Popírání holokoustu – zcela zákonné!

Zvedavec

18.2.2013

Výbor OSN pro lidská práva již předloni přijal usnesení, ve kterém se praví, že pronásledování za popírání holokoustu je pro země, které podepsaly Konvenci o lidských právech, nepřípustné! A celý rok ticho po pěšině…

OSN požaduje svobodné popírání holokoustu

5. července 2012 Rada OSN pro lidská práva přijala historickou rezoluci o právu na svobodu slova na internetu. Nicméně málokdo ví, že před rokem Výbor OSN pro lidská práva přijal stejně významné rozhodnutí, stanovující, že pronásledování za popírání holokoustu je pro země, které podepsaly Konvenci o lidských právech, nepřípustné. Demokratická média si tohoto senzačního dokumentu „nevšimla“.

Organizace spojených národů byla založena na konci druhé světové války jako spolek států nepřátelských vůči Německu, a tato situace se vlastně až do dnešních dnů formálně nezměnila. Avšak OSN se ve vztahu k americko-sionistickým vládcům stala kritičtější, protože mnohé země Asie, Afriky a latinské Ameriky nejsou v žádném případě nakloněny bezvýhradnému podřizování se diktátu Washingtonu a Tel Avivu.

OSN například mnohokrát a jasně odsoudila izraelskou politiku apartheidu proti Palestincům.

Postoj OSN k výbušnému problému tak zvaného „popírání holokoustu“ byl doposud nejasný. V řadě evropských zemí jsou výzkumníci a političtí analytici, kteří považují „genocidu 6 milionů v nacistických plynových komorách“ za lež propagandy sionistů a jejich spojenců a tvrdí, že to mohou dokázat, vystaveni štvanici v médiích, veřejnému ostrakizování, propouštění z práce a někdy i likvidaci ve formě mnoha let vězení (viz text „Myšlení osvobozuje“). K posledním příkladům známých lidí propuštěných za pochybnosti o holokoustu patří televizní komentátor Ken Jebsen z Německa a vídeňský profesor ekonomie Franz Herman v Rakousku.

Nyní však vešlo ve známost, že OSN připravila neočekávanou ránu, která se může pro utlačovatele svobodného zkoumání a vyjadřování názorů stát smrtonosnou: od 11. do 29. července 2011 probíhalo v Ženevě 102. zasedání Výboru OSN pro lidská práva, na kterém bylo pro všechny státy, které podepsaly Konvenci o lidských právech /včetně Německa, Francie, Rakouska a Švýcarska), přijato následující závazné rozhodnutí:

„Zákony, které pronásledují vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům, jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá Konvence zemím, které ji podepsaly, ohledně svobody slova a svobody projevu. Konvence nedovoluje žádný obecný zákaz vyjadřování mylných názorů nebo nesprávné interpretace minulých událostí…“ (odst. 49, CCPR/C/GC/34).

Samo sebou, že prohlásit takové názory za „mylné“ a určité interpretace za „špatné“ může pouze svobodný výzkum a svobodné posuzování. Je to věcí vědy, a ne trestního soudu. A výsledek výzkumů nemůže být nikdy považován za natolik konečný, aby při objevení se nových faktů a závěrů nebyla možná jeho revize. Pravidlo platné pro vědu musí samozřejmě platit i pro justici právního státu. Proto se rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva týká výslovně francouzského zákona o perzekuci, který byl přijat právě proti francouzskému výzkumníku holokoustu profesorovi Robertu Faurissonovi. Odkazy 9 a 116 jasně odkazují na „Faurissonův zákon“: „Tak zvané „zákony o vzpomínání“, viz proces Faurisson versus Francie, č. 550/93.

Ohledně Faurissoova případu je v rozhodnutí jasně napsáno: „Chráněny jsou názory na jakékoliv otázky, včetně politických, vědeckých, historických, morálních nebo náboženských otázek. Kriminalizace toho, že má člověk vlastní názor, je neslučitelná s bodem 1. Pronásledování, zastrašování nebo stigmatizace člověka, včetně jeho uvěznění, držení ve vazbě, soudního projednávání nebo připravení o svobodu za názory, které může zastávat, je porušením bodu 1 paragrafu 19.“

Rozhodnutí Výboru znamená, jako minimum, že již existující zákony jsou ilegální a že byly protizákonné již v době svého přijetí, takže všechna doposud provedená odsouzení musí být zrušena a odsouzení musí obdržet kompenzaci.

Poznámka

Výbor OSN pro lidská práva je organizace zabývající se dozorem nad dodržováním Mezinárodní dohody o občanských a politických právech v členských zemích této dohody. Byl zřízen v souladu s částí 4 Dohody. Výbor pro lidská práva byl vytvořen v r. 1977. Výbor má 18 členů – občanů členských zemí Dohody, s vysokou morálkou a přiznanými kompetencemi v oblasti lidských práv. Členové Výboru se volí na konferenci členských států v tajném hlasování, na dobu čtyř let, a vystupují sami za sebe, nikoliv jako představitelé své země.

Důležitou funkcí Výboru pro lidská práva je výklad tezí Mezinárodní dohody o občanských a politických právech, s cílem rozptýlit jakékoliv pochyby ohledně dosahu a smyslu jejích ustanovení. Tyto výklady jsou vydávány ve formě Obecných připomínek. Připomínky slouží jako směrnice pro uplatňování ustanovení Dohody.

* * *

Údajně neutrální a demokratické Švýcarsko je obzvláště zářným příkladem toho, jak se podvádí občané, masmédia a strany. Když v r. 1994 proběhlo všeobecné referendum o „náhubkovém zákonu“ s vyumělkovaným názvem „trestní stíhání rasismu“ či „protirasistický zákon“, voličům namlouvali, že Švýcarsko musí tento zákon zavést jako signatář Konvence OSN o lidských právech. Nyní OSN stanovila, i když dost pozdě, že to byly naprosté žvásty.

Nejvyšší soud Španělska a Francie v uplynulých měsících již odpovídající zákony ve svých zemích zrušily, zatímco německojazyčná média, jak se dalo očekávat, dodnes úspěšně rozhodnutí OSN před veřejností zatajovala. Bylo to možné proto, že Německo a Rakousko jsou pod bezprostřední kuratelou sionistů a jejich spojenců.

Ale i zde je možné pozorovat mlčenlivé změny v chování soudních orgánů. Poté, co zemský soud v Regensburgu 11. července 2011 – právě v den, kdy v Ženevě zasedal Výbor OSN – odsoudil britského biskupa Richarda Williamsona za popírání holokoustu, byl tento rozsudek ve středu prvního velikonočního týdne zrušen dolnobavorským nevyšším zemským soudem v Norimberku. Soud zároveň rozhodl, že Williamsonovy soudní výlohy musí nahradit stát Bavorsko.

Také u dalších procesů probíhajících v Německu je oznamováno, že byly zastaveny. Zakladatel „Evropské akce“, švýcarský revizionista Bernhard Schaub však zatím žádné informace neobdržel: 25. července 2011 bylo proti němu prokuraturou Waldshut-Ting (Baden-Würtenberg) zahájeno vyšetřování na základě obvinění z „podezření z národnostního podněcování“ (tak v Německu říkají popírání holokoustu).

Bernhard Schaub ve Švýcarsku již dvakrát přišel o práci učitele, a nejen on, ale i jeho rodina (děti 10, 8 a 1 rok) byli připraveni o byt, jen před pár týdny, z politických důvodů, a mimo to byl ještě dvakrát odsouzen kvůli „rasismu“ (jak říkají ve Švýcarsku popírání holokoustu), jednou ho odsoudili k peněžní pokutě a jednou k 3 měsícům podmíněně (obvodní soud Dornach, soudci Krist a Frei).

Západní justice také předpokládala, že našla důvod pro chycení Schauba: v r. 2006 proběhla v Teheránu, jak známo, na popud prezidenta Ahmadinejada nyní již proslavená „Konference o holokoustu“. Schaub tam vystoupil – stejně jako Faurisson a další známí revizionisté. Pak předsedal nyní již zakázanému „Svazu pro rehabilitaci pronásledovaných kvůli popírání holokoustu“ (VRBHV), který založil spolu s Hoerstem Mahlerem a Urschulou Hafferbeck, jehož členy bylo v té době několik set aktivních revizionistů z celé Evropy a zpoza oceánu.

Konference, a tedy i Schaubeho zpráva, byla zaznamenávána neznámými lidmi, stejně jako přednáška, kterou tento revizionista po návratu do Švýcarska udělal pro několik zainteresovaných přátel. Další neznámí lidé z tohoto materiálu udělali film a šířili ho na DVD pod názvem „Radostná zpráva z Teheránu“ po celém světě. Bylo to možné proto, že tam byly titulky v různých jazycích. A opět další neznámí lidé dali film na internet, kde ho nyní našla německá justice. Německá justice Schauba za výroky pronesené v zahraničí stíhat nemůže, ale může se chytit faktu, že jeho výroky mohou vidět na internetu uživatelé z Německa – i když, pravda, jen za podmínky, že by mohla dokázat, že Schaub dal film na internet sám, nebo kdyby o to někoho požádal.

Vyšetřování, o kterém je řeč, předcházela obzvláště smutná historie, kterou je třeba uvést rovněž, byť jen krátce. Tehdy Schaubeho děti navštěvovaly Svobodnou waldorfskou školu v Schopheimu (Schwarzwald). V listopadu 2010 je natrvalo vyloučili ze školy, bez předešlého upozornění a bez jakéhokoliv důvodu. Důvod uveden nebyl, ale samozřejmě existoval. Škola se dozvěděla, kdo je otcem dětí a zareagovala stejně hystericky, jako většina současníků podlehnuvších holokoustovému náboženství. „Popírači holokoustu“ a jejich rodinní příslušníci, dokonce i když jde o malé děti, jsou považování za kacíře, moderními párii, kteří téměř automaticky spadají do kategorie veřejně pronásledovaných, v duchu moderního „honu na čarodějnice“. Ten, kdo se tohoto pronásledování neúčastní, je sám podezřelý, a proto se účastní /téměř) všichni.

Bernhard Schaub a jeho životní družka to tak nenechali, nenadále přišli do školy a požadovali odpověď od čtyř přítomných učitelů, včetně vedoucího Tomase Wekampa. Schaub při tom ve spravedlivém hněvu neskrýval svůj názor na takové pedagogy: učitelé od něj dostali jako nezbední učedníci od mistra. Ze strachu nebo touhy po pomstě zašli na policii a tam na Schauba podali trestní oznámení. Švýcarská policie musela (s poměrně velkým údivem, jak se ukázalo později) na žádost německých kolegů provést se Schaubem tak zvaný „profylaktický pohovor kvůli odvrácení ohrožení“, jako by vyhrožoval, že zamoří školu smrtelnými bacily, nebo že postřílí všechny učitele.

Schaub se pak, na oplátku, rozhodl podat na policii trestní oznámení na učitele pro urážku, protože ti použili odpovídající výrazy během jejich rozhovoru. Justice, jak se dalo očekávat, se tímto trestním oznámením nezabývala, ale zato kvůli sdělení učitelů obrátila pozornost na Schaubovu internetovou aktivitu, což nakonec vedlo k níže uvedenému dopisu v rámci vyšetřování prokurátora Lemanna.

Obžalovaný napsal natolik výraznou a jasnou odpověď, že ve veřejném zájmu stojí rovněž za zveřejnění. U prokuratury vyvolal cosi jako strnulost strachy, protože již sedm měsíců čeká Schaub na reakci. Pravděpodobně se i k Lemannovi dostalo rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva a teď neví, co má dělat. Instrukce z Berlína, New Yorku nebo Jeruzaléma ještě, zdá se, nedorazily…

Uvedeme si zde nejdříve oba dokumenty a pak, jako přílohu Schaubovo odpovědi, text, který se objevil poprvé v r. 2009 na letáku „Myšlení osvobozuje“, s prosbou ke všem čtenářům, aby šířili celou dokumentaci co možná nejdále, protože má příznačný charakter a napomáhá osvětě populace. Pouze touto cestou vzniká dostatečný tlak na odpovídající politiky, právníky a masmédia.

Nedůstojné patolízalství Evropy ve vztahu k americko-sionistické politice je možné jen proto, že Německo a celá Evropa se oddávají holokoustovému náboženství, a proto, že evropské národy za tohoto obrázku vidí v židech jen věčné oběti a v Američanech jen věčné osvoboditele. Jen proto kolaboranti ve vládách EU mohou beztrestně podporovat, či dokonce páchat zločiny západu v Iráku a Libyi, a brzy zřejmě i v Sýrii a Iránu.

Nicméně velmi se mýlí ti, kteří Írán a jeho ruské a čínské přátele podceňují. Ten, kdo napadne Írán, musí být blázen, který spekuluje s Armageddonem, bitvou konce časů.

Zachování svobodného výzkumu a odhalení „holokoustu“ není ničím jiným, než příspěvkem k odvrácení třetí světové války. Výbor OSN pro lidská práva to ví, prezident Ahmadinejad to ví, a my v evropském domě to víme také.

Отрицание холокоста – вполне законно! vyšel 25. června 2012 na via-midgard.info. Překlad Zvědavec.

Poznámka editora

Příslušný dokument OSN je v archivu OSN veden pod značkou CCPR/C/GC/34, datován je 12.září 2011 a stáhnout si jej můžete zde: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

http://www.zvedavec.org/komentare/2013/02/5362-popirani-holokoustu-zcela...

 

foto na titulke: maďarskí židovskí vezni máj 1944

maďarskí židovskí vezni máj 1944

 
slaven1

Norman, ja som tento clanok nepridal. Ja nemam prava na pridavanie clankov. Tak uprav meno autora.

Prispevok som pridal povodne ako komentar (to je rozdiel) a bez fotky.

Mimochodom, co si chcel tou fotkou povedat?

Norman

ja som chcel len vyjadriť tvoje zásluhy, pretože si to fakticky chcel archivovať, ja som tomu len dal stabilnejšie miesto - ale zmením to, ak chceš.

Fotka sa vždy nejaka pridáva, jednu som vybral z oficiálneho antifašistického webu, čo som tým chcel povedať neviem ani sám povedať. Teba čo napadlo?

 
Ema

že východoeurópskym strýcom dali o dve čísla menšie pyžamá.

Verím, že v Norimbergu - keď strýcovia farbisto opísali utrpenie existencie v malom pyžame a Patton sa z toho pogrcal a napísal manželke ďalší nekorektný list spochybňujúci príčetnosť tribunálu, netušiac, že si tým skracuje život, ako si ho neskôr za iné nekorektnosti skrátil Haider fičiaci na diaľkovo riadenom Phaetone - za to dostali kompetentní slučku.

Norman

je možno povedať, že to boli novonastupujúci vezni pracovných táborov. (pracovných? - neporušil som tým slovkom zákon a nepôjdem tri roky sedieť?)

Teda noví vezni vyhladzovacích táborov. Ale aj tak je zaujímavé, ako sa maďarským židom ešte v roku 1944 dobre darilo. V čase, keď polovica Europy hladovala.

Nuž, a talmudisti si tú fotku ešte dajú na svoju oficiálnu stránku :-)

 

 
Náhodný okoloidúci
Nepáči sa mi označenie "popieranie holokaustu", tu predsa v skutočnosti nejde o popieranie, ale o poctivú, čestnú, kvalitne vyargumentovanú debatu a hľadanie pravdy, bez urážania sa, bez zneužívania na propagandu a bez tabu. Rovnako otvorene treba hovoriť aj o genocíde Arménov, Palestínčanov, Rusov v gulagoch, Indiánov, Tasmáncov... Otvorenosť je potrebná práve preto, aby sme sa ľudstvo ako celok poučili a predišli budúcim zločinom.
Murkoslav
Termín "popieranie" je zrejme vytvorený, používaný (a zažitý) zrejme tými, ktorí sa s krikom a jedovatou slinou pustia do každého, aj keď malého a šeptom vysloveného, skromného otáznika ohľadom holokaustu, ktorý si dovolí vysloviť nahlas nečistý gój. Takže nečudo, že sme ten termín začali používať aj my.
Norman

kedysi vymysleli termín "dia bolos", čo pri pokuse o doslovný výklad znamená "to, čo sa vrhá krížom, napriek" , čiže niečo, čo je proti srsti. A také niečo, z toho sa stáva najväčšie zlo, diabol.

Tak aj popieranie je terminus technikus.

Zajímavé, že nie je zakázaný "výsmech" holokaust industry, alebo aspoň "ignorovanie" holokaustu.

Samozrejme, je zakázané popierať, teda prakticky hovoriť o holokauste, ale nie je zakázané hovoriť o popieraní holokaustu. Nie je zakázané popieranie popierania holokaustu - alebo tak nejako. Popieranie zmysluplnosti zakázania popierania holokaustu. Zdá sa síce, že žartujem, ale nie je to celkom tak.  Keď sa nedá hovoriť o 666 miliónoch, a skutočne to ide ťažko, tak sa môže hovoriť o popieračoch.

Alebo sa dá holokaust používať pozitívne - viď náš článok o zholokaustovaní nemeckých (a japonských) miest.

Momentálne, keď tak pozrem na hlavnú stránku, mám dojem, že treba používať slovo holokaust čo najčastejšie:)

 

 
Norman

Nesmieš povedať slovo jehova.

Ovšem, keď ťa už odsúdia, môžeš ho používať koľko chceš.

Zobrazené je to tu - kameňovanie za vyslovenie slova "holokaust"

(život briana)

 
baloo
V tomto prípade snáď môžeme použiť definície OSN z roku 1948 (Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia - sorry, našiel som len po česky...), vot: "Článek II: V této Úmluvě se genocidiem rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné." A teraz sa pozrime na demografické krivky "určitých populácií" trebars v takej Európe a vyberme si trebars belochov. Niektoré krajiny sú na tom už veľmi zle, ale dobre neni ani jedna. Dnes, po x desaťročiach už môžeme zhodnotiť, že takýto vývoj nebol náhodný, za daným vývojom boli určité rozhodnutia, za ktorými boli zas reálni ľudia, s reálnymi menami, ksichtami. Takže sú zločinci najhoršieho rangu, či nie?
Náhodný okoloidúci
Jeden odkaz s vloženým videom, dajú sa zapnúť české ttulky. Ďalší komentár je zbytočný. Ako dlho tam to video vydrží, kým niekomu začne jeho pravdivosť vadiť - ťažko odhadnú. http://www.auria.sk/blog/antirasizmus-je-antibelosstvo
Norman

Príznačné je, že v podobných videách vystupujú samé ženy. Neviem, či to pomôže stlmiť označenie ich výrokov za "nacistické" a "rasistické", ale asi to je dôvod.

Treba sa prestať báť akýchkoľvek týchto nátlakov. Treba sa naučiť formulovať "bielu kultúru" a všetky veci okoľo, ako úplne normálne a samozrejmé. A ešte treba pripomenúť, že biela populácia je a vždy bola menšina - čiže ju treba doslovne chrániť.

Dokonca možno použiť aj abstraktné estetické základy: white - celé je to o náklonnosti k bielej farbe , človek môže preferovať čokoľvek a NIK mu do toho nemá právo kecať (bez toho, aby za to kecanie znášal následky).

 

Náhodný okoloidúci
Blbé je aj to, ako sa bieli navzájom vyvražďovali. Koľko slovanských kmeňov alebo národov vyvraždili alebo asimilovali Nemci? A stále niekomu vadíme a chcel by nás vymazať. Čo zostalo z Keltov? Koľko zostalo Baskov? Koľko Slovanov bolo vyvraždených pri šírení kresťanstva? Neviem, či sa dajú brať vážne články na stránke vedy.sk, ale tam sa uvádza, že na Kyjevskej Rusi boli vyvraždené tri štvrtiny populácie a zvyšok bol násilne christianizovaný. Vôbec sa nehovorí ani o tom, koľko Srbov povraždili Chorváti počas II. svetovej vojny. Ale vážne ohrození sú aj Krováci a Pygmejovia a ohrozujú ich černosi, ktorí ich pokladajú za menejcenných. Nie bieli. Ide asi hlavne o to, že iba bieli sú schopní klásť organizovaný odpor proti snahám o zotročenie, a to niekomu vadí.
Norman

a často aj také vyvražďovacie - ale zväčša sa skôr jednalo o asimiláciu, o zánik jazyka a povedzme kultúry, ale nie o genetické potlačenie. To genetické sa podľa mňa nedialo vraždením ani utláčaníma a selekciou, ale skôr naopak - vojnou rodidiel, zaplavovaním pôvodného etnika.

Vojnu rodieiel prehral mocný Rím - bol naozaj multikulti, ale z nepálených tehál či blata sa ríša nedá stavať, ani udržať.

Vlastne už Alexander Veľký spôsobil zánik helénskeho grécka tým, že otvoril pandorinu skrinku už upadnutého Orientu.

Rodidlá fungovali v Číne pri raste populácie Han (na úkor mnohých iných etník) a konieckoncov aj v Afrike (ako spomínaš), kde sa rozmohli len v posledných storočiach agresívne divoké kmene nazvime to rovníkových černochov na úkor rôznych iných typov černošskej populácie (napríklad tí Krováci a Pygmejovia, ale možno aj kopa iných mierumilovnejších a konštruktívnejších etník tam bolo úplne či čiastočne zgenocidovaných - a pokračuje to dodnes)

Ale poďme k našim pomerom:

1. christianizácia bola možno dosť násilná, všade v Európe, kde boli svedkovia vediaci písať, sa o tom zachovali doklady - ale čo s tým teraz?

2. germánsko-slovanské vzťahy sú jednou zo základných tém tohoto portálu. Moja téza je, ako to tu zaznelo už viackrát, že ako v ďalekej minulosti, tak aj v poslednej vojne, to nebolo ani zďaleka také jednoznačné, ako sa snaží súčasna propaganda víťazov klamať a rozoštvávať. A, ako je napísané v článku, určitou vážnou tézou je aj to, že dnešní germáni sú do veľkej miery (ponemčení) slovania a naopak (aj východní) slovania sú do veľkje miery germáni. Okrem toho, akékoľvek rozdiely medzi nimi nepovažujem za podstatné, dôležitejšia je ich jednota a spojenectvo voči spoločných chorobám a nepriateľom.

Ale šírenie spolupráce medzi germánmi a slovanmi je asi to "šírenie nenávisti", ktorého majú rôzni bastardi plnú hubu.

Vlastne, keď sa zamyslíme, nacizmus je nepriateľstvo germánov voči slovanom. Ídea spolupráce troch nordických bielych civilizácii: severoamerickej, germánskoeurópsekj a ruskoslovanskej je práve OPAK AKYCHKOLVEK štvavých a úzkokmeňových nenávistných sektárskych dogiem.

Nie je tak?

Dá sa táto myšlienka presadiť?

 

 

Náhodný okoloidúci
Ak sa Nemci vzdajú expanzie, priznajú si vinu na vyvražďovaní Slovanov a začnú sa k susedným národom správať ako k seberovným, tak s mini by sa háda aj dalo splupracovať. Ale severoamerická "civilizícia"? To je paškvil, Angloameričania a Anglosasi nemajú priateľov, oni poznajú iba dve skupiy ľudí - nepriateľov a poskokov. Odjakživa rozoštvávali iné národy a stále rozoštvávajú. Divide et impera. Použiť, zlikvidovať.
Norman

Pochybujem, že Nemci boli niekedy expanzívnejší ako akýkoľvek iný národ. Okrem toho, dnes sa "expanzie" v tom zmysle už vzdal každý , expanzia sa deje globalizáciou a podobne, ale to je iná téme.

Najviac ma zaujíma to, ktoré "vyvražďovanie Slovanov" myslíš? Nejaké historické, tie večné vojny, alebo nejaké to posledné nacistické?

Vážne ma zaujíma, akí majú ľudia v tomto názor.

 

(čo sa týka anglosasov, nuž, neviem, to je samostatná téma ... to radšej nechám teraz  tak)

 

 

Náhodný okoloidúci
Nemecká expanzívnosť sa teraz pretavila do ekonomickej expanzívnosti, aj keď tá je už dávnejšie dusená angloamerickou expanzívnosťou. Čo sa týka vyvražďovania Slovanov Germánmi / Nemcami, keby so to chcel opísať, musel by som sem kopírovať celé učebnice dejepisu. Ale stačí si prejsť mapu východného Nemecka a hľadať slovaské názvy obcí a miest. Pekne túto záležitosť spolu s inými záležitosťami zhrnul Jan Křístek v materiále Drang nach Osten. http://kristek-jan.cz/
Norman

to je neustály konflikt a tlak.

Čo sa týka východného Nemecka, veď tu sme písali a je to aj v tom ruskom videu o tom, že to je vlastne ponemčené slovanské územie - ale aj obyvatelstvo. Samozrejme, že sa vždy aj vraždilo, ale aký to má zmysel priam"holokaustovo" preháňať a robiť si z toho agendu. Ako vidíš, Česi majú svoj štát, my máme svoj štát, Poliaci, Bielorusi Rusi. Tak skončila minulosť.   

Ekonomická globalízácia - áno, jasne že nám nik nič nedá a vždy sa nájde sviňa, čo si rada zobere - ale to si musíme najskôr naozaj ustrážiť, urobiť si doma poriadok a nesťažovať si, že je svet lahostajný či zlý.

A ten Kristek - rád si to prečítam podrobnejšie, ale všetko je to zas len jeden výklad dejín. Taký Český a kresťansko kňučiaci. Katolíci vládnu aj v USA? Nacizmus ako prejav katolicizmu? A kam to povedie? Zas  k vzájomným konfrontáciam severanov? Keď nefunguje štvanie ľavica proti pravici, tak Západ proti Východu.

Ja nevim, ja som zo Slovenska, ja nemám problém ani s jedným. Ale naozaj nevidím nič pozitívne, aby sa tadiaľto prehnali zas zdegenerované trestné jednotky nemecko-estónske a potom spätne rusko-mongolské znásilňovacie hordy.

Ale možno sa mýlim.

 

 

baloo
v tom svojom predošlo komente som chcel zdôrazniť, že body: ***c)úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí*** A to je dnes SKUTKOVÝ STAV, takže vládni a iní vyšší politickí činitelia sú v klasickom zmysle slova zločinci proti ľudskosti. V poslednom čase sa dejú aj zaujímavé veci, zatiaľ som opatrný v interpretáciach, ale ako začali súd s Liebermanom, ako Argentína čelí nátlaku, ako už aj OSN uznáva právo na štúdium "holokaustu"... to je plno takých detailíkov, ktoré môžu poukazovať na to, že sa niečo mení. Ktovie, aký by OSN zaujala postoj, keby sme vyrukovali s nejakým návrhom proti menovaným zločincom?
baloo
aby som nezabudol, úplná novinka: v Maďarsku Ústavný súd zrušil zákaz na "symboly totalitných režimov", ktorý bol v platnosti (ak vôbec v Maďarsku je niečo v platnosti...) tuším od 2000 či ako. Podľa včerajšieho rozhodnutia nie je trestným činom nosenia nasledovných 5 symbolov: 1, červená päťcípa hviezda 2, kosak a kladivo 3, hákový kríž 4, šípový kríž (znak Nyilaskeresztes Párt) a 5, SS-áckeho "dvojblesku" (!!!). Zatiaľ tiež neviem, čo to presne má znamenať, ale určite nie to, na čo vyzerá... najskôr vytvorenie konfrontných stretov (zákon platí od 1. mája, nezabúdajme, a keď sa tam stretnú vyradostení komunisti a nacionalisti [nazvyme ich pracovne tak, aj keď hakenkreuz a SS-blesky nie sú zrovna maďarské národné symboly...], ľahšia identifikácia "náckov" a na väčšom horizonte potenciálne ďalšie "oddrenážovanie" síl nejakou dobre riadenou pseudostranou, akou bola (a je) Jobbik, ergo ďalšie drobenie síl.
Norman

je mimo rozlišovaciu presnosť môjho ďalekohľadu, ale to o tých symboloch je ďalší jasný dôkaz toho, že Maďari sa dali na cestu revízie a historickej nostalgie. Oni sú takí romantici, nie?

Tu je každá rada ťažká. Zrejme formálne očiastia všetky svoje nylášiovské a hortyovské organizácie, činy a obdobia. To je dosť extrémne, je to škoda energie, atak ďalej.

Samozrejme, Maďarsko sa stáva nebezpečím pre okolité krajiny. Asi nám nič iné nezostáva, len si pestovať dobré vzťahy s Berlínom .. a Moskvou.:)

Je skoro 70 rokov od konca vojny ale vidno, že problémy sa dajú len zatajiť, pozdržať, ale tým sa neodstránia.

Ináč, som ti seriózne vďačný za každý postreh z maďarského sveta.

 
baloo
bolo by oveľa lepšie to nie na internete preberať. Ver mi, lepšie sa vyznám v maďarských záležitostiach a že divadielka typu Jobbik, Gárda majú úplne iné korene (resp. umelo smerovaný vývoj, ale asi vieš čo myslím) ako sa zdajú. Síce je to neuveriteľné, ale v Lauderovej Markíze idú presne tie veci, ktoré sú pre nich vyrobené. Snažím sa tu aj inde, kde mám možnosť veci smerovať k tomu, aby sme si, tak Maďari ako Slováci, konečne uvedomili, že naše osudy sú spojené a keď sa necháme obracať jeden proti druhému, tak si zaslúžime, čo príde a nebude to pekné. Ale snáď nám to dôjde skôr... Boli sľubné iniciatívy z oboch strán, aj sú, na tie sa treba sústrediť a pokračovať. Ako sa Vám dá nechať odkaz? Cez tú dolnú Nordika Foundation? A na záver trochu zábavy: http://ags.gns.co.il/cdn/DigitalCloud/Anchor/2012/06/Minisite/?Media=t
Norman

Veď samozrejme na internete nič protizákonné ani nejak ináč provokujúce mafiu nechceme. Ale zas - kde inde? Na mail pod NordikaFoundation možno napísať, odozva oneskorená.

Ja súhlasím, že naše osudy sú spojené a platí pre ne to, čo tu v tieto dni píšem o vzťahoch Západ-Východ: rozoštvávavnie vyhovuje len naším nepriateľom.

Samozrejme, že občasi si každý ponadáva a samozrejme, že reálne problémy môžu byť, keďže vývoj pod Orbánom je dynamický ( i keď osobne mu skôr držím palce - ale upozorňujem, výnimočne píšem o niečom, do čoho celkom dobre nevidím, lebo neovládam ani reč :)

Odkedy je tam Orbán a Maďarsko sa vydalo mimo cestu klasického otroka, tak naše média o ňom v podstate mlčia. A pritom je to fakt za humnom ... za Dunajom .

 

 

 

baloo
asi taký je rozdiel medzi Orbánom a trebars Gyurcsányom. Celá táto garnitúra bola vychovaná ujom Sorosom, takže asi natoľko sú aj "národní". To je hlavne imidž, ktorý s pomocou médií pestujú - hlavne na západe. Výsledkom sú nasr.tí susedia, dristy o antisemitizime, rasizme a pod. Znútra, očami (uvedomelého...) občana to je zatiaľ pre maďarský národ najbezpečnejšia banda. Fidesz je bratská strana Likud-u, stačí? OK, skúsim kontakt cez Nordika F. cez víkend. Zatiaľ: http://www.jovonk.info/2010/11/26/zaciatok-novej-ery-v-slovensko-izraelskych-vztahoch Trochu staršie, ale stále platí.
baloo
fakk... samozrejme, že som chcel napísať najNEBEZPEČNEJŠIA banda. Mea culpa maxima.

nové