Cyril a Metod nie sú zakladateľmi našej kultúry, ale cirkevnej totality

Ku včerajšiemu štátnemu sviatku preberáme článok od Źiarislava, ktorý mnoho veci vyjadruje presne, takže sa s ním v podstate stotožňujeme a jeho prebranie je vyjadenie našej podpory.


V týchto dňoch pre mnohých nepríjemného výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sme sa dočkali viacerých nepravdivých správ, ktoré sú v rozpore s našou kultúrou a právnym poriadkom rozširované za podpory štátu „našimi“ masmédiami.

Najväčšou nepravdou je správa, že Cyril a Metod by mali byť údajne zakladateľmi našej kultúry.

Kultúra sa môže prejavovať napríklad v duchovnej, ale i v hmotnej rovine.

V duchovnej rovine sme mali dávno pred Cyrilom a Metodom celostnú kultúru prejavujúcu sa uctievaním Matky Zeme, Slnka, posvätných živlov a divov a duší a takisto uctievaním duchovna našich predkov. Túto kultúru celostného súladu Cyril a Metod nielenže nezaložili, ale ju naopak – ničili a zakazovali.

V duchovnej rovine sme mali už dávno pred Cyrilom a Metodom demokratické zriadenie, ktoré sa dnes vo vede označuje ako rodová demokracia. Tá je našim dnešným požiadavkám i užitému spoločenskému zriadeniu omnoho bližšie, ako cirkevná diktatúra solúnskych aparátnikov, ktorú oni zavádzali a ich totalitné spôsoby neskôr napodobnili komunisti. Je to práve pôvodná predkresťanská rodová demokracia, ktorá je predstupňom nášho demokratického stavu.

Slovienčina ako liturgický jazyk nie je v cyrilometodskom období žiadnou novinkou, ba práve naopak. Všetky slovanské kmene mali pôvodné  obrady vo svojom pôvodnom jazyku, tak sa modlili k svojim pôvodným božstvám a to určite v rodnej reči.

Cyril a Metod zaviedli vyrubovanie svätohájov, ničenie sôch a pôvodných svätýň a ničenie akýchkoľvek pamiatok spätých s pôvodnou vedou a vierou, takže dôsledky ich činnosti nám dodnes bránia v poznaní našej pôvodnej kultúry, ktorú oni totalitným spôsobom zakázali.

Slovania používali už pred Cyrilom a Metodom viacero písiem. Hlaholika nie je prvým slovanským písmom. Je viacero strohých záznamoch o slovanských písmach, ktoré však boli fanatickými „kresťanmi“ ničené spolu s inými duchovnými artefaktami.

Cyril a Metod neboli ani prvými kresťanmi u nás a ani sa ako prví neprihovárali k predkom slovanským jazykom. Všetky kresťanské vlny sa prihovárali k našim predkom v jazyku našich predkov, veď inému by Slovania, ako v tej dobe najrozsiahlejší národ  Európy, ani neboli ochotní rozumieť.

Skutočnosť, že nám vnucovali násilím kresťanstvo v slovanskom jazyku, je porovnateľná so skutočnosťou, keď vám niekto vnucuje nejaký iný cudzí režim v našom materinskom jazyku, čo sa aj neskôr stávalo (komunizmus, fašizmus).

Cyril a Metod sa okrem prekladov biblických textov do staroslovančiny predviedli totalitným „Súdnym zákonníkom pre ľud“, (prípadne „Ustanovením svätých otcov vladárom“…), v ktorom zakázali pôvodnú duchovnú kultúru. Tento predovšetkým Metodov totalitný zákon stanovoval tresty za pôvodné duchovno, ako predanie celej občiny v prospech cirkvi – teda zhabanie majetkov dediny  v prospech cirkvi a predanie občanov , ktorí uskutočňovali obrady pôvodného vyznania, do otroctva. Ďalej stanovoval za pôvodné duchovno rôzne tresty od šikanovania, hladovania  až po mučenie a zmrzačenie. Skutočnosť, že  agenti Byzancie nahradili v tomto byzantskom zákonníku upálenie zmrzačením, ešte nie je dôvodom na bezbrehé svätenie ich osôb a činov, ktoré dali na našom území právny základ pre neskoršiu inkvizíciu.

svanto IMG_3698

Zničenie sochy Svantovita a slovanskej kultúry v Arkone na Rujane – r.1168 z knihy: Swiat dawnych Slowian – Zdeněk Váňa, Artia Interpress, 1983

Hlaholika nebola všeobecným literárnym písmom, ale len písmom pre biblické náboženstvo, cirkevné a cirkevnoštátne zákony a nariadenia a ideologické spisy ospevujúce zavádzanie cirkvi (Moravsko panónska legenda).

Argument, že staroslovenských predkov by ako pohanov „kresťania“ vyvraždili, ako sa to stalo Polabským Slovanom, teda že nás zachránili Cyril a Metod násilným krstom (zhora, teda nie z ľudu, ale od kniežaťa), je akousi špekulatívnou teóriou menšieho zla. To, že totalita na dlhý čas vyhrala, ešte neznamená, že by sme menšie zlo mali svätiť ako dobro.

Cyril a Metod nezavádzali kresťanstvo, ale cirkev. To je rozdiel. Dôkazom je ich „Súdny zákonník pre ľud“, ktorý nebol milostivý na spôsob Ježišovho učenia, ale bol písaný tak, aby sa cirkev obohatila a zničila pôvodnú duchovnú  kultúru národa.

Jedným z následkov násilného zavádzania totalitného náboženstva je aj dlhodobá strata občianskych slobôd, ktorá vyplynula z poddanského a nevoľníckeho postavenia väčšiny domáceho obyvateľstva. Iným následkom je duchovné odtrhnutie človeka od prírody, čo dnes výrazne pociťujeme.

Cyril a Metod u nás vládli krátky čas. Potom ich vystrnadili nemeckí katolíci a vzápätí sa na sto rokov obnovilo pôvodné duchovno. Tak, ako oni predali občiny do otroctva, tak aj ich žiakov predali do otroctva nemeckí kňazi. Potom bolo na Slovensku desiate storočie bez cirkvi a až potom sa obnovil katolicizmus, nie cyrilometodské byzantínstvo. Pre ľudí s úctou k pôvodnej kultúre je pomerne jedno, ktorá cirkev im zavádza totalitu. Totalita s obradmi v cudzej reči spôsobila aj to, že ako cudzia sa domácemu obyvateľstvu nedostala tak rýchlo pod kožu a vďaka tomu máme na Slovensku rodné – prírodné duchovno aspoň trochu zachované.

Písmo v zásade ako také nevymysleli Cyril a Metod, písmo vyvinuli takzvané “pohanské“ národy a Cyril a Metod na ich podkladoch potom vyvinuli hlaholiku. Hlaholika dnes je len síce zaujímavým svedectvom o našej reči, ale u nás nemá žiadne živé nasledovníctvo, keďže používame „pohanskú“ latinku.

Metod dokázateľne požíval neetické spôsoby vydierania, ktorými chcel dosiahnuť rozšírenie svojej moci. Patrilo k nim napríklad stolovanie „pohanov“ na zemi (viď príklad kniežaťa Bořivoja), ako aj výpalnícky list vislanskému kniežaťu pôvodného vyznania, po ktorom nasledovala križiacka vojenská invázia (moravsko-panonská legenda).

Odmietame označovanie Cyrila a Metoda za svätcov mimo cirkevného slovníka, teda v štátnych masmédiách a štátnických úkonoch, pretože je to urážkou občanov pôvodného vyznania.

Opakovane odmietame dobové aj súčasné označovanie občanov pôvodného vyznania ako „pohanov“. Takéto rozdeľovanie občanov považujeme za šírenie nenávistnej ideológie, ktoré je v rozpore s našou ústavou a budeme sa voči takémuto šovinistickému postupubrániť dostupnými právnymi prostriedkami.

Cyril a Metod našu kultúru nezaložili a ani nezaložili jej základy. Kultúra pred Cyrilom a Metodom bola našim predkom vlastná a dodnes ju využívame v každodennom živote.

Neolitický rozvoj priniesol dávno pred metodským prevratom obrábanie zeme, poľnohospodárstvo a chov zvierat, čo je kultúra. Stredoeurópska kultúra kruhových svätýň – rondelov spred 7 000 rokovo priniesla správy o astronomických znalostiach predkov a o slnečno-mesačnom kalendári, ktorý dodnes používame, čo už aj vtedy bola kultúra.

Kolo sviatkov slovanských je dodnes zachované v našom kalendári a cirkvi ho len pozmenili vo svoj prospech. Toto kolo pôvodných sviatkov bolo a je našou pôvodnou kultúrou. Predkresťanská, rodová spoločnosť dala podklad pre demokraciu a tak isto manželstvo, posvätenie detí, kultúru mena  a ďalšie prejavy kultúry rodiny – to všetko tu bolo už dávno pred Cyrilom a Metodom.

Reč – jazyk Slovenov (Slovanov) bol vyvinutý už dávno pred Cyrilom a Metodom a dnešná slovenčina bola vyvinutá a ustanovená vďaka predkom mimo ich pôsobenia. Slová, ako Boh, slovo, veda a ďalšie slová zachytené v hlaholskom písme sú staršie, ako kresťanstvo a pochádzajú z našej pôvodnej duchovnej kultúry.

Predstavovať Cyrila a Metoda  ako zakladateľov našej kultúry je skôr nevedomým, alebo neúctivým, až nechutným výsmechom našej vlastnej, spoločnej, pôvodnej kultúry.

Keďže sme prežili, videli, počuli a vydržali komunistické filmy ospevujúce diktátorov rôzneho zrna, vydržíme aj toto.

Berte ale na vedomie, že sa proti tomuto vymývaniu mozgov a prípadnému ďalšiemu útlaku v metodskom duchu budeme strmo brániť. Nebudeme oslavovať „vierozvestcov“, ktorý by nám chceli obmedzovať našu slobodu, ničiť naše posvätné miesta a zakazovať kultúru a duchovno našich predkov a nás. Urobíme opatrenia, aby sa naše deti nenavštevovali školy,v ktorých by im hrozilo vnucovanie totalitných vysvetlení dejín a neúctu k našej pôvodnej duchovnej kultúre.

Oslavovať duchovný útlak a zákaz pôvodnej duchovnej kultúry je porušovaním našich osobných, národných slobôd, ako i slobody vyznania.

Kresťanstvo je len jedným z výhonkov duchovnej kultúry nášho národa a ľudstva. Áno, je to dôležitý výhonok, ale nemali by sme sa tváriť, že je to celý strom. Bez stromu – bez kmeňa – pôvodného duchovna, by nebolo výhonkov a teda ani kresťanstva, ktoré je len jednou z viacerých podôb našej kultúry.

Žiarislav (Vedúci Rodného kruhu  – spoločnosti pre pôvodnú – prírodnú kultúru)

Autor: 
Žiarislav
region: 
Norman

Treba povedať, že definovanie príchodu ideológov z Konstantinopola ako začiatok kultúry v tejto Slovanskej oblasti je také mrzačenie toho vtedy široko po Európe žijúceho rozsiahleho etnika, že tú absurditu ťažko vyjdariť.
Len veľmi približne to možno prirovnať k tomu, ako by hlúpa pubertiačka konštatovala, že jej život začal až vtedy, keď ju znásilnili dvaja starí chlpatí úchyli a poslali ju sa prostituovať.

Truhlík

Svojho času veľmi dávno som občas čítal fórum skadi.net. Tam bola taká téma Slavic virtue. A tam Nemci tvrdili, že Slovanov vymysleli svätí Cyril a Metod. Predtým vraj Slovania neexistovali a všetko boli Germáni.

Norman

Ono je to skôr naopak - pôvodné najrozšírenejšie etnikum v klasických časoch (cca 500 pnl.) je ab definitio "indoeurópske" a tomu je v európskom regióne najbližšie slovanské etnikum. Meno "germáni" - ako v poslednom čase tvrdia viacerí - zahrňoval v tom čase v menšej či prevažnej miere tieto slovanské etniká, túto kultúru.
Až v 19. storočí sa slovo "germáni" začalo znova používať a bolo vztiahnuté výhradne na etniká Nemecké. Toto spojenie je, opakujem, len odvtedy.

Ale ináč ten názor, ktorý spomínaš, len kopíruje to, čo oficiálne o sebe tvrdí naša vlastná história. Že sme neboli tu, ba že sme nejestvovali a že bez Cyrilometoda by sme doteraz vôbec akosi neboli.
Nemožno sa čudovať, že Nemci na národ, ktorý si sám nevie zistiť a obrániť svoju históriu, pozerajú ako na slabý, nepodstatný, nejestvujúci.
Pritom v samej nemeckej mytológii, respektíve povestiach, sú jasné informácie o stretoch so Slovanmi. Z ich vlastných povestí tu možno vyčítať o prítomnosti Slovanov. Prečo si sami odrezávame históriu Cyrilometodom? Nuž, lebo kresťanstvo je zásadne nehistorické. Nemci u seba toto kresťanské otroctvo ako tak prekonali , a azda im v tom pomohla aj reformácia, a neskôr ďalšie podobné vlny už od 19. storočia.
Treba tento nemecký proces pochopiť a aj oni pochopia nás a pomôžu nám v našej emancipácii.

Aman Againsttime

Hodím sem Chmelárov text o našich vierozvestcoch, ktorý publikoval na svojom FB profile. V texte je veľa pravdy, avšak ťažko sa zbaviť dojmu, že politická ľavica útočí na cyrilometodskú tradíciu z dôvodu, že...je to jednoducho tradícia. Naozaj to nie je o tom, že by sa z nich odrazu stali obhajcovia pôvodnej kultúry. Je to len o tom útočiť na všetko tradičné, čo by mohlo Slovákov spájať - proste tradičná neomarxistická klasika.

Tu je spomínaný Chmelárov text:

No, takže, milé deti, pripomeňme si bez mýtov a emócií historické fakty, aby sme vedeli, čo v skutočnosti oslavujeme:

Knieža Rastislav sa rozhodol vymaniť spod vplyvu Východofranskej ríše a obrátil sa so žiadosťou na pápeža Mikuláša I. o samostatnú cirkevnú provinciu. Pápež to však odmietol, a tak sa veľkomoravský vládca obrátil na byzantského cisára Michala III. Ten bol v rozpore s našimi predstavami krutý a obmedzený panovník a vo chvíli, keď k nemu dorazilo posolstvo, pravdepodobne aj opitý. Žiadosť o vyslanie vysokého cirkevného hodnostára odmietol tiež. Carihradský patriarcha a najvýznamnejší byzantský učenec Fotios však cisárovi poradil, aby vyslal na Veľkú Moravu niekoho menej dôležitého, že tým nič nestratí a preskúma situáciu v tejto časti Európy. Navrhol mu dvoch bezvýznamných mníchov, ktorí sa už predtým osvedčili v diplomatických misiách. Michalovi III. to bolo jedno, nevenoval ich misii takmer žiadnu pozornosť a možno ani nebol triezvy, keď podpísal ich poverenie, ktoré nebolo misijné, ale diplomatické.

Napriek romantickým obrazom boli obaja bratia prijatí veľmi rozpačito. Tunajším obyvateľom ponúkali nejaké nové písmo, hoci z nálezov v Bojnej vieme, že naši predkovia už písmo poznali, písali latinkou. Ponúkli im nový jazyk, ktorý však nevychádzal z nárečí, akými hovorili v tom čase Slovania v Nitrave či na Morave – základom staroslovienčiny boli južnoslovanské nárečia z okolia Solúna. Teda staroslovienčina nebola tou „našou rečou“, ktorú požadoval Rastislav. No a napokon ich zmiatli pravoslávnym náboženstvom, hoci tunajšia kresťanská komunita bola po írskych a bavorských misiách zvyknutá na západné kresťanstvo. Najväčší odpor však vyvolalo zavádzanie nových pravidiel spoločenského života. Konštantín a Metod postupovali neobyčajne tvrdo, zakazovali dovtedajšie obyčaje a za nedodržiavanie týchto zákazov stanovovali kruté tresty. Doterajšie staroslovenské dejiny sa podávali mimoriadne skreslene minimálne v tom zmysle, akoby pred cyrilometodskou misiou nebola na našom území nijaká kultúra, akoby ju prinieslo až kresťanstvo. Faktom však je, že kristianizácia rozvrátila prastarú slovanskú kultúru, ktorá sa rozvíjala na Slovensku niekoľko storočí. Kresťanskí vierozvestcovia nariaďovali vyrubovanie svätohájov, ničenie drevených sôch a staroslovanských svätýň a vôbec likvidáciu akýchkoľvek pamiatok na pôvodnú civilizáciu. O tom, že staroslovanské zvyky tu mali hlboké korene, svedčí nielen fiasko cyrilometodských právnych predpisov, ale aj mimoriadna tvrdosť, s akou postupovala proti vyznávačom pôvodných kultov nová kresťanská moc. Ešte v 11. storočí hrozil za vyznávanie náboženstva Slovanov trest smrti, zhabanie majetku alebo predanie do otroctva.

To všetko svedčí o tom, že ústup staroslovanských zvykov nebol taký rýchly a jednoznačný ako to opisuje klasická historiografia a pôvodnej kultúre našich predkov by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Na niektorých miestach dokonca prepukali proti zavádzaniu kresťanských pravidiel vzbury, no neboli rozsiahle. Cyrilometodská misia sa po niekoľkých rokoch skončila fiaskom. Svätopluk, ktorý sa vo svojej politike zrejme držal hesla „Make Great Moravia Great Again“, rozširoval svoju moc aj prísľubom ochrany pôvodných slovanských kultov. Slovensko sa v plnej miere kristianizovalo násilným spôsobom až za vlády prvého uhorského kráľa Štefana I.

Cyrilometodský mýtus sa zrodil až na úsvite slovenského národného hnutia. Na rozdiel od Čechov, Poliakov či Chorvátov sme sa nemohli oprieť o tradíciu stredovekého kráľovstva, nemohli sme z propagandistických dôvodov tvrdiť ani to, že nás kristianizovali Maďari, a tak si prví obrodenci vymysleli mýtus o solúnskych bratoch, ktorí nám priniesli vieru, písmo a vzdelanosť. Je to rovnaká hlúposť ako podobné obrodenecké mýty o slovenčine ako matke všetkých jazykov, o maďarskom oligarchovi Matúšovi Čákovi Trenčianskom ako o vládcovi Slovákov a podobné nezmysly, ktoré si vtedajší „národní buditelia“ vymýšľali. A tak si tu veselo žijeme a klameme samých seba aj naďalej... Ale obraz Martina Benku je pôsobivý.

Norman

To nie je len dojem, to je jednoducho fakt, že Chmelár a jemu podobní útočia na to, lebo je to tradícia. Kým my hovoríme, že je to slabá tradícia na hlinených nohách, a treba vidieť tú skutočnú realitu, ktorá je za ňou, Chmelár a všetci vykorenení neo-marxisti by chceli všetko len zrúcať.
Okrem toho do týchto tém sa pustil až po tom, čo ich už pretlačili Žiarislav a podobní - Chmelár je tak intelektúalne zbabelý, že tlačí len do tých dverí, ktoré sú už otvorené, resp. nik ich až tak príliš nebráni (čo už iní overili).
Príznačné sú jeho posledné vety : "A tak si tu veselo... klameme". Klame hlavne on, lebo Slovensko je jeden z národov čo sa najmenej stará o svoju ideologickú identitu, čo by si budoval umelé mýty. Je to dané tým, že si nevládol a teda nemal kto tieto veci produkovať (na rozdiel od Čechov, Maďarov, iných radšej ani nespomínajúc). A keď už sa nejaké vykryštalizovali - ako C+M alebo Jánošík, alebo spomínaný Matúš Čák, tak napodiv vždy pribehne roj nadšených levantíncov a s ohromným zanietením idú tie mýty nielen rúcať, ale aj vypalovať to miesto, aby tam žiadne iné zdravšie výhonky nikdy nemohli vyrásť. Nuž, je to pomoc.
To je rozdiel v kritike Žiarislava a Chmelára.

Pevne verím, že Chmelár napíše podobný rozbor aj o nástupe židovstva v 19. storočí na Slovensku, o role internacionálneho boľševického sionizmu v 20. storočí, o tom, aká sú to kruté despocie, ako proti nim bojujeme a musíme bojovať a ako nám o týchto hnusoch v masmédiách len klamú a klamú.
Alebo sa pustí aj do islámu?

Aman Againsttime

Ja len k tomu dodám, že na cyrilometodskú tradíciu sa začalo dosť útočiť i v súvislosti s nedávnymi výrokmi Fica o moslimoch (viď nasledujúca Shooty karikatúra: https://dennikn.sk/471751/shooty-slovania-tradicna-kultura/). Ja tiež nepatrím k fanúšikom C+M a vlastne kresťanstva obecne, ale v tomto mýte je jednoducho SILA, a preto naň kadejaké neomarxistické krysy potrebujú útočiť.

Mýty sú veľmi dôležité a každá zdravá spoločnosť jednoducho potrebuje svoj špecifický stmeľujúci mýtus a iracionálnu, metafyzickú auru, z ktorej bude čerpať svoju oprávnenosť a ktorá má svedčiť o tom, že táto spoločnosť nie je len nejakým mechanickým zhlukom a súčtom jednotlivcov, ale žijúcim organizmom, ktorý presahuje svojich jednotlivých členov. A to je hlavný dôvod prečo neomarxisti tak radi útočia na mýty alebo „odhaľujú mýty“. Treba to mať vždy na pamäti a upozorňovať na to.

Norman

Aha, sviatok Jána Husa.
V porovnaní s Cyrilometodom novšia udalosť, mytologicky ovela horšia, ako naša cyrilometodejská zmena. Ovela slabšia, typický "my obeť" mýtus. Ovšem Česi si ju pestujú ako žeraví. Pestujú si Francúzi oficiálnu mytológiu okolo albigenských katarov a podobných vecí? Cyrilometod je aspoň relatívne starý mýtus ... teda časom, na ktorý sa vzťahuje.

afinabul

Tradícia má silu, nemyslel som to tak doslovne, ako si to zobral ty:
"Každý národ má právo na svoje mýty." Preto sa to volá "mytágo" a nie legislatíva EU.

Norman

ako sú napríklad konkrétne Česi, čo sa týka klamania a nafukovania vlastnej histórie, oveľa nehanebnejší, ako ktokoľvek na Slovensku.

Ale cháp ma - nie že by mi bol Hus nejako nesympatický, či čo. Len je jasné, čo z neho spravili, ešte aj komunisti na husitoch parazitovali.

Satan Šofér

je citlivejšia a prístupnejšia pochopeniu archetypálnych síl a obrazov, ktoré ich znázorňujú.
Nie je náhodou, že najlepšie pochopila pointu filmu „Triumf vôle“ práve žena – Ľubov. Nakoniec takýto film dokázala natočiť iba geniálna žena, a to bez znalosti sociálnej psychológie!

Keď tak čítam texty ničiteľov našich národných rozprávok, je pozoruhodné, že ich ničia muži, ktorí nikdy nepochopili ich funkciu. V národných mýtoch nie je podstatná ich historická pravdivosť, ale ich funkcia!

Ferengovia :-D sa boja situácie, keď podstatná časť národa sa zjednotí a nechá sa viesť vôľou jedného človeka, médiom čo dokáže vyjadriť jeho túžby. Preto bolo treba rozbiť národné štáty, podporovať imigráciu, adorovať multikulturalizmus. Súčasná kultúra je iba nástroj, Ibrahim Majga je dobrou karikatúrou ich úsilia na Slovensku.

Komunisti sa najviac báli katolíkov. Jedna autorita, pápež a jeho učiteľský úrad, katechizmus katolíckej cirkvi, ochota obetovať sa pre spoločnú vec. Veľký Nágulus Gint sa trasie odporom iba pri pomyslení na túto inštitúciu. :-D

Keď čítam túto diskusiu začínam chápať, prečo Hitler nechal postrieľať buzerantov SA ...

Norman

Prvá škoda je, že slovo "rozprávky" zdegenerovalo do zábavy pre deti. Ako hovoríš, nie je podstatná nejaká pravdivosť, ale ich funkcia. A súhlasím s tou myšlienkou, že ich ničia muži, že (prevažne) nemajú to pochopenie.
ferengovia, teda asýrsko chaldejsko židovské typy, sa boja čohokoľvek. Či už zjednotenia jedným človekom, alebo toho, že pár ľudí predá pochopenie takmer celému národu.

Spojenie medzi touto diskusiou a buzerantami SA je dosť nejasné. Dosť hlúpa a nebezpečná asociácia... hm. Ale azda si to myslel dobre.

afinabul

Buzny sú vždy iba predvoj, ješitnosť, zákernosť, sadomaso inklinácia a psychopatologické sklony ich proste predurčujú na úderku pre Ferengské záujmy, že sa ich Ferengovia zbavia pri prvej príležitosti to buzny ešte nevedia? Kvóty na moslimov sú iba tak?

PS: Že SA boli Páni buzeranti:
https://www.youtube.com/watch?v=gH2SgfOUI7g

Norman

Čo má tvoje video s knihou Ihora kamenetského spoločné s témou? A prečo sem dávaš video s najtupšou najšpinavšou sionistickou propagandou?
Tiež ešte stále vo vývoji, čo?

afinabul

Ale mne bolo roku pána 2007 niekde naznačené, že mám čítať iba knižky čo napísali židia, takže čo na tom nechápete? Že som ako voda? A opäť tu nejde o to kto, ale kedy.
Napr roku 1986: http://tajomstva.org/ovplyvnovanie-obyvatelstva/tiche-zbrane-pro-klidne-... Volá sa to tu nadhľad, či nie?
PS: Že Hitler kopčil Ferengov je Vám snáď jasné.

Norman

Je pravda, že megatabu ktoré sa hodilo na Hitlera a nacistov je prakticky najlepšie zdolať tak, že sa obíde. Teda tak, že sa kydá na nacistov a že sú obvinení ešte aj z toho, že (všetko)hrali so sionistami.
No sranda.
Ale my tu kladieme veci objektívne, nerobíme kompromisy, my si nepotrebujeme vymýšlať ani zakrývať. Hitler s nimi nehral ani ich nekopčil.

afinabul

a iné: https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement
Hitler je proste chudáčik ako Bibi.

Norman

jedna z črt alternatívy, je okrem iracionality aj totálny amaterizmus. Dávať sem , na tento portál, link na takéto základné veci, na také triviality, je proste ako prísť na univerzitu so šlabikárom.

Ako som už napísal, si zrejme ešte vo vývoji. Tak sa vyvíjaj - nebudeme ťa čakať, ale ono sa to pohne.

Aman Againsttime

Tiež musím len krútiť hlavou nad tým, prečo zrovna pod týmto článkom niektoré individuá chcú rozoberať práve buzerantov (inak tiež už dosť prefláknutá téma, na ktorú už všetko podstatné na Nadhľade odznelo: http://nadhlad.com/comment/17419#comment-17419

Norman, niežeby som ti chcel do vedenia Nadhľadu nejako kecať, ale myslel som si, že po eskapádách s Gríšom a svargom si sa rozhodol tu netolerovať trolling.

afinabul

.

Satan Šofér

si ty, lebo nechápeš obsah príspevku a navážaš sa do autorov a ich nickov. Na viac nemáš!

afinabul

Prepáč, ako čítam tie židovské knižky už proste nerozoznám národovca od Ferenga, do čoho všetkého sa navážam? Do nikov? Akože John Doe, Zuzana Gomez a tak?

Norman

uvidíme.

sandro

Minule ma po piatom pive v krcme prekvapila grupa starych znamych otvorenou nenavistou voci krestanstvu a krestanom. Dlho som ich nevidel, tak mi zvedavost nedala a trosku som vyzvedal. Vysvitlo, ze maju nejaku slovansku sektu, po tele maju potetovane slovanske motivy a ich bohmi su Perun a Svarog. Nic netreba prehanat lebo psychiatricke oddelenia sa dnes plnia zavratnou rychlostou a su snad jedinym nemocnym oddelenim, kde sa nerusia lozka. Ak nam bolo krestanstvo pred 1000 rokmi aj vnutene, tak dnes s tym asi tazko nieco urobime a rozbijat sa na Cyrilometodskej tradicii znamena paradoxne len dalsie rozbijanie sa Slovanov a Slovakov navzajom.

afinabul

Presne to si myslím aj ja, môj kámoš zrobil diplomovku na Žiarislava, ak nie je na mojom blogu, tak som povolenie nedostal, pre ostatných nasleduje jedno milé video:
https://www.youtube.com/watch?v=e5dVfORON6w

Norman

mňa minule prekvapili z médii starí známi prudkou nenávisťou voči Slovanom. Nosili akési amulety na krku, bozkávali si nohy a ruky a uctievali nejakú židovskú sektu - nejakú odrodu kresťanstva.
To si, Sandro, nevybereieš, ľudia sú proste fanatici a blbci, že.
Toľko k tej tvojej "nenávisti", ktorú si tak jednostranne spomenul.

sandro

V poriadku, ja len dufam, ze Slovania budu mat dost rozumu na to, aby sa nenechali zase odrbat. Napriklad tym, ze cast odvrhne krestanstvo a zacne na tu druhu cast utocit. Mam vsak pocit, ze sa to uz deje. V nedelu pred kostolom si vypocujem od okoloiducich vselico. Nam netreba ziadneho nepriatela, my si tradicne poradime aj sami:)

Norman

To sa hovorí večne -"nám netreba nepriatela, my si poradíme aj sami" - ale nie je to pravda. My máme nepriatela a je to konkrétna ideológia a jej rôzne odnože a maskovania, sú to konkrétni ľudia a ich rôzne odnože kolaborantov, často nevediacich, ale mnohých dobre vediacich, čo za svinstvá páchajú a chystajú pre svojich spoluobčanov.
Hovorí sa večne, že sa máme zhodovať a nebojovať medzi sebou - ale to len vedie k večnej tolerancii voči zlu a jeho skrytým odnožiam.
Ja naopak si myslím, že namiesto čakania na veľké svetlo je treba zapáliť malú sviečku, čo v preklade do tejto situácie znamená, že keď nemôžeme potrestať svetových uzurpátorov, ako sú Rotschildovci , Bushovci a im podobní, treba potrestať hneď a teraz ich chápadielka, ktoré máme k dispozícii. Och, ono presné dupnutie na malíček dokáže zabolieť priamo v centrále a hlavne následne, keď obluda zareaguje, bude vidno, s čím máme do činenia.

Samozrejme, uznávam etické učenia o tom, že kto je bez viny nech prvý hodí kameňom a dokonca uznávam aj ahinsu. Preto nevyzývam na násilie, ani na boj, ba ani na prácu - je to proste nevyhnutná fyzická operácia. Raz je čas siatia a raz žatvy - to predsa hovorí Kristus. A teraz je čas žatvy. A figovník, ktorý nedáva ovocie, preklial a finančníkov vyhnal z chrámu bičom.
Ergo - kresťania - kde do boha máte svoje biče?

sandro

Ja som to tu uz pisal, ze vyznavam inu vyjadrovaciu formu ako bic. Efektivnejsiu a rychlejsiu:)
Je pravda, ze nie je krestan ako krestan a na tomto fore nas vdaka novemu Vatikanu caka neprijemny boj proti liberalnemu odpadu. Ale to som tu uz pisal 100x. Takze ano, uznavam, ze bez konfliktu to nepojde, len mi vadi, ze hovorime obaja o tom istom, vidime to rovnako a aj tak sa vlastne nikdy nezhodneme lebo nas uz v korenoch myslenia ''nieco'' deli a stavia proti sebe.

Norman

Áno, hľadanie spoločných slov je často neefektívne a zbytočné, podstatné je, keď sa zhodneme vo svojom postoji. A v tom sa mnohí v zásade zhodneme, pretože sme jeden rod.

Súhlasím teda s tebou, že aj keď to Žiarislav presne napísal a je to historicky dôležitá téma, nie je rozbíjanie Cyrilometoda to, čo teraz niekam vedie. Konieckoncov, akceptujeme Chmelárove fakty ale nie jeho poraženecké tendencie - Cyrilometod nespôsobil zničenie rodovej občiny, aj so svojím krutým zákonníkom nespôsobil zničenie všetkých posvätných hájov a tradície. Nevzniklo nič nové, nejakí dvaja muží s družinou ani ako vyslanci z Byzancie tu nemohli všetko pomeniť, a ani nepomenili - to, čo je tu potom, tu bolo predtým, len definitívne vystúpilo na svetlo histórie. Cyrilometof je vlastne pripomenutie začiatku konfrontácie s južanskými ríšami a mýtmi - začiatok tohto boja stojí za pripomienku.

1488

Fukan-Zazengi
..akonáhle sa objaví miniatúrna medzierka medzi predstavou a skutočnosťou, tak sa nebo oddelí od zeme a ak len na chvíľu nesúhlasíme s tým, čo je skutočné, okamžite padneme do zmätku..

Táto myšlienka mi príde vhodná k tejto téme. Analogicky - vždy sú to konkrétni ľudia. Tí ktorí majú moc rozhodnúť a tí čo vykonajú akt. Samé sa to neuskutočňuje. To platilo o ničení posvätných hájov a platí aj dnes.

Norman

zväčša je naozaj ťažké si naozaj porozumieť, proste teraz neviem, čo si povedal - ale som si istý, že aj ty máš tiež podobné záujmy a hodnoty.
A to je podstatné.

A vôbec, pozitívne je, že sa vôbec ozveš. Koľko je nás? je nás už sedem?

1488

..to úplne postačuje, hodnoty.

A zo siedmych nakoniec zostal len Yul Brynner, Steve McQueen a Horst Buchholz

With their land, the farmers are victors .. not us.

Norman

rolníci sú vždy víťazi, bez ironie.

ale osud si nevyberieš.

Ľubov

Ale chápem,dedina potrebuje mužov. Calveras však už tiež nie je v najlepšej forme.

Náhodný okoloidúci

Kresťanstvo je už zo svojej univerzalistickej a všeobjímajúcej podstaty liaheň a chovná stanica multikulturalizmu.
Pravovernému bielemu kresťanovi je bližší čierny kresťan ako jeho neveriaci rodný brat.
Ak sa u nás vyskytnú mladí muži a devy, ktorí/ktoré sa hlásia tak k národným myšlienkam ako aj ku kresťanstvu, tak jedno z toho asi neberú až tak vážne.
Ja osobne sa síce otvorene hlásim k ateizmu a k sympatiám k našej skutočnej pôvodnej kultúre, k dubovým hájikom, k Perúnovi, Svarogovi a iným bájnym bytostiam, ale je mi jasné, že Cyrilometod a to, čo sem zavliekli, je tu uchytené príliš silno na to, aby sa to dalo bezbolestne zneškodniť. Kresťanstvo je prepojené na sionizmus, je ním ovládané, "starší bratia vo viere" majú cirkevné inštitúcie dobre podchytené, preto ani vatikánsky foot-fetišista nekráča v stopách svojich predchodcov zachraňujúcich kresťanov pred moslimami, ale naopak, ešte sa moslimom podkladá ako rohožka a onuca.
Takže zjednotiť bielych na etnickom princípe bude veľmi ťažké až takmer nemožné. Indoktrinácia ideológiou má často silnejší vplyv ako etnický pôvod.

Ľubov

...A čo ten pekný projekt "reconqista"? Trochu ho tak oprášiť...

Aman Againsttime

Dejiny veľakrát ukázali, že kresťanstvo môže byť kompatibilné s nacionalizmom či rasovým realizmom - kresťanstvo je predsa veľmi tvárne a Biblia sa dá interpretovať rôznymi spôsobmi. Každopádne s tými kresťanmi, s ktorými zdieľame podobné politické názory treba spolupracovať. Potrebujeme ich k tomu, aby nasmerovali svoje cirkvi smerom k nám. V súvislosti s touto problematikou odporúčam tento preklad: https://www.protiprudu.org/krestanstvo-a-europska-identita/

Priznám sa, že môj postoj ku kresťanstvu je dnes o niečo umiernenejší. Napr. katolícka feudálna Európa mala svoje špecifické kvality, ktoré jej jednoducho nemôžem uprieť . Dokonca i k francistickému Španielsku či Salazarovmu Portugalsku som dnes o trochu zhovievavejší. A Norman mi zase ukázal pozitívne stránky protestantizmu :-). Samozrejme, že môj otvorenejší prístup nič nemení na tom, že by som bol omnoho radšej, ak by si naši predkovia udržali pôvodnú vieru.

Náhodný okoloidúci

Zjednodušene a povrchne napísané pracovať je možné s tými jedincami, ktorí nie sú psychologicky a mentálne závislí od ústredia svojej cirkvi.

Satan Šofér

V takejto situácii bude potreba jednota národa. Rozbíjať jednotu zosmiešňovaním mýtov, ktoré národ zjednocujú, je jednoducho v takýchto okamžikoch zločin. Názory môžu byť rôzne, ale ak niekto nechápe obsah a z hlúposti nechá pôsobiť rôzne sily v národe proti sebe je jednoducho zločinec bez ohľadu na to, či to robí vedome alebo z čírej roztopaše v snahe upútať na seba pozornosť.

Písal sa rok 1934 a Nemecko bolo v kritickej situácii. Hrozil rozkol medzi NSDAP a Wermachtom, ktorý mohol byť osudný!

V tejto situácii banda buzerantov SA intrigovala a snažila sa uchopiť moc. Vnášala rozkol, nepokoj, osobné ambície prevládli nad ochotou podriadiť sa zjednocujúcej myšlienke.
Normálny chlap už len z toho dôvodu, že má (alebo chce mať) potomstvo má pochopenie pre myšlienky, ktoré presahujú jeho život. Je to náhoda, že najväčší rozvratníci v histórii mali veľmi často podivnú sexuálnu orientáciu?

Pozrite sa na myšlienky, ktoré presadzujú naši „liberáli“ na Slovensku. Ako z toho manuálu:
"All measures which have the tendency to limit the births are to be tolerated or to be supported. Abortion in the remaining area [of Poland] must be declared free from punishment. The means for abortion and contraceptive means may be offered publicly without police restriction. Homosexuality is always to be declared legal. The institutions and persons involved professionally in abortion practices are not to be interfered with by police."

Výborný návod, ako od Ferengov ... Niekto si to pozorne prečítal a naordinoval Slovákom.

Dám pozitívny príklad. Pozorne študujte politiku štátu Izrael! A zamyslite sa nad tým, ako mohol tento štát prežiť čeliac obrovskej presile. Pozorujte obrovský rozdiel medzi tým, čo nám ordinujú médiá a čo je overené praxou štátu Izrael.
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Israel

Pozrite sa na roky, kedy sa zaviedli liberálne zákony. Tlaková vlna explózie amorálnosti tam doľahla pomerne neskoro. Týka sa ale iba občanov štátu, nie ortodoxných Židov, čo treba rozlišovať. Elita ostala nedotknutá. U nás sa za elitu považuje práve LGBT komunita :-D, čo je malý ale podstatný rozdiel.

afinabul

To je pekná, podstata je tunaky: http://www.haaretz.com/israel-news/1.566021
Že vraj EK pracuje na zákone, že ak neobezanec cituje obrezanca, tak je antisemita, nás na nadhľade to neprekvapí, poznáme z Talmudu.

Aman Againsttime

Šofér, to by si nebol asi ty, ak by si nepreskakoval z jednej témy do druhej. Ak sa ti tak veľmi chcelo debatovať o LGBTIQXYZ komunite mohol si skôr na to využiť tento text: http://www.nadhlad.com/content/ako-multikulto-proti-rodovym-stereotypom-...

A odkedy si začal sympatizovať až tak s NS, že ti vadí rozkol, ktorý tam priniesol Ernst Röhm? Zdá sa, že Jahve Kadeš a Šofér sú dve odlišné osoby! :-D

Pokiaľ ide o Izrael, tak ten mohol prežiť čeliac obrovskej presile najmä vďaka obrovskej podpore zo strany USA. LGBT práva s tým veľmi do činenia nemali. Ale dík za link - aspoň vidíme, že Izrael je omnoho liberálnejší ako akákoľvek krajine vo východnej Európe, čo však znalého neprekvapí vzhľadom k tomu, že Aškenázovia sú vo všeobecnosti politicky extrémne liberálni, resp. ľavicoví:http://deliandiver.org/2016/07/americti-zide-nejsilnejsimi-podporovateli...

V skutočnosti pre izraelskú spoločnosť nie je tým najpálčivejším problémom konflikt medzi Palestínčanmi a Izraelcami, ale skôr medzi sekulárnou, vládnucou triedou Aškenázov (to je v skutočnosti tá elita), ktorá je spoločensky veľmi liberálna, a ortodoxnými Židmi (mimochodom, konflikt medzi sekulárnym a náboženským židovstvom datuje svoje korene ešte dávno pred vznik Izraela, pričom tzv. sionizmus, t.j. v užšom zmysle ideologický smer obhajujúci existenciu židovského štátu, bol pôvodne nábožensky orientovanou časťou židovstva kategoricky odmietaný).

Norman

Čo sa týka odpútavania pozornosti, tentoraz k tým homosexuálom, črtá sa evidentne línia.
najprv Bránik nedokáže udržať hubu a pripravuje pre nich tému, potom s tým vyrokuje Havran, do masmediálneho priestoru a následne sa Milan Krajniak do toho obúva akože "z druhej strany". Dobrý a zlý policajt, koloťoč sa môže začať krútiť. (len ako malý kamienok, štvrtý v línii - akoby nezávisle sem pribehne s rovnakou tému Šofér, a ani ju nedokáže zapasovať do nejakého práve prebiehajúceho kontextu, proste ju sem musí dať, tak ju sem tupo buchne, to proste nie je náhoda)
Ako vždy, hlupáci si to slabo pripravili, zle odhadli situáciu, nikoho homohonenie, ani údajne Kotlebove, naozaj ale naozaj nikoho nezaujíma.
Ale vcelku jasne sa aj pri tejto kooperácii prevaluje maska posledného križiaka Krajniaka. Ako sme spomínali, toho treba sledovať aby sme vedeli, čo sa deje.
https://www.facebook.com/poslednykriziak/

Aman Againsttime

Hmm? Pravdepodobne to bude len náhoda, hoci uznávam, že spôsob akým náš troll včera nadhodil "buzerantskú tému" mi prišiel akýsi "silený" či "nevhodný".

Pokiaľ ide o Krajniaka, tak ide o typickú filosemitskú konzervu, s ktorou sa síce na cca 75% vecí/tém zhodneš, ale pokiaľ ide o skutočne zásadné veci, tak ver, že bude v opozícii. V podstate niečo ako náš Šofér/Jahve :-)

Satan Šofér

ale dobre pripravená kampaň môže dostať inak zdravého človeka na Cajlu! Tieto riadky píšem v dobrom a s pochopením, lebo si viem živo predstaviť čo ste vďaka svojim postojom zažili.

Začnem skutočnou udalosťou, ktorá je dobrou metaforou na to, čo a prečo Vám napíšem.
Po povodni som sa bol pozrieť na breh Dunaja fotografovať skutočne nezvyklé scenérie. Mal som krátke nohavice a tričko, bol som spotený... Odrazu sa na mňa nalepila minimálne stovka komárov a začali ma štípať. Začal som sa plieskať a tancovať ako šialený, aby som sa ich zbavil. Ak sa niekto napr. už z 25 m na mňa pozeral, musel si myslieť, že som sa zošalel. Lebo on tie komáre nevidel, boli malé a nevedel, koľko ich je.

Druhý príbeh je z USA. Jeden môj známy poriadne šliapol na otlak (radšej nešpecifikujem, domyslite si) jednej klientelistickej sieti a to tak, že jej významnému členovi hrozil kriminál. Viete ako ho odrovnali a to tak, že keď prišiel svedčiť na súd, mali ho už za blázna?

Odrazu sa mu začali diať malé nepríjemnosti. Vo veľmi nepravdepodobnom množstve, „náhodičky“ ako tie komáre. Situácia sa zhoršila tak, že potom aj skutočné náhody začal považovať za cielenú kampaň a skončil zákonite na psychiatrii. Nemal iné východisko, lebo ho zamotali do takého „náhodného“ profesionálneho zlyhania, že keď nechcel skončiť v krimináli, musel začať robiť toho blázna zo seba vedome. Naštudoval si mnoho kníh na túto tému a podarilo sa. Musím žiaľ konštatovať, že už nikdy neveril na náhody a začal sa správať naozaj paranoidne v normálnych situáciách. Urobili z neho trosku a do smrti to ostalo na ňom prilepené.

KGB požívala podobnú taktiku na sovietskych disidentov, pokiaľ sa im zdali na to vhodní. Nie je náhoda, že veľa z nich skončilo na psychiatrii a podobne to ostalo na nich nalepené po celý život.

Sú to drobné zážitky, ktoré vyvolávajú úzkosť (nie strach!) a tieto zážitky ostávajú v podvedomí na celý život, formujú podvedomé reakcie.

Meniť nicky je sranda, veľmi sa zabávam pri ich vymýšľaní a pri bláznivých reakciách na ne. Ale z toho, čo napísal „norman“, som dostal výčitky svedomia. Sranda skončila! Uvedomil som si, že sa (pravdepodobne) stáva s ohľadom na svoje názory terčom podobnej špinavej hry. Internet je raj pre podobných „hráčov“. Je hranica, ktorú nehodlám prekročiť a nemienim sa stať čo i len nechtiac spolupáchateľom.

Norman

že ťa štípu komáre a ty podľa toho tancuješ.

O naše zdravie si ale starosti nerob, takisto sa neboj, že "čo sme vďaka nim zažiili" - ako vidíš, sme inteligentnejší ako tá banda a vždy sme ich prechcali. Aj keby som chcel, nemôžem si spomenúť na prípad, že by som bol obeť systému - nie som neger ani žid. Samozrejme, že to je moja interpretácia, ale tá je podstatná, proste mám hrošiu kožu.

Ja som len spomenul, že si bol štvrtý v poradí - zrejme si reagoval už na nejaký mém o buzerantoch. Ale na tom nezáleží, už sme tu tému proste zavreli.

Kedysi to tu bol viac taký experimentálny reaktor, všetkými smermi, ale ako vnímam, teraz majú zaslúžilí členovia viac vôlu mať radšej koncentrovanú formu a nebaviť sa tu o detinskostiach. Tak nejako by sa to malo skúsiť. Pretože, aby sme vyhoveli aj našim kresťanským bratom - nie ako ja chcem, ale ako aba chce.

clovek

Cyril a Metod boli vyslancami svetlonosa. Ani jeden ani druhy nic noveho k nam nepriniesli. Pismo tu uz bolo a rovnako aj duchovny rozmer. Oni to len prisli znicit.

Preto mame miesto V B, a vsetci Veneziu a my Benatky. Preto zmenili aj V a U. Ale robili to umne, nie vzdy to zmenili.

Cyril a Metod prisli do centra Vizigotov. Vizi je vodny a got je had. Prisli do krajiny Uh(o)rov. Ta krajina sa tiahla od Karpatskeho obluka po jadran na juhu, po Cierne more na vychode a po Atlantik na Zapade, cez krajinu Katarov az do krajiny Baskov. Aj jedni aj druhi boli Vodni hadi, Uhori.

Uhorsko bola velka a velmi bohata zem, s vysokym stupnom kultury, vzdelania a inteligencie. Bolo to pre svetlonosov zlate vajce. A nielen to, bol to aj nepriatel, ktory spolu s Ostrogotmi, ostrovnymi hadmi s centrom v Rujane dobyli Rim, pretoze mali uz plne zuby lovcov otrokov a nicitelov a vypalnikov krajin s prometheovou orlicou na cele.

Uhri boli stupencami Slnecneho kultu. Ako polnohospodari si ctili Slnko, lebo bolo zdrojom ich zivota. Svetlonosi, Mesacny kult, vsak znicil ich vieru a nahradil ju krestanstvom, v ktorom ako nahodou bol diablom kto iny ako had.

Aj preto dokazali svetlonosti nelutostne zmasakrovat katarskych uhrov a o nic lepsie sa nespravali ani u nas ci u ostrovnych hadov. Zial, dodnes tu krestanstvo je a nasi ludia ho slepo obhajuju. Ale co je to za vieru,ktora nevychadza zvnutra cloveka? Ved krestanstvo nie je viera. Je to predsa ucenie. Keby zil clovek niekde sam od civilizacie, ako by sa sam mohol stat krestanom? Je si niekto isty, ze by nemal svoju vieru?

Skutocna moc Slovana spociva v jeho schopnosti tento svet citit. K pocitom netreba ziadne vedomosti len vyssiu citovu hladinu. Citit sa da vsetko a z pocitov sa da zistit cokolvek o comkolvek. Nasi ludia dobre vedeli, ze siritelia krestanstva patria do armady zla. Staci, ked uz z dialky videli, ci zoci-voci citili ich blizkost. Preto museli kriziaci vyvrazdit tolko nasich predkov. Saty mozu robit zo zleho dobreho cloveka, mejkap zo skaredej peknu zenu, ale pocit je konkretny a nepotrebuje sa pozerat.

Svetomír

Góti, ich časť kedysi v prvých desaťročiach nášho letopočtu odišli z "ostrova" Skanza (Jordanes) už ako jasne rozlíšení na východných Gótov a západných Gótov. Västra Gotaland, čiže západná zem Gótov a Östergötland je ešte aj dnes takto rozlíšená v Južnom Švédsku, tak načo konštruovať nezmyselné a krkolomné teórie o vodných hadoch a podobne. No a k menu Gótov - je to meno od Gott = BOH. Boli to vyznavači boha.
Úsmevné je aj to, ako sa z Västra Gott stali Vizigóti a z Öster gött stali Ostro (ostrí) Góti. A to už vyviedli študovaní odborníci. Chyba je práve v tom, že ich v škole naučili vnímať históriu veľmi zložito, teda - učene :-).

Viac na http://sloveni.forumsk.com/t61-topic.

Norman

no, je už pol roka po tej reakcii, škoda, že sem nechodíte častejšie a viac debatiť aj o klasickej histórii.

Je jasné, že je primnoho divokej ľudovej etymológie.

Ale Človek zas pekne napísal toto:

"Zial, dodnes tu krestanstvo je a nasi ludia ho slepo obhajuju. Ale co je to za vieru,ktora nevychadza zvnutra cloveka? Ved krestanstvo nie je viera. Je to predsa ucenie. Keby zil clovek niekde sam od civilizacie, ako by sa sam mohol stat krestanom? Je si niekto isty, ze by nemal svoju vieru?"

 

To síce nie je o histórii, ale padlo mi to do oka vďaka tvojej oneskorenej reakcii. Takže dík :-)

 

 

Svetomír

.

Norman

ste tam zaujímavá partia, určite sa v mnohom zhodneme.
I keď niekedy tiež dosť na vlnách všemocnej voľnej etymológie.:)

Ale základné myšlienky, že Slovania sú najbližšie či najlepšie dochovanie pôvodnej "drevnej" kultúry, že "kelti" ako aj "germáni" sú koncepty nie rasové či etnické, ale sú to novotvary skôr pre technologicko-kultúrny vývoj (kelti, galovia = doba železná, názov pre všeeurópsku kultúru vdobe železnej, nič iné, germáni = pojem, ktorý bol v antike vpodstate všeobecný aplikovatelný na kohokoľvek bližšie neurčeného nad Alpami, a ktorý bol naozaj až v 19. storočí neoprávnene použitý pre určité novoveké národy), to by chcelo si vyjasniť a propagovať.

Svetomír

Norman, to sa iba zdá, že na vlnách všemocnej voľnej etymológie. Tá etymológia môže byť indíciou, či dôkazom len vtedy, ak nie je sama. Všimnite si, že naša etymológia sa vždy nesie na niečom, čo dopĺňa, ilustruje, alebo aj dokazuje. Etymológia by nemala byť sama o sebe. My nefantazírujeme detinsky ako Cvengrosch. Z toho sa azda smeje každý, kto chytí jeho ťažobnú knihu do ruky. Blbosť na kriedovom papieri.
No a moje snaženie je aj o vašej poslednej vete.
Všetko dobré.

Norman

tu si všetci tykáme, iba s nepriateľmi si vykáme, takže ak sa neurazíš, môžeš nám tiež tykať

Ja by som nebol a ani nie som taký prísny voči alternatívnym historikom, vrátane Cvengroša :-) Evidentne, sú to ľudia s prevahou nadmernej fantázie - ale niekedy je tá fantázia cennejšia, ako čokoľvek iné. Oni pracujú často s akýmsi svojím podvedomím, potom sa to v dobrej vôli pokúšajú dať do vedeckého šatu, do nejakej formy, čo sa im už ale nedarí, ale to je niekedy menej podstatné. Treba to brať ako určité voľné (science) fiction.

Budem to tam u vás sledovať, (národná) identita je dôležitá vec.

Svetomír

Dobre, budeme si tykať. Beriem. Vykanie udržiava u nás admin a ja nie som proti, je to jeho portál.

Doporučujem moje cesty do Sedmohradska, Velestúrske runy (tu som hrdý, že som pravdepodobne dolúštil význam a našiel autora - čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo) a potom si myslím, že článok o arianoch je na Slovensku (a n ielen na Slovensku! prevratný v posudzovaní našej histórie prvého tisícročia n.l.
Ale sú autori, ktorí sú rovnako zaujímaví. Čítajte.

Náhodný okoloidúci

Chalani si dali dosť práce, kým to všetko spísali, ale súhlasím s Normanom, že je v tom priveľa naivnej divokej ľudovej etymológie. Vyvodzovať niečo z náhodnej podoby slov a zemepisných názvov bez znalosti ich pôvodného znenia a významu v staroveku a z toho usudzovať, že VŠADE boli Slovania - rovnako by sa dal použiť ľubovoľný iný jazyk, napríklad arabčina, a vyhľadať náhodne podobné slovíčka a potom splietať teórie, že VŠADE boli Arabi.

Haploskupina R1a nás jednoznačne spája skôr so starými Skýtmi, Peržanmi a starovekými Indmi - z čias pred miešaním národov.

O dejinách toho ešte veľa nevieme, veľa sa už nikdy nedozvieme, ale vymýšľať a len tak si z prsta cucať nové mýty o staroveku nie je cesta k pravde, skôr naopak. Niekedy mám pocit, že napríklad paškvily typu "slovansko-árijské védy" vymýšľajú záškodníci, ktorí nás Slovanov chcú čo najviac domotať a zhovadiť. Ako by povedali bratia spoza Bielych Karpát - tudy cesta nevede.

balu

Konečne aj od niekoho iného počujem slôvko SKÝTI.

Už som to tu x-krát napísal, že "slovan" je označenie lingvistické. Slovansky rozprávajú aj srbi, ale geneticky sú vzdialenejší od slovákov ako maďari (kde prakticky nie je badateľný genetický rozdiel). Ak celú tú oblasť, kde sa vyskytuje táto haplogrupa porovnáte s dobovými (nejaký vyšší paleolit tuším) tak zistíte, že vtedy v danej oblasti žili rôzne národy patriace do skupiny SKÝTOV. Poliakov ešte v stredoveku nazývajú sarmátmi a maďarov (okrem hunov) aj PARTHami - nerobím si srandu. Buddha je "sakhyamuni", čo znamená "syn skýtov". A podobne. Takže tá haplogrupa je dedičstvo spoločného skýtskeho koreňa, len jazyka sa líšia. Preto som písal aj to, že maďari a slováci sú bratia a nie na úrovni babky-dedka, ale oveľa hlbšie. V princípe si myslím, že sme jeden národ, len hovoríme dvoma jazykmi.

Náhodný okoloidúci

Vnímam to trochen inak - asi tak, že v rámci árijského pranároda sa v podskupine R1a vyštiepili základné vetvy - balto-slovanská a indo-iránska. Indo-iránska sa rozštiepila ma indoárijskú, ktorá sa presunula na indický subkontinent a premiešala sa s tmavými národmi, ktoré tam žili skôr (Dravidi a tak podobne), a iránsku, do ktorej patrili aj Peržania, Skýti a Sarmati. Balto-slovanská skupina sa tiež rozštiepila na baltskú, ktorá sa premiešala s fínskou vetvou pobaltských Ugrofínov, preto majú tamojší obyvatelia výrazný podiel haploskupiny N, a slovanská R1a sa premiešala so Skýtmi R1a (možno iná podskupina, ale stále v rámci R1a), veď aj starí slavisti už dávno tvrdili, že slová ako topor a socha sú iránskeho pôvodu. Dnešní kaukazskí Osetínci - Alani ako poslední potomkovia Sarmatov majú výrazný podiel gruzínskej haploskupiny G, lebo ich muži boli vyhubení počas vojen a ich ženy sa vydávali za Gruzíncov. Jazyk a identita sa môžu prenášať aj po materskej línii, na rozdiel od chromozómu Y.
Pre zaujímavosť, podľa starovekých letopiscov sa jeden skýtsky kmeň nazýval Serboi. No a dnešní Srbi zrejme získali podiel haploskupiny I2 až potom, ako sa v 7. storočí spolu s Chorvátmi presťahovali z Beskýd na západný Balkán, o čom sú záznamy, a premiešali sa so starším osídlením, zjavne s podielom praeurópskej haploskupiny I2, ale zachovali si slovanský jazyk aj identitu, čo sa o pôvodných nositeľoch haploskupiny I2 nedá povedať, asi nikdy sa nedozvieme, akým jazykom hovorili.

No a Balú, poznal som osobne dolniacke Maďarky s rozkošnými šikmými očkami :) jednu by som na prvý pohľad zaradil niekam do Kazachstanu alebo hádam aj do Mongolska, keby nehovorila slovensky s vtipnou stavbou vety a s maďarským prízvukom.

Svetomír

Tie rozkošnícke šikmé očká mohli mať nie potomkovia Maďarov, ale potomkovia šikmookých Kumánov, ktorí prišli až za vlády Belu IV. Utekali pred Tatarmi a Belo si myslel, že mu práve proti nim pomôžu. Nielen, že nepomohli, ale kvôli nim vzniklo aj povstanie - vzbura, lebo kráľov krok neschvľovalo domáce obyvateľstvo. Bálo sa, že Kumáni sú predvojom Tatarov.

Kumánov dodnes možno vidieť v Puste na ich lazoch.

Náhodný okoloidúci

Možné to je, mohli sa takto prejaviť kumánske gény. Ale rovnako to mohli byť gény Pečenegov, Onogurských Turkov, od ktorých je odvodený názov Hungaria, ale môžu to byť aj pôvodné staromaďarské gény, prenesené sem do stredu Európy od Uralu.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khanty_beauty2.jpg

Svetomír

Maďari sú z 75 - 90% naši pokrvní bratia. Sme to my, Sloveni, ktorí sa pridali k Maďarom, prijali dobrovoľne-nedobrovoľne jazyk Maďarov. Staromaďari padli vo svojich lúpežiach najneskôr v bitke pri Lechu. Najviac genetických Maďarov je vraj okolo Galanty. Vidím ich - pomenších snedých, šikmookých černovlasých. Keď si dávam halászlé v Tate (Otčine), pozorujem pri obede vyložene slovanské typy, ktoré tak divne vykrúcajú papule a nehovoria mojou rečou. Čo sa to s nami stalo. Čo sa to s nami stále deje, keď počúvame v telke, v rozhlase - alo si dobre nastajlovaná, aký je tvoj najväčší hallajt, som in...taký sme. Zapredanci. Len sa pozrite na naše vlády. Všetci okrem Mečiara kradnú pre seba a pre západ. Mečiar raboval pre seba a pre svojich - a tí predali čo mohli - na západ. SAMI sme si rozkradli a zničili svoje hospodárstvo. A rovnako sa to stalo pred tisícročím v Maďarsku. ZAPREDALI SME SAMI SEBA.
Keď som narukoval do západných Čiech, boli tam Slováci, ktorí zabudli, odkiaľ sú. Řikali. Najmä tí zo západného Slovenska. Kolega s Prievidze zradil svoju materinskú reč a zapredal ju na Slovensku za maďarčinu. Okrem toho, keď telefonoval do Prahy predomnou, hovoril česky. Taký sme my národ.
Napriek tomu som optimista. Možno hlúpy. Ale som.

balu

je trochu zložitejšia vec, nakoľko sa v tom vyznám.

Poprvé hunské a avarské hroby a predmety v nich sú prakticky rovnaké ako zo "staromaďarských". Len to moc nepropagujú, ale motívy, ornamenty a pod. sú podozrivo podobné. (Ani to moc nepropagujú, že v "staromaďarských" hroboch je jedným z najčastejších predmetov KRÍŽ - ako by to kwa vyzeralo, že maďari boli kresťania ešte pred príchodom. Ináč sa Cyril anno aj stretol s - pravdepodobne - Árpádom a vraj sa dobre pokecali.) V historických prameňoch sa aj spomína určitý príchod maďarov vo viacerých vlnách, kde prvá je zrejme ešte Attilova. Sedmohradskí sikulovia (székely) - ktorí teda maďarmi SÚ - napr. hrdo o sebe vyhlasujú, že oni NEPRIŠLI s Árpádom ale sú národom princa Gyulu, aj stredoveké zdroje opisujú, že aj vyzerali, obliekali a vyzbrojovali sa ináč, ako "štandardní maďari".

Ten "posledný príchod" tohoto etnika sa dial zhruba v 895-896 ale toto dátum je umelé, asi aj preto, lebo na millénium sa malo vybudovať plno vecí (len si všimnite niekedy, koľko pivovarov, fabrík a pod sa vtedy založilo) a nestíhali... takže posvätné dátum posunuli o rok. Akoby dnes :-) Ak hovoríme o tomto príchode ako o Príchode, tak je tiež známe, že to bol kmeňový zväzok, ktorý už pár desiatok rokov putoval od chazarov. Bulhari skoro tú istú trasu urobili už o 200 rokov skôr. A tento kmeňový zväzok samozrejme nebol ani geneticky jednotný. Dokonca aj chazari s nimi prišli, jazygovia, pečenegovia, podľa zbraní z hrobov asi aj nejakí góti, palóci a iní. Už tie úplne najsámprvšie hroby ukazujú, že minimálne dve hlavné skupiny boli: jedni boli naozaj také šikmookejšie nižšie ázijské typy a druhí zas vysokí, s užšími dlhými lebkami. Zdá sa, akoby táto druhá skupina tvorila akúsi "šlachtu" v rámci takto širšie braných maďarov. Bohužiaľ sa zachovalo iba veľmi málo kostier a hlavne lebiek kráľov z Attilovho rodu (oni sami sa tak nazývali, alebo rod Turula, chujacinu, že Árpádovci im vymysleli oveľa neskôr borci ve Vídni - zrejme aby zdôraznili, že pred Árpádom tu maďari neboli - zhruba tí istí, ktorí "dokázali" aj to, že národ, ktorý o sebe celý čas vie, že je potomok skýtov, je o tom spústa dokumentov a dokonca aj celé okolie to uznáva... sa pochádza od rybárov-lovcov pomaly za severným pólom) tak jednoznačne patria do tejto druhej skupiny. Našli sa lebky kráľov Béla II (slepý), Béla III, tuším aj Ondreja (András) I. a chvaľabohu aj Svätého Ladislava (László) a na základe týchto lebiek sa urobili odborné rekonštrukcie. Vot:

Béla II:

László:

A aj dobové zdroje opisujú dlhý, ostrý, "orlí" nos... No nevým, neni zrovna najtypickejším ázijským znakom...

Samozrejme tu už bolo obyvateľstvo, napr. slovania (teda vy) ale aj zvyšky germánov a kadečoho, asi aj tzv. "avarov". V stredoveku Uhorsko bojovalo dokola na všetky strany, najviac síce s nemcami na západe, resp. s Bizancom a bulharmi na juhu, ale práve v časoch Kolomana, Ladislava, Gézu I a Salamona sa sem tlačili kumáni, takže sa s nimi válčilo vo veľkom a dosť brutálne - pričom boli v podstate "bratia". Neskôr pred tatármi ich dokonca pozval do krajiny Béla IV. ale zostali oproti ostatným divokí "barbari". No oni jednoznačne boli typickí "aziati". Ale je tiež známa tzv. "valašská kolonizácia", sťahovanie sa nemcov, hlavne švábov (bývalých suebov, čo je asi to isté ako kvádi) a sasov, predovšetkým do banských oblastí, ktoré len vtedy objavovali. A tiež treba uznať, že maďari aj slováci mali inú náturu a nijako sa extra do miest netlačili, mestá boli hlavne nemecké, a to platí aj na Budín a Pešť.

Potom sa objavili na obzore osmani a balkánske národy utekali pred nimi na sever vo viacerých vlnách. Týmto vlnám zodpovedá aj určitá "zonácia": srbom stačilo utiecť do Barane (pričom ich pravlasť bolo práve Kosovo Polje, dnešné Kosovo), ale chorváti a hlavne slavóni uťž utekali viac na sever, prakticky po južné úpätie Malých Karpát a vytvorili pás cez záp Maďarsko a Štajersko až po Slovinsko. S osmanmi sa obyvateľstvo príliš nemiešalo, ale osmani po sebe nechali de facto vyludnenú krajinu, obyvateľov nížiny na desattisíce odvážali do otroctva do Ríše. A tie miesta boli osídlené "inými uhorskými národmi", hlavne slovákmi (Békéscsaba, Tótkomlós atď.), ale aj srbmi, rumunmi (ktorí ale veľmi dlho obývali hlavne južné svahy Karpát a do Sedmohradska sa nasťahovali už vo väčšom počte až po turkoch). Ale bolo tu aj valónske, chazarské, cigánske a všeliaké iné prisťahovalectvo.

Soráč, že som sa tak rozkecal, len som chcel trochu osvetliť, asi koľko národov prispelo do genofondu dnešného maďarského národa. No... dosť. S tým nesúhlasím, že maďari sú mischung, ale musím uznať, že sa určite doňho zaintegrovalo viac iných etník ako napr do slovákov. Každopádne ten starý R1a genofond zostal zhruba nezmenený, lebo prečo by sa aj zmenil, keď sa miešajú 2 národy so skoro rovnakým genofondom, ako - podľa mňa - maďari a slováci.

Svetomír

.

Norman

to si riadne prehnal. Takto nie, Svetomír.
Ako vidíš. Balu je náš overený dobrý kamarát, my tu do Maďarov nekopeme, a ani nie je dôvod. Toto nie, toto je pod úroveň.

Svetomír

ok, Norman. Stop. Nech sa páči. Úžas na mojej strane. To, že si práve kopol on je asi ok.

Norman

že si to vzal späť.
Zvlášť, keď sú tie Vianoce:)
Určite sa zajtra dohodnete.

ps. nevidím, že by on osobne do niekoho kopal, len píše o maďarských Svätoplukoch.
Ale hovorím, nie je na to deň.

Svetomír

.

Svetomír

.

balu

Ad.1. Nie je mi jasné, KONKRÉTNE čo sa ti zdá byť "kravina". Špecifikuj prosím ťa a preukáž, že si expert aj na dejiny maďarov (aj keď podľa mňa ti vadí iba to, že centrom mojej minieseje nie sú slováci). Mne sa v mnohom tie panslovanistické bludy zdajú byť kravinami na ktorých si ty zrejme odchovaný. Jednu jedinú vec si musíme uvedomiť asi obaja: sme vyrastali na odlišných kravinách. Predpokladám, že jeden z hlavných problémov bude, že ty mi vždy zacituješ nejakého autora, ktorého budem ja považovať za panslavistického vymýšlača, a ty budeš mať rovnaký postoj k mojim zdrojom. Neviem ako to vyriešime, ale pokúsiť sa môžeme.

Ad.2. Pozri sa, neviem predtým si čo napísal, zrejme si to medzitým aj vymazal. To terajšie "...píp..." dáva ovšem tušiť. Tiež som ťa už niekde zaradil a tiež to neni moc lichotivé. A keď ma tu budeš posielať takýmto spôsobom do prdele, ja sa neurazím, ale ostatní členovia "klubu nadhľadu" ťa tiež zaradia niekde, môžeš byť hociako múdry. Neni to tu zvykom.

Ako iste vieš, maďarské národné mýty sú hodne odlišné od vašich a maďari v nich veria rovnako skalopevne ako ty v tvojich. Ale ak vôbec máš nejaký úmysel sa baviť o tom tak to začneme tak, že obaja pripustíme, že niektoré body našej osobnej národnej mytológie dokonca môžu byť aj zladiteľné. Niektoré samozrejme nebudú.

A ak sa teda chceš vôbec baviť o tejto tematike tak bod 1: napíš mi KONKRÉTNE čo je kravina a prečo. Zatiaľ pekné Vianoce.

buheh

v tento svätý večer sa mi tu nerúhajte, az anyát.

Pridávam sa k Balúovej vete "vyrástli sme na rozličných kravinách". Pravda nemusí byť vždy uprostred, to zase nie, a keďže históriu píšu víťazi, domnievam sa, že možno tie naše slovanské kraviny by mohli byť trochu bližšie k objektívnej pravde, ale zase nemôžeme sa my Slováci hnevať na Balúa, že to on vidí podobne zo svojej strany.

Starého kamaráta Balúa si vážim nielen pre jeho vzdelanie a rozumné názory, ale aj preto, lebo je to človek, ktorý sa naozaj dokáže povzniesť nad žabomyšiu perspektívu My a Vy. Úprimne, je to prvý Maďar, ktorého poznám, ktorý je takto nad vecou, ale teda ani medzi Slovákmi takých nie je veľa.

Napísať spoločnú učebnicu dejepisu, ako onehdá nejakí nadšenci plánovali, hja, to by bolo niečo... len som zvedavý, koľko vrážd v afekte by ten projekt priniesol.

Lúčim sa pre dnes slovami klasika, mojím najobľúbenejším citátom, ktorý si schovávam len pre sviatočné príležitosti:

"Všetko je inak."

Svetomír

Dobre, skúsim ráno s chladnejšou hlavou. V týchto veciach nie som zmierlivý, pretože som žil 40 rokov v prostredí, kde som bol medzi Maďarmi a užil som si od nich ústrkov až až. Napriek tomu mám medzi nimi veľmi dobrých priateľov. Ale som rád, že už nemusím počúvať tie nezmysly o tom, ako tu bol len prales, keď prišli Maďari a my sme tu len behali po lese a oni....40 rokov som im vyvracal tie ich postuláty, ktoré neboli založené na pravde a som z toho unavený, berie to energiu a máte pocit, že ste im nič nepovedal. Ich maďarónstvo je prekážkou na to, aby vaše slová prijali. Petrovič s Košutom im totiž dali myšlienku, ktorá im ospravedlnila ich konanie a oni sa toho dodnes držia: nemusíš byť pokrvný Maďar, stačí, že sa Maďarom cítiš. Ako som napísal, žil som medzi nimi 40 rokov, bol som tam mizernou menšinou a viem, o čom píšem. Mne nikto zo Žiliny, či Popradu nemusí oponovať, viem, o čom to je.

Ani ja som nehovoril po SLovensky, kým som nedosiahol 5 rokov. Ale keď sa chce človek venovať histórii objektívne, nemôže nadŕžať jednej strane a slepo veriť veciam, ktoré nás učili v škole. Lebo v škole sa učila nie veda, ale politika. Rovnako je tom dnes.

Ak vás niečo takto štve, tak tomu chcete prísť na koreň a keď sa dobre posnažíte, aj na to prídete. A prídete na veci, ktoré nie sú lichotivé ani pre Slovenov, ani pre Maďarov. Ale pokúšam sa hľadať objektívne. Pretože napriek tomu, že históriu vždy ovplyvňovala politika, ja sa jej chcem vyhnúť.

1. Balu, na to, aby si pozrel na vec z našej strany si je treba prečítať napr. Maďarské sebaklamy od Jerguša Ferku. Napriek tomu, že s niektorými jeho myšlienkami nesúhlasím, je to pirula na vytriezvenie.

2. Napísal si, že sa vo v dejinách Maďarov dobre orientuješ. No super. Tak mi prosím, vysvetli, ako si mohol čo i len naznačiť, že si Árpád, syn Álmoša mohol pokecať s vierozvestcom Cyrilom. Ako a kde??? Konštantín sa narodil r. 827, umrel v Ríme 14.2.869. Arpád sa narodil r. 850 a umrel po bitke, alebo v bitke pri Bratislave r. 907. Kedy sa, kde stretli, keď Konštantín už r. 863 odišiel na Moravu (do Sedmohradska) a potom sa venoval liturgiám. Maďari prvý krát prišli do krajiny cca v júli - auguste r. 892 na pozvanie kráľa Arnulfa proti Svätoplukovi?

3. Balu v tom, že Sekulovia sú potomkovia Hunov sa nemýliš, áno Huni sú predkovia Maďarov, napísal som o tom pojednanie, nech sa páči na sloveni.forum, tam to je. Odvtedy som napísal niečo presvedčivejšie, čo čaká na zverejnenie. Nielen to, že celkom určite Huni sú predkami Maďarov, ale našiel som aj presné miesto, kde Attila býval a kde boli Huni porazení. Dokonca aj bazén, kde sa kúpaval aj so svojim háremom. A nielen to. Ale to sem nedám, verím, že to zverejní niektoré periodikum. Trebárs v zahraničí.

4. Sekulovia slúžili ako ochráncovia hraníc Mojmírovi II. v Transylvánii a oni boli prví, ktorí ho zradili. Pridali sa k Maďarom ako k svojim. Sekulov využívali ako ochráncov hraníc aj Uhorskí králi, boli vernými ochráncami. Podľa toho, že robili v prípade nebezpečenstva záseky - číky, ich aj neskôr nazvalí Csíkmi. Napr. práve v mieste, kde ich je dnes najviac - Mercurea Ciuc maď. Csík Sereda, Čícka Streda. Ale Princ Gyula, to je iná pesnička. Za prvé Gyula nebolo meno, ale funkcia. Bol to druhý náčelník po kendem (slov ekvivalent - knieža), akoby duchovný vodca. Za druhé gyula Tuhutum, keď lsťou dobil Transylvániu, usadil sa v Balgrade, kde nahradil Bela (Beloslava). Rumuni ho komolia na Gelu. No a Sekulovia ako už dávno usadení v Transylvánii mu verne slúžili, považovali ho za svojho otca. Balgrad sa dnes nazýva Alba Iulia.

5. Prvým pokrsteným človekom zo strany Maďarov bol práve Prokuj, syn gyulu z Balgradu (935-994), ktorý sa nechal pokrstiť v Konštantínopoli, aby takto preukázal mier s Byzanciou. Dokonca za Prokuja, krsteného na Štefana došlo k prvej christianizácii Maďarov gréckym obradom. Šarlota, jeho sestra sa vydala za Gejzu, s ktorým mala Vjačeslava (Vajk)(969 - 1038) , neskôr tiež pokrsteného gréckym obradom ako Štefan. Ten Štefan sa potom stal kráľom uhorským a konvertoval na rímsky obrad. Takže ak v staromaďarských hroboch nájdeme kríž, potom je to kríž nie s kresťanským významom, ale ako symbol niečoho, čo pripomína svargu, pretože aj Maďari mali svoju svargu. Solárny symbol. Aj Kelti mali svoj kríž najmenej 700 rokov p.n.l. a nebol to kríž kresťanský. Kresťania si ho len prisvojili.

6. Celý svoj dlhý vstup popisuješ, s kým každým sa Maďari miešali a potom v poslednom odstavci nesúhlasíš, že Maďari sú mischung. V tom istom odstavci ale prízvukuješ, že Maďari vlastne mischung sú. Chýba mi tu teda logika.

Norman

Jedno z nešťastí histórie je, ak sa zmení zo svojho celostného pohľadu na výpočet drobných faktov. To spôsobuje, že deti v škole ju znenávidia a viac o nej nechce počuť, to spôsobuje, že sa debata zmení na súťaženie, kto je väčší Googol. To je absurdné.
Zvlásť, keď sa spojí s dopredu nastaveným nepriateľtvom a neochotou pochopiť.

Keď je napríklad spomenuté, že dvaja ľudia mohli spolu pohovoriť, tak je to predsa možno chápať alegoricky, aj keď sa o pár rokov minuli, nie? Podobne, ba ešte viac - keď je spomenutý kríž v maďarských hroboch, tak je myslené presne to, čo následne tak explicitne ale zbytočne vysvetluješ ty, Svetomír, že je myslená buď nejaká svarga alebo to, že kríž je proste predkresťanský symbol. Takisto ta výtka, že sú Maďari mišung alebo nie sú mišung - jedná sa predsa o úplne jasne pochopitelný text od Balú, niet v tom odstavci žiadna nezrovnalosť, dá sa plne pochopiť, ako to myslel - Maďari sú homogénny národ, lebo aj keď sa tu rôzne "kmene" miešali, boli to všetko príbuzné, lepšie povedané rovnaké etniká.

Je zaujímave, Svatomír, že napíšeš: "Ale keď sa chce človek venovať histórii objektívne, nemôže nadŕžať jednej strane " a pritom sám si si vedomý, že máš intenzívny pocit krivdy (to, že si si svojho pocitu krivdy vedomý, je ale dobré znamenie).

Svetomír

Norman, ty vnímaš históriu ako politik, ja ako nezaujatý hľadajúci človek. Nemám potrebu nikoho ponižovať, ale keď mne niekto chce nahovoriť bludy, irituje ma to. Ty baluho obhajuješ ako kamarát. Z kamarátstva pramení potreba obhájiť ho a hlácholivými neargumentami z etiky by si rád prekryl moje argumenty. Takto to nejde. U mňa nie. Ty o pocitoch, ako politik, ja o faktoch.

Opakujem, v histórii som nekompromisný hľadač pravdy. Je mi jedno, či to, čo nájdem je niekomu sympatické, alebo nie. Ak Huni boli podľa môjho zistenia predkovia Hunov, musí mi byť jedno, či to vyhovuje tomu, že sa "cítim byť Slovák". Ak ale Maďari napíšu hovadinu, neostanem ticho. Najmä nie vtedy, ak to ich vyhlásenie má poškodiť nás. A to, že sa Cyril stretol s Arpádom hovädinou skôr je, ako nie. Vykladači maďarských dejín toho naklábosili viac. Áno, aj vykladači našich dejín toho natárali. Práve toto je dôvod, prečo sa niektorí pokúšajú zistiť, ako tomu bolo naozaj. Napr. ani mne sa nepáči to, čo som všetko zistil o Svätoplukovi a jeho synoch. Ale boli to špiny, ako v tom čase - a teraz stále, politici sú. To je fakt, ktorý nemá čo robiť s národným povedomým. ALE ak Slovák povie, že sme nedobrý národ, budem s ním diskutovať. Ak to povie Maďar, alebo iný, rozbijem mu hubu. V tom je pocit povedomia a spolupatričnosti.

Norman

Prirodzene, snažím sa v prvom rade to trocha zmoderovať, aby vôbec došlo k zmysluplnej diskusii.
Po skúsenostiach všetci vieme, že v akejkovek diskusii nejaká záverečná dohoda nenastáva, ale za úspech možno považovať už to, že si strany aspoň vyjasnia, v čom konkrétne majú odlišný názor.
A k tomu tu ešte nedošlo. V čom je vlastne rozpor?

Hovorím, chápem, že ľudia majú pocity krivdy, často oprávnené, kokrétne. Ale, koľký to paradox, až sa za to hanbím - my tu dosť prekonávame práve predsudky voči Nemcom, voči Rusom aj voči Maďarom.
Ja osobne som sa často ohradzoval, keď keď náhodou niekto zhadzoval Slovákov ako celok, keď ich zatracuje kvôli veciam, ktoré sú bežné aj v ktoromkoľvek inom národe. Ale nič také tu teraz nebolo (a od Balooa ani nikdy nebolo), a aj všeobecne je spochybňovanie Slovákov ako národa dosť minulá téma, upadajúca téma, mám dojem. Možno aj preto mi to tak pripadá, lebo sme už prekonali ako ten naivný folklór, ktorý chtiac-nechtiac zobrazoval Slovákov len ako akýchsi tancujúcich odiotikov, takisto sme odmietli mnohú tú literárnu "klasiku", ktorá slúžila len na bulvárny výsmech, ale nemožno ju brať vážne, rovnako sme v pdostate odmietli aj tú Cyrilo-Metodejskú tradíciu najmä preto, lebo zničila, ničí a zamlčuje predošlú, a práve tú podstatnú minulosť. U mňa Slováci - Sloveni nie sú len malý národík v horách, ale silné všeobecné hnutie, prejavujúce sa aj na širokom okolí. To považujem za našu identitu. Nie úzky prútika, ale široký les.
Takže som kľudný a nebojím sa, že niekto príde zo sekerou a vytne ma.

Ja naozaj nechápem, ako sa detailami okolo životopisov králov 8.či 9. storočia chcete dopracovať (obaja) k niečomu zaujímavemu a podstatnému. Podľa mňa to totiž, ako som už spomenul, nie je ani náhodou začiatok našej histórie. Je to len umelo nafukovaná doba, obdobie, keď nás ovládla Byzancia a Rím, čo nebol síce ani koniec sveta, ale ani začiatok. Je mi napríklad úplne jedno, či bol Štefan "sloven" alebo "maďar", alebo v podstate ani jedno byť vyhranene nemohol, a hlavne podstané je, že celé naše tunajšie národy sú neustále v toku veľkých podunajských, haltstatských a vôbec európskych bielych civilizácii. Kde je problém?

Svetomír

Takže nechaj to na balu, ako sa obháji, pretože Ty nedisponuješ žiadnymi argumentami, len pocitmi. Na vyjadrovanie pocitov a vysvetľovanie filozofie som Ti ponúkol mail. Toto si nevyužil, preto uvádzaním svojich pocitov namiesto faktov len domiešaš diskusiu do nejasna. Nechaj prehovoriť balu, som zvedavý na jeho jasné argumenty. Žiadna doba nemôže byť nafukovaná. Doba bola aká bola. Prvé tisícročie je zahalené do hmly Maďarmi, Nemcami, Rusmi, komunistami, ale najmä cirkvou. A práve preto nás dráždi hľadať pravdu. To, kto bol kto a odkiaľ je naopak veľmi dôležité. Pre správny pohľad na históriu sú to podstatné veci. Znovu máš postoj politika - pre Teba nie je dôležité, kto bol Štefan. Nuž, pre podstatnú časť Slovákov (Slovenov) je tomu tak, že je pre nich podstatné hlavne to, aby dnes prežili. Práve preto sme boli vrhnutí do biedy (sami sme si aj k nej pomohli), aby sme nemali čas bádať a byť hrdí. Svetu vyhovujú poslušné národy. Porobené, neslobodné. Ani duševne. Aby sa nestarali nielen o to, kto to bol Štefan I. (pritom bol II. a to ešte Jegruš Feko nevedel), ale nech ani nevedia, kto naozaj je ten, ktorý rozkrádač pri koryte. Na takomto smetisku sú totiž najväčší kohúti a najlepšie sa kradne.

Norman

kto bol Štefan - iba ak sa spoliehaš na tvoje vlastné pocity. Veď to nezistíš ani o dnešných ľuďoch. Hovoril do piatich rokov po slovensky, alebo po hunsky? Ktorou variantou? :)

Svetomír

Kto boli uhorskí králi - to nie je o pocitoch, ale o faktoch. A tie už pripúšťajú aj moderní maďarskí vedci. V Maďarsku už prestali niektorí blbnúť s doktrínami, ale seriózne sa stavajú k histórii. A kriticky. Uhorskí králi boli aj našimi kráľmi. Preto je správne o nich vedieť čím viac. Azda nechceš, aby som v rámci tejto diskusie líčil? Na pocity sa spoliehaš skôr Ty. Ja dám prednosť faktom, min. indíciám. Ale ak indície, tak potom viaceré. Veď čítaj ma. Ale nie tak, ako doteraz.

Norman

Ale veď samozrejme, že si hovoril o sebe, Svetomír.
To bola narážka na to, či môžeš vedieť, ako hovoril napríklad Štefan. Nemôžeš to vedieť ani o súčasníkoch, nieto o týchto polomytologických postavičkách z temného stredoveku. Béla alebo Beloslav? Bola prvá sliepka, alebo vajce :-) To hej, také spory pomôžu našemu poznaniu.

Ľubov

https://www.youtube.com/watch?v=TzCDSlx_SXU dnešná správa bolí,napriek tomu je ešte smutnejšie,že z niektorých komentov cítiť zle utajovanú radosť.

Čo sa týka Vašej polemiky,myslím si,že je neriešitelná. Je to náš osud ,byť susedom Čechov a Maďarov.

balu

no, ja si myslým, že v takomto štýle niekam dotiahneme.

Hneď na úvod: ja som o sebe netvrdil, že som expert, to moje "nakoľko sa v tom vyznám" malo práve naznačovať, že nie som. Ja som trochu ako tvoj zyrkadlový obraz: som orižinel maďar z Maďarska, do ČSSR som prišiel študovať v 88-om, aj som zvonil kľúčami, len už neviem načo. Z toho je jasné, že ja som NEBOL prapôvodne odchovaný na "panmaďaristických" bludov lebo za totáča boli tabuizované pravé prakorene rovnako ako aj trianon a iné, veríš či nie. Až teraz som sa presťahoval nazad ale pri dobrom vetre sa aj dopľujem do Blatisravy a kadečo ma tam viaže. Aj keď hlavne k Slovensku ani nie k Blave - teraz už akurát robota a iné praktické záležitosti. Svoj úsek života na Slovensku som tiež x-krát počul, ako sme prišli na malých škaredých poníkoch, ako sme znásilňovali slovenky, a generálne "ťahaj za Dunaj". Viem presne o čom hovoríš a možno ťa prekvapám, ale práve preto vidím istú nádej, že sa možno vo všeličom dohodneme. Generálne platí asi, že ľudia, hlavne keď boli pod útlakom (a dúfam, že si nemyslíš, že práve maďari neboli) a ich dejiny im (pre)písali de facto nepriatelia, sa prikláňajú k tomu, aby svojich predkov videli ako mýtických gerójov. A občas aj dobásňujú chujaciny (a najdrbnutejšie chujoviny sú najchytlavejšie) a tým by sme sa my mali práve vyvarovať. Ver mi, že chujoviny z maďarskej strany rovnako nemám rád ale som hodne skeptický aj k vašim mýtom.

1. Ehm... no toho Jerguša si mi ani nemusel písať. To som ti naznačoval, že to bude problém, povedz mi úprimne, načo by som čítal borca, ktorý celú knihu venuje tomu, aby hádzal hnoj na maďarov? Môže byť objektívny? Dúfam - a v ďalšom tvojom príspevku to chvalabohu tak vyzerá - že máš aj iné zdroje.

2. Tiež som nenapísal, že sa Cyrill stretol určite s Árpádom. Stretol sa s "vedúcim výpravy", keďže maďari, ešte kotviaci v Etelköz-e (teda mimo Karpát) už vypomáhali prakticky ako žoldnieri vo vojničkách európskych krajín. Takže to stretnutie malo byť ešte pred príchodom. Ak sa mi dobre marí, niekde okolo Viedne, z hlavy ti nenapíšem presnejšie ale ak veľmi chceš nájdem k tomu zdroj. Ani v originálnom zdroji sa nepíše explicitne, že to bol Árpád, len bohatí a mocní vojvoda... možno Árpád na výprave, možno iný veliteľ, ale aj tak veľmi vysoko postavený. Tiež sa mi niečo marí, že to mohlo byť vo frankských službách proti Svätoplukovi, ktorý sa cítil dostatočne silný na to, aby sa vymanil z ich mocenského vplyvu. Možno to ty vieš lepšie.

3. No, už samo osebe je veľká vec, že nepochybuješ o hunskom pôvode maďarov. Ak si vážne našiel Attilov hrob, tak to nedávak nikde. Dopadne rovnako ako doteraz všetky objavy. Nech tam starec odpočíva v pokoji.

4. So sikulmi to bol preklep z mojej strany, chcel som písať princa CSABU, ktorý sa raz vráti po Mliečnej dráhe... jednoznačne mytologická postava, je teória, že by mohol byť najmenším synom Attilu (Dengizik), ktorý odišiel zo zvyškom hunov na východ a oni ho čakajú späť. Ale k tomu nie je dosť zdrojov a pravdepodobne ani nebude, zbytočne by sme sa hádali. Čo píšeš o gyulovi a kende je pravda. Áno, sikulovia boli strážcovia hraníc a tak môžeme mať ešte aj na Záhorí Sekule. Ale boli aj tu okolo Sopronu a Mosonmagyaróváru. Počúvaj ale odkiaľ berieš tieto názvy, že Balgrad, Vajk ako Vjačeslav, Béla ako Beloslav... vo všeobecnosti nechápem túto slovenskú posadnutosť všetky maďarské mená a názvy preslovenčiť. Prečo musíte Rákócziho písať Rákoci? Je na to nejaký dôvod? Sarolt - Šarlota... nie, nie môj, ona nebola žiadna Charlotte, bola Sarolt. Alebo OK, prepisujte ak trváte na tom, ale potom Schwarzenberg je tiež Švarcenberg.

5. Opakuješ oficiálnu tézu. Trebars je tu tento kríž:

Jasné, niekde všetky kríže sú solárnym symbolom. Ale napríklad tento má jednoznačne maďarskú ornamentiku a ak sa dobre pozrieš tak tú spodnú časť dlhšiu. A vraj je to bežné v tých najstarších horboch, ktoré sa môžu pripísať už maďarom. Bohužiaľ maďarskú históriu minimálne od XVII-XIX storočia píšu vo Viedni a tak sa z nás stali aj ugrofíni. Ale čo očakávaš, ak je na čele maď akadémie Glatz? Len aby ma teraz Žitňanská nezabásla za to, veď to je antisemitizmus. Ale fakt. Aj autori umelej ugrofínskej teórie sú menovite známi (Hunsdorfer a Budenz), ktorú na objednávku vymysleli títo dvaja borci. Neviem či aj vieš maďarsky, ale ak hej, tak si raz pozri učebnicu DNEŠNEJ OSMANŠTINY - gramatika de facto taká istá, ešte aj koncovky sú rovnaké, plno slôv rovnakých... že ugrofíni...

6. Na prvý pohľad možno chýba logika. Ale. Poprvé národy z východu (pečenegovia, kumáni, chazari, aláni, jazygovia a pod.) mali zrejme hodne podobný genofond a ich integrácia sa diala aj dosť dávno. Tie novšie prisťahovalecké vlny sa usádzali v špecifických podmienkach, napr nemci v mestách a horách, slavóni a chorváti v tom páse od Malých Karpát po Slovinsko - takže v podstate asi viac ovplyvnili etnogenézu slovákov ako maďarov. Najbrutálnejší zásah boli osmani, najväčší impakt na maďarský genofond znamenalo odvlečenie podľa niektorých odhadov až okolo 70% obyvatelstva z obsadenej časti nížiny. No ale boli tam dosadení slováci, a s nimi ten genofond zrejme od vyššieho paleolitu je tiež príbuzný.

-------------------

V čom sa ja s tebou hádať určite nebudem: moravské (či aké, mne sa viac páči tá Nitra) zasahovalo až po Balaton, ako to bolo za Tisou neviem. A Nitrianské kniežatstvo malo ešte dlhé stáročia špecifický štatút v rámci Uhorska, obvykle druhorodený princ si vyfasoval titul "knieža nitrianske", potom sa aj Dalmácia a Ráma stali podobným špecifickým miestom v rámci Uhorska.

Nie, neboli by tu pralesy, aj keby sme boli zostali mimo Karpát. Ale s dobrou pravdepodobnposťou by ste teraz ako slováci tiež neboli, lebo ako dejiny Moravy, tak aj Uhorska sú v znamení neustálych bojoov s nemcami zo západu. Morava by sa neubránila nemcom, v "štátotvorbe" bol dosť výrazný fázový posun v prospech nemčúrov. Kľudne sem môžeme prirátať aj Habsburgov. Odjakživa mali zálusk na toto územie.

A posledná poznámka k "nemusíš byť pokrvný Maďar, stačí, že sa Maďarom cítiš". Iba v slovenčine a češtine existuje dištinkcia uhor-maďar, ani preložiť to poriadne neviete. Ale ak do vety dosadís uhor, tak dostaneš zhruba ten význam. Uhorsko bolo vždy multietnickou krajinou, ale politický "uhorský národ" sa musel držať pokope iná ho napadnú. A tak napr. Belgiojosovu armádu zdecimovali "tótski partizáni", ktorí ako správni uhri svoju vlasť nedali. Slováci obzvlášť boli vždy jedným z najzákladnejších etník v Uhorsku, nikto nikdy o tom nepochyboval. teda do XIX. storočia, ale to je už iný príbeh.

Svetomír

Balu, Ty si na začiatku hľadania. Na začiatku hľadania nepíš vyhlásenia, ale pýtaj sa. Nie som neomylný, ale s mojimi priateľmi z portálu, ktorý som tu propagoval sme omnoho ďalej, ako Ty. Preto skús na slovenoch poštudovať postupne všetky stránky a kľudne k nim diskutuj. Teraz nebudem k Tvojmu príspevku písať štúdiu (píšem niečo iné), len krátko:

k 1. Jerguš Ferko stojí za prečítanie. Naozaj sú veci, ktoré už mám vysvetlené, ale len sa na to pozri, neodmietaj.

k 2. Nemám čo dodať, zašmodrchal si to hocijako, neviem reagovať na slová "možno, asi" a pod.

k 3. O tom, kde je Attilov hrob vie viacero ľudí, nenašiel som ho ja. Mne sa podarilo nájsť miesto, kde Attila mal hlavný stan, viem, kde sa kúpal, viem, kde a kto porazil Hunov a poznám akotak vývoj po tejto porážke. Popisujem to vo svojom článku o bitke pri Ipli. A aj inde. O tom, že Huni boli predkami Maďarov nepochabujem, mám dôkazy - aj keď ako všetko sa budú snažiť oponenti vyvrátiť.

k 4. k tomu, barátom, len čítaj a čítaj, všetko som napísal, tam to nájdeš. Denzigih nikde neušiel, jediný on so svojou družinou OSTAL tu v Karlatskej kotline a tu aj umrel v boji. Jeho družina sa nakoniec pridala do Odoakerovej armády, ale o tom tiež v článku o bitkách. Denzigih - odvtedy sa hovorí na Slovensku - taký malý dzindzík.
V bitke zahynul najstarší syn Attilu Ellak, Denzigih ostal s družinou tu (a možno to práve boli Sekulovia) a ten, kto odišiel bol stredný syn Ernak.
Vyčítaš mi, že si poslovenčujeme názvy. Aj áno. Len sa pozri, ako sú pomaďarčené názvy v Maďarsku. Tie, čo boli slovenské. Len si spomeň, ako nazývate napr. Košice. Keď sa doma rozprávaš, povieš Košice? Sajnos, semmi soha! Vždy povieš Kassa. Poznám vás igen jól! Akýkoľvek národ bol a je, vždy si názvy prispôsoboval. Považuje sa to za normálne. Robia to aj Švédi, aj Angličania. Vieš, ako sa správne volá Wales? CYMRU. No a Angličania ho volajú po svojom Wales. Napríklad. Takže vyčítaš mi niečo, čo je normálne.

k 5. Krížik, ktorý si tu predviedol je jednoznačne keltský rovnoramenný krížik s kruhom a jednoznačne keltskými ornamentami. Len sa kukni na Keltov, tam ich máš. Takže zasa si vedľa. Sebaklamy. O tom to je. Samozrejme tak, ako všetko sa dá ukradnúť a aj krížik mohol byť v Maďarskom hrobe, ale NEBOL dôkazom, že je to hrob maďarský. Len sa kukni na poklad, ktorý sa našiel v dnešnom Rumunsku pri Nagyszentmiklósi. 10 kg zlata z doby SKýtskej, Dáckej, arianskej, Keltskej a pod. Pozbierané, nakradnuté a nakoniec zakopané. Zakopali ho asi Avari, keď dostali na frak r. 792. Dnes je ten poklad vo Viedni. Kde inde, že? Hľadaj, nájdeš.Napr aj tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Treasure_of_Nagyszentmikl%C3%B3s. Tam máš aj svoje ornamenty.

k 6. Píšeš : "Poprvé národy z východu (pečenegovia, kumáni, chazari, aláni, jazygovia a pod.) mali zrejme hodne podobný genofond a ich integrácia sa diala aj dosť dávno."
Somarina ako delo. Jazygovia (Jasi) a Alani celkom určite nemali rovnaký genofond z chazarmi a kumánmi. Mohli mať tak akurát s Pečenehmi, ako Slovanmi. Kumáni boli jednoznačne mongoloidné typy s čiernymi vlasmi a šikmými očami.

Balu, so mnou sa skús pohádať až potom, keď nebudeš písať, že TO ovládaš, ale keď TO budeš ovládať naozaj.
V mojich článkoch sa dozvieš aj to, prečo nás volali Tóti (nie preto, lebo sme boli nejakí hlúpi, ale preto, lebo sme mali v každej domácnosti bôžika Domaníka, čo sa v keltštine povie Thot, Thautis...) O tom, že meďarské meno Belo je od slovenského Beloslava ani nepochybuj. Vajk je od Vjačeslava, čiže meno Štefana kráľa, ktorý by sa NIKDY bez Slovenov Poznana a Hunta nestal kráľom ani nepochybuj. Ja veľmi dobre viem, ako to máte s tou históriou pomotané. Ale som rád, že sa tomu venuješ, len pokračuj, si na začiatku. Nie na konci hľadania. Držím Ti palce. A ľutujem, že som vymazal svoj vstup, kde som Ťa kritizoval, bolo to skôr úsmevné, ako urážlivé. Len Norman nechce, aby sa mu tu ľudia vadili.

balu

ako som spomínal tiež som žil skoro 30 rokov medzi slovákmi, tvoju mentalitu tiež veľmi dobre poznám. Si ten typ, ktorý rád píše a len preto aj číta, aby sa mal do čoho obuť. Zhruba takúto odpoveď som aj čakal, ale pokus bol.

Ako Normanovi, tiež mám aj iné starosti ako lúštiť či bol kráľ Vjačeslav ľavák či pravák. Závidím ti, že máš na to toľko času. Netvrdil som o sebe, že som expert. Prečítaj kľudne aj trikrát čo som písal.

Čo si neodpovedal ovšem, že čo je vyslovene kravina z toho, čo som ja písal. Takže zopakujem túto výzvu. K tomu čo som ja napísal si akurát doplnil nejaké tie fakty, možno že aj správne.

Takže: Šarlota, Vjačeslav, Beloslav - uveď zdroje. Ktorý spoľahlivý historický zdroj ich takto pomenúva. Dovtedy je to iba poslovenčovanie. A rovnako uveď zdroj, prečo treba Rákócziho písať Rákoci, uveď historický slovenský zdroj, kde sa takto píše. Pre teba to bude malina.

Ja stromček tvojho egíčka polievať nebudem, v budúcnosti ťa odignorujem ale týmto rýpačským štýlom (vidím, že si už začal rýpať aj do Normana - len tak ďalej kamaríde) tu veľa kamarátov nezískaš, to mi môžeš kľudne veriť. Nie preto, že by si bol blbý, ale kvôli tvojej arogancii.

Svetomír

Tak, tak, keď nemáme argumenty, dáme aspoň emócie. Trochu som tu bol a už tu zasa nebudem. Veď načo. Aj tak sa to tu chápe všetko cez city a nie cez fakty. papa. Končím.

Norman

Jediný, kto tu v tieto dni dáva city do debaty, si ty, Svetomír.
Ty si prišiel s historiou, ako si 40 rokov musel znášať Maďarov, emočne si vzdychal nad ľudmi, ktorí prechádzajú na češtinu, a evidentne si zaútočil na Baloo len preto, že je Maďar.
To nie je ani slušné, ani nejako na úrovni, čo len internetovej úrovni.
Napriek tomu ti tu nik nič nespravil. Každý máme svoje chvíľky, Vianoce v tomto nepomáhajú, skôr naopak.
Teraz k tomu pridávaš urazené odchádzanie. To je proste triviálna drzosť.
Takéto detinskosti boli na webe bežné nejak pred 10 rokmi, dnes je to únavné. Poznali sme desiatky prípadov, čo si na web prichádzali merať dlžku svojich vtákov, či turulov či orlov alebo iných, respektíve to, že "ja viem, ale ty nie, ak budeš vediet to, čo ja, potom sa ozvi". heh. To je proste pod úroveň. To ti hovorím ako určitý nezaujatý pozorovateľ a bohužiaľ už špecialista na internetové diskusie.

Na Slovensku je nedostatok serióznej neškolometstkej a nedogmatickej histórie - to bezpochyby, pretože tento národ nemal svoju štátnosť, teda inštitúcie, ktoré by zhromažďovali a udržiavali mýtus. To je jednoduchý dôvod, prečo tú na inštitútoch sú zväčša nehorázni ideológovia.
Ale to neznamená, že medzi amatérmi je to o moc lepšie. Ty sám si tu kruto až bohorovne zaútočil aj na Cvengroša, ale naozaj, po prezretí tvojich príspevko aj na tom portalí, ktorý nazývaš v plurále "naším,"http://sloveni.forumsk.com/, si myslím, že podobných etymologických naivít ako rôzni iní cvengoršii tam máš viac ako dosť (nechám špeciál pozdravovať všetkých Gálov). Napriek tomu si myslím, že sumárne to nie je zlá stránka - len neviem, prečo v takej zastaralej forme. Ale ceľkovo sa tam správate slušne, zrejme tam nie je žiaden ideologický odporca, takže tam ste dosť kľudní a slušní. Hm...

Svetomír

Amen :-DDD tak mi treba :-D. Idem od vás :-DDD som neslušný, lebo mám silné argumenty a som bohorovný :-DDD. Sme še pobaveli :-D. Už vás tu viacerí poslali do kelu, ja to neurobím. Aspoň toľko slušnosti mám :-)
Amen

Norman

Máš argumenty? Argumenty ČOHO?

Celý čas sa ťa Baloo pýta, čo vlastne presne sa ti nepozdáva na jeho drobných textocha chce konkrétne veci.
A ty nič. namiesto toho typicky píšeš o tom, čo nie je témou, o nejakých detailoch, alebo o "citoch".

Už nás tu viacerí poslali do kelu? Nuž, vhzľadom na to, že stránku poznáš pár dní je zaujímavé, ako máš zrazu aj v tomto prehľad. Ale čo akože tým chceš povedať? Že tu netolerujeme všetko a každého? No to je teda hrozné... takí sme zlí a odporní.

balu

toľko slušnosti si ale očividne nemal, aby si odpovedal na moje 2 jednodzché otázky. ČO bola kravina a na základe čoho preslovenčuješ neslovenské mená. Tiež istá vizitka. Možno sa občas pozriem na vašu stránku na šťavnaté trollovanie.

Pavel Kamas