Ameriku,

New York Tribune, 29. srpna 1920

Z šesti milionů Židů se stali bezdomovci kvůli pětileté válce.

1921

New York Times, 20 července 19214, strana 2

PROSÍME, AMERIKO ZACHRAŇ 6 000 000 V RUSKU. 6 000 000 ruských Židů čelí vyhlazení.

1926

New York Times, 21 dubna 1926

“Ve jménu božím, probuďte se američtí Židé!” New Yorkská kvóta: 6 000 000 dolarů pro Spojenou židovskou kampaň v New Yorku.

1931

The Montreal Gazette, 28. prosince 1931, strana 25

MILIONY ŽIDŮ ČELÍ HLADU. [...] OBAVY Z KRIZE NA DOSAH. [...] šest milionů Židů ve východní Evropě v nadcházející zimě čelí hladu a mnohem horším věcem.

1932

Symphony of Six Million, 29. dubna 1932

Režie: Gregory La Cava, napsal Fannie Hurst (námět, J. Walter Ruben, Bernard Schubert (scénář), hraje Ricardo Cortez.

1933

New York Times, 29. března 1933

Je nyní aktivní v pomoci a opravných pracech ve východní Evropě, kde se nachází šest milionů Židů.

New York Times, 1. června 1933, strana 6

Dr. Margoshes řekl, že před několika dny obdržel dopis od básnířky z Curychu, která “utekla před holokaustem” [...]

The Jewish Western Bulletin, 21. září 1933

V těchto řasech pronásledování a ničení životů, kdy život, a obzvláště ten židovský, postrádá jakoukoli hodnotu v kruté zemi krvavého Německa, kde jsou stovky tisíc lidí mučeny a jejich životy visí na vlásku – během tohoto holokaustu [...]

1935

New York Times, 8. září 1935, strana 26

Předběžné zasedání první světové konference Polské židovské federace hostí šedesát delegátů z osmnácti zemí reprezentujících 6 000 000 Židů [...]

1936

Chaim Weizmann: Reden und Aufsatze 1901-1936. jud. Bucherverlag Erwin Lowe, Berlín 1937

Deklaruje, že číslo 6 milionů je symbol židovského osudu.

Chaim Weizmann, 1936

Nepřeháním, když řeknu, že šest milionů Židů je odsouzeno k vězení v této části světa, kde jsou nechtění, a kde se země dělí na ty, které je nechtěji, a které jim nedovolí zůstat.

Israeli Government Year Book of 1953

Dr. [Chain] Weizmann promluvil s Peel Commission, kterou Británie v roce 1936 vyslala, aby šest milionů Židů v Evropě, kteří nemají ani naději ani budoucnost, zachránila v zemi Izrael.

New York Times, 31. květen, 1936, strana 14

AMERIČANÉ APELUJÍ PRO ŽIDOVSKÉ UPRCHLÍKY. Petice, vyjadřující názor osvíceného křesťanského vedení ve Spojených státech, upřednostňuje větší židovskou imigraci do Palestiny, kvůli netolerovatelnému utrpení milionů Židů v “evropském holokaustu.” [...] k zachránění těchto nešťastných milionů před naprostým vyhlazením [...]

The Jewish Western Bulletin, 12. června, 1936, strana 3

Je v moci Velké Británie otevřít brány Palestiny a nechat pronásledované Židy uprchnout z evropského holokaustu.

The Montreal Gazette, 8. srpna 1936, strana 5

Delegace z 32 národů reprezentujících šest milionů Hebrejců.

Chaim Weizmann, The (London) Times, 26. listopadu 1936

Zatímco v západní Evropě si mnoho Židů žije šťastně, ve východní Evropě je 6 000 000 nechtěných nešťastných Židů, kteří byli nahnáni do míst, kde nemohli žít. [...] přítomnost těchto 6 000 000 lidí bez budoucnosti, jejichž stav byl ohrožením pro Evropu.

Chaim Weizmann, The Jewish Western Bulletin, 11. prosince 1936, strana 3

[...]kde je šest milionů Židů v takové situaci, která není ani životem, ani smrtí.

1937

Jewish Western Bulletin, 31. prosince 1937

Číslo šest milionů je často používáno židovskou populací ve střední a východní Evropě.

1938

New York Times, 9. ledna 1938, strana 12

PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ VZRŮSTÁ. ZAZNAMENÁNO 6 000 000 OBĚTÍ. [...] Pět až šest milionů lidí je dnes obětí vládního antisemitismu [...]

New York Times, 23. února 1938, strana 23

Skličující obrázek 6 000 000 Židů ve střední Evropě, nemající ochrany ani ekonomických příležitostí, pomalu umírá hladem bez sebemenší naděje [...] Antisemitismus se rozšířil už do třinácti evropských zemí a ohrožuje samotnou existenci milionů Židů.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 1. dubna 1938, strana 15

Nebudu se dále vyjadřovat, jen vám připomenu, že šest milionů Židů v Evropě se zmítá mezi životem a smrtí.

The Guardian, 4. dubna 1938, strana 11

Nyní je šest milionů Židů lapeno jako krysy [...]

New York Times, 2. května 1938

Vzrůstající příval antisemitismu v dnešní Evropě, kvůli kterému strádá více než 6 000 000 Židů a Neárijců [...]

Turtle Mountain Star, Rolla, North Dakota, 6. října 1938

Pět nebo šest milionů Židů, vyvráceno diktaturou a vyvrženo ekonomickými bouřemi, spoléhá na vývoj ve Svaté zemi, jenž je pod britským mandátem, jako řešení jejich potíží. Zde ovšem čelí nepřátelství místních Arabů, jejichž ekonomické a náboženské zájmy jsou v konfliktu s jejich [...] ochránit osadníky před nájezdy Arabů [...] Arabové přicházejí! [...] Hrozivé mohamedariánští nájezdníci byli pozorováni osadníky [...]

The Times, 22. listopadu 1938

Masová emigrace Židů do Palestiny probíhá už dva roky a zformování Židovského národního shromáždění bylo podpořeno poslancem sirem Johnem Haslamem, jenž poslal zprávu na veřejné setkání v Kingsway Hall, které pořádala New Zionist Organization. Ve zprávě stálo, že nynější problém zahrnuje kolem 6 000 000 Židů.

1939

New York Times, 15. ledna 1939, strana 27

Rabbi Silver požaduje pomoc ochránit židovskou emigraci, aby evropské vlády pochopily, že je možné evakuovat 6 000 000 Židů.

The Canadian Jewish Chronicle, 27. ledna 1939

Pouze šest milionů Židů je právě teď v bezpečí. Ale právě oni budou muset nést toto břemeno.

Chaim Weizmann, The Palestine Post, 14. února 1939

Osud šesti milionů lidí je v sázce [...]

The Jewish Criterion, 17. února 1939, strana 20

Osud šesti milionů lidí je v sázce [...] Podpořili svou pozici prohlášením, že Židé nikdy nepotřebovali neomezenou imigraci do Palestiny právě tak jako teď, kdy šest milionů židovských uprchlíků hledá bezpečný přístav.

The Evening Independent, 22. února 1939, strana 1

6 000 000 bezmocných [...] právě teď v Evropě zoufale bojuje šest milionů Židů proti netoleranci a útlaku. Naše společná pomoc je pro ně životní nutností.

The Jewish Western Bulletin, 3. března 1939

ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ ZA MOŘEM ČELÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ, DISKRIMINACI A EKONOMICKÉMU STRÁDÁNÍ

The Jewish Criterion, 7. dubna 1939, strana 4

Ne v Hitlerových, ale ve Vašich rukách … je osud šesti milionů evropských Židů.

The Jewish Criterion, 7. dubna 1939, strana 33

[...] šest milionů Židů, jenž jsou dnes ve strašlivé tísni.

The Jewish Criterion, 14. dubna 1939, strana 4

Kvůli nedávným událostem ve střední Evropě, musí celkem 6 000 000 Židů ve střední a východní Evropě čelit antisemickým aktivitám [...]

The Jewish Criterion, 14. dubna 1939, strana 6

[...]jestliže našich 6 000 000 krajanů bude žít nebo ne [...] “Více než milion uprchlíků, hladovějících, mučených, vystrašených, bylo vyvlečeno ze svých domovů, odděleno od svých rodin, vyhnáno ze svých zemí. Další pět milionů s hrůzou čeká kdy toto strádání udeří i na ně [...]

The Jewish Criterion, 21. dubna 1939, strana 15

[...] utrpení 6 000 000 Židů v Evropě. [...] SPLNIL JSI SVOU POVINNOST? SJEDNOCENÝ ŽIDOVSKÝ FOND POTŘEBUJE TVOU POMOC PRO 6 000 000 BEZMOCNÝCH V EVROPĚ

The Jewish Criterion, 28. dubna 1939, strana 3

[...] 6 000 000 Židů, kteří v dnešních dnech trpí.

The Jewish Criterion, 5. května 1939, strana 9

TÍŽIVÁ SITUACE 6 000 000 [...] 6 000 000 evropských Židů [...]

The Jewish Criterion, 12. května 1939, strana 7

Rok 1939 je rokem nejvíce kritickým pro zápas 6 000 000 evropských Židů.

Contemporary Jewish Record, Volume 2 červenec / srpen 1939 (vydala American Jewish Comittee)

[...] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

The Jewish Criterion, 13. října 1939, strana 2

[...] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

The Southern Israelite, 28. listopadu 1939

[...] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

1940

The Southeren Israelite, 3. května 1940

Téměř šest milionů Židů se nachází na pokraji hladu a vyhlazení. Jejich jedinou nadějí je pomoc, kterou jim mohou američtí Židé poskytnout. Úspěch Spojené židovské výzvy rozhodně o jejich osudu.

New York Times, 25. června 1940, strana 4

Šest milionů Židů v Evropě je odsouzeno ke zničení, bude-li vítězství nacistů konečné. [...] Šance na masovou emigraci a přesídlení evropského židovstva byla zřejmě promarněna a evropské židovstvo čelí nebezpečí fyzického vyhlazení. Dokonce i 4 000 000 Židů pod sovětskou vládou, přestože netrpí rasovou diskriminací, není v bezpečí v případě konečného nacistického vítězství.

The Palestine Post, 1. července 1940, strana 6

Ani nesmíme zoufat, že šest milionů Židů navždy ztratí povědomí o svém historickém dědictví.

The Jewish Criterion, 15. listopadu 1940

J.N.F. zvýšilo na 6 000 000 dolarů pro Palestinu v nadcházejícím roce [...] Židovský národní fond odhlasoval zvýšení 6 000 000 dolarů pro svatou zem v nadcházejícím roce.

1941

New York Times, 2. října 1941

[...]vyhnout se pravděpodobnosti dalšího holokaustu.

The Jewish Criterion, 28. listopadu 1941

6 000 000 Židů v Evropě hledí na Ameriku s prosbou, tvrdí Warburg. Šest milionů Židů v Evropě [...]

1942

The Jewish Spectator, Volume 7, 1942, strana 53

Opět není nevyslovitelná tragédie téměř šesti milionů Židů pod nacistickou vládou považována za takovou důležitost, aby se o ní mluvilo.

The Palestine Post, 1. listopadu 1942

Vrchní rabín, který mluví jménem imperiálního židovstva a Židů Spojených národů, stejně jako jménem šesti milionů Židů v Evropě, řekl, že je Hitlerovými sadisty a quislingy připravováno záměrné vyhubení celého rodu Izraele na takové úrovni, že se nenachází srování ani v análech Izraele.

New York Times, 13. prosince 1942, strana 21

Rabín Israel Goldstein v Chrámu B’nai Jeshurun, na osmaosmdesáté ulici, blízko Broadwaye, prohlásil: “Zaručené zprávy potvrzují, že 2 000 000 Židů již bylo zavražděno způsobem přímo satanistického barbarství, zatímco jsou tvořeny plány na totální vyhlazení všech Židů, které nacistům padnou do rukou. Zavraždění třetiny celkové židovské populace v Hitlerově panství a hrozící zkáza zbytku je holokaustem bez obdoby.

The Courier-Mail (Brisbane), 19. prosinec, 1942

NĚMECKÉ HRŮZOSTRAŠNÉ ZLOČINY; SPOJENCI SLIBUJÍ SPRAVEDLNOST. V prohlášení vydaném zároveň v Londýně, Washingtonu a Moskvě, se popisuje německé barbarství a důkazy o nacistických snahách o vyhlazení Židů. [...] Hitlerovo rozhodnutí vyhladit Židy [...] Je odhadováno, že v okupované Evropě je pět až šest milionů Židů [...] Nacistická jatka. [...] Hitler často opakoval záměr vyhladit židovský národ v Evropě.

Barrier Miner (Austrálie), 23. prosince 1942

Silverman navrhl, že by Austrálie a Kanada mohla každá přijmout 6 000 000 Židů. [...] VĚTŠINA JE ODSOUZENA K ZÁHUBĚ [...] Židovský kongres prohlásil, že zatím bylo vyhlazeno 2 000 000 Židů.

The Massacre of a People: What the Democracies Can Do, 1943

Následující článek je výňatek z “Let My People Go,” letáku sepsaném na Vánoce 1942 v Londýně. [...] Z přibližně šesti milionů Židů žijících na počátku války v nyní nacisty okupované Evropě, byla velká část — jeden až dva miliony — úmyslně nacisty a jejich satelity zavražděna. [...] Pokud se něco neudělá v řádu několika měsíců, všech šest milionů Židů zemře [...]

1943

American Zionist Emergency Council (od roku 1970 znám jako American Zionist Movement) – “Palestine” – Volume 1-5 (1943)

Židovské civilní ztráty budou blízko šesti milionům [...]

Debates: House of Commons, official report, volume 5, Kanada, 1943

Měl bych přečíst úryvek z letáku pojmenovaném “Let My People Go,” sepsaným Victorem Gollanczem: Z přibližně 6 000 000 Židů žijících na počátku války v nyní nacisty okupované Evropě, byla velká část — jeden až dva miliony — úmyslně nacisty a jejich satelity zavražděna. [...] Pokud se něco neudělá v řádu několika měsíců, všech 6 000 000 Židů zemře [...]

Contemporary Jewish Record, Volume 6, 1943 (vydáno American Jewish Committee)

Názor světové veřejnosti byl náhle během léta 1942 šokován letargií z uvědomění si, že nacisté nařídili naprosté vyhlazení šesti milionů Židů, a že třetina z tohoto počtu již byla zabita.

The Canberra Times, 25. ledna 1943

[...]jako část Hitlerova plánu na vyhlazení šesti milionů Židů v okupované Evropě.

The (London) Times, 25. ledna 1943

Zaznamenali, že vyhlazování se již částečně děje, jak Hitler vyhlazení židovského národa v Evropě často předpovídal, což znamená, že vyhlazení přibližně 6 000 000 lidí na územích pod Hitlerovou vládou bylo rozšířeno.

The Guardian, 27. ledna 1943, strana 4

NÁVRH NA ZACHRÁNĚNÍ ŽIDŮ [...] Přibližně šest milionů životů zůstává v přímém ohrožení.

Ben Hecht, Reader´s Digest, únor 1943, strana 108

Z těchto 6 000 000 Židů byla již téměř třetina zmasakrována Němci, Rumuny a Maďary, a nejkonzervativnější lidí předpovídají, že před koncem války bude zavražděna další třetina.

New York Times, 2. března 1943

[...]děsivé je ve skutečnosti to, že ti, kdož se ohánějí čtyřmi svobodami byli doposavaď pouze málo schopni zajistit dokonce jen svobodu žít pro 6 000 000 svých židovských krajanů ochotou zachránit ty, kteří mohli uprchnout nacistickému mučení a řezničině.

The Advertiser (Adelaide, Austrálie), 15. května 1943

[...] možnost naprostého vyhlazení šesti milionů Židů, nebude-li okamžitě podniknuto cokoli pro zaáchranu uprchlíků.

Toledo Blade, 27. srpna 1943

V Evropě zůstává 3 000 000 Židů — 5 300 000 bylo zavražděno. Evropská židovská populace byla zmenšena z 8 300 000 na 3 000 000 během 10 let, kdy byli nacisté u moci, tvrdí Institute of Jewish Affairs.

1944

The Palestine Post, 23. ledna 1944

Pouze hrstka polských Židů přežilo vyhlazení. Ti jsou nyní buď partyzány v lesích nebo žijí jako kryptožidé. Celkem bylo zabito šest milionů.

The Montreal Gazette, 18. března 1944, strana 11

Musí se zajistit, že Němci, bez náznaku studu přesně jako po poslední válce, nespáchají další holokaust.

Rabbi Michael Dov Ber Weissmandl, 15. května 1944

A vy — naši bratři v Palestině, ve všech zemích svobody, a vy, ministři našeho království — jak můžete být zticha čelíc této obrovské vraždě? Být zticha, když tisíce tisíců, a k dnešnímu dni šest milionů Židů, bylo zavražděno. A být zticha zrovna teď, kdy jsou deseti tisíce stále vražděni nebo čekají až je zavraždí? Jejich zničená srdce pláčou, volají vás o pomoc a naříkají nad vaší krutostí. Jste suroví a jste vrazi, to přesně jste, kvůli chladnokrevnému mlčení, se kterým toto vraždění pozorujete.

Rabbi Michael Dov Ber Weissmandel, 31. května 1944

[...] předseda vlády a rádio musí oznámit co se stalo našemu lidu na jatkách v Belzecu, Malkinie (Treblince), Sobiboru a Osvětimi. Doposud bylo zavražděno šest milionů Židů v Evropě a Rusku.

United Electrical, Radio and Machine Workers of America Convention Proceedings, 25.-29. září 1944

S OHLEDEM: Historie nezná srovnání k bestiálním krutostem, jenž podstupuje židovský národ v Evropě z rukou nacistů a jejich satelitů,jejichž chladně vypracovaný a vedený program vyhlazení všech evropských Židů téměř uspěl, bylo téměř chladnokrevně zavražděno šest milionů Židů [...]

Chicago Bar Record, říjen 1944

V Evropě je prakticky aspoň osm milionů židovských bezdomovců. Dobře snad pro Araby, že toto číslo bylo zmenšeno o šest milionů.

Proceedings of the Annual Convention, Vols 62-66. Illinois State Federation of Labor, 2. října 1944

Když nacisté drželi Evropu pod svými zakrvavenými podpatky, bylo nacistickými přisluhovači zavražděno šest milionů Židů.

Youngstown Vindicatro (Ohio), 27. listopadu 1944

Pěti dílná “černá kniha” obsahující záznamy německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání.

The Pittsburgh Press, 28. listopadu 1944, strana 5

Šest milionů Židů zmasakrováno. Pěti dílná “černá kniha” obsahující záznamny německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání. [...] Práce prošla rukama několika úpravami Ilya Ehrenbura, básníka Konstantina Simonova, spisovatele Vsevolda [Vsevoloda] Ivanova a básníka Vera Imbera.

The Leader, 28. listopadu 1944

Ruská “černá kniha” zaznamenává četné německé zločiny. První díl z pěti, obsahující záznamny německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání sovětským nakladatelem [...] Práce prošla rukama několika úpravami Ilya Ehrenbura, básníka Konstantina Simonova, spisovatele Vsevolda [Vsevoloda] Ivanova a básníka Vera Imbera. Tvůrci této práce — která bude publikována zároveň v ruštině i angličtině v nákladu desítek tisíc kopií — odhadují, že Němci do dnešních dní zavraždili 5 000 000 až 6 000 000 Židů v Rusku, Polsku a západní Evropě. Věří, že dalších 500 000 je nyní vražděno v Maďarsku.

The Palestine Post, 28. listopadu 1944

ŠEST MILIONŮ ZAVRAŽDĚNÝCH. Sovětské státní vydavatelství připravuje vydání další “Černé knihy”, dokument o německých masakrech přibližně šesti milionů evropských Židů. [...] Podle sovětských autorů Němci zavraždili pět až šest milionů evropských Židů v Rusku, Polsku a západní Evropě a další půl milionu lidí je právě vražděno v Maďarsku.

The Jewish Criterion, 1. prosince 1944

[...] 5 500 000 Židů bylo od začátku války zavražděno v Německu a na okupovaných územích. [...] Ano, Němci zavraždili téměř šest milionů Židů [...]

Nahum Goldmann, Jewish Western Bulletin, 8. prosince 1944

Krom židovských ztrát v boji bylo od začátku války v Německu a okupovaných zemích zabito 5 500 000 Židů. Tyto čísla přesáhly očekávání i těch největších pesimistů. [...] Ano, Němci zavraždili téměř šest milionů Židů [...]

Ilya Ehrenburg, Soviet War News, 22. prosince 1944

Na obsazených územích Němci zabili všechny Židy, od starců po děti. Zeptejte se jakéhokoli německého zajatce, proč jeho krajané vyhladili šest milionů nevinných lidí [...]

1945

New York Times, 11. února 1945, strana 10

Z 6 000 000 Židů, kteří byli pod německou vládou během války přežilo 1 200 000 a většina z nich byla dychtivá dostat se do Palestiny.

New York Times, 17. února 1945

Dr. Joseph Schwartz, evropský ředitel American Jewish Joint Distribution Committee odhaduje, že 500 000 z 6 000 000 evropských Židů uprchl zabití emigrací a pouze 1 000 000 až 1 500 000 z 6 000 000 Židů zůstává nyní v Evropě.

Joseph Tohn, prezident National Oranization of Polish Jews in America, 22. března 1945

Obviňuji celý německý národ, že mezi lety 1939 až 1945 zmasakroval více než 15 000 000 lidí, a mezi nimi i 6 000 000 Židů [...] Německý národ chladnokrevně zavraždil 6 000 000 evropských Židů, mezi nimi i 3 000 000 polských Židů.

Ilya Ehrenburg, The Advertiser, 27. března 1945

[...] Němci umučili poslední hrstku Židů. Němci zabili šest milionů Židů — všechny Židy v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Litvě, Bělorusku, západní Evropě a samozřejmě v Německu.

Army News (Darwin, Austrálie), 11. dubna 1945

NACISTÉ ZAVRAŽDILI ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ. Z celkové světové židovské populace 16 milionů před válkou bylo více než šest milionů nacisty zavražděno.

Stephen S. Wise, květen 1945; Friends Indeed: The Special Relationship of Israel and the United States, Norman Finkelstein, 1998, strana 33

Křesťanský svět, do něhož samozřejmě počítám i Anglii, trrpí šesti miliony lidmi Ježíše Nazaretského, kteří zemřeli nejstrašlivější smrtí. Křesťanský svět dluží Židům nějaké reparace.

New York Times, 2. května 1945

[...] odhaduje se, že pouze 1 000 000 z 6 000 000 evropských Židů z roku 1939, je stále naživu.

The Pittsburgh Press, 13. května 1945

Nacisté zabili šest milionů Židů. [...] Z šest milionů Židů žijících v Německu a okupovaných zemích před válkou, zemřelo z důvodů poprav, krutého zacházení nebo hladu podle židovských organizací 6 200 000 lidí.

New York Times, 20. května 1945, strana 7

[...] zdánlivě nekonečný příval bývalých “otroků” ze všech částí Evropy osvobozených od nacistů. Více než šest milionů z nich bylo osvobozeno [...]

Dr. Jacob Robinson (právník), 11. (12.) června 1945; Norimberk: Poslední bitva, 1996, strana 61 (české vydání 46)

JAK VELKÉ jsou tyto ztráty? Zeptal se Jackson ve snaze najít cifru, kterou by mohl použít v nadcházejícím procesu. „Šest milionů,“ odpověděl Robinson a dodal, že jde o Židy ne všech zemích okupovaných nacisty „od kanálu La Manche až po Stalingrad“.Jackson si ten den poznamenal: „Zvláště mě zajímal zdroj a spolehlivost jeho odhadu, protože neznám žádné autentické údaje.“

The Canadian Jewish Chronicles, 3. srpna 1945, strana 7

Tato komise shromažďuje všechny materiály, dokumenty a fotografie ilustrující mučednictví polských Židů a Židů z celé Evropy. Tyto materiály dokazují, že Němci v Polsku zavraždili šest milionů evropských Židů.

The Times (Londýn), 14. srpna 1945

[...] kolem 6 000 000 mužů, žen a dětí – bylo nacisty a jejich satelity odsouzeno k smrti.

The Evening Post (Nový Zéland). 21. srpna 1945, strana 5

Dvě pětiny světového Židovstva — téměř 6 000 000 mužů, žen a dětí — bylo zavražděno.

The Guardian, 5. září 1945, strana 8

Je odhadováno, že bylo zabito šest milionů Židů.

The Canberra Times, 6 září 1945

ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ ZAVRAŽDĚNO NĚMCI. Během války Němci zabili 6 000 000 Židů, počet Židů v Evropě je teď přibližně 1 600 000 [...] většina přeživších si touží emigrovat do Palestiny. Agentura plánuje poslat šest skupin po šesti lidech na pomoc Židům v německých táborech. [...] Plánuje se stavba památníku na vrcholu hory Skopus, jenž by připomínal zabité Židy. Bude do něj vytesáno všech 6 000 000 jmen, včetně jmen vojáků, partyzánů a bojovníků v ghettech. Všechny židovské kulturní dokumenty a náboženské objekty, které zůstaly ve střední a východní Evropě budou shromážděny v Palestině.

The Evening Post (Nový Zéland), 6. září 1945, strana 7

Němci během války zabili 6 000 000 Židů, řekl Eliahu Dobkin, ředitel Jewish Agency’s immigration department, při svém návratu do Jeruzaléma ze střední Evropy.

New York Times, 17. září 1945

Šest milionů Židů zemřelo jako mučedníci a jejich krev pláče v zemi.

The Evening Post, 2. října 1945, strana 7

6 000 000 Židů, kteří byli zabiti [...]

The Canadian Jewish Chronicle, 5. října 1945, strana 6

Nyní opět navrhujete nechat dveře našim přeživším zavřené, poté co šest milionů našich lidí zemřelo, za jejichž smrt vaše země [Británie] není bez viny.

The Chester Times, 10. října 1945

Je naším neradostným názorem, že odpovědnost za vyhlazení šesti milionů Židů v Evropě neleží pouze na Hitlerovi. Celý křesťanský svět sdílí tuto zodpovědnost.

The Observer, 14. října 1945, strana 5

Při vstupu do jejich kanceláře se táže velký plakát: Šest milionů Židů bylo zavražděno — světe, kde je tvé svědomí?

Randolph Churchill, syn Winstona Churchilla, Daily Boston Globe, 22. listopad 1945, strana 9

V posledních šesti letech bylo zavražděno šest milionů Židů a stále zůstává problémem najít domov pro dva až tři miliony evropských Židů, kteří se nyní ocitli v nouzi.

Norman

Na titulnom obrázku k tomuto článku je 72 božích mien, výtvor kabaly.

 

Tak ma napadlo, k tejto tabulke, ktorá celkom vážne chce byť najhlbšou mystikou náboženstva, ktoré sa celkom vážne chce hrať na pána sveta, budem citovať nášho priatela Grigorija:

"Povedz, co si o nas pomyslia kurvici sveta, ked take nieco citaju, ked vidia, ze to je vsetko, na co sa zmozeme?"

Grigoriy, čo si máme myslieť o židovstve, keď TOTO čítame, keď podobné obrázky vidíme, keď tieto "magické" tabuľky sú všetko, na čo sa zmôžu?

:-))

Môžeme sa na nich len rehotať. Rehotať:)

Slobodní ľudia netrpia komplexami menejcennosti a vidia jasne slabosti, hlúposť a klamstvá oponenta. Vidia aj jeho silné stránky, jeho zbrane, ale hlavne dobre vidia jeho slabosti a jeho umelú nafúknutosť, za ktorou nie je nič, len smrad.

 

Grigoriy

Ak sa niekomu podari vynajst sposob, ako prinutit sedem miliard ludi sluzit mu, ak prinuti ich kralov, prezidentov, kniezata, vezirov, sultanov aj ministerskych predsedov, aby prichadzali k ich chramu a klanali sa tam na znak pokory a sluzby, potom to urcite nie je slabost ani hlupost. Myslim si, ze ich strasne trapi, ze si povedal, ze su to klamstva, ze asi nebudu niekolko dalsich noci moct spokojne spavat. To si im nemal robit.

Ozaj, vedel si o tom, ze Slovania postavili pyramidy v Gize, ze Slovak Chara je najlepsi hokejista v NHL?

Nie je zivot krasny uz len pri pomysleni na taketo uzasne veci?

Norman

Takže si v tažkom úžase a v hlbokej pokore pred tým, ako dokáže nábožensztvo zotročiť ľudstvo. Neviem len, či si podobne submisívny voči katolíctvu, ktoré dokázalo ovela viac a oveľa dlhšie to isté, ako súčasní sionisti, voči islámu, ktorý hlavne v časoch mongolských ríš len len že neovládol celý svet. No dobre, to už vieme, že sa podriaďuješ tomu, čo považuješ za silnejšie.

Ale prečo sa nesmeješ na hlúposti silného? Za čias vlády komunistov sme sa smiali na ich tuposti - ty nie? a asi to budem musieť ešte x krát zopakovať - vtedy tiež väčšina plebsu tvrdila, že komunistický režim tu bude naveky, že je neporazitelný, lebo to majú premyslené a naplánované, že síce nie je toto a tamto, ale čo už, komunist ovládajú pol sveta priamo a zvyšok nepriamo, kto by ich nerešpektoval...

Ale to už tu bolo, rozhovory o moci či bezmocnosti mocných. Toto je o smiešnosti ich tzv. náboženstva, o tuposti a iracionalite ich celej frašky. Prečo sa nesmeješ, Grigorij? Prečo si dovolíš rypkať do mňa, že môj výsmech nikomu neuškodil, a prečo si taký zbabelec voči židovstvu, Grigorij?

Ty si naozaj buď kolaborant, zradca, alebo agent.  Nehovor mi, že si sám seba tak málo ceníš, to sa mi nechce veriť.

Alebo ti naozaj aštartovi ľudia z vesmíru už povedali, že to inak nejde?

 

PS Nepleť sem hokej, toto nie je o typickej kanadskej dementej zábave.

Grigoriy

Nikdy by som si nedovolil taku bezocivost a trufalost, aby som sa pokusil o nom ropravat-vzdy sa tomu vyhybam, aby som si to nechal pre seba.

Ale predsa len naznaky:

Zen Ta ma oducit od formativneho myslenia, od konceptov, lebo v nich je Tvoje otroctvo. Samozrejme, ze si konceptami pomahame v nasej komunikacii, lebo na ine vacsinou nemame - nevieme komunikovat bez komunikacie. Nabozenstvo aj ideologie su len koncepty, ktore viac zahmlievaju ako objasnuju. Keby si to vedel, chapal by si, ze talmudizmus, krestanstvo aj bolsevizmus su tri farby toho isteho konceptu-podvodu, ze ani jeden nezanika. Preto Tvoja radost zo zaniku, minuleho aj buduceho, je len iluzia.

Nasim cielom nikdy nemoze byt zmena toho, co tu je. Uz preto, ze nase vedomie nas vynima z tohto sveta, ze my sem vlastne nepatrime, ze nam ide o vedomie, nie o moc. Moci mame len tolko, aby nase telo aj duch mali pohodlie kupat sa v oceane Vedomia - to je nasa sloboda aj ucel. My svoju hru hrame na uplne inom ihrisku, ako oni.

Nase recnenie ma napomahat tomu, kto je uz blizko, aby vstupil, lebo my sme nielen vstupili, ale aj vystupili tam, kde su vysky najvyssie, a preto nase myslienky najhlbsie.

My nechceme davat falosne nadeje, lebo my naozaj chceme len znechucovat, lebo len znechuteni z jamy a diery su motivovani stupat na hory.

Ja som Grigoriy Znechucovac. Vedel si o tom? 

Norman

Každý reálny jazyk má len určity obsah, určitý záber. Mimo svojho obsahu sa používať nedá, alebo len ťažko a nepresne.

Pokrok myslenia, alebo ak chceme vedy, spočíva v definovaní či spresňovaní pojmov v nových oblastiach.

Principiálne je jedno z najťažších oblastí vedomie, pretože, "samých seba najťažie poznať". Preto vo vedách či umeniach o vedomí vznikla správna tendencia, dávať si pozor na pojmy, nerobiť z nich modly, a pokúšali sa vyvinúť rádoby mimopojmové spôsoby. Sú prirodzene "intuitívne" a na hranici racionality, často za ňou. Je to proste naozaj viac "umenie", ako poznanie. Ale ako testujúci predchodca majú svoje oprávnenie a svoje výsledky, ako každé umenie, ak je úprimné.

Ale je závažný omyl prenášať túto opatrnosť a skepsu voči pojmom, túto iracionalitu,  aj do oblasti, ktoré poznáme, kde pojmy máme dostatočne presné. Ako napríklad do politiky.

Tu teraz bola téma politka.

Hovoriť o vedomí je odvádzanie na inú tému ... ale dobre, aj tu si máme čo vyjasniť. Pretože naozaj, na rozdiel od iných, obaja si myslíme, že oblasť vedomia je dôležitá.  Obaja dokonca uznávame, že je dôležitejšia ako zvyšok a obaja uznávame, že sa veľa pravdy dá nájsť v tradíciach. Ja si dokonca myslím, že v takzvanej mystike, teda tradičnej vede o vedomí, je skrytých aj veľa vysvetlení vecí politických, rozloženia moci, technológie moci, atď. - aj preto je podľa mňa poznanie vedomia prvoraďejšie, ako poznanie politiky. Ja ale v žiadnom prípade nesúhlasím, že okrem vedomia nič nie je naše ihrisko - v tomto svete, a v tomto portáli špecial, je spoločnosť, história a evolúcia témou, na tomto portáli je poznanie témou.

A konkrétna téma bola táto:

dobre, keď aj považuješ stav sveta za v dohladnej dobe nezmeniteľný, prečo sa nesmeješ na ich nezmysloch? Smiešna je bezmocnosť, vždy, veď je bezmocná, teda bez dosahu, ale moc má výsledky, takže nie je na smiech? Neexistuje žiadne objektívne, v tom tvojom výstupe? Neexistuje žiadne objektívne dole a hore? Prečo sa smeješ pri spomenutí faktov o myšlienkových tradíciach mimosemitských, iránskych a iných, pri zmienke o sile aj poznaní, ktoré sa z nich dajú získať? Myslíš, že sú nepodstatné? Nie je to skôr naopak? Nie je to skôr tak, ako  aj v reále, kde stamilionove národy sveta sú reálnou silou svojich tradícií, civilizácií a tvorivosti ovela mocnejšie, podstatnejšie  a dlhodobo perspektívnejšie, ako pár milonov  mestskej, samostatného života neschopnej, Jozefovskej sekty?

Táto zem videla už mnoho hláv nedotknutelných sa válať v prachu.

 

 

PS. Nie si znechučovač, ale urážač. Vieš o tom, že tento rozdiel mnohí autori rýpania nerozpoznajú? Nie že by som ja ľudí neurážal, ale ja používam urážanie len ako vedomý trest.  Ty nás chceš tiež trestať? Za čo a akým právom? Znechucovanie je naozaj jediný spôsob, ako odviesť ľudí z omylu, ako im rozbiť ich svet, ak je falošný. Čo je ale falošné na tomto portáli?

Grigoriy

Koncepty, poznanie aj tradicia, to su len nastroje. Rovnako, ako je nastrojom aj plt na prekonanie rieky a prejdenie na druhy breh. Ked sme uz na druhom brehu, plt nepotrebujeme, a je hlupost niest ju dalej na pleciach. To, ako vies, je uz budhizmus, ktori, nakoniec, je len dalsou, lepsou pltou na ceste do krajiny zenu.

Mozeme vsak pouzivat zosmiesnovanie aj znechucovanie, aby sme pomohli tomu, kto sice uz nespi ale este stale v polospanku hlada plt na prekrocenie rieky. Taka je nasa laska k bliznemu.

Moze mi niekto zakazat, aby som miloval svojho blizneho? Kto mne moze urcovat, ako to mam robit, kto mne moze povedat, co je to naozajstna laska k bliznemu? Kto mne moze povedat, kto je naozaj mojim bliznym?

Ja nie som obchodnik s falosnymi nadejami, ani kazatel apokalypsy.    

Norman

Teraz sa bavíme o tomto brehu a vyhovárať sa na to, že je niekto na inom, sú len prázdne slová. Kedže si tento prázdny únik použil znova ako odmietnutie reálnych otázok a tém, niet viac čo riešiť. Baviť sa o tom, kto je viac "duchovne" posunutý, a kam,  to sa nebudeme ani náhodou.

 

Nik ti nemôže zakázať ani to, aby si ne-nenávidel svojho blížneho. Konieckoncov, bola skôr otázka, že prečo, a padla odpoveď, že nevieš. To je dobre, s tým som spokojný.

 

Grigoriy

Jedneho chlapa raz vyniesli do neba, lebo mysleli, ze ich bude posluchat. Ked za nich nechcel zbombardovat Teheran, zanalyzovali ho. A, nebolo to po prvykrat, ze pouzili analyzu na neposlusneho, ved analyza je ich domena aj zbran:

http://www.snopes.com/politics/soapbox/vaknin.asp

fon

k eme tak po 7 mesiacoch a tam je mŕtvolno, niečo tu rozprúdim, aj keď zaregistrovanie sa mi vôbec nepáči.

Ema

ale naozaj nemám čas gumovať tu každý deň desiatky reklamných mailov, ktoré prišli simulovať diskusiu.

fon

nejedná sa o žiadne disidentské stránky, ale tvrdých hitlerovcov, čo vrieskajú na židov zo závisti, že sa zmocnili toho, čo si uzmysleli dobyť pre seba. Ako keď vrešťali nemčúri na židoboľševikov, lebo chceli stáť na ich mieste. verní slovanofóbovia sa rozhádali.
Odkresťančení nemci ako zúriví nepriatelia slovanov napomohli vytvoriť židovskú otázku, stvoriť židov ako „národ“, rozštepiť príslušníkov slovanstva do pronemeckej a slovanofóbnej línie.
Čo písali nemeckí nadutci o slovanských dejinách, že ich niet, že sú divosi, nemajú vlastné slová, nemajú nič, urážky, posmech, pripravované lúpeže a vraždy, presne ako celý svet ľúbiaci talmudskí bratia. Slovanov niet, ak náhodou sú, tak v malom počte, najhlúpejšie a najúbohejšie stvorenie, aké sa objavilo na zemi. Ale židia sú ozajstní, skutoční. Niektorí prednáckovia aj náckovia tvrdili, že vraj židia sú proti nemcom, dokonca im vrazili dýchu do chrbta, zradili víťaziace nemecko v prospech revolúcie.
židia boli nástrojom germanizácie, vytrvalí spojenci, čo sa potom pre veľké nepochopenie úplne prevrátilo a náckovia sa proti nim postavili. Rovnaký príklad ako u mohamedánskych psov, spoločne sa s talmudom cmukali a kráčali proti kresťanom, napríklad v Palestíne, až kým sa sionistické spoločenstvo nezačalo rozťahovať v Palestíne. Ak sa majú sporiť o korisť, nastupujú boje.
Vojna proti židovstvu je večná, z dôvodov PRAVDY, nepotrebuje ani urazených, zneuctených Nemcov, ani Palestínčanov, aby učili čo zač je satanova synagóga.
Jedine sionisti a nacisti, alebo ich podmnožiny klonov, tvrdia, že židia sú národom. Tá Jozefova sekta boli pravými Hebrejmi, na ktorých mene čvarga parazituje, pretože ju priťahuje nádych vyvolenosti, mocibažnosti, veľkoleposti už len samotným pričlenením sa k dajakým židom.
Kto iných presviedča ešte aj dnes, že židia sú národ, je najhorším spomedzi sionistov, oneskoreným napomáhačom vzniku Izraela, pretože ak sú židia národom, zaslúžia si svoje panstvo, vytešuje sa z toho, že veľká časť z tých 6 miliónov bolo odrezaných zo slovanského stromu v prospech nepriateľov slovanstva.
A keďže tvoria národ, ten musí byť mohutným a mať aspoň 20 melónovú početnosť, už ich len treba presvedčiť o vysťahovaní, o odlúčení, napokon ich vyučovať hebrejsky, veď ako semiti musia ovládať vlastnú reč.
Preto v novinách vypisovali neustále a vytrvalo o 6 melónoch náboženských príslušníkov a teda židov ako členov národa, a toto číslo zaradili aj do základov bájky o holej kosti, ak 6 melónov žilo a všetci skončili v plyne, tak obetí je 6 melónov.
Poznám aj iné čísielka, neprestajne trúbené talmudskými skryto nacistami, o tisícoch zabitých Nemcov ešte pred vojnou, čo führer nemohol ponechať bez odplaty, veď aj on je nemec, nadnemec a každý nemec v zahraničí je predsa majetok nemeckej vlády, a poškodzovať nemeckú vládu je neprípustné, ale pozor, presne ako aj Izrael bol k vojne donútený, keď sa snažil o spravodlivé riešenie, o 4 miliónoch padlých bojovníkov za oslobodenie znevoľnených národov, o 2 miliónoch hladujúcich zajatcov, o miliónoch šťastne preživších na otrockých prácach, 3 miliónoch obetí náletov, samozrejme sa jedná o odhady v najnižšom pásme, miliónoch znásilnených žien, isteže opakovane a hromadne, aspoň o 4 miliónoch, možno až 6 miliónoch vyhladených pri vyháňaní z východu, ešte aj choroby a čistky doniesli obete.
Aj kvôli blokáde v prvej vojne zahynulo aspoň milión mierumilovných Nemcov. Židia a nemci trpia najviac na svete, každý si žil v blahobyte na ich úkor.

Norman

jediná dobrá je pravoslávna mafia, schovávajúca sa za Rusko či Slovanstvo, všetcí ostatní sú zlí, tvrdí hitlerovci.

Trocha nadhľadu by to chcelo.

 

Mimochodom, Nemec podla teba nie je človek?

 

 

fon

na ich správanie žiadne výhovorky a ospravedlnenia nepíšeš, pritom mnohí z nich mali istý ponemčený pôvod.
či azda nie je zlodej a vrah, ktorých proti ich vôli zabásli tiež ľudia?, pozri ako utláčajú ľudí.
si rozhorčený kvôli náckom, aj stalmudčeným prednáckom, oni nie sú nemci, ale zver, presné vyústenie toho, kam privedie človeka bezbožná spoločnosť, k sebazániku, ich miesto na výslní prevzalo USA, tak sa môžu tváriť ako počestní. Nebyť toho, že im vymasírovali mozgy holou kosťou, zrejme by opätovne pochodovali, vedomie Nemcov pretvorila 6 miliónová lož, ozrutné klamstvo, ktoré im rozvrátilo lebene, aby zabudli na revanš. To je výkon.
Slovanofóbovia majú strohú minulosť, súbežne sa prelínajúcu so vzostupom židov, aj keď sa tvária, že už cisterciáni boli šíriteľmi programu NSDAP. Nahovárali si, že každý kto rozprával rôznymi spríbuznenými germánskymi jazykmi bol nemcom, s rovnakými túžbami ako náckovia, nemec dobyvateľ, nemec pán sveta, nacisti vložili nový zmysel do počínania minulých generácií, a to nenávisť, ak nenávidia náckovia, a náckovia si privlastňuje dejiny, tak aj ľudia v minulosti museli nenávidieť.
Nie, nacisti nie sú nemci, len istý čas pobudli na zemi, páchali zlo v mene nemcov a vymreli, boli vyhubení, ich pohrobkovia sú v gete.
Obhajovať, spochybňovať, nevidieť, ukrývať zločiny jedných a jednosmerne súdiť druhých má byť nadhľadom?

Norman

a že ho produkujú dosť ..., ale ty hneď Nemcom vytýkaš, len čo sa prvý raz po rokoch spomenú krivdy na nich. To je dosť neúmerné, z tvojej strany. Drážďany a iné mestá boli objektívne svinstvá proti ľudskosti - tu niet mesta na žarty a zľahčovanie.

"oni nie sú nemci, ale zver"  - nik nie je zver, to sa práve pohybuješ na hrane priepasti. Ja sa zastávam tých ľudí nie pre to, že sú Nemci, ale pre to, lebo táto doba je historicky zdeformovaná a perverzne klame v tomto smere. Rovnako by som sa zastával aj Židov, Cigáňov či Američanov, keby sa o nich historicky klamalo, nehovoriac o tom, keby na nich boli páchané svinstva, o ktorých by sa mlčalo.

Určite spáchali aj nacisti mnohé svinstvá, ale objektívne, nie toľko, koľko sa všade píše. Veď nie si malý chlapec.

Ty vidíš všetko cez prizmu pravoslávia - a ostatní nám VŠETCI ubližujú. No, to mi skôr pripomína ruku jozefovskej (parazitickej) ideológie, čo by zakladatela celého kresťanstva, ktorá ho výrazne naformátovala a nechala v ňom svoj otlačok - vyplakávať, ako vám všetci krivdia, ako vás chcú všetci vyhubiť ... Ja práve nedávam jednostranný pohľad, ale vyrovnávam tvoj jednostranný.

 

 

fon

ktorý každého obsypáva ako plebejca, zrejme ho tak nazývali v gete, v ktorom ho vykotili na svet, malý človek má jedinú radosť vo svojom zbytočnom živote, urážať druhých, čo je vrchol snaženia nízkych vrstiev, dôkaz ich podpriemernej inteligencie a spustlej morálky, líškať sa okolo „mocných“ a posmievať sa nezúčastneným. Pridáva sa k tomu aj bytostná nevedomosť, ak niečo nevie, hľadať to predsa nemusí, žije v slepote a predpokladá, že blbota, ktorej uveril, čo je predpoklad, že napísal to pre neho niekto iný, je pravdou, a on najspodnejší odpad mikloško sa nedokáže ináč zhostiť zhodnotenia pravdivosti, pretože jednak toho nie je schopný, a jednak ani nechce, tak vyhrkne navonok len tupé nenávistné frázy, je to tak, mikloško uráža, ale na smiech je vlastne on, pretože platí, ako povedal Isus cár, že kto sa posmieva, nakoniec sám bude vysmiaty, ale aj preto, že blbec je vždy na smiech, montuje sa do vecí, ktorým nerozumie, a len blahosklonnosť úchylnej a zhnitej demokracie mu to umožňuje. Kto už len sa teší z prízemnosti, okrem ich samotných aktérov.
Havlista mikloško otrčí kopytá možno zajtra a som zvedavý či sa v pekle bude rovnako posmievať.
Grigoriy je z tých čo nikdy nebudú sekať holé kosti, ale hneď pribehnú a začnú radiť, že cestovanie vláčikom znamená vraždu a útek, teda neprítomnosť v tábore znamená pri porovnaní čísel zastúpenia väzňov na začiatku a konci istého obdobia takisto vraždu.
Preto obdivuje židov, hoci ja žiadnych nevidím, len úbožiakov, takzvaných „antisemitov“ v služách „židov“, čo šíria strach z pochybnej moci „židov“, čo počítajú a ukazujú kto všetko je vraj židom a koľko ich vlastne je v istom postavení a ako ovládajú všetko a ako si zaslúžia úctu pre svoje schopnosti.
On sa tvári že vraj židia sú akýsi panský národ, v rámci ktorého aj roboško z porúria, aj bavorský sedliak je niečo väčšie ako ktokoľvek v iných národoch. Malých ľudí to vytešuje, že sa stanú veľkými už len samotným ponemčením, ale je to len márnosť. Jedná sa o nedosiahnuteľnú spriaznenosť v rámci rozšírenosti jazyka, že aj on niktoš je pán nad inými.
Malý židko síce kvičí, že je nad gójov, ale pritom to len kvičí, pretože neznamená vôbec nič, chcel by ale je nula, opustený a biedny, azda pred ním sa skláňajú tie miliardy?, mnohí pomýlenci holdujú a nevedia sa zorientovať presne ktorým, tak aj tým nulám sa sem tam istej dôstojnosti od nich dostaví, aj im sa ospravedlňujú za príkoria. Tie akoby elity nie sú semiti, ani semitsky nehovoria, sú jednotlivci, nie národy, a nejedná sa u nich o žiadnu múdrosť, ani židovskú múdrosť, ale sú akože silný ako trest na ľudstvo.
Nie je to ich zásluha, ale rozhodnutie Boha, veľmi mierne, že v spoločnosti, kde odstránili akúkoľvek zmienku o Bohu si ľudstvo nič iné ako chamraď, takzvanú elitu nezaslúžia. Príde len horšie, až vypukne vláda antichrista.
Vládnu ako trest, nie pre svoje schopnosti, aj tá múdrosť čo umožňuje organizačne sprístupniť spútanie zástupov je darom Boha, čo samozrejme využili iba na zlo, slávny Boh by im mohol vziať mozog, aby sa stali rovnými paviánom, ale „elity“ musia byť čulé vo vynaliezavosti lebo sú trestom a katmi, režú lúzu presne tam kde lúza má vlastné srdce, v sebectve.
stádo nakupuje, je požívačné, chamtivé, nenásytné a zadlžuje sa, čím vzrástla moc „elít“, vo svete bez Boha sa len žerie a odmieta platiť dlhy.
Tie miliardy sa neklaňujú židom, ale prachom, a tým nepriamo satanovi, to že niekto pár krát sa zastaví a načarbá bájky o holých kostiach nezaujíma nikoho, na tejto lži svet nestojí, pár parazitov zavíja na oko aby sa ich páni nenahnevali a to je všetko.
Židia a vládcovia? To je nacistická lož spolušírená s výbojnými ale neúspešnými sionistami, ktorí by si žiadali istý obnos z dôvodu, že patria medzi židov. Jedná sa o obyčajné parazitovanie na skutkoch niekoho iného, ktorý je vraj židom a ktorý má vraj povinnosť iným vyvolencom, ale neschopným, napomôcť.
Židkovia sú nuly, ich trepaniny o vyvolenosti majú rovnakú náplň ako dederónske smoklenie nad tým, že im patrí kaliningrad. Jedná sa len o pýchu a túžbu byť veľkým, a keď je týchto zamindrákovancov príliš, tak sa niečo valí, doba ich lží ale už skončila, ak by v súčasnosti vyzývali Nemcov k vražde, použili by spomienky na stratené územia? Alebo len obvyklú túžbu kradnúť?
Židoboľševizmus bol jedinou skutočnou vládou žida, sa jednalo o ozajstnú vojnu, tam sa ničili nepriatelia židov práve preto, že nimi boli, nivočili Božie chrámy, rúcali cennosti, pľundrovali ľudské duše, aby dosiahli presne tú obmedzenosť, ktorú si všade na okolo vybrali „slobodne“. Žid ako spúšťač plienenia, ale ak už nie je možné obrodiť staré časy, môže vládnuť každý hlúpy gój. Elitám sa klaňajú ich podriadené bábky nanajvýš pár storočí s rôznou intenzitou, niekde len krátko a po ťažkých bojoch, obraz spoločnosti, kde kvôli zneucteniu hostie, ktorá síce je neplatnou a heretickou, upálili pár židkov sa už nevráti. Bezbožníci si „elity“ zaslúžia, zdôrazňujem, nejedná sa o židov.
Vládou žida, teda sekty, ale za súčinnosti protestantov mohlo byť krátke obdobie po povalení starej moci, ktorá nebola zožidovštená. V požidovštenej spoločnosti môžu vládnuť gójovia, nie v prospech židov ako národa, lebo taký nie je, len umelý izraelský ľud, ale v prospech požidovštenia hláv, odklonu od predchádzajúcej kresťanskej doby.
„elity“ by sa mali trápiť čo im arton hovorí, lebo nevedia ani dňa, ani hodiny, žeby „elity“ vytvorili tento svet, netvrdia dokonca ani rabíni.

fon

lži šírené aj v knihách, on píše o pyramídach a jej tvorcoch, čo si alebo vymyslel, aby to mohol vyvrátiť a seba vychváliť, alebo ak to niekto napísal, tak si to určite myslí každý, okrem vedca grigoriya.
Poďme sa venovať tomu, čo nejaký nevzdelanec vraj napísal, lebo je to veľmi dôležité, a súdruh grigoriy sa hneď bude cítiť väčším, lebo odhalil kolosálnu lož.
Čítal som jedného z brna čo tvrdil, že Egypťania boli bieli, aj v angličtine v tomto význame, nevidel som Grigoriya, že by im to vyvracal.
Najpodstatnejšie je mudrovať nad tým, čo tvrdí jednotlivec, ktorý ani nemá vplyv na čokoľvek.

nové