Cyril a Metod nie sú zakladateľmi našej kultúry, ale cirkevnej totality

Žiarislav

Ku včerajšiemu štátnemu sviatku preberáme článok od Źiarislava, ktorý mnoho veci vyjadruje presne, takže sa s ním v podstate stotožňujeme a jeho prebranie je vyjadenie našej podpory.


V týchto dňoch pre mnohých nepríjemného výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sme sa dočkali viacerých nepravdivých správ, ktoré sú v rozpore s našou kultúrou a právnym poriadkom rozširované za podpory štátu „našimi“ masmédiami.

Najväčšou nepravdou je správa, že Cyril a Metod by mali byť údajne zakladateľmi našej kultúry.

Kultúra sa môže prejavovať napríklad v duchovnej, ale i v hmotnej rovine.

V duchovnej rovine sme mali dávno pred Cyrilom a Metodom celostnú kultúru prejavujúcu sa uctievaním Matky Zeme, Slnka, posvätných živlov a divov a duší a takisto uctievaním duchovna našich predkov. Túto kultúru celostného súladu Cyril a Metod nielenže nezaložili, ale ju naopak – ničili a zakazovali.

V duchovnej rovine sme mali už dávno pred Cyrilom a Metodom demokratické zriadenie, ktoré sa dnes vo vede označuje ako rodová demokracia. Tá je našim dnešným požiadavkám i užitému spoločenskému zriadeniu omnoho bližšie, ako cirkevná diktatúra solúnskych aparátnikov, ktorú oni zavádzali a ich totalitné spôsoby neskôr napodobnili komunisti. Je to práve pôvodná predkresťanská rodová demokracia, ktorá je predstupňom nášho demokratického stavu.

Slovienčina ako liturgický jazyk nie je v cyrilometodskom období žiadnou novinkou, ba práve naopak. Všetky slovanské kmene mali pôvodné  obrady vo svojom pôvodnom jazyku, tak sa modlili k svojim pôvodným božstvám a to určite v rodnej reči.

Cyril a Metod zaviedli vyrubovanie svätohájov, ničenie sôch a pôvodných svätýň a ničenie akýchkoľvek pamiatok spätých s pôvodnou vedou a vierou, takže dôsledky ich činnosti nám dodnes bránia v poznaní našej pôvodnej kultúry, ktorú oni totalitným spôsobom zakázali.

Slovania používali už pred Cyrilom a Metodom viacero písiem. Hlaholika nie je prvým slovanským písmom. Je viacero strohých záznamoch o slovanských písmach, ktoré však boli fanatickými „kresťanmi“ ničené spolu s inými duchovnými artefaktami.

Cyril a Metod neboli ani prvými kresťanmi u nás a ani sa ako prví neprihovárali k predkom slovanským jazykom. Všetky kresťanské vlny sa prihovárali k našim predkom v jazyku našich predkov, veď inému by Slovania, ako v tej dobe najrozsiahlejší národ  Európy, ani neboli ochotní rozumieť.

Skutočnosť, že nám vnucovali násilím kresťanstvo v slovanskom jazyku, je porovnateľná so skutočnosťou, keď vám niekto vnucuje nejaký iný cudzí režim v našom materinskom jazyku, čo sa aj neskôr stávalo (komunizmus, fašizmus).

Cyril a Metod sa okrem prekladov biblických textov do staroslovančiny predviedli totalitným „Súdnym zákonníkom pre ľud“, (prípadne „Ustanovením svätých otcov vladárom“…), v ktorom zakázali pôvodnú duchovnú kultúru. Tento predovšetkým Metodov totalitný zákon stanovoval tresty za pôvodné duchovno, ako predanie celej občiny v prospech cirkvi – teda zhabanie majetkov dediny  v prospech cirkvi a predanie občanov , ktorí uskutočňovali obrady pôvodného vyznania, do otroctva. Ďalej stanovoval za pôvodné duchovno rôzne tresty od šikanovania, hladovania  až po mučenie a zmrzačenie. Skutočnosť, že  agenti Byzancie nahradili v tomto byzantskom zákonníku upálenie zmrzačením, ešte nie je dôvodom na bezbrehé svätenie ich osôb a činov, ktoré dali na našom území právny základ pre neskoršiu inkvizíciu.

svanto IMG_3698

Zničenie sochy Svantovita a slovanskej kultúry v Arkone na Rujane – r.1168 z knihy: Swiat dawnych Slowian – Zdeněk Váňa, Artia Interpress, 1983

Hlaholika nebola všeobecným literárnym písmom, ale len písmom pre biblické náboženstvo, cirkevné a cirkevnoštátne zákony a nariadenia a ideologické spisy ospevujúce zavádzanie cirkvi (Moravsko panónska legenda).

Argument, že staroslovenských predkov by ako pohanov „kresťania“ vyvraždili, ako sa to stalo Polabským Slovanom, teda že nás zachránili Cyril a Metod násilným krstom (zhora, teda nie z ľudu, ale od kniežaťa), je akousi špekulatívnou teóriou menšieho zla. To, že totalita na dlhý čas vyhrala, ešte neznamená, že by sme menšie zlo mali svätiť ako dobro.

Cyril a Metod nezavádzali kresťanstvo, ale cirkev. To je rozdiel. Dôkazom je ich „Súdny zákonník pre ľud“, ktorý nebol milostivý na spôsob Ježišovho učenia, ale bol písaný tak, aby sa cirkev obohatila a zničila pôvodnú duchovnú  kultúru národa.

Jedným z následkov násilného zavádzania totalitného náboženstva je aj dlhodobá strata občianskych slobôd, ktorá vyplynula z poddanského a nevoľníckeho postavenia väčšiny domáceho obyvateľstva. Iným následkom je duchovné odtrhnutie človeka od prírody, čo dnes výrazne pociťujeme.

Cyril a Metod u nás vládli krátky čas. Potom ich vystrnadili nemeckí katolíci a vzápätí sa na sto rokov obnovilo pôvodné duchovno. Tak, ako oni predali občiny do otroctva, tak aj ich žiakov predali do otroctva nemeckí kňazi. Potom bolo na Slovensku desiate storočie bez cirkvi a až potom sa obnovil katolicizmus, nie cyrilometodské byzantínstvo. Pre ľudí s úctou k pôvodnej kultúre je pomerne jedno, ktorá cirkev im zavádza totalitu. Totalita s obradmi v cudzej reči spôsobila aj to, že ako cudzia sa domácemu obyvateľstvu nedostala tak rýchlo pod kožu a vďaka tomu máme na Slovensku rodné – prírodné duchovno aspoň trochu zachované.

Písmo v zásade ako také nevymysleli Cyril a Metod, písmo vyvinuli takzvané “pohanské“ národy a Cyril a Metod na ich podkladoch potom vyvinuli hlaholiku. Hlaholika dnes je len síce zaujímavým svedectvom o našej reči, ale u nás nemá žiadne živé nasledovníctvo, keďže používame „pohanskú“ latinku.

Metod dokázateľne požíval neetické spôsoby vydierania, ktorými chcel dosiahnuť rozšírenie svojej moci. Patrilo k nim napríklad stolovanie „pohanov“ na zemi (viď príklad kniežaťa Bořivoja), ako aj výpalnícky list vislanskému kniežaťu pôvodného vyznania, po ktorom nasledovala križiacka vojenská invázia (moravsko-panonská legenda).

Odmietame označovanie Cyrila a Metoda za svätcov mimo cirkevného slovníka, teda v štátnych masmédiách a štátnických úkonoch, pretože je to urážkou občanov pôvodného vyznania.

Opakovane odmietame dobové aj súčasné označovanie občanov pôvodného vyznania ako „pohanov“. Takéto rozdeľovanie občanov považujeme za šírenie nenávistnej ideológie, ktoré je v rozpore s našou ústavou a budeme sa voči takémuto šovinistickému postupubrániť dostupnými právnymi prostriedkami.

Cyril a Metod našu kultúru nezaložili a ani nezaložili jej základy. Kultúra pred Cyrilom a Metodom bola našim predkom vlastná a dodnes ju využívame v každodennom živote.

Neolitický rozvoj priniesol dávno pred metodským prevratom obrábanie zeme, poľnohospodárstvo a chov zvierat, čo je kultúra. Stredoeurópska kultúra kruhových svätýň – rondelov spred 7 000 rokovo priniesla správy o astronomických znalostiach predkov a o slnečno-mesačnom kalendári, ktorý dodnes používame, čo už aj vtedy bola kultúra.

Kolo sviatkov slovanských je dodnes zachované v našom kalendári a cirkvi ho len pozmenili vo svoj prospech. Toto kolo pôvodných sviatkov bolo a je našou pôvodnou kultúrou. Predkresťanská, rodová spoločnosť dala podklad pre demokraciu a tak isto manželstvo, posvätenie detí, kultúru mena  a ďalšie prejavy kultúry rodiny – to všetko tu bolo už dávno pred Cyrilom a Metodom.

Reč – jazyk Slovenov (Slovanov) bol vyvinutý už dávno pred Cyrilom a Metodom a dnešná slovenčina bola vyvinutá a ustanovená vďaka predkom mimo ich pôsobenia. Slová, ako Boh, slovo, veda a ďalšie slová zachytené v hlaholskom písme sú staršie, ako kresťanstvo a pochádzajú z našej pôvodnej duchovnej kultúry.

Predstavovať Cyrila a Metoda  ako zakladateľov našej kultúry je skôr nevedomým, alebo neúctivým, až nechutným výsmechom našej vlastnej, spoločnej, pôvodnej kultúry.

Keďže sme prežili, videli, počuli a vydržali komunistické filmy ospevujúce diktátorov rôzneho zrna, vydržíme aj toto.

Berte ale na vedomie, že sa proti tomuto vymývaniu mozgov a prípadnému ďalšiemu útlaku v metodskom duchu budeme strmo brániť. Nebudeme oslavovať „vierozvestcov“, ktorý by nám chceli obmedzovať našu slobodu, ničiť naše posvätné miesta a zakazovať kultúru a duchovno našich predkov a nás. Urobíme opatrenia, aby sa naše deti nenavštevovali školy,v ktorých by im hrozilo vnucovanie totalitných vysvetlení dejín a neúctu k našej pôvodnej duchovnej kultúre.

Oslavovať duchovný útlak a zákaz pôvodnej duchovnej kultúry je porušovaním našich osobných, národných slobôd, ako i slobody vyznania.

Kresťanstvo je len jedným z výhonkov duchovnej kultúry nášho národa a ľudstva. Áno, je to dôležitý výhonok, ale nemali by sme sa tváriť, že je to celý strom. Bez stromu – bez kmeňa – pôvodného duchovna, by nebolo výhonkov a teda ani kresťanstva, ktoré je len jednou z viacerých podôb našej kultúry.

Žiarislav (Vedúci Rodného kruhu  – spoločnosti pre pôvodnú – prírodnú kultúru)

Norman

Treba povedať, že definovanie príchodu ideológov z Konstantinopola ako začiatok kultúry v tejto Slovanskej oblasti je také mrzačenie toho vtedy široko po Európe žijúceho rozsiahleho etnika, že tú absurditu ťažko vyjdariť.
Len veľmi približne to možno prirovnať k tomu, ako by hlúpa pubertiačka konštatovala, že jej život začal až vtedy, keď ju znásilnili dvaja starí chlpatí úchyli a poslali ju sa prostituovať.

Truhlík

Svojho času veľmi dávno som občas čítal fórum skadi.net. Tam bola taká téma Slavic virtue. A tam Nemci tvrdili, že Slovanov vymysleli svätí Cyril a Metod. Predtým vraj Slovania neexistovali a všetko boli Germáni.

Norman

Ono je to skôr naopak - pôvodné najrozšírenejšie etnikum v klasických časoch (cca 500 pnl.) je ab definitio "indoeurópske" a tomu je v európskom regióne najbližšie slovanské etnikum. Meno "germáni" - ako v poslednom čase tvrdia viacerí - zahrňoval v tom čase v menšej či prevažnej miere tieto slovanské etniká, túto kultúru.
Až v 19. storočí sa slovo "germáni" začalo znova používať a bolo vztiahnuté výhradne na etniká Nemecké. Toto spojenie je, opakujem, len odvtedy.

Ale ináč ten názor, ktorý spomínaš, len kopíruje to, čo oficiálne o sebe tvrdí naša vlastná história. Že sme neboli tu, ba že sme nejestvovali a že bez Cyrilometoda by sme doteraz vôbec akosi neboli.
Nemožno sa čudovať, že Nemci na národ, ktorý si sám nevie zistiť a obrániť svoju históriu, pozerajú ako na slabý, nepodstatný, nejestvujúci.
Pritom v samej nemeckej mytológii, respektíve povestiach, sú jasné informácie o stretoch so Slovanmi. Z ich vlastných povestí tu možno vyčítať o prítomnosti Slovanov. Prečo si sami odrezávame históriu Cyrilometodom? Nuž, lebo kresťanstvo je zásadne nehistorické. Nemci u seba toto kresťanské otroctvo ako tak prekonali , a azda im v tom pomohla aj reformácia, a neskôr ďalšie podobné vlny už od 19. storočia.
Treba tento nemecký proces pochopiť a aj oni pochopia nás a pomôžu nám v našej emancipácii.

Aman Againsttime

Hodím sem Chmelárov text o našich vierozvestcoch, ktorý publikoval na svojom FB profile. V texte je veľa pravdy, avšak ťažko sa zbaviť dojmu, že politická ľavica útočí na cyrilometodskú tradíciu z dôvodu, že...je to jednoducho tradícia. Naozaj to nie je o tom, že by sa z nich odrazu stali obhajcovia pôvodnej kultúry. Je to len o tom útočiť na všetko tradičné, čo by mohlo Slovákov spájať - proste tradičná neomarxistická klasika.

Tu je spomínaný Chmelárov text:

No, takže, milé deti, pripomeňme si bez mýtov a emócií historické fakty, aby sme vedeli, čo v skutočnosti oslavujeme:

Knieža Rastislav sa rozhodol vymaniť spod vplyvu Východofranskej ríše a obrátil sa so žiadosťou na pápeža Mikuláša I. o samostatnú cirkevnú provinciu. Pápež to však odmietol, a tak sa veľkomoravský vládca obrátil na byzantského cisára Michala III. Ten bol v rozpore s našimi predstavami krutý a obmedzený panovník a vo chvíli, keď k nemu dorazilo posolstvo, pravdepodobne aj opitý. Žiadosť o vyslanie vysokého cirkevného hodnostára odmietol tiež. Carihradský patriarcha a najvýznamnejší byzantský učenec Fotios však cisárovi poradil, aby vyslal na Veľkú Moravu niekoho menej dôležitého, že tým nič nestratí a preskúma situáciu v tejto časti Európy. Navrhol mu dvoch bezvýznamných mníchov, ktorí sa už predtým osvedčili v diplomatických misiách. Michalovi III. to bolo jedno, nevenoval ich misii takmer žiadnu pozornosť a možno ani nebol triezvy, keď podpísal ich poverenie, ktoré nebolo misijné, ale diplomatické.

Napriek romantickým obrazom boli obaja bratia prijatí veľmi rozpačito. Tunajším obyvateľom ponúkali nejaké nové písmo, hoci z nálezov v Bojnej vieme, že naši predkovia už písmo poznali, písali latinkou. Ponúkli im nový jazyk, ktorý však nevychádzal z nárečí, akými hovorili v tom čase Slovania v Nitrave či na Morave – základom staroslovienčiny boli južnoslovanské nárečia z okolia Solúna. Teda staroslovienčina nebola tou „našou rečou“, ktorú požadoval Rastislav. No a napokon ich zmiatli pravoslávnym náboženstvom, hoci tunajšia kresťanská komunita bola po írskych a bavorských misiách zvyknutá na západné kresťanstvo. Najväčší odpor však vyvolalo zavádzanie nových pravidiel spoločenského života. Konštantín a Metod postupovali neobyčajne tvrdo, zakazovali dovtedajšie obyčaje a za nedodržiavanie týchto zákazov stanovovali kruté tresty. Doterajšie staroslovenské dejiny sa podávali mimoriadne skreslene minimálne v tom zmysle, akoby pred cyrilometodskou misiou nebola na našom území nijaká kultúra, akoby ju prinieslo až kresťanstvo. Faktom však je, že kristianizácia rozvrátila prastarú slovanskú kultúru, ktorá sa rozvíjala na Slovensku niekoľko storočí. Kresťanskí vierozvestcovia nariaďovali vyrubovanie svätohájov, ničenie drevených sôch a staroslovanských svätýň a vôbec likvidáciu akýchkoľvek pamiatok na pôvodnú civilizáciu. O tom, že staroslovanské zvyky tu mali hlboké korene, svedčí nielen fiasko cyrilometodských právnych predpisov, ale aj mimoriadna tvrdosť, s akou postupovala proti vyznávačom pôvodných kultov nová kresťanská moc. Ešte v 11. storočí hrozil za vyznávanie náboženstva Slovanov trest smrti, zhabanie majetku alebo predanie do otroctva.

To všetko svedčí o tom, že ústup staroslovanských zvykov nebol taký rýchly a jednoznačný ako to opisuje klasická historiografia a pôvodnej kultúre našich predkov by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Na niektorých miestach dokonca prepukali proti zavádzaniu kresťanských pravidiel vzbury, no neboli rozsiahle. Cyrilometodská misia sa po niekoľkých rokoch skončila fiaskom. Svätopluk, ktorý sa vo svojej politike zrejme držal hesla „Make Great Moravia Great Again“, rozširoval svoju moc aj prísľubom ochrany pôvodných slovanských kultov. Slovensko sa v plnej miere kristianizovalo násilným spôsobom až za vlády prvého uhorského kráľa Štefana I.

Cyrilometodský mýtus sa zrodil až na úsvite slovenského národného hnutia. Na rozdiel od Čechov, Poliakov či Chorvátov sme sa nemohli oprieť o tradíciu stredovekého kráľovstva, nemohli sme z propagandistických dôvodov tvrdiť ani to, že nás kristianizovali Maďari, a tak si prví obrodenci vymysleli mýtus o solúnskych bratoch, ktorí nám priniesli vieru, písmo a vzdelanosť. Je to rovnaká hlúposť ako podobné obrodenecké mýty o slovenčine ako matke všetkých jazykov, o maďarskom oligarchovi Matúšovi Čákovi Trenčianskom ako o vládcovi Slovákov a podobné nezmysly, ktoré si vtedajší „národní buditelia“ vymýšľali. A tak si tu veselo žijeme a klameme samých seba aj naďalej... Ale obraz Martina Benku je pôsobivý.

Norman

To nie je len dojem, to je jednoducho fakt, že Chmelár a jemu podobní útočia na to, lebo je to tradícia. Kým my hovoríme, že je to slabá tradícia na hlinených nohách, a treba vidieť tú skutočnú realitu, ktorá je za ňou, Chmelár a všetci vykorenení neo-marxisti by chceli všetko len zrúcať.
Okrem toho do týchto tém sa pustil až po tom, čo ich už pretlačili Žiarislav a podobní - Chmelár je tak intelektúalne zbabelý, že tlačí len do tých dverí, ktoré sú už otvorené, resp. nik ich až tak príliš nebráni (čo už iní overili).
Príznačné sú jeho posledné vety : "A tak si tu veselo... klameme". Klame hlavne on, lebo Slovensko je jeden z národov čo sa najmenej stará o svoju ideologickú identitu, čo by si budoval umelé mýty. Je to dané tým, že si nevládol a teda nemal kto tieto veci produkovať (na rozdiel od Čechov, Maďarov, iných radšej ani nespomínajúc). A keď už sa nejaké vykryštalizovali - ako C+M alebo Jánošík, alebo spomínaný Matúš Čák, tak napodiv vždy pribehne roj nadšených levantíncov a s ohromným zanietením idú tie mýty nielen rúcať, ale aj vypalovať to miesto, aby tam žiadne iné zdravšie výhonky nikdy nemohli vyrásť. Nuž, je to pomoc.
To je rozdiel v kritike Žiarislava a Chmelára.

Pevne verím, že Chmelár napíše podobný rozbor aj o nástupe židovstva v 19. storočí na Slovensku, o role internacionálneho boľševického sionizmu v 20. storočí, o tom, aká sú to kruté despocie, ako proti nim bojujeme a musíme bojovať a ako nám o týchto hnusoch v masmédiách len klamú a klamú.
Alebo sa pustí aj do islámu?

Aman Againsttime

Ja len k tomu dodám, že na cyrilometodskú tradíciu sa začalo dosť útočiť i v súvislosti s nedávnymi výrokmi Fica o moslimoch (viď nasledujúca Shooty karikatúra: https://dennikn.sk/471751/shooty-slovania-tradicna-kultura/). Ja tiež nepatrím k fanúšikom C+M a vlastne kresťanstva obecne, ale v tomto mýte je jednoducho SILA, a preto naň kadejaké neomarxistické krysy potrebujú útočiť.

Mýty sú veľmi dôležité a každá zdravá spoločnosť jednoducho potrebuje svoj špecifický stmeľujúci mýtus a iracionálnu, metafyzickú auru, z ktorej bude čerpať svoju oprávnenosť a ktorá má svedčiť o tom, že táto spoločnosť nie je len nejakým mechanickým zhlukom a súčtom jednotlivcov, ale žijúcim organizmom, ktorý presahuje svojich jednotlivých členov. A to je hlavný dôvod prečo neomarxisti tak radi útočia na mýty alebo „odhaľujú mýty“. Treba to mať vždy na pamäti a upozorňovať na to.

Norman

Aha, sviatok Jána Husa.
V porovnaní s Cyrilometodom novšia udalosť, mytologicky ovela horšia, ako naša cyrilometodejská zmena. Ovela slabšia, typický "my obeť" mýtus. Ovšem Česi si ju pestujú ako žeraví. Pestujú si Francúzi oficiálnu mytológiu okolo albigenských katarov a podobných vecí? Cyrilometod je aspoň relatívne starý mýtus ... teda časom, na ktorý sa vzťahuje.

afinabul

Tradícia má silu, nemyslel som to tak doslovne, ako si to zobral ty:
"Každý národ má právo na svoje mýty." Preto sa to volá "mytágo" a nie legislatíva EU.

Norman

ako sú napríklad konkrétne Česi, čo sa týka klamania a nafukovania vlastnej histórie, oveľa nehanebnejší, ako ktokoľvek na Slovensku.

Ale cháp ma - nie že by mi bol Hus nejako nesympatický, či čo. Len je jasné, čo z neho spravili, ešte aj komunisti na husitoch parazitovali.

Satan Šofér

je citlivejšia a prístupnejšia pochopeniu archetypálnych síl a obrazov, ktoré ich znázorňujú.
Nie je náhodou, že najlepšie pochopila pointu filmu „Triumf vôle“ práve žena – Ľubov. Nakoniec takýto film dokázala natočiť iba geniálna žena, a to bez znalosti sociálnej psychológie!

Keď tak čítam texty ničiteľov našich národných rozprávok, je pozoruhodné, že ich ničia muži, ktorí nikdy nepochopili ich funkciu. V národných mýtoch nie je podstatná ich historická pravdivosť, ale ich funkcia!

Ferengovia :-D sa boja situácie, keď podstatná časť národa sa zjednotí a nechá sa viesť vôľou jedného človeka, médiom čo dokáže vyjadriť jeho túžby. Preto bolo treba rozbiť národné štáty, podporovať imigráciu, adorovať multikulturalizmus. Súčasná kultúra je iba nástroj, Ibrahim Majga je dobrou karikatúrou ich úsilia na Slovensku.

Komunisti sa najviac báli katolíkov. Jedna autorita, pápež a jeho učiteľský úrad, katechizmus katolíckej cirkvi, ochota obetovať sa pre spoločnú vec. Veľký Nágulus Gint sa trasie odporom iba pri pomyslení na túto inštitúciu. :-D

Keď čítam túto diskusiu začínam chápať, prečo Hitler nechal postrieľať buzerantov SA ...

Norman

Prvá škoda je, že slovo "rozprávky" zdegenerovalo do zábavy pre deti. Ako hovoríš, nie je podstatná nejaká pravdivosť, ale ich funkcia. A súhlasím s tou myšlienkou, že ich ničia muži, že (prevažne) nemajú to pochopenie.
ferengovia, teda asýrsko chaldejsko židovské typy, sa boja čohokoľvek. Či už zjednotenia jedným človekom, alebo toho, že pár ľudí predá pochopenie takmer celému národu.

Spojenie medzi touto diskusiou a buzerantami SA je dosť nejasné. Dosť hlúpa a nebezpečná asociácia... hm. Ale azda si to myslel dobre.

afinabul

Buzny sú vždy iba predvoj, ješitnosť, zákernosť, sadomaso inklinácia a psychopatologické sklony ich proste predurčujú na úderku pre Ferengské záujmy, že sa ich Ferengovia zbavia pri prvej príležitosti to buzny ešte nevedia? Kvóty na moslimov sú iba tak?

PS: Že SA boli Páni buzeranti:
https://www.youtube.com/watch?v=gH2SgfOUI7g

Norman

Čo má tvoje video s knihou Ihora kamenetského spoločné s témou? A prečo sem dávaš video s najtupšou najšpinavšou sionistickou propagandou?
Tiež ešte stále vo vývoji, čo?

afinabul

Ale mne bolo roku pána 2007 niekde naznačené, že mám čítať iba knižky čo napísali židia, takže čo na tom nechápete? Že som ako voda? A opäť tu nejde o to kto, ale kedy.
Napr roku 1986: http://tajomstva.org/ovplyvnovanie-obyvatelstva/tiche-zbrane-pro-klidne-... Volá sa to tu nadhľad, či nie?
PS: Že Hitler kopčil Ferengov je Vám snáď jasné.

Norman

Je pravda, že megatabu ktoré sa hodilo na Hitlera a nacistov je prakticky najlepšie zdolať tak, že sa obíde. Teda tak, že sa kydá na nacistov a že sú obvinení ešte aj z toho, že (všetko)hrali so sionistami.
No sranda.
Ale my tu kladieme veci objektívne, nerobíme kompromisy, my si nepotrebujeme vymýšlať ani zakrývať. Hitler s nimi nehral ani ich nekopčil.

afinabul

a iné: https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement
Hitler je proste chudáčik ako Bibi.

Norman

jedna z črt alternatívy, je okrem iracionality aj totálny amaterizmus. Dávať sem , na tento portál, link na takéto základné veci, na také triviality, je proste ako prísť na univerzitu so šlabikárom.

Ako som už napísal, si zrejme ešte vo vývoji. Tak sa vyvíjaj - nebudeme ťa čakať, ale ono sa to pohne.

Aman Againsttime

Tiež musím len krútiť hlavou nad tým, prečo zrovna pod týmto článkom niektoré individuá chcú rozoberať práve buzerantov (inak tiež už dosť prefláknutá téma, na ktorú už všetko podstatné na Nadhľade odznelo: http://nadhlad.com/comment/17419#comment-17419

Norman, niežeby som ti chcel do vedenia Nadhľadu nejako kecať, ale myslel som si, že po eskapádách s Gríšom a svargom si sa rozhodol tu netolerovať trolling.

afinabul

.

Satan Šofér

si ty, lebo nechápeš obsah príspevku a navážaš sa do autorov a ich nickov. Na viac nemáš!

afinabul

Prepáč, ako čítam tie židovské knižky už proste nerozoznám národovca od Ferenga, do čoho všetkého sa navážam? Do nikov? Akože John Doe, Zuzana Gomez a tak?

Norman

uvidíme.

sandro

Minule ma po piatom pive v krcme prekvapila grupa starych znamych otvorenou nenavistou voci krestanstvu a krestanom. Dlho som ich nevidel, tak mi zvedavost nedala a trosku som vyzvedal. Vysvitlo, ze maju nejaku slovansku sektu, po tele maju potetovane slovanske motivy a ich bohmi su Perun a Svarog. Nic netreba prehanat lebo psychiatricke oddelenia sa dnes plnia zavratnou rychlostou a su snad jedinym nemocnym oddelenim, kde sa nerusia lozka. Ak nam bolo krestanstvo pred 1000 rokmi aj vnutene, tak dnes s tym asi tazko nieco urobime a rozbijat sa na Cyrilometodskej tradicii znamena paradoxne len dalsie rozbijanie sa Slovanov a Slovakov navzajom.

afinabul

Presne to si myslím aj ja, môj kámoš zrobil diplomovku na Žiarislava, ak nie je na mojom blogu, tak som povolenie nedostal, pre ostatných nasleduje jedno milé video:
https://www.youtube.com/watch?v=e5dVfORON6w

Norman

mňa minule prekvapili z médii starí známi prudkou nenávisťou voči Slovanom. Nosili akési amulety na krku, bozkávali si nohy a ruky a uctievali nejakú židovskú sektu - nejakú odrodu kresťanstva.
To si, Sandro, nevybereieš, ľudia sú proste fanatici a blbci, že.
Toľko k tej tvojej "nenávisti", ktorú si tak jednostranne spomenul.

sandro

V poriadku, ja len dufam, ze Slovania budu mat dost rozumu na to, aby sa nenechali zase odrbat. Napriklad tym, ze cast odvrhne krestanstvo a zacne na tu druhu cast utocit. Mam vsak pocit, ze sa to uz deje. V nedelu pred kostolom si vypocujem od okoloiducich vselico. Nam netreba ziadneho nepriatela, my si tradicne poradime aj sami:)

Norman

To sa hovorí večne -"nám netreba nepriatela, my si poradíme aj sami" - ale nie je to pravda. My máme nepriatela a je to konkrétna ideológia a jej rôzne odnože a maskovania, sú to konkrétni ľudia a ich rôzne odnože kolaborantov, často nevediacich, ale mnohých dobre vediacich, čo za svinstvá páchajú a chystajú pre svojich spoluobčanov.
Hovorí sa večne, že sa máme zhodovať a nebojovať medzi sebou - ale to len vedie k večnej tolerancii voči zlu a jeho skrytým odnožiam.
Ja naopak si myslím, že namiesto čakania na veľké svetlo je treba zapáliť malú sviečku, čo v preklade do tejto situácie znamená, že keď nemôžeme potrestať svetových uzurpátorov, ako sú Rotschildovci , Bushovci a im podobní, treba potrestať hneď a teraz ich chápadielka, ktoré máme k dispozícii. Och, ono presné dupnutie na malíček dokáže zabolieť priamo v centrále a hlavne následne, keď obluda zareaguje, bude vidno, s čím máme do činenia.

Samozrejme, uznávam etické učenia o tom, že kto je bez viny nech prvý hodí kameňom a dokonca uznávam aj ahinsu. Preto nevyzývam na násilie, ani na boj, ba ani na prácu - je to proste nevyhnutná fyzická operácia. Raz je čas siatia a raz žatvy - to predsa hovorí Kristus. A teraz je čas žatvy. A figovník, ktorý nedáva ovocie, preklial a finančníkov vyhnal z chrámu bičom.
Ergo - kresťania - kde do boha máte svoje biče?

sandro

Ja som to tu uz pisal, ze vyznavam inu vyjadrovaciu formu ako bic. Efektivnejsiu a rychlejsiu:)
Je pravda, ze nie je krestan ako krestan a na tomto fore nas vdaka novemu Vatikanu caka neprijemny boj proti liberalnemu odpadu. Ale to som tu uz pisal 100x. Takze ano, uznavam, ze bez konfliktu to nepojde, len mi vadi, ze hovorime obaja o tom istom, vidime to rovnako a aj tak sa vlastne nikdy nezhodneme lebo nas uz v korenoch myslenia ''nieco'' deli a stavia proti sebe.

Norman

Áno, hľadanie spoločných slov je často neefektívne a zbytočné, podstatné je, keď sa zhodneme vo svojom postoji. A v tom sa mnohí v zásade zhodneme, pretože sme jeden rod.

Súhlasím teda s tebou, že aj keď to Žiarislav presne napísal a je to historicky dôležitá téma, nie je rozbíjanie Cyrilometoda to, čo teraz niekam vedie. Konieckoncov, akceptujeme Chmelárove fakty ale nie jeho poraženecké tendencie - Cyrilometod nespôsobil zničenie rodovej občiny, aj so svojím krutým zákonníkom nespôsobil zničenie všetkých posvätných hájov a tradície. Nevzniklo nič nové, nejakí dvaja muží s družinou ani ako vyslanci z Byzancie tu nemohli všetko pomeniť, a ani nepomenili - to, čo je tu potom, tu bolo predtým, len definitívne vystúpilo na svetlo histórie. Cyrilometof je vlastne pripomenutie začiatku konfrontácie s južanskými ríšami a mýtmi - začiatok tohto boja stojí za pripomienku.

1488

Fukan-Zazengi
..akonáhle sa objaví miniatúrna medzierka medzi predstavou a skutočnosťou, tak sa nebo oddelí od zeme a ak len na chvíľu nesúhlasíme s tým, čo je skutočné, okamžite padneme do zmätku..

Táto myšlienka mi príde vhodná k tejto téme. Analogicky - vždy sú to konkrétni ľudia. Tí ktorí majú moc rozhodnúť a tí čo vykonajú akt. Samé sa to neuskutočňuje. To platilo o ničení posvätných hájov a platí aj dnes.

Norman

zväčša je naozaj ťažké si naozaj porozumieť, proste teraz neviem, čo si povedal - ale som si istý, že aj ty máš tiež podobné záujmy a hodnoty.
A to je podstatné.

A vôbec, pozitívne je, že sa vôbec ozveš. Koľko je nás? je nás už sedem?

1488

..to úplne postačuje, hodnoty.

A zo siedmych nakoniec zostal len Yul Brynner, Steve McQueen a Horst Buchholz

With their land, the farmers are victors .. not us.

Norman

rolníci sú vždy víťazi, bez ironie.

ale osud si nevyberieš.

Ľubov

Ale chápem,dedina potrebuje mužov. Calveras však už tiež nie je v najlepšej forme.

Náhodný okoloidúci

Kresťanstvo je už zo svojej univerzalistickej a všeobjímajúcej podstaty liaheň a chovná stanica multikulturalizmu.
Pravovernému bielemu kresťanovi je bližší čierny kresťan ako jeho neveriaci rodný brat.
Ak sa u nás vyskytnú mladí muži a devy, ktorí/ktoré sa hlásia tak k národným myšlienkam ako aj ku kresťanstvu, tak jedno z toho asi neberú až tak vážne.
Ja osobne sa síce otvorene hlásim k ateizmu a k sympatiám k našej skutočnej pôvodnej kultúre, k dubovým hájikom, k Perúnovi, Svarogovi a iným bájnym bytostiam, ale je mi jasné, že Cyrilometod a to, čo sem zavliekli, je tu uchytené príliš silno na to, aby sa to dalo bezbolestne zneškodniť. Kresťanstvo je prepojené na sionizmus, je ním ovládané, "starší bratia vo viere" majú cirkevné inštitúcie dobre podchytené, preto ani vatikánsky foot-fetišista nekráča v stopách svojich predchodcov zachraňujúcich kresťanov pred moslimami, ale naopak, ešte sa moslimom podkladá ako rohožka a onuca.
Takže zjednotiť bielych na etnickom princípe bude veľmi ťažké až takmer nemožné. Indoktrinácia ideológiou má často silnejší vplyv ako etnický pôvod.

Ľubov

...A čo ten pekný projekt "reconqista"? Trochu ho tak oprášiť...

Aman Againsttime

Dejiny veľakrát ukázali, že kresťanstvo môže byť kompatibilné s nacionalizmom či rasovým realizmom - kresťanstvo je predsa veľmi tvárne a Biblia sa dá interpretovať rôznymi spôsobmi. Každopádne s tými kresťanmi, s ktorými zdieľame podobné politické názory treba spolupracovať. Potrebujeme ich k tomu, aby nasmerovali svoje cirkvi smerom k nám. V súvislosti s touto problematikou odporúčam tento preklad: https://www.protiprudu.org/krestanstvo-a-europska-identita/

Priznám sa, že môj postoj ku kresťanstvu je dnes o niečo umiernenejší. Napr. katolícka feudálna Európa mala svoje špecifické kvality, ktoré jej jednoducho nemôžem uprieť . Dokonca i k francistickému Španielsku či Salazarovmu Portugalsku som dnes o trochu zhovievavejší. A Norman mi zase ukázal pozitívne stránky protestantizmu :-). Samozrejme, že môj otvorenejší prístup nič nemení na tom, že by som bol omnoho radšej, ak by si naši predkovia udržali pôvodnú vieru.

Náhodný okoloidúci

Zjednodušene a povrchne napísané pracovať je možné s tými jedincami, ktorí nie sú psychologicky a mentálne závislí od ústredia svojej cirkvi.

Satan Šofér

V takejto situácii bude potreba jednota národa. Rozbíjať jednotu zosmiešňovaním mýtov, ktoré národ zjednocujú, je jednoducho v takýchto okamžikoch zločin. Názory môžu byť rôzne, ale ak niekto nechápe obsah a z hlúposti nechá pôsobiť rôzne sily v národe proti sebe je jednoducho zločinec bez ohľadu na to, či to robí vedome alebo z čírej roztopaše v snahe upútať na seba pozornosť.

Písal sa rok 1934 a Nemecko bolo v kritickej situácii. Hrozil rozkol medzi NSDAP a Wermachtom, ktorý mohol byť osudný!

V tejto situácii banda buzerantov SA intrigovala a snažila sa uchopiť moc. Vnášala rozkol, nepokoj, osobné ambície prevládli nad ochotou podriadiť sa zjednocujúcej myšlienke.
Normálny chlap už len z toho dôvodu, že má (alebo chce mať) potomstvo má pochopenie pre myšlienky, ktoré presahujú jeho život. Je to náhoda, že najväčší rozvratníci v histórii mali veľmi často podivnú sexuálnu orientáciu?

Pozrite sa na myšlienky, ktoré presadzujú naši „liberáli“ na Slovensku. Ako z toho manuálu:
"All measures which have the tendency to limit the births are to be tolerated or to be supported. Abortion in the remaining area [of Poland] must be declared free from punishment. The means for abortion and contraceptive means may be offered publicly without police restriction. Homosexuality is always to be declared legal. The institutions and persons involved professionally in abortion practices are not to be interfered with by police."

Výborný návod, ako od Ferengov ... Niekto si to pozorne prečítal a naordinoval Slovákom.

Dám pozitívny príklad. Pozorne študujte politiku štátu Izrael! A zamyslite sa nad tým, ako mohol tento štát prežiť čeliac obrovskej presile. Pozorujte obrovský rozdiel medzi tým, čo nám ordinujú médiá a čo je overené praxou štátu Izrael.
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Israel

Pozrite sa na roky, kedy sa zaviedli liberálne zákony. Tlaková vlna explózie amorálnosti tam doľahla pomerne neskoro. Týka sa ale iba občanov štátu, nie ortodoxných Židov, čo treba rozlišovať. Elita ostala nedotknutá. U nás sa za elitu považuje práve LGBT komunita :-D, čo je malý ale podstatný rozdiel.

afinabul

To je pekná, podstata je tunaky: http://www.haaretz.com/israel-news/1.566021
Že vraj EK pracuje na zákone, že ak neobezanec cituje obrezanca, tak je antisemita, nás na nadhľade to neprekvapí, poznáme z Talmudu.

Aman Againsttime

Šofér, to by si nebol asi ty, ak by si nepreskakoval z jednej témy do druhej. Ak sa ti tak veľmi chcelo debatovať o LGBTIQXYZ komunite mohol si skôr na to využiť tento text: http://www.nadhlad.com/content/ako-multikulto-proti-rodovym-stereotypom-...

A odkedy si začal sympatizovať až tak s NS, že ti vadí rozkol, ktorý tam priniesol Ernst Röhm? Zdá sa, že Jahve Kadeš a Šofér sú dve odlišné osoby! :-D

Pokiaľ ide o Izrael, tak ten mohol prežiť čeliac obrovskej presile najmä vďaka obrovskej podpore zo strany USA. LGBT práva s tým veľmi do činenia nemali. Ale dík za link - aspoň vidíme, že Izrael je omnoho liberálnejší ako akákoľvek krajine vo východnej Európe, čo však znalého neprekvapí vzhľadom k tomu, že Aškenázovia sú vo všeobecnosti politicky extrémne liberálni, resp. ľavicoví:http://deliandiver.org/2016/07/americti-zide-nejsilnejsimi-podporovateli...

V skutočnosti pre izraelskú spoločnosť nie je tým najpálčivejším problémom konflikt medzi Palestínčanmi a Izraelcami, ale skôr medzi sekulárnou, vládnucou triedou Aškenázov (to je v skutočnosti tá elita), ktorá je spoločensky veľmi liberálna, a ortodoxnými Židmi (mimochodom, konflikt medzi sekulárnym a náboženským židovstvom datuje svoje korene ešte dávno pred vznik Izraela, pričom tzv. sionizmus, t.j. v užšom zmysle ideologický smer obhajujúci existenciu židovského štátu, bol pôvodne nábožensky orientovanou časťou židovstva kategoricky odmietaný).

Norman

Čo sa týka odpútavania pozornosti, tentoraz k tým homosexuálom, črtá sa evidentne línia.
najprv Bránik nedokáže udržať hubu a pripravuje pre nich tému, potom s tým vyrokuje Havran, do masmediálneho priestoru a následne sa Milan Krajniak do toho obúva akože "z druhej strany". Dobrý a zlý policajt, koloťoč sa môže začať krútiť. (len ako malý kamienok, štvrtý v línii - akoby nezávisle sem pribehne s rovnakou tému Šofér, a ani ju nedokáže zapasovať do nejakého práve prebiehajúceho kontextu, proste ju sem musí dať, tak ju sem tupo buchne, to proste nie je náhoda)
Ako vždy, hlupáci si to slabo pripravili, zle odhadli situáciu, nikoho homohonenie, ani údajne Kotlebove, naozaj ale naozaj nikoho nezaujíma.
Ale vcelku jasne sa aj pri tejto kooperácii prevaluje maska posledného križiaka Krajniaka. Ako sme spomínali, toho treba sledovať aby sme vedeli, čo sa deje.
https://www.facebook.com/poslednykriziak/

Aman Againsttime

Hmm? Pravdepodobne to bude len náhoda, hoci uznávam, že spôsob akým náš troll včera nadhodil "buzerantskú tému" mi prišiel akýsi "silený" či "nevhodný".

Pokiaľ ide o Krajniaka, tak ide o typickú filosemitskú konzervu, s ktorou sa síce na cca 75% vecí/tém zhodneš, ale pokiaľ ide o skutočne zásadné veci, tak ver, že bude v opozícii. V podstate niečo ako náš Šofér/Jahve :-)

Satan Šofér

ale dobre pripravená kampaň môže dostať inak zdravého človeka na Cajlu! Tieto riadky píšem v dobrom a s pochopením, lebo si viem živo predstaviť čo ste vďaka svojim postojom zažili.

Začnem skutočnou udalosťou, ktorá je dobrou metaforou na to, čo a prečo Vám napíšem.
Po povodni som sa bol pozrieť na breh Dunaja fotografovať skutočne nezvyklé scenérie. Mal som krátke nohavice a tričko, bol som spotený... Odrazu sa na mňa nalepila minimálne stovka komárov a začali ma štípať. Začal som sa plieskať a tancovať ako šialený, aby som sa ich zbavil. Ak sa niekto napr. už z 25 m na mňa pozeral, musel si myslieť, že som sa zošalel. Lebo on tie komáre nevidel, boli malé a nevedel, koľko ich je.

Druhý príbeh je z USA. Jeden môj známy poriadne šliapol na otlak (radšej nešpecifikujem, domyslite si) jednej klientelistickej sieti a to tak, že jej významnému členovi hrozil kriminál. Viete ako ho odrovnali a to tak, že keď prišiel svedčiť na súd, mali ho už za blázna?

Odrazu sa mu začali diať malé nepríjemnosti. Vo veľmi nepravdepodobnom množstve, „náhodičky“ ako tie komáre. Situácia sa zhoršila tak, že potom aj skutočné náhody začal považovať za cielenú kampaň a skončil zákonite na psychiatrii. Nemal iné východisko, lebo ho zamotali do takého „náhodného“ profesionálneho zlyhania, že keď nechcel skončiť v krimináli, musel začať robiť toho blázna zo seba vedome. Naštudoval si mnoho kníh na túto tému a podarilo sa. Musím žiaľ konštatovať, že už nikdy neveril na náhody a začal sa správať naozaj paranoidne v normálnych situáciách. Urobili z neho trosku a do smrti to ostalo na ňom prilepené.

KGB požívala podobnú taktiku na sovietskych disidentov, pokiaľ sa im zdali na to vhodní. Nie je náhoda, že veľa z nich skončilo na psychiatrii a podobne to ostalo na nich nalepené po celý život.

Sú to drobné zážitky, ktoré vyvolávajú úzkosť (nie strach!) a tieto zážitky ostávajú v podvedomí na celý život, formujú podvedomé reakcie.

Meniť nicky je sranda, veľmi sa zabávam pri ich vymýšľaní a pri bláznivých reakciách na ne. Ale z toho, čo napísal „norman“, som dostal výčitky svedomia. Sranda skončila! Uvedomil som si, že sa (pravdepodobne) stáva s ohľadom na svoje názory terčom podobnej špinavej hry. Internet je raj pre podobných „hráčov“. Je hranica, ktorú nehodlám prekročiť a nemienim sa stať čo i len nechtiac spolupáchateľom.

Norman

že ťa štípu komáre a ty podľa toho tancuješ.

O naše zdravie si ale starosti nerob, takisto sa neboj, že "čo sme vďaka nim zažiili" - ako vidíš, sme inteligentnejší ako tá banda a vždy sme ich prechcali. Aj keby som chcel, nemôžem si spomenúť na prípad, že by som bol obeť systému - nie som neger ani žid. Samozrejme, že to je moja interpretácia, ale tá je podstatná, proste mám hrošiu kožu.

Ja som len spomenul, že si bol štvrtý v poradí - zrejme si reagoval už na nejaký mém o buzerantoch. Ale na tom nezáleží, už sme tu tému proste zavreli.

Kedysi to tu bol viac taký experimentálny reaktor, všetkými smermi, ale ako vnímam, teraz majú zaslúžilí členovia viac vôlu mať radšej koncentrovanú formu a nebaviť sa tu o detinskostiach. Tak nejako by sa to malo skúsiť. Pretože, aby sme vyhoveli aj našim kresťanským bratom - nie ako ja chcem, ale ako aba chce.

clovek

Cyril a Metod boli vyslancami svetlonosa. Ani jeden ani druhy nic noveho k nam nepriniesli. Pismo tu uz bolo a rovnako aj duchovny rozmer. Oni to len prisli znicit.

Preto mame miesto V B, a vsetci Veneziu a my Benatky. Preto zmenili aj V a U. Ale robili to umne, nie vzdy to zmenili.

Cyril a Metod prisli do centra Vizigotov. Vizi je vodny a got je had. Prisli do krajiny Uh(o)rov. Ta krajina sa tiahla od Karpatskeho obluka po jadran na juhu, po Cierne more na vychode a po Atlantik na Zapade, cez krajinu Katarov az do krajiny Baskov. Aj jedni aj druhi boli Vodni hadi, Uhori.

Uhorsko bola velka a velmi bohata zem, s vysokym stupnom kultury, vzdelania a inteligencie. Bolo to pre svetlonosov zlate vajce. A nielen to, bol to aj nepriatel, ktory spolu s Ostrogotmi, ostrovnymi hadmi s centrom v Rujane dobyli Rim, pretoze mali uz plne zuby lovcov otrokov a nicitelov a vypalnikov krajin s prometheovou orlicou na cele.

Uhri boli stupencami Slnecneho kultu. Ako polnohospodari si ctili Slnko, lebo bolo zdrojom ich zivota. Svetlonosi, Mesacny kult, vsak znicil ich vieru a nahradil ju krestanstvom, v ktorom ako nahodou bol diablom kto iny ako had.

Aj preto dokazali svetlonosti nelutostne zmasakrovat katarskych uhrov a o nic lepsie sa nespravali ani u nas ci u ostrovnych hadov. Zial, dodnes tu krestanstvo je a nasi ludia ho slepo obhajuju. Ale co je to za vieru,ktora nevychadza zvnutra cloveka? Ved krestanstvo nie je viera. Je to predsa ucenie. Keby zil clovek niekde sam od civilizacie, ako by sa sam mohol stat krestanom? Je si niekto isty, ze by nemal svoju vieru?

Skutocna moc Slovana spociva v jeho schopnosti tento svet citit. K pocitom netreba ziadne vedomosti len vyssiu citovu hladinu. Citit sa da vsetko a z pocitov sa da zistit cokolvek o comkolvek. Nasi ludia dobre vedeli, ze siritelia krestanstva patria do armady zla. Staci, ked uz z dialky videli, ci zoci-voci citili ich blizkost. Preto museli kriziaci vyvrazdit tolko nasich predkov. Saty mozu robit zo zleho dobreho cloveka, mejkap zo skaredej peknu zenu, ale pocit je konkretny a nepotrebuje sa pozerat.

Svetomír

Góti, ich časť kedysi v prvých desaťročiach nášho letopočtu odišli z "ostrova" Skanza (Jordanes) už ako jasne rozlíšení na východných Gótov a západných Gótov. Västra Gotaland, čiže západná zem Gótov a Östergötland je ešte aj dnes takto rozlíšená v Južnom Švédsku, tak načo konštruovať nezmyselné a krkolomné teórie o vodných hadoch a podobne. No a k menu Gótov - je to meno od Gott = BOH. Boli to vyznavači boha.
Úsmevné je aj to, ako sa z Västra Gott stali Vizigóti a z Öster gött stali Ostro (ostrí) Góti. A to už vyviedli študovaní odborníci. Chyba je práve v tom, že ich v škole naučili vnímať históriu veľmi zložito, teda - učene :-).

Viac na http://sloveni.forumsk.com/t61-topic.

Norman

no, je už pol roka po tej reakcii, škoda, že sem nechodíte častejšie a viac debatiť aj o klasickej histórii.

Je jasné, že je primnoho divokej ľudovej etymológie.

Ale Človek zas pekne napísal toto:

"Zial, dodnes tu krestanstvo je a nasi ludia ho slepo obhajuju. Ale co je to za vieru,ktora nevychadza zvnutra cloveka? Ved krestanstvo nie je viera. Je to predsa ucenie. Keby zil clovek niekde sam od civilizacie, ako by sa sam mohol stat krestanom? Je si niekto isty, ze by nemal svoju vieru?"

 

To síce nie je o histórii, ale padlo mi to do oka vďaka tvojej oneskorenej reakcii. Takže dík :-)

 

 

Svetomír

.

Norman

ste tam zaujímavá partia, určite sa v mnohom zhodneme.
I keď niekedy tiež dosť na vlnách všemocnej voľnej etymológie.:)

Ale základné myšlienky, že Slovania sú najbližšie či najlepšie dochovanie pôvodnej "drevnej" kultúry, že "kelti" ako aj "germáni" sú koncepty nie rasové či etnické, ale sú to novotvary skôr pre technologicko-kultúrny vývoj (kelti, galovia = doba železná, názov pre všeeurópsku kultúru vdobe železnej, nič iné, germáni = pojem, ktorý bol v antike vpodstate všeobecný aplikovatelný na kohokoľvek bližšie neurčeného nad Alpami, a ktorý bol naozaj až v 19. storočí neoprávnene použitý pre určité novoveké národy), to by chcelo si vyjasniť a propagovať.

Svetomír

Norman, to sa iba zdá, že na vlnách všemocnej voľnej etymológie. Tá etymológia môže byť indíciou, či dôkazom len vtedy, ak nie je sama. Všimnite si, že naša etymológia sa vždy nesie na niečom, čo dopĺňa, ilustruje, alebo aj dokazuje. Etymológia by nemala byť sama o sebe. My nefantazírujeme detinsky ako Cvengrosch. Z toho sa azda smeje každý, kto chytí jeho ťažobnú knihu do ruky. Blbosť na kriedovom papieri.
No a moje snaženie je aj o vašej poslednej vete.
Všetko dobré.

Norman

tu si všetci tykáme, iba s nepriateľmi si vykáme, takže ak sa neurazíš, môžeš nám tiež tykať

Ja by som nebol a ani nie som taký prísny voči alternatívnym historikom, vrátane Cvengroša :-) Evidentne, sú to ľudia s prevahou nadmernej fantázie - ale niekedy je tá fantázia cennejšia, ako čokoľvek iné. Oni pracujú často s akýmsi svojím podvedomím, potom sa to v dobrej vôli pokúšajú dať do vedeckého šatu, do nejakej formy, čo sa im už ale nedarí, ale to je niekedy menej podstatné. Treba to brať ako určité voľné (science) fiction.

Budem to tam u vás sledovať, (národná) identita je dôležitá vec.

Svetomír

Dobre, budeme si tykať. Beriem. Vykanie udržiava u nás admin a ja nie som proti, je to jeho portál.

Doporučujem moje cesty do Sedmohradska, Velestúrske runy (tu som hrdý, že som pravdepodobne dolúštil význam a našiel autora - čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo) a potom si myslím, že článok o arianoch je na Slovensku (a n ielen na Slovensku! prevratný v posudzovaní našej histórie prvého tisícročia n.l.
Ale sú autori, ktorí sú rovnako zaujímaví. Čítajte.

Náhodný okoloidúci

Chalani si dali dosť práce, kým to všetko spísali, ale súhlasím s Normanom, že je v tom priveľa naivnej divokej ľudovej etymológie. Vyvodzovať niečo z náhodnej podoby slov a zemepisných názvov bez znalosti ich pôvodného znenia a významu v staroveku a z toho usudzovať, že VŠADE boli Slovania - rovnako by sa dal použiť ľubovoľný iný jazyk, napríklad arabčina, a vyhľadať náhodne podobné slovíčka a potom splietať teórie, že VŠADE boli Arabi.

Haploskupina R1a nás jednoznačne spája skôr so starými Skýtmi, Peržanmi a starovekými Indmi - z čias pred miešaním národov.

O dejinách toho ešte veľa nevieme, veľa sa už nikdy nedozvieme, ale vymýšľať a len tak si z prsta cucať nové mýty o staroveku nie je cesta k pravde, skôr naopak. Niekedy mám pocit, že napríklad paškvily typu "slovansko-árijské védy" vymýšľajú záškodníci, ktorí nás Slovanov chcú čo najviac domotať a zhovadiť. Ako by povedali bratia spoza Bielych Karpát - tudy cesta nevede.

balu

Konečne aj od niekoho iného počujem slôvko SKÝTI.

Už som to tu x-krát napísal, že "slovan" je označenie lingvistické. Slovansky rozprávajú aj srbi, ale geneticky sú vzdialenejší od slovákov ako maďari (kde prakticky nie je badateľný genetický rozdiel). Ak celú tú oblasť, kde sa vyskytuje táto haplogrupa porovnáte s dobovými (nejaký vyšší paleolit tuším) tak zistíte, že vtedy v danej oblasti žili rôzne národy patriace do skupiny SKÝTOV. Poliakov ešte v stredoveku nazývajú sarmátmi a maďarov (okrem hunov) aj PARTHami - nerobím si srandu. Buddha je "sakhyamuni", čo znamená "syn skýtov". A podobne. Takže tá haplogrupa je dedičstvo spoločného skýtskeho koreňa, len jazyka sa líšia. Preto som písal aj to, že maďari a slováci sú bratia a nie na úrovni babky-dedka, ale oveľa hlbšie. V princípe si myslím, že sme jeden národ, len hovoríme dvoma jazykmi.

Náhodný okoloidúci

Vnímam to trochen inak - asi tak, že v rámci árijského pranároda sa v podskupine R1a vyštiepili základné vetvy - balto-slovanská a indo-iránska. Indo-iránska sa rozštiepila ma indoárijskú, ktorá sa presunula na indický subkontinent a premiešala sa s tmavými národmi, ktoré tam žili skôr (Dravidi a tak podobne), a iránsku, do ktorej patrili aj Peržania, Skýti a Sarmati. Balto-slovanská skupina sa tiež rozštiepila na baltskú, ktorá sa premiešala s fínskou vetvou pobaltských Ugrofínov, preto majú tamojší obyvatelia výrazný podiel haploskupiny N, a slovanská R1a sa premiešala so Skýtmi R1a (možno iná podskupina, ale stále v rámci R1a), veď aj starí slavisti už dávno tvrdili, že slová ako topor a socha sú iránskeho pôvodu. Dnešní kaukazskí Osetínci - Alani ako poslední potomkovia Sarmatov majú výrazný podiel gruzínskej haploskupiny G, lebo ich muži boli vyhubení počas vojen a ich ženy sa vydávali za Gruzíncov. Jazyk a identita sa môžu prenášať aj po materskej línii, na rozdiel od chromozómu Y.
Pre zaujímavosť, podľa starovekých letopiscov sa jeden skýtsky kmeň nazýval Serboi. No a dnešní Srbi zrejme získali podiel haploskupiny I2 až potom, ako sa v 7. storočí spolu s Chorvátmi presťahovali z Beskýd na západný Balkán, o čom sú záznamy, a premiešali sa so starším osídlením, zjavne s podielom praeurópskej haploskupiny I2, ale zachovali si slovanský jazyk aj identitu, čo sa o pôvodných nositeľoch haploskupiny I2 nedá povedať, asi nikdy sa nedozvieme, akým jazykom hovorili.

No a Balú, poznal som osobne dolniacke Maďarky s rozkošnými šikmými očkami :) jednu by som na prvý pohľad zaradil niekam do Kazachstanu alebo hádam aj do Mongolska, keby nehovorila slovensky s vtipnou stavbou vety a s maďarským prízvukom.

Svetomír

Tie rozkošnícke šikmé očká mohli mať nie potomkovia Maďarov, ale potomkovia šikmookých Kumánov, ktorí prišli až za vlády Belu IV. Utekali pred Tatarmi a Belo si myslel, že mu práve proti nim pomôžu. Nielen, že nepomohli, ale kvôli nim vzniklo aj povstanie - vzbura, lebo kráľov krok neschvľovalo domáce obyvateľstvo. Bálo sa, že Kumáni sú predvojom Tatarov.

Kumánov dodnes možno vidieť v Puste na ich lazoch.

Náhodný okoloidúci

Možné to je, mohli sa takto prejaviť kumánske gény. Ale rovnako to mohli byť gény Pečenegov, Onogurských Turkov, od ktorých je odvodený názov Hungaria, ale môžu to byť aj pôvodné staromaďarské gény, prenesené sem do stredu Európy od Uralu.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khanty_beauty2.jpg

Svetomír

Maďari sú z 75 - 90% naši pokrvní bratia. Sme to my, Sloveni, ktorí sa pridali k Maďarom, prijali dobrovoľne-nedobrovoľne jazyk Maďarov. Staromaďari padli vo svojich lúpežiach najneskôr v bitke pri Lechu. Najviac genetických Maďarov je vraj okolo Galanty. Vidím ich - pomenších snedých, šikmookých černovlasých. Keď si dávam halászlé v Tate (Otčine), pozorujem pri obede vyložene slovanské typy, ktoré tak divne vykrúcajú papule a nehovoria mojou rečou. Čo sa to s nami stalo. Čo sa to s nami stále deje, keď počúvame v telke, v rozhlase - alo si dobre nastajlovaná, aký je tvoj najväčší hallajt, som in...taký sme. Zapredanci. Len sa pozrite na naše vlády. Všetci okrem Mečiara kradnú pre seba a pre západ. Mečiar raboval pre seba a pre svojich - a tí predali čo mohli - na západ. SAMI sme si rozkradli a zničili svoje hospodárstvo. A rovnako sa to stalo pred tisícročím v Maďarsku. ZAPREDALI SME SAMI SEBA.
Keď som narukoval do západných Čiech, boli tam Slováci, ktorí zabudli, odkiaľ sú. Řikali. Najmä tí zo západného Slovenska. Kolega s Prievidze zradil svoju materinskú reč a zapredal ju na Slovensku za maďarčinu. Okrem toho, keď telefonoval do Prahy predomnou, hovoril česky. Taký sme my národ.
Napriek tomu som optimista. Možno hlúpy. Ale som.

balu

je trochu zložitejšia vec, nakoľko sa v tom vyznám.

Poprvé hunské a avarské hroby a predmety v nich sú prakticky rovnaké ako zo "staromaďarských". Len to moc nepropagujú, ale motívy, ornamenty a pod. sú podozrivo podobné. (Ani to moc nepropagujú, že v "staromaďarských" hroboch je jedným z najčastejších predmetov KRÍŽ - ako by to kwa vyzeralo, že maďari boli kresťania ešte pred príchodom. Ináč sa Cyril anno aj stretol s - pravdepodobne - Árpádom a vraj sa dobre pokecali.) V historických prameňoch sa aj spomína určitý príchod maďarov vo viacerých vlnách, kde prvá je zrejme ešte Attilova. Sedmohradskí sikulovia (székely) - ktorí teda maďarmi SÚ - napr. hrdo o sebe vyhlasujú, že oni NEPRIŠLI s Árpádom ale sú národom princa Gyulu, aj stredoveké zdroje opisujú, že aj vyzerali, obliekali a vyzbrojovali sa ináč, ako "štandardní maďari".

Ten "posledný príchod" tohoto etnika sa dial zhruba v 895-896 ale toto dátum je umelé, asi aj preto, lebo na millénium sa malo vybudovať plno vecí (len si všimnite niekedy, koľko pivovarov, fabrík a pod sa vtedy založilo) a nestíhali... takže posvätné dátum posunuli o rok. Akoby dnes :-) Ak hovoríme o tomto príchode ako o Príchode, tak je tiež známe, že to bol kmeňový zväzok, ktorý už pár desiatok rokov putoval od chazarov. Bulhari skoro tú istú trasu urobili už o 200 rokov skôr. A tento kmeňový zväzok samozrejme nebol ani geneticky jednotný. Dokonca aj chazari s nimi prišli, jazygovia, pečenegovia, podľa zbraní z hrobov asi aj nejakí góti, palóci a iní. Už tie úplne najsámprvšie hroby ukazujú, že minimálne dve hlavné skupiny boli: jedni boli naozaj také šikmookejšie nižšie ázijské typy a druhí zas vysokí, s užšími dlhými lebkami. Zdá sa, akoby táto druhá skupina tvorila akúsi "šlachtu" v rámci takto širšie braných maďarov. Bohužiaľ sa zachovalo iba veľmi málo kostier a hlavne lebiek kráľov z Attilovho rodu (oni sami sa tak nazývali, alebo rod Turula, chujacinu, že Árpádovci im vymysleli oveľa neskôr borci ve Vídni - zrejme aby zdôraznili, že pred Árpádom tu maďari neboli - zhruba tí istí, ktorí "dokázali" aj to, že národ, ktorý o sebe celý čas vie, že je potomok skýtov, je o tom spústa dokumentov a dokonca aj celé okolie to uznáva... sa pochádza od rybárov-lovcov pomaly za severným pólom) tak jednoznačne patria do tejto druhej skupiny. Našli sa lebky kráľov Béla II (slepý), Béla III, tuším aj Ondreja (András) I. a chvaľabohu aj Svätého Ladislava (László) a na základe týchto lebiek sa urobili odborné rekonštrukcie. Vot:

Béla II:

László:

A aj dobové zdroje opisujú dlhý, ostrý, "orlí" nos... No nevým, neni zrovna najtypickejším ázijským znakom...

Samozrejme tu už bolo obyvateľstvo, napr. slovania (teda vy) ale aj zvyšky germánov a kadečoho, asi aj tzv. "avarov". V stredoveku Uhorsko bojovalo dokola na všetky strany, najviac síce s nemcami na západe, resp. s Bizancom a bulharmi na juhu, ale práve v časoch Kolomana, Ladislava, Gézu I a Salamona sa sem tlačili kumáni, takže sa s nimi válčilo vo veľkom a dosť brutálne - pričom boli v podstate "bratia". Neskôr pred tatármi ich dokonca pozval do krajiny Béla IV. ale zostali oproti ostatným divokí "barbari". No oni jednoznačne boli typickí "aziati". Ale je tiež známa tzv. "valašská kolonizácia", sťahovanie sa nemcov, hlavne švábov (bývalých suebov, čo je asi to isté ako kvádi) a sasov, predovšetkým do banských oblastí, ktoré len vtedy objavovali. A tiež treba uznať, že maďari aj slováci mali inú náturu a nijako sa extra do miest netlačili, mestá boli hlavne nemecké, a to platí aj na Budín a Pešť.

Potom sa objavili na obzore osmani a balkánske národy utekali pred nimi na sever vo viacerých vlnách. Týmto vlnám zodpovedá aj určitá "zonácia": srbom stačilo utiecť do Barane (pričom ich pravlasť bolo práve Kosovo Polje, dnešné Kosovo), ale chorváti a hlavne slavóni uťž utekali viac na sever, prakticky po južné úpätie Malých Karpát a vytvorili pás cez záp Maďarsko a Štajersko až po Slovinsko. S osmanmi sa obyvateľstvo príliš nemiešalo, ale osmani po sebe nechali de facto vyludnenú krajinu, obyvateľov nížiny na desattisíce odvážali do otroctva do Ríše. A tie miesta boli osídlené "inými uhorskými národmi", hlavne slovákmi (Békéscsaba, Tótkomlós atď.), ale aj srbmi, rumunmi (ktorí ale veľmi dlho obývali hlavne južné svahy Karpát a do Sedmohradska sa nasťahovali už vo väčšom počte až po turkoch). Ale bolo tu aj valónske, chazarské, cigánske a všeliaké iné prisťahovalectvo.

Soráč, že som sa tak rozkecal, len som chcel trochu osvetliť, asi koľko národov prispelo do genofondu dnešného maďarského národa. No... dosť. S tým nesúhlasím, že maďari sú mischung, ale musím uznať, že sa určite doňho zaintegrovalo viac iných etník ako napr do slovákov. Každopádne ten starý R1a genofond zostal zhruba nezmenený, lebo prečo by sa aj zmenil, keď sa miešajú 2 národy so skoro rovnakým genofondom, ako - podľa mňa - maďari a slováci.

Svetomír

.

Norman

to si riadne prehnal. Takto nie, Svetomír.
Ako vidíš. Balu je náš overený dobrý kamarát, my tu do Maďarov nekopeme, a ani nie je dôvod. Toto nie, toto je pod úroveň.

Svetomír

ok, Norman. Stop. Nech sa páči. Úžas na mojej strane. To, že si práve kopol on je asi ok.

Norman

že si to vzal späť.
Zvlášť, keď sú tie Vianoce:)
Určite sa zajtra dohodnete.

ps. nevidím, že by on osobne do niekoho kopal, len píše o maďarských Svätoplukoch.
Ale hovorím, nie je na to deň.

Svetomír

.

Svetomír

.

balu

Ad.1. Nie je mi jasné, KONKRÉTNE čo sa ti zdá byť "kravina". Špecifikuj prosím ťa a preukáž, že si expert aj na dejiny maďarov (aj keď podľa mňa ti vadí iba to, že centrom mojej minieseje nie sú slováci). Mne sa v mnohom tie panslovanistické bludy zdajú byť kravinami na ktorých si ty zrejme odchovaný. Jednu jedinú vec si musíme uvedomiť asi obaja: sme vyrastali na odlišných kravinách. Predpokladám, že jeden z hlavných problémov bude, že ty mi vždy zacituješ nejakého autora, ktorého budem ja považovať za panslavistického vymýšlača, a ty budeš mať rovnaký postoj k mojim zdrojom. Neviem ako to vyriešime, ale pokúsiť sa môžeme.

Ad.2. Pozri sa, neviem predtým si čo napísal, zrejme si to medzitým aj vymazal. To terajšie "...píp..." dáva ovšem tušiť. Tiež som ťa už niekde zaradil a tiež to neni moc lichotivé. A keď ma tu budeš posielať takýmto spôsobom do prdele, ja sa neurazím, ale ostatní členovia "klubu nadhľadu" ťa tiež zaradia niekde, môžeš byť hociako múdry. Neni to tu zvykom.

Ako iste vieš, maďarské národné mýty sú hodne odlišné od vašich a maďari v nich veria rovnako skalopevne ako ty v tvojich. Ale ak vôbec máš nejaký úmysel sa baviť o tom tak to začneme tak, že obaja pripustíme, že niektoré body našej osobnej národnej mytológie dokonca môžu byť aj zladiteľné. Niektoré samozrejme nebudú.

A ak sa teda chceš vôbec baviť o tejto tematike tak bod 1: napíš mi KONKRÉTNE čo je kravina a prečo. Zatiaľ pekné Vianoce.

Buheh

v tento svätý večer sa mi tu nerúhajte, az anyát.

Pridávam sa k Balúovej vete "vyrástli sme na rozličných kravinách". Pravda nemusí byť vždy uprostred, to zase nie, a keďže históriu píšu víťazi, domnievam sa, že možno tie naše slovanské kraviny by mohli byť trochu bližšie k objektívnej pravde, ale zase nemôžeme sa my Slováci hnevať na Balúa, že to on vidí podobne zo svojej strany.

Starého kamaráta Balúa si vážim nielen pre jeho vzdelanie a rozumné názory, ale aj preto, lebo je to človek, ktorý sa naozaj dokáže povzniesť nad žabomyšiu perspektívu My a Vy. Úprimne, je to prvý Maďar, ktorého poznám, ktorý je takto nad vecou, ale teda ani medzi Slovákmi takých nie je veľa.

Napísať spoločnú učebnicu dejepisu, ako onehdá nejakí nadšenci plánovali, hja, to by bolo niečo... len som zvedavý, koľko vrážd v afekte by ten projekt priniesol.

Lúčim sa pre dnes slovami klasika, mojím najobľúbenejším citátom, ktorý si schovávam len pre sviatočné príležitosti:

"Všetko je inak."

Svetomír

Dobre, skúsim ráno s chladnejšou hlavou. V týchto veciach nie som zmierlivý, pretože som žil 40 rokov v prostredí, kde som bol medzi Maďarmi a užil som si od nich ústrkov až až. Napriek tomu mám medzi nimi veľmi dobrých priateľov. Ale som rád, že už nemusím počúvať tie nezmysly o tom, ako tu bol len prales, keď prišli Maďari a my sme tu len behali po lese a oni....40 rokov som im vyvracal tie ich postuláty, ktoré neboli založené na pravde a som z toho unavený, berie to energiu a máte pocit, že ste im nič nepovedal. Ich maďarónstvo je prekážkou na to, aby vaše slová prijali. Petrovič s Košutom im totiž dali myšlienku, ktorá im ospravedlnila ich konanie a oni sa toho dodnes držia: nemusíš byť pokrvný Maďar, stačí, že sa Maďarom cítiš. Ako som napísal, žil som medzi nimi 40 rokov, bol som tam mizernou menšinou a viem, o čom píšem. Mne nikto zo Žiliny, či Popradu nemusí oponovať, viem, o čom to je.

Ani ja som nehovoril po SLovensky, kým som nedosiahol 5 rokov. Ale keď sa chce človek venovať histórii objektívne, nemôže nadŕžať jednej strane a slepo veriť veciam, ktoré nás učili v škole. Lebo v škole sa učila nie veda, ale politika. Rovnako je tom dnes.

Ak vás niečo takto štve, tak tomu chcete prísť na koreň a keď sa dobre posnažíte, aj na to prídete. A prídete na veci, ktoré nie sú lichotivé ani pre Slovenov, ani pre Maďarov. Ale pokúšam sa hľadať objektívne. Pretože napriek tomu, že históriu vždy ovplyvňovala politika, ja sa jej chcem vyhnúť.

1. Balu, na to, aby si pozrel na vec z našej strany si je treba prečítať napr. Maďarské sebaklamy od Jerguša Ferku. Napriek tomu, že s niektorými jeho myšlienkami nesúhlasím, je to pirula na vytriezvenie.

2. Napísal si, že sa vo v dejinách Maďarov dobre orientuješ. No super. Tak mi prosím, vysvetli, ako si mohol čo i len naznačiť, že si Árpád, syn Álmoša mohol pokecať s vierozvestcom Cyrilom. Ako a kde??? Konštantín sa narodil r. 827, umrel v Ríme 14.2.869. Arpád sa narodil r. 850 a umrel po bitke, alebo v bitke pri Bratislave r. 907. Kedy sa, kde stretli, keď Konštantín už r. 863 odišiel na Moravu (do Sedmohradska) a potom sa venoval liturgiám. Maďari prvý krát prišli do krajiny cca v júli - auguste r. 892 na pozvanie kráľa Arnulfa proti Svätoplukovi?

3. Balu v tom, že Sekulovia sú potomkovia Hunov sa nemýliš, áno Huni sú predkovia Maďarov, napísal som o tom pojednanie, nech sa páči na sloveni.forum, tam to je. Odvtedy som napísal niečo presvedčivejšie, čo čaká na zverejnenie. Nielen to, že celkom určite Huni sú predkami Maďarov, ale našiel som aj presné miesto, kde Attila býval a kde boli Huni porazení. Dokonca aj bazén, kde sa kúpaval aj so svojim háremom. A nielen to. Ale to sem nedám, verím, že to zverejní niektoré periodikum. Trebárs v zahraničí.

4. Sekulovia slúžili ako ochráncovia hraníc Mojmírovi II. v Transylvánii a oni boli prví, ktorí ho zradili. Pridali sa k Maďarom ako k svojim. Sekulov využívali ako ochráncov hraníc aj Uhorskí králi, boli vernými ochráncami. Podľa toho, že robili v prípade nebezpečenstva záseky - číky, ich aj neskôr nazvalí Csíkmi. Napr. práve v mieste, kde ich je dnes najviac - Mercurea Ciuc maď. Csík Sereda, Čícka Streda. Ale Princ Gyula, to je iná pesnička. Za prvé Gyula nebolo meno, ale funkcia. Bol to druhý náčelník po kendem (slov ekvivalent - knieža), akoby duchovný vodca. Za druhé gyula Tuhutum, keď lsťou dobil Transylvániu, usadil sa v Balgrade, kde nahradil Bela (Beloslava). Rumuni ho komolia na Gelu. No a Sekulovia ako už dávno usadení v Transylvánii mu verne slúžili, považovali ho za svojho otca. Balgrad sa dnes nazýva Alba Iulia.

5. Prvým pokrsteným človekom zo strany Maďarov bol práve Prokuj, syn gyulu z Balgradu (935-994), ktorý sa nechal pokrstiť v Konštantínopoli, aby takto preukázal mier s Byzanciou. Dokonca za Prokuja, krsteného na Štefana došlo k prvej christianizácii Maďarov gréckym obradom. Šarlota, jeho sestra sa vydala za Gejzu, s ktorým mala Vjačeslava (Vajk)(969 - 1038) , neskôr tiež pokrsteného gréckym obradom ako Štefan. Ten Štefan sa potom stal kráľom uhorským a konvertoval na rímsky obrad. Takže ak v staromaďarských hroboch nájdeme kríž, potom je to kríž nie s kresťanským významom, ale ako symbol niečoho, čo pripomína svargu, pretože aj Maďari mali svoju svargu. Solárny symbol. Aj Kelti mali svoj kríž najmenej 700 rokov p.n.l. a nebol to kríž kresťanský. Kresťania si ho len prisvojili.

6. Celý svoj dlhý vstup popisuješ, s kým každým sa Maďari miešali a potom v poslednom odstavci nesúhlasíš, že Maďari sú mischung. V tom istom odstavci ale prízvukuješ, že Maďari vlastne mischung sú. Chýba mi tu teda logika.

Norman

Jedno z nešťastí histórie je, ak sa zmení zo svojho celostného pohľadu na výpočet drobných faktov. To spôsobuje, že deti v škole ju znenávidia a viac o nej nechce počuť, to spôsobuje, že sa debata zmení na súťaženie, kto je väčší Googol. To je absurdné.
Zvlásť, keď sa spojí s dopredu nastaveným nepriateľtvom a neochotou pochopiť.

Keď je napríklad spomenuté, že dvaja ľudia mohli spolu pohovoriť, tak je to predsa možno chápať alegoricky, aj keď sa o pár rokov minuli, nie? Podobne, ba ešte viac - keď je spomenutý kríž v maďarských hroboch, tak je myslené presne to, čo následne tak explicitne ale zbytočne vysvetluješ ty, Svetomír, že je myslená buď nejaká svarga alebo to, že kríž je proste predkresťanský symbol. Takisto ta výtka, že sú Maďari mišung alebo nie sú mišung - jedná sa predsa o úplne jasne pochopitelný text od Balú, niet v tom odstavci žiadna nezrovnalosť, dá sa plne pochopiť, ako to myslel - Maďari sú homogénny národ, lebo aj keď sa tu rôzne "kmene" miešali, boli to všetko príbuzné, lepšie povedané rovnaké etniká.

Je zaujímave, Svatomír, že napíšeš: "Ale keď sa chce človek venovať histórii objektívne, nemôže nadŕžať jednej strane " a pritom sám si si vedomý, že máš intenzívny pocit krivdy (to, že si si svojho pocitu krivdy vedomý, je ale dobré znamenie).

Svetomír

Norman, ty vnímaš históriu ako politik, ja ako nezaujatý hľadajúci človek. Nemám potrebu nikoho ponižovať, ale keď mne niekto chce nahovoriť bludy, irituje ma to. Ty baluho obhajuješ ako kamarát. Z kamarátstva pramení potreba obhájiť ho a hlácholivými neargumentami z etiky by si rád prekryl moje argumenty. Takto to nejde. U mňa nie. Ty o pocitoch, ako politik, ja o faktoch.

Opakujem, v histórii som nekompromisný hľadač pravdy. Je mi jedno, či to, čo nájdem je niekomu sympatické, alebo nie. Ak Huni boli podľa môjho zistenia predkovia Hunov, musí mi byť jedno, či to vyhovuje tomu, že sa "cítim byť Slovák". Ak ale Maďari napíšu hovadinu, neostanem ticho. Najmä nie vtedy, ak to ich vyhlásenie má poškodiť nás. A to, že sa Cyril stretol s Arpádom hovädinou skôr je, ako nie. Vykladači maďarských dejín toho naklábosili viac. Áno, aj vykladači našich dejín toho natárali. Práve toto je dôvod, prečo sa niektorí pokúšajú zistiť, ako tomu bolo naozaj. Napr. ani mne sa nepáči to, čo som všetko zistil o Svätoplukovi a jeho synoch. Ale boli to špiny, ako v tom čase - a teraz stále, politici sú. To je fakt, ktorý nemá čo robiť s národným povedomým. ALE ak Slovák povie, že sme nedobrý národ, budem s ním diskutovať. Ak to povie Maďar, alebo iný, rozbijem mu hubu. V tom je pocit povedomia a spolupatričnosti.

Norman

Prirodzene, snažím sa v prvom rade to trocha zmoderovať, aby vôbec došlo k zmysluplnej diskusii.
Po skúsenostiach všetci vieme, že v akejkovek diskusii nejaká záverečná dohoda nenastáva, ale za úspech možno považovať už to, že si strany aspoň vyjasnia, v čom konkrétne majú odlišný názor.
A k tomu tu ešte nedošlo. V čom je vlastne rozpor?

Hovorím, chápem, že ľudia majú pocity krivdy, často oprávnené, kokrétne. Ale, koľký to paradox, až sa za to hanbím - my tu dosť prekonávame práve predsudky voči Nemcom, voči Rusom aj voči Maďarom.
Ja osobne som sa často ohradzoval, keď keď náhodou niekto zhadzoval Slovákov ako celok, keď ich zatracuje kvôli veciam, ktoré sú bežné aj v ktoromkoľvek inom národe. Ale nič také tu teraz nebolo (a od Balooa ani nikdy nebolo), a aj všeobecne je spochybňovanie Slovákov ako národa dosť minulá téma, upadajúca téma, mám dojem. Možno aj preto mi to tak pripadá, lebo sme už prekonali ako ten naivný folklór, ktorý chtiac-nechtiac zobrazoval Slovákov len ako akýchsi tancujúcich odiotikov, takisto sme odmietli mnohú tú literárnu "klasiku", ktorá slúžila len na bulvárny výsmech, ale nemožno ju brať vážne, rovnako sme v pdostate odmietli aj tú Cyrilo-Metodejskú tradíciu najmä preto, lebo zničila, ničí a zamlčuje predošlú, a práve tú podstatnú minulosť. U mňa Slováci - Sloveni nie sú len malý národík v horách, ale silné všeobecné hnutie, prejavujúce sa aj na širokom okolí. To považujem za našu identitu. Nie úzky prútika, ale široký les.
Takže som kľudný a nebojím sa, že niekto príde zo sekerou a vytne ma.

Ja naozaj nechápem, ako sa detailami okolo životopisov králov 8.či 9. storočia chcete dopracovať (obaja) k niečomu zaujímavemu a podstatnému. Podľa mňa to totiž, ako som už spomenul, nie je ani náhodou začiatok našej histórie. Je to len umelo nafukovaná doba, obdobie, keď nás ovládla Byzancia a Rím, čo nebol síce ani koniec sveta, ale ani začiatok. Je mi napríklad úplne jedno, či bol Štefan "sloven" alebo "maďar", alebo v podstate ani jedno byť vyhranene nemohol, a hlavne podstané je, že celé naše tunajšie národy sú neustále v toku veľkých podunajských, haltstatských a vôbec európskych bielych civilizácii. Kde je problém?

Svetomír

Takže nechaj to na balu, ako sa obháji, pretože Ty nedisponuješ žiadnymi argumentami, len pocitmi. Na vyjadrovanie pocitov a vysvetľovanie filozofie som Ti ponúkol mail. Toto si nevyužil, preto uvádzaním svojich pocitov namiesto faktov len domiešaš diskusiu do nejasna. Nechaj prehovoriť balu, som zvedavý na jeho jasné argumenty. Žiadna doba nemôže byť nafukovaná. Doba bola aká bola. Prvé tisícročie je zahalené do hmly Maďarmi, Nemcami, Rusmi, komunistami, ale najmä cirkvou. A práve preto nás dráždi hľadať pravdu. To, kto bol kto a odkiaľ je naopak veľmi dôležité. Pre správny pohľad na históriu sú to podstatné veci. Znovu máš postoj politika - pre Teba nie je dôležité, kto bol Štefan. Nuž, pre podstatnú časť Slovákov (Slovenov) je tomu tak, že je pre nich podstatné hlavne to, aby dnes prežili. Práve preto sme boli vrhnutí do biedy (sami sme si aj k nej pomohli), aby sme nemali čas bádať a byť hrdí. Svetu vyhovujú poslušné národy. Porobené, neslobodné. Ani duševne. Aby sa nestarali nielen o to, kto to bol Štefan I. (pritom bol II. a to ešte Jegruš Feko nevedel), ale nech ani nevedia, kto naozaj je ten, ktorý rozkrádač pri koryte. Na takomto smetisku sú totiž najväčší kohúti a najlepšie sa kradne.

Norman

kto bol Štefan - iba ak sa spoliehaš na tvoje vlastné pocity. Veď to nezistíš ani o dnešných ľuďoch. Hovoril do piatich rokov po slovensky, alebo po hunsky? Ktorou variantou? :)

Svetomír

Kto boli uhorskí králi - to nie je o pocitoch, ale o faktoch. A tie už pripúšťajú aj moderní maďarskí vedci. V Maďarsku už prestali niektorí blbnúť s doktrínami, ale seriózne sa stavajú k histórii. A kriticky. Uhorskí králi boli aj našimi kráľmi. Preto je správne o nich vedieť čím viac. Azda nechceš, aby som v rámci tejto diskusie líčil? Na pocity sa spoliehaš skôr Ty. Ja dám prednosť faktom, min. indíciám. Ale ak indície, tak potom viaceré. Veď čítaj ma. Ale nie tak, ako doteraz.

Norman

Ale veď samozrejme, že si hovoril o sebe, Svetomír.
To bola narážka na to, či môžeš vedieť, ako hovoril napríklad Štefan. Nemôžeš to vedieť ani o súčasníkoch, nieto o týchto polomytologických postavičkách z temného stredoveku. Béla alebo Beloslav? Bola prvá sliepka, alebo vajce :-) To hej, také spory pomôžu našemu poznaniu.

Ľubov

https://www.youtube.com/watch?v=TzCDSlx_SXU dnešná správa bolí,napriek tomu je ešte smutnejšie,že z niektorých komentov cítiť zle utajovanú radosť.

Čo sa týka Vašej polemiky,myslím si,že je neriešitelná. Je to náš osud ,byť susedom Čechov a Maďarov.

balu

no, ja si myslým, že v takomto štýle niekam dotiahneme.

Hneď na úvod: ja som o sebe netvrdil, že som expert, to moje "nakoľko sa v tom vyznám" malo práve naznačovať, že nie som. Ja som trochu ako tvoj zyrkadlový obraz: som orižinel maďar z Maďarska, do ČSSR som prišiel študovať v 88-om, aj som zvonil kľúčami, len už neviem načo. Z toho je jasné, že ja som NEBOL prapôvodne odchovaný na "panmaďaristických" bludov lebo za totáča boli tabuizované pravé prakorene rovnako ako aj trianon a iné, veríš či nie. Až teraz som sa presťahoval nazad ale pri dobrom vetre sa aj dopľujem do Blatisravy a kadečo ma tam viaže. Aj keď hlavne k Slovensku ani nie k Blave - teraz už akurát robota a iné praktické záležitosti. Svoj úsek života na Slovensku som tiež x-krát počul, ako sme prišli na malých škaredých poníkoch, ako sme znásilňovali slovenky, a generálne "ťahaj za Dunaj". Viem presne o čom hovoríš a možno ťa prekvapám, ale práve preto vidím istú nádej, že sa možno vo všeličom dohodneme. Generálne platí asi, že ľudia, hlavne keď boli pod útlakom (a dúfam, že si nemyslíš, že práve maďari neboli) a ich dejiny im (pre)písali de facto nepriatelia, sa prikláňajú k tomu, aby svojich predkov videli ako mýtických gerójov. A občas aj dobásňujú chujaciny (a najdrbnutejšie chujoviny sú najchytlavejšie) a tým by sme sa my mali práve vyvarovať. Ver mi, že chujoviny z maďarskej strany rovnako nemám rád ale som hodne skeptický aj k vašim mýtom.

1. Ehm... no toho Jerguša si mi ani nemusel písať. To som ti naznačoval, že to bude problém, povedz mi úprimne, načo by som čítal borca, ktorý celú knihu venuje tomu, aby hádzal hnoj na maďarov? Môže byť objektívny? Dúfam - a v ďalšom tvojom príspevku to chvalabohu tak vyzerá - že máš aj iné zdroje.

2. Tiež som nenapísal, že sa Cyrill stretol určite s Árpádom. Stretol sa s "vedúcim výpravy", keďže maďari, ešte kotviaci v Etelköz-e (teda mimo Karpát) už vypomáhali prakticky ako žoldnieri vo vojničkách európskych krajín. Takže to stretnutie malo byť ešte pred príchodom. Ak sa mi dobre marí, niekde okolo Viedne, z hlavy ti nenapíšem presnejšie ale ak veľmi chceš nájdem k tomu zdroj. Ani v originálnom zdroji sa nepíše explicitne, že to bol Árpád, len bohatí a mocní vojvoda... možno Árpád na výprave, možno iný veliteľ, ale aj tak veľmi vysoko postavený. Tiež sa mi niečo marí, že to mohlo byť vo frankských službách proti Svätoplukovi, ktorý sa cítil dostatočne silný na to, aby sa vymanil z ich mocenského vplyvu. Možno to ty vieš lepšie.

3. No, už samo osebe je veľká vec, že nepochybuješ o hunskom pôvode maďarov. Ak si vážne našiel Attilov hrob, tak to nedávak nikde. Dopadne rovnako ako doteraz všetky objavy. Nech tam starec odpočíva v pokoji.

4. So sikulmi to bol preklep z mojej strany, chcel som písať princa CSABU, ktorý sa raz vráti po Mliečnej dráhe... jednoznačne mytologická postava, je teória, že by mohol byť najmenším synom Attilu (Dengizik), ktorý odišiel zo zvyškom hunov na východ a oni ho čakajú späť. Ale k tomu nie je dosť zdrojov a pravdepodobne ani nebude, zbytočne by sme sa hádali. Čo píšeš o gyulovi a kende je pravda. Áno, sikulovia boli strážcovia hraníc a tak môžeme mať ešte aj na Záhorí Sekule. Ale boli aj tu okolo Sopronu a Mosonmagyaróváru. Počúvaj ale odkiaľ berieš tieto názvy, že Balgrad, Vajk ako Vjačeslav, Béla ako Beloslav... vo všeobecnosti nechápem túto slovenskú posadnutosť všetky maďarské mená a názvy preslovenčiť. Prečo musíte Rákócziho písať Rákoci? Je na to nejaký dôvod? Sarolt - Šarlota... nie, nie môj, ona nebola žiadna Charlotte, bola Sarolt. Alebo OK, prepisujte ak trváte na tom, ale potom Schwarzenberg je tiež Švarcenberg.

5. Opakuješ oficiálnu tézu. Trebars je tu tento kríž:

Jasné, niekde všetky kríže sú solárnym symbolom. Ale napríklad tento má jednoznačne maďarskú ornamentiku a ak sa dobre pozrieš tak tú spodnú časť dlhšiu. A vraj je to bežné v tých najstarších horboch, ktoré sa môžu pripísať už maďarom. Bohužiaľ maďarskú históriu minimálne od XVII-XIX storočia píšu vo Viedni a tak sa z nás stali aj ugrofíni. Ale čo očakávaš, ak je na čele maď akadémie Glatz? Len aby ma teraz Žitňanská nezabásla za to, veď to je antisemitizmus. Ale fakt. Aj autori umelej ugrofínskej teórie sú menovite známi (Hunsdorfer a Budenz), ktorú na objednávku vymysleli títo dvaja borci. Neviem či aj vieš maďarsky, ale ak hej, tak si raz pozri učebnicu DNEŠNEJ OSMANŠTINY - gramatika de facto taká istá, ešte aj koncovky sú rovnaké, plno slôv rovnakých... že ugrofíni...

6. Na prvý pohľad možno chýba logika. Ale. Poprvé národy z východu (pečenegovia, kumáni, chazari, aláni, jazygovia a pod.) mali zrejme hodne podobný genofond a ich integrácia sa diala aj dosť dávno. Tie novšie prisťahovalecké vlny sa usádzali v špecifických podmienkach, napr nemci v mestách a horách, slavóni a chorváti v tom páse od Malých Karpát po Slovinsko - takže v podstate asi viac ovplyvnili etnogenézu slovákov ako maďarov. Najbrutálnejší zásah boli osmani, najväčší impakt na maďarský genofond znamenalo odvlečenie podľa niektorých odhadov až okolo 70% obyvatelstva z obsadenej časti nížiny. No ale boli tam dosadení slováci, a s nimi ten genofond zrejme od vyššieho paleolitu je tiež príbuzný.

-------------------

V čom sa ja s tebou hádať určite nebudem: moravské (či aké, mne sa viac páči tá Nitra) zasahovalo až po Balaton, ako to bolo za Tisou neviem. A Nitrianské kniežatstvo malo ešte dlhé stáročia špecifický štatút v rámci Uhorska, obvykle druhorodený princ si vyfasoval titul "knieža nitrianske", potom sa aj Dalmácia a Ráma stali podobným špecifickým miestom v rámci Uhorska.

Nie, neboli by tu pralesy, aj keby sme boli zostali mimo Karpát. Ale s dobrou pravdepodobnposťou by ste teraz ako slováci tiež neboli, lebo ako dejiny Moravy, tak aj Uhorska sú v znamení neustálych bojoov s nemcami zo západu. Morava by sa neubránila nemcom, v "štátotvorbe" bol dosť výrazný fázový posun v prospech nemčúrov. Kľudne sem môžeme prirátať aj Habsburgov. Odjakživa mali zálusk na toto územie.

A posledná poznámka k "nemusíš byť pokrvný Maďar, stačí, že sa Maďarom cítiš". Iba v slovenčine a češtine existuje dištinkcia uhor-maďar, ani preložiť to poriadne neviete. Ale ak do vety dosadís uhor, tak dostaneš zhruba ten význam. Uhorsko bolo vždy multietnickou krajinou, ale politický "uhorský národ" sa musel držať pokope iná ho napadnú. A tak napr. Belgiojosovu armádu zdecimovali "tótski partizáni", ktorí ako správni uhri svoju vlasť nedali. Slováci obzvlášť boli vždy jedným z najzákladnejších etník v Uhorsku, nikto nikdy o tom nepochyboval. teda do XIX. storočia, ale to je už iný príbeh.

Svetomír

Balu, Ty si na začiatku hľadania. Na začiatku hľadania nepíš vyhlásenia, ale pýtaj sa. Nie som neomylný, ale s mojimi priateľmi z portálu, ktorý som tu propagoval sme omnoho ďalej, ako Ty. Preto skús na slovenoch poštudovať postupne všetky stránky a kľudne k nim diskutuj. Teraz nebudem k Tvojmu príspevku písať štúdiu (píšem niečo iné), len krátko:

k 1. Jerguš Ferko stojí za prečítanie. Naozaj sú veci, ktoré už mám vysvetlené, ale len sa na to pozri, neodmietaj.

k 2. Nemám čo dodať, zašmodrchal si to hocijako, neviem reagovať na slová "možno, asi" a pod.

k 3. O tom, kde je Attilov hrob vie viacero ľudí, nenašiel som ho ja. Mne sa podarilo nájsť miesto, kde Attila mal hlavný stan, viem, kde sa kúpal, viem, kde a kto porazil Hunov a poznám akotak vývoj po tejto porážke. Popisujem to vo svojom článku o bitke pri Ipli. A aj inde. O tom, že Huni boli predkami Maďarov nepochabujem, mám dôkazy - aj keď ako všetko sa budú snažiť oponenti vyvrátiť.

k 4. k tomu, barátom, len čítaj a čítaj, všetko som napísal, tam to nájdeš. Denzigih nikde neušiel, jediný on so svojou družinou OSTAL tu v Karlatskej kotline a tu aj umrel v boji. Jeho družina sa nakoniec pridala do Odoakerovej armády, ale o tom tiež v článku o bitkách. Denzigih - odvtedy sa hovorí na Slovensku - taký malý dzindzík.
V bitke zahynul najstarší syn Attilu Ellak, Denzigih ostal s družinou tu (a možno to práve boli Sekulovia) a ten, kto odišiel bol stredný syn Ernak.
Vyčítaš mi, že si poslovenčujeme názvy. Aj áno. Len sa pozri, ako sú pomaďarčené názvy v Maďarsku. Tie, čo boli slovenské. Len si spomeň, ako nazývate napr. Košice. Keď sa doma rozprávaš, povieš Košice? Sajnos, semmi soha! Vždy povieš Kassa. Poznám vás igen jól! Akýkoľvek národ bol a je, vždy si názvy prispôsoboval. Považuje sa to za normálne. Robia to aj Švédi, aj Angličania. Vieš, ako sa správne volá Wales? CYMRU. No a Angličania ho volajú po svojom Wales. Napríklad. Takže vyčítaš mi niečo, čo je normálne.

k 5. Krížik, ktorý si tu predviedol je jednoznačne keltský rovnoramenný krížik s kruhom a jednoznačne keltskými ornamentami. Len sa kukni na Keltov, tam ich máš. Takže zasa si vedľa. Sebaklamy. O tom to je. Samozrejme tak, ako všetko sa dá ukradnúť a aj krížik mohol byť v Maďarskom hrobe, ale NEBOL dôkazom, že je to hrob maďarský. Len sa kukni na poklad, ktorý sa našiel v dnešnom Rumunsku pri Nagyszentmiklósi. 10 kg zlata z doby SKýtskej, Dáckej, arianskej, Keltskej a pod. Pozbierané, nakradnuté a nakoniec zakopané. Zakopali ho asi Avari, keď dostali na frak r. 792. Dnes je ten poklad vo Viedni. Kde inde, že? Hľadaj, nájdeš.Napr aj tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Treasure_of_Nagyszentmikl%C3%B3s. Tam máš aj svoje ornamenty.

k 6. Píšeš : "Poprvé národy z východu (pečenegovia, kumáni, chazari, aláni, jazygovia a pod.) mali zrejme hodne podobný genofond a ich integrácia sa diala aj dosť dávno."
Somarina ako delo. Jazygovia (Jasi) a Alani celkom určite nemali rovnaký genofond z chazarmi a kumánmi. Mohli mať tak akurát s Pečenehmi, ako Slovanmi. Kumáni boli jednoznačne mongoloidné typy s čiernymi vlasmi a šikmými očami.

Balu, so mnou sa skús pohádať až potom, keď nebudeš písať, že TO ovládaš, ale keď TO budeš ovládať naozaj.
V mojich článkoch sa dozvieš aj to, prečo nás volali Tóti (nie preto, lebo sme boli nejakí hlúpi, ale preto, lebo sme mali v každej domácnosti bôžika Domaníka, čo sa v keltštine povie Thot, Thautis...) O tom, že meďarské meno Belo je od slovenského Beloslava ani nepochybuj. Vajk je od Vjačeslava, čiže meno Štefana kráľa, ktorý by sa NIKDY bez Slovenov Poznana a Hunta nestal kráľom ani nepochybuj. Ja veľmi dobre viem, ako to máte s tou históriou pomotané. Ale som rád, že sa tomu venuješ, len pokračuj, si na začiatku. Nie na konci hľadania. Držím Ti palce. A ľutujem, že som vymazal svoj vstup, kde som Ťa kritizoval, bolo to skôr úsmevné, ako urážlivé. Len Norman nechce, aby sa mu tu ľudia vadili.

balu

ako som spomínal tiež som žil skoro 30 rokov medzi slovákmi, tvoju mentalitu tiež veľmi dobre poznám. Si ten typ, ktorý rád píše a len preto aj číta, aby sa mal do čoho obuť. Zhruba takúto odpoveď som aj čakal, ale pokus bol.

Ako Normanovi, tiež mám aj iné starosti ako lúštiť či bol kráľ Vjačeslav ľavák či pravák. Závidím ti, že máš na to toľko času. Netvrdil som o sebe, že som expert. Prečítaj kľudne aj trikrát čo som písal.

Čo si neodpovedal ovšem, že čo je vyslovene kravina z toho, čo som ja písal. Takže zopakujem túto výzvu. K tomu čo som ja napísal si akurát doplnil nejaké tie fakty, možno že aj správne.

Takže: Šarlota, Vjačeslav, Beloslav - uveď zdroje. Ktorý spoľahlivý historický zdroj ich takto pomenúva. Dovtedy je to iba poslovenčovanie. A rovnako uveď zdroj, prečo treba Rákócziho písať Rákoci, uveď historický slovenský zdroj, kde sa takto píše. Pre teba to bude malina.

Ja stromček tvojho egíčka polievať nebudem, v budúcnosti ťa odignorujem ale týmto rýpačským štýlom (vidím, že si už začal rýpať aj do Normana - len tak ďalej kamaríde) tu veľa kamarátov nezískaš, to mi môžeš kľudne veriť. Nie preto, že by si bol blbý, ale kvôli tvojej arogancii.

Svetomír

Tak, tak, keď nemáme argumenty, dáme aspoň emócie. Trochu som tu bol a už tu zasa nebudem. Veď načo. Aj tak sa to tu chápe všetko cez city a nie cez fakty. papa. Končím.

Norman

Jediný, kto tu v tieto dni dáva city do debaty, si ty, Svetomír.
Ty si prišiel s historiou, ako si 40 rokov musel znášať Maďarov, emočne si vzdychal nad ľudmi, ktorí prechádzajú na češtinu, a evidentne si zaútočil na Baloo len preto, že je Maďar.
To nie je ani slušné, ani nejako na úrovni, čo len internetovej úrovni.
Napriek tomu ti tu nik nič nespravil. Každý máme svoje chvíľky, Vianoce v tomto nepomáhajú, skôr naopak.
Teraz k tomu pridávaš urazené odchádzanie. To je proste triviálna drzosť.
Takéto detinskosti boli na webe bežné nejak pred 10 rokmi, dnes je to únavné. Poznali sme desiatky prípadov, čo si na web prichádzali merať dlžku svojich vtákov, či turulov či orlov alebo iných, respektíve to, že "ja viem, ale ty nie, ak budeš vediet to, čo ja, potom sa ozvi". heh. To je proste pod úroveň. To ti hovorím ako určitý nezaujatý pozorovateľ a bohužiaľ už špecialista na internetové diskusie.

Na Slovensku je nedostatok serióznej neškolometstkej a nedogmatickej histórie - to bezpochyby, pretože tento národ nemal svoju štátnosť, teda inštitúcie, ktoré by zhromažďovali a udržiavali mýtus. To je jednoduchý dôvod, prečo tú na inštitútoch sú zväčša nehorázni ideológovia.
Ale to neznamená, že medzi amatérmi je to o moc lepšie. Ty sám si tu kruto až bohorovne zaútočil aj na Cvengroša, ale naozaj, po prezretí tvojich príspevko aj na tom portalí, ktorý nazývaš v plurále "naším,"http://sloveni.forumsk.com/, si myslím, že podobných etymologických naivít ako rôzni iní cvengoršii tam máš viac ako dosť (nechám špeciál pozdravovať všetkých Gálov). Napriek tomu si myslím, že sumárne to nie je zlá stránka - len neviem, prečo v takej zastaralej forme. Ale ceľkovo sa tam správate slušne, zrejme tam nie je žiaden ideologický odporca, takže tam ste dosť kľudní a slušní. Hm...

Svetomír

Amen :-DDD tak mi treba :-D. Idem od vás :-DDD som neslušný, lebo mám silné argumenty a som bohorovný :-DDD. Sme še pobaveli :-D. Už vás tu viacerí poslali do kelu, ja to neurobím. Aspoň toľko slušnosti mám :-)
Amen

Norman

Máš argumenty? Argumenty ČOHO?

Celý čas sa ťa Baloo pýta, čo vlastne presne sa ti nepozdáva na jeho drobných textocha chce konkrétne veci.
A ty nič. namiesto toho typicky píšeš o tom, čo nie je témou, o nejakých detailoch, alebo o "citoch".

Už nás tu viacerí poslali do kelu? Nuž, vhzľadom na to, že stránku poznáš pár dní je zaujímavé, ako máš zrazu aj v tomto prehľad. Ale čo akože tým chceš povedať? Že tu netolerujeme všetko a každého? No to je teda hrozné... takí sme zlí a odporní.

balu

toľko slušnosti si ale očividne nemal, aby si odpovedal na moje 2 jednodzché otázky. ČO bola kravina a na základe čoho preslovenčuješ neslovenské mená. Tiež istá vizitka. Možno sa občas pozriem na vašu stránku na šťavnaté trollovanie.

Náhodný okoloidúci

Na mojej obľúbenej politicky nekorektnej stránke

http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

vyšiel 23.11.2017 článok JUDr. Petra Kunžvarta K úlohe kresťanstva v dejinách Európy.

Stojí za prečítanie celý, ale aj chcem vypichnúť niekoľko viet z konca článku.

 

Ostatne sa zachoval opis pôsobenia Konštantína a Metoda pri ceste k Chazarom na Kryme - ešte pred ich výpravou do Panónie a na Moravu. Na Kryme sa zjavne dopustili celkom obyčajného švindľa, keď potajomky pripravili pri pobreží starú rímsku kotvu s pripútaným pozostatkami človeka. Následne to s veľkou pompou objavili, vyzdvihli a vyhlásili za ostatky jedného z prvých rímskych biskupov, "svätého" Klimenta. Ten bol skutočne niekde tu vo vyhnanstve a mal byť odprevadený zo sveta tým, že bol pripútaný ku kotve a potom hodený do mora. Po niekoľkých storočiach sa náhle kotva s pozostatkami mala nájsť. Samozrejme, že to nebolo možné, bol to podvod. V teplom mori sa mŕtve telo muselo veľmi rýchlo rozložiť a rímske kotvy bývali drevené, iba železom okované, takže by sa aj kotva za tie stáročia takmer určite zdeštruovala. Avšak poverčivý fetiš predurčený k uctievaniu bol na svete a obaja misionári potom so sebou tieto ostatky vzali do strednej Európy. Preto bolo v najskoršej fáze christianizácie našich krajín toľko vznikajúcich kostolov zasvätených práve Klimentovi.

Aman Againsttime

Zrýchlene som prebehol ten text pána právnika (a nie historika) a väčší zhluk tradičného klišé a mýtov som už dlhšie nečítal.

Cirkev žiadnu vedu v stredoveku nepotláčala - naopak stála za jej financovaním a rozvíjaním, pretože tradičným učením stredovekého katolicizmu bolo, že Boh ako racionálny Stvoriteľ dal svetu/vesmíru železné (prírodné) zákony, ktoré môžu byť pochopené ľudskou mysľou - a to pomocou rozumu. A práve tento spôsob uvažovania bol kľúčovým pre vzostup modernej vedy. Cirkev nikdy nepopravila žiadneho vedca za tvrdenia, ktoré sa týkali fyzického sveta (stredovek totiž rozlišoval medzi svetom fyzickým, ktorý mal svoje pravidlá hodné skúmania a svetom duchovným). To za čo boli ľudia popravovaní boli herézy, ktorého sa týkali teologickej náuky, nie vedy. A k doslovnému braniu Biblie som sa tiež už dávnejšie vyjadroval (i v stredoveku existovali akademici, ktorí na univerzitách otvorene prednášali o tom, že príbeh stvorenia opísaný v Genezis je metafora, že nemožno všetko, čo sa píše v Biblii brať doslovne).

Význam Cyrila a Metoda pre šírenie kresťanstva na našom území sa ohromne preceňuje. V čase, keď sem prišli tu už predsa boli kresťania i kresťanské stavby (pred nimi tu boli frantskí misionári, špekuluje sa i o iroškótskych rádoch) a aj bez nich by sme sa stali súčasťou kresťanského sveta.

Nám to dnes príde čudné, ale v časoch neskorého staroveku a raného stredoveku bolo práve kresťanstvo vnímané ako moderná a progresívna sila nesúca odkaz antického Ríma a Grécka (napr. v neskoršej fáze RR sa tešilo popularite najmä v mestách, u žien, u mládeži a vzdelancov, zatiaľ čo vidiek a starí rímski patricijovia (v podstate takí paleokonzervatívci danej doby) si dlhšie udržali vieru v starých bohov). A i naše vtedajšie elity si jasne uvedomovali, že pokiaľ chcú byť súčasťou vyspelej, civilizovanej (západnej) Európy, potom musia konvertovať na jej ideológiu. Tu prítomné pohanstvo jednoducho nedokázalo súťažiť s kresťanstvom, pretože mu chýbala jeho prepracovaná cirkevná štruktúra, vzdelávací systém, aktívna misionárska propaganda i celková filozofická sofistikovanosť, ktorou kresťanstvo imponovalo inteligentnejším pohanským elitám (vieme, že v záverečných etapách Ríma sa pohania pokúsili konkurovať kresťanstvu filozoficky prepracovaním neoplatonizmom, ako aj obdobnou PR stratégiou (obkukaná cirkevná štruktúra, školy, charity...), ale ako dobre vieme neviedlo to k úspechu (v tom čase asi už bolo príliš neskoro a cisár Julián zomrel príliš skoro).

Nechcem, aby to pôsobilo, že sa teraz silou mocou idem zastávať kresťanstva, ale myslím, že je dôležité poukázať na to ako i mnohí ateisti a pohania radi deformujú históriu v prospech ich naratívu. Rovnako ako neplatí, že kresťanstvo bolo len mierumilovné náboženstvo lásky a pokroku, ktoré prinieslo "svetlo civilizácie" hlúpym barbarom zo severu, tak neplatí ani naratív, že naši predkovia, ktorí si tu v "šťastí a v láske nažívali skoro ako nejakí hipisáci", boli odrazu proti svojej vôli zotročení "otrockým púštnym náboženstvom" voči ktorému sa silou mocou vzpierali. Áno, tento pohanský naratív má svoju romantiku, avšak príbeh christianizácie Európy bol naozaj omnoho komplexnejší, menej čierno-biely, než ako to prezentujú jednotlivé "frakcie" o čom svedčia napr. také udalosti v Írsku ako dišputy sv. Patrika s druidmi, ktorí ho pozvali na svoje sedenia, pričom mnohí druidi sa neskôr stali katolíckymi kňazmi a inkorporovali svoje keltské tradície do kresťanstva. Skôr ako o nejakých otvorených "bojoch" to častokrát bývalo o dialógoch i synkretizme, ktorý je koniec koncov pre pohanstvo celkom prirodzený.

Norman

"celková filozofická sofistikovanosť, ktorou kresťanstvo imponovalo inteligentnejším pohanským elitám "

Krútim hlavou. Pohania boli aj v starom Ríme, Grécku, Egypte ..., čítal si niečo od ich filozofov a porovnal si to so "sofistikovanosťou" vtedajších kresťanských kreténov?

Čo sa týka synkretizmu - áno, biele tradície boli ochotné a kresťanstvo tolerantne prijali - aby to rýchlo oľutovali ak nie oni, tak ich potomkovia. Samozrejme, predošlá "pohanská" minulosť nebola len idylka - ale kde vidíš nejaké jej ospevovanie v porovnaní s ospevovaním príchodu kresťanstva? Ten pomer je 1: 100 - na jedno ospevovanie pohanstva je sto ospevovaní kresťanstva - takže tento nepomer treba vyrovnať a priblížiť pravde.

O súčasnom stave kresťanstva sme sa predsa zhodli - od rozbitých evanjelikov až po pápeža Multikulta - alebo nie?

Aman Againsttime

Ja som samozrejme nemal na mysli raných kresťanov, ktorí samozrejme začínali ako obskurná židovská sekta s dosť triviálnymi tézami, ktorým sa pohania ľahko vysmiali, ale o neskorších obdobiach, kedy si kresťania osvojili grécku filozofiu a zladili ju so svojim učením (https://sk.wikipedia.org/wiki/Klement_Alexandrijsk%C3%BD). To čo som potom porovnal bolo toto post-antické, vzdelancami skultivované kresťanstvo s jeho bohatou literatúrou s pôvodným "prírodným" náboženstvom "barbarov"žijúcich mimo antického sveta. Predovšetkým, ja som netvrdil, že kresťanstvo bolo "lepšie", ale to, že v tom čase mu jednoducho pôvodné prírodné náboženstvá nemohli konkurovať, pretože im chýbala jeho prepracovať a organizácia.

Ospevovanie pohanskej minulosti a kritiku kresťanstva a christianizácie vidím neustále (nehodil som pod tento článok náhodou Chmelárou text? Rozhodne nejde o nič marginálne).

Norman

Pozri, ja viem že nie si hitorický analfabet. Nie je problém vo faktoch, ale v interpretácii.
Je síce pekné, že kresťanstvo síce zničilo 90% pôvodnej antickej kultúry, ale potom to takpovediac "oľutovalo" a začalo postupne vyťahovať Aristotela a neskôr Platóna, prípadne iných. No to je teda od nich výkon, že nezničili všetko, ďakujeme.

Za druhé, píšeš "prírodným" náboženstvom "barbarov". Tu je hlavný problém, pretože ja si NEmyslím, že o tejto kultúre NIEČO podstatné vieme, ale myslím si, že je ťažko ohováraná (a že bola zničená nie na 90%, ako antika, ale na 100%). Nemôžem to síce nijako dokázať, ale ani to, čo ty tvrdíš, nie je žiadna veda, ale proste DOGMA ortodoxnej proabrahámovskej NEhistórie ( všetko pochádza z Biblie, "prírodné" národy boli naivní hlupáčikovia a podobné ABSURDNSTI).

Čo sa týka možnosti konkurencie, pripomeniem jedno: kresťanstvo bolo na severe, teda v Podunajé a v Pobaltí všeobecne šírene hlavne zbraňami a násilím. Nie je žiaden dôkaz, že by sa pristupovalo na cudzích bohov dobrovoľne. Zas nemám dôkaz ani ja, okrem niektorých zápisov samotných kresťanských kronikárov, a okrem vedomia si historickej aritmetiky - kresťanstvo sa šírilo asi tak, ako islám či komunizmus, alebo aj dnešná s prepáčením "demokracia", alebo aj nacionálny socializmus alebo akékoľvek iné šíriacie sa učenie - hlavne pod tlakom zbraní. Veriť na čokoľvek iné je ako veriť na zázraky a ružových jednorožcov.

Chmelár nie je nejakým ospevovačom pohanstva a určite je to len marginálny element - i keď je kritikom kresťanstva, pretože patrí k tejto forme politických živočíchov. Už sme to tu riešili stokrát - kresťanstvo je pseudoalternatíva. Je to možno alternatíva voči islámu, ale nie voči sionistickej mafii.

Aman Againsttime

Lenže tie fakty nás jednoducho nepustia. Ak chceme získať čo najpresnejšiu predstavu o minulosti nemôže si len vyberať niektoré z nich a iné odignorovať, lebo nám nesadnú do želanej interpretácie. To je práve ten anti-vedecký prístup.

Kresťanstvo nezničilo 90% z antiky. Kresťanstvo získalo politickú moc v RR v čase, keď už ríša bola de facto vo svojom finálnom, úpadkovom štádiu - vo výraznom ekonomickom a politickom kolabse, v období fragmentácií, občianskych vojen, hospodárskych a demografických kríz a invázií - s občasnými periódami stability a centralizovanej autority. Avšak intelektuálna znalosť začala upadať už v "pohanskom" rímskom období (od neskoršieho 2.storočia) z vyššie spomenutých dôvodov. K tomu, čo sa označuje ako "obdobie temna" (raný stredovek) a ku kolabsu Západorímskej ríše by došlo tak či tak - bez ohľadu na kresťanstvo.

 

Je pravdou, že kresťanstvo malo pôvodne ambivalentný, a príležitostne i vyslovene nepriateľský, postoj ku gréckej filozofii a učenosti, ale to sa radikálne začalo meniť už niekedy v 2.storočí. V čase, keď Západorímska ríša kolabovala, sa kresťanská rímska cirkev nachádzala v štádiu, kedy boli grécka filozofia a grécky prístup k znalosti/vede inkorporované do jej učenia. To o čo sa kresťanskí učenci či cirkev usilovala v tomto období bolo čo možno najviac zachrániť vedomosti z antiky. Preto tu máš napr. rannostredovekých mníchov ako boli Cassiodorus a Boethius, ktorí ako žeraví prekladali grécke diela do latinčiny (Boethius mal ambiciózny plán preložiť všetky diela Aristotela, ale skôr než tak spravil bol popravený  -  našťastie sa mu podarilo preložiť jeho kľúčové práce o logike - obore, ktorý hral centrálnu rolu v  ranostredovekom vzdelávaní, dokonca i v najtemnejších periódach raného stredoveku).

 

No a na kresťanského boha sa určite predstupovalo i dobrovoľne - a to v prvom rade a predovšetkým v prípade miestnej aristokracie, ktorá videla v kresťanstve mnohé príležitosti. Ono to zvyčajne tak býva, že mocenské elity nastolia smer a zbytok "plebsu" sa pridá, resp. musí sa pridať. Bolo to s komunizmom či s liberalizmom iné?

 

 

 

 

Norman

ale týmto vyťahovaním nepodstatných detailov začínaš pripomínať Svargu :-)
Takže počas ranného kresťanstva boli dvaja mnísi, čo sa pokúšali prekladať z gréčtiny do latinčiny? Zvyšky pôvodných škôl. Nuž, to je výkon. (Boethius je označovaný za posledného Rimana a bol popravený - je to skôr symbol toho, ako sa kresťanstvo vysporiadavalo s tými, čo chceli antiku zachovať).

Ale vážne, tézy o tom, ako nejaké politikum bolo či nebolo v rozklade sú typické nedokázateľné tvrdenia. Bola Rímska Ríša v kríze alebo nebola? Tu si môže každý písať, čo chce - to nie sú fakty, na čo sa odvolávaš, to sú len voľné hodnotenia štýlu "ríša skončila, ergo musela byť v kríze". Prirodzene, v nejakom oslabení Ríša zrejme bola, keď podľahla kresťanstvu - ale to neznamená, že by jej kresťanstvo nejako pomohlo, alebo že by naozaj nadviazalo na jej tradíciu. Práve naopak. Znova opakujem - zničilo ju dôsledne, a až naozaj neskôr, keď sa rýchlo vyčerpalo, ako napríklad komunizmus, začalo hľadať radu v minulosti. Všimni - ani vtedy nebolo schopné samo niečo tvorivé vygenerovať a spoliehalo sa len na hľadanie v zničenej minulosti - pričom aj z racionálnych filožofov minulosti (Platon, Aristoteles) spravili len dogmatikov, o ktorých slovách sa nedá pochybovať, dajú sa len "vysvetlovať". Hrôza.

Čo sa týka temného obdobia - nuž, podobne ako pri iných obdobiach, aj toto sa niekedy démonizuje. Ale porovnaj diela urobené v rozmedzí od 500. pnl po 200 nl. s nasledujúcimi 700 rokmi. Ak tam nechceš vidieť rozdiel a výrazný prepad od filozofie, vedy až po umenie a samotné duchovno(!!) - tak si musel vstúpiť do nejakej sekty, alebo čo.

k tejto tvojej vete:
"No a na kresťanského boha sa určite predstupovalo i dobrovoľne - a to v prvom rade a predovšetkým v prípade miestnej aristokracie, ktorá videla v kresťanstve mnohé príležitosti"
Nuž - ekonomický nátlak či podplácanie nepovažujem za nejaké dobrovolné prestúpenie ku kresťanstvu. Je to len politický ústupok silnejšej ríši. Je to zas analógia s naším "dobrovoľným" prestúpením k NATO a finančnému otroctvu - podobne kresťanstvo sa šírilo tlakom Byzantskej a Franskej ríše. To nie je šírenie dobrovoľné, kultúrne, ako sa napríklad predtým šírila klasická grécka kultúra v stredomorí, ale je to šírenie mocenské. A keď sme pri tej kultúre - tak áno - kresťanstvo sa falošne prezentovalo aj vtedy ako pokračovateľ bývalého kultúrneho bohatstva antiky a tak oklamalo časť pohanov - ale bola to lož, ako vidno z histórie - (kultúrne) bohatstvo antiky sa na tisíc rokov stratilo a aj dnes z neho máme len zlomky (alebo si myslíš, že je antika zachovaná celá? Niet azda jedinej zachovanej kovovej sochy okrem tých, čo sa našli na potopených lodiach - všetky iné boli zničené. A v ríši slova je to podobné - zachovalo sa len to, čo bolo náhodou zahrabané v archívoch, pivniciach a povalách).

Náhodný okoloidúci

Nie je slušné citovať seba samého, ale dopustím sa tohto prehrešku.
Nedávno som kdesi napísal, už ani neviem kde, možno na nejaký iný web, že ak moslimskí učenci zachovali antické kultúrne dedičstvo, tak to bolo nie preto, že boli moslimovia, ale napriek tomu, že boli moslimovia.
To isté platí aj pre kresťanských učencov - venovali sa vede aj napriek tomu, že boli kresťania. Ale v tom období si len málokto z vtedajšej európskej civilizácie dokázal uvedomiť, takú moc mala cirkev nad životom celej spoločnosti a všetko jej podliehalo, aj svetská moc.
A inak každá mocenská ideológia venuje mimoriadne úsilie bagatelizovaniu a zatajovaniu svojich zločinov a neprimeranému preceňovaniu svojich úspechov. A tiež znevažovaniu konkurenčných ideológií.

Aman Againsttime

No dobre, titulok je schválne provokatívny, aby vzbudil pozornosť. :-) Ale koniec srandy a poďme diskutovať.

Za prvé, tých dvoch mníchov som spomenul práve preto, že nereprezentovali nejaký marginálny prúd, ale naopak - plnili v tom čase oficiálnu cirkevnú agendu. Toľko k tomu vyberaniu "nepodstatných detailov". A neviem na čom som sem hádzal odkaz na wikinu, keďže očividne si nečítal text - Boethius nebol popravený cirkvou preto, že by chcel antiku zachovať, ale z úplne iných, politických, dôvodov - bol podozrivý zo sprisahania proti kráľovi Ostrogótov.

To, že RR začali postihovať ťažké ekonomické krízy, vzbury, fragmentácie a invázie, ktoré boli príčinou jej zániku, a nie nejaké kresťanstvo, je oficiálny záver historickej vedy.

Ty vlastne staviaš na Gibbovej osvietenskej teórii - lenže tú žiaden seriózny historik dnes neberie vážne. Bola odmietnutá, podobne ako napr. taká kreacionistické teória, pretože nemá oporu v archeologickej vede (a vlastne ani v dobových písomných záznamoch). Gibbonov problém bol tiež v tom, že nevenoval dostatočnú pozornosť tomu ako sa menili hospodárske, spoločenské, ale napr. i etnické pomery v RR.

Predovšetkým to, čo nesedí na tejto "osvietenskej", resp. "kresťanskej" hypotéze je skutočnosť, že Východorímska ríša, ktorá bola omnoho kresťanskejšia ako Západ, prežila, ba dokonca neskôr i expandovala (za cisára Justiniána) a rozvíjala sa ďalších 1000 rokov až dokým ju nezničil islam. A táto ríša definitívne nosila pečať antiky. Bola to klasická post-antická ríša, kde i v kresťanskom období nechýbali také záležitosti ako impozantné hipodrómy, kúpele, divadlá, kde sa hrali antické hry (cisárovná Theodora, mimochodom tak trochu dobová "feministka", ktorá v mnohom zlepšila postavenie žien počas svojej vlády, bola pôvodne herečkou a traduje sa, že Justiniána očarila úlohou Lédy, ktorú zviedol Zeus v podobe labute), akadémie, kde sa vyučovali klasické vedy ako filozofia, logika, matematika, diskutovalo sa o dielach Platóna, Aristotela pod. (mimochodom, Byzantská ríša bola v tom čase v Európe územím s najvyššou gramotnosťou - vďaka rozšírenému a kvalitnému základnému školstvu, ktoré bolo široko dostupné i pre chudobných), nehovoriac o ohromných stavbách ranostredovekého, t.j. byzantského štýlu.

 

Dôvod, prečo sa Východorímska ríša mohla udržať bol jednoduchý - bola bohatšia, mala väčšiu populáciu a najmä väčšiu zdaniteľnú základňu, viac zdrojov a bola omnoho viac urbanizovaná. 

Naopak, Západ bol v horšej pozícií, bol zaťažený polovicou rímskej armády, ktorú bolo čoraz nákladnejšie udržiavať a dlhými hranicami, ktoré bolo náročné brániť pred invazistami. A nie, rímska armáda v tom čase nebola "zdegenerovaná" a mäkká kvôli kresťanstvu, to sú zase hypotézy z 19.storočia -  tiež odmietnuté dnešnou historickou vedou. Stále to bola flexibilná a dobre trénovaná elita mužov, avšak problém spočíval práve v nákladovosti takejto kvality, čo viedlo k tomu, že štát začal platiť rôzne "gangy" barbarov, aby bojovali za Rím a suplovali nákladnú rímsku armádu. Lenže týmto lacnejším barbarským jednotkám chýbal kvalitný tréning rímskej elitnej armády a výsledkom boli prehraté boje a strata významným  území (najvýznamnejšou bola strata severnej Afriky v prospech Vandalov, pretože to bola najbohatšia provincia Západu a "obilnica" západného ekonomického života).

 

To čo viedlo k tzv. "temnému obdobiu" bol teda ekonomický kolabs a úpadok materiálnej kultúry zapričínený zrútením Západorímskej ríše. No a bez väčšej ekonomickej a administratívnej infraštruktúry pochopiteľne kolabovali i vzdelávacie inštitúcie, obchod a veľké verejné inštitúcie. No a vlny rozmanitých invázií, či už išlo o germánske kmene alebo Avarov, Hunov, Maďarov, Maurov a Vikingov spôsobovali, že post-antické obyvateľstvo muselo byť neustále "v strehu" a prioritnejšie bolo prežitie v drsných a nebezpečných podmienkach než zachovávanie či písanie kníh alebo stavanie sôch. Boli to jednoducho mimoriadne drsné časy, ale akonáhle sa situácia stabilizovala, upokojila, tak vidíme, že kultúra začala ísť prudko hore (to sú tie prípady rôznych stredovekých lokálnych renesancií ako karolínska a ottonská neskôr nasledované celoeurópskou renesanciou 12.storočia (gotickou renesanciou)). Čiže porovnávať obdobie môžeme, ale ak nezohľadíme podmienky, ktoré ľudia v tom ktorom období mali, potom je to trochu nefér. Samozrejme, že "prežratému", ultrabohatému Rímu v čase principátu sa mohla veda robiť ľahšie ako v drsných podmienkach raného stredoveku. 

Každopádne kultúra, to nie sú len materiálne stavby a umelecké diela, ale aj napr. také veci ako právny systém. A každý kto sa o túto oblasť trochu obtrel vie, ako progresívna vedela cirkev byť práve v oblasti zákonotvorby, ako napr. humanizovala alebo zakázala niektoré brutálne tresty praktikované pohanmi. 

Neviem, ale mne takéto vysvetlenie pádu antickej civilizácie dáva väčší zmysel ako osvietensko - slobodomurárske výkriky typu "kresťania zničili 90% z antiky!". 

 

A áno, na kresťanstvo pomerne veľká časť európskej populácie prestúpila dobrovoľne. Tebe po celý čas uniká jedna podstatná skutočnosť - že kresťanstvo sa šírilo i v severnej časti Európy (územia dnešného Nemecka, Francúzska , Belgicka) už v čase, kedy v RR ešte stále bolo postavené mimo zákon a perzekuované (hoci tá perzekúcia kresťanov v Ríme, to je ďalšia záležitosť okolo ktorej panuje kopec mýtov -  v krátkosti, nebolo to také hrozné ako to prezentujú kresťania), čiže bez  výrazného tlaku štátnej moci a už tak skoro ako v 4.storočí začalo dominovať germánskemu svetu. Veď napokon značná časť germánskych kmeňov, ako napr. Góti, Vandali, Vizigóti a pod. v čase pádu RR už bola kresťanská (prevažne heretického ariánskeho smeru). Nikto kráľov, náčelníkov, vodcov týchto kmeňov nemusel podplácať alebo zastrašovať - rozhodli sa sami. Či správne, toť už iná otázka. 

 

Ešte len na záver, aby nedošlo k akémukoľvek nedorozumeniu (keďže to slovo sekta v súvislosti s mojou osobou ma mierne znepokojilo): v kresťanského osobného Boha neverím, nie som pokrstený a ani sa nechystám pokrstiť, sympatizujem s niektorými pohansko -nacionálnymi zoskupeniami a "nietzscheánskou" Novou pravicou, podporujem činnosť ľudí ako Žiarislav a informovanie slovenskej verejnosti o predkresťanskom duchovne na našom území a nesúhlasím s postojom kresťanských cirkví k eugenike. Celé by sa to samozrejme dalo zhrnúť i do vety: nič sa nezmenilo  - samozrejme okrem skutočnosti, že som pod vplyvom faktov poupravil niektoré moje názory na isté historické udalosti. 

Norman

Aha, takže poupravil ... Nič v zlom, ale tá dĺžka a snaha argumentovať množstvom a množstvom v podstate nepodstatných detailov (akej farby mala na fiči cisárovna theodora, keď hrala tu Lédu?) ... to tiež pripomína spomínaného klasika internetu. Ja ti neberiem akosi právo na zmenu názorov, vôbec ti nezazlievam, že máš akýkoľvek názor na "históriu" - veď koľko ľudí, toľko názorov. Dokonca ti ani nevyčítam ten bohovský "argument", že to a to je "je oficiálny záver historickej vedy" - nuž keď to ty tvrdíš, že to veda tvrdí, tak je to určite pravda, to sa nedá pochybovať.
Ale jedno by som chcel, aby si presne pochopil tú jednoduchú vetu, ČO vlastne hovorím:
Ja netvrdím, že Rímska ríša padľa len a len kvôli kresťanstvu. Tvrdím, že s príchodom kresťanstva KULTURNA a konieckoncov aj POLITICKA úroveň išla hlboko dole.
--------
To, že na východe prežila Byzancia nie je argument, aj keď im zostali nejaké kúpele - úroveň ich kultúry a filzofie sa prepadla tiež do pekla. Alebo poznáš nejakého všeobecne známu uznávanú tvorivú osobnosť z tej doby? Všeobecne a skutočne významnú - nie len nejakého jednookého medzi slepými. Pravda, známe sú ich boje o ikony, či majú alebo nemajú maľovať boha - problém naozaj hodný idiotov.

Celý ten tvoj traktát o pomeroch na Západe či Východe mi preto pripadá akosi mimo tému. Ale som fascinovaný, fakt. Z čoho si čerpal?

Už len osobné detaily: Boethia nemusím pozerať na wiki, toho samozrejme poznám a v jeho prípade asi určite málokto má odvahu povedať, za čo presne ho popravili. V každom prípade tento prípad posledného rádoby klasického filozofa spoločnosť popravila - šmytec. A tá tvoja veta "načo sem dávam linky ..." ty teraz niekde učíš alebo je to len deformácia z dlhodobého navštevovania školy. Krútim hlavou zas prekvapením.

Čo sa týka dobrovoľného prestupu na kresťanstvo:
je všeobecne známe, že pohania boli násilne pokrestenčovaný. Ak budeš na tom nástojiť, dám ti nejaké linky. Samozrejme, že nie ku každému pohanovi prišiel vojak a prinútil ho. Ako by som ti to vysvetlil - ak na konári sedí krdeľ vrabcov, stačí zastreliť jedného, a zvyšok uletí. Ak chceš pokrestančiť široké oblasti,stačí prinútiť jedno knieža, prípadne vyvraždiť jeho kmeň - a zvyšok kmeňov sa už dobrovoľne pridá. Ak tomu neveríš... alebo ak túto mechaniku moci nechápeš, tak porozmýšlaj.

Samozrejme, tým nechcem nijako znižovať schopnosť kresťanstva opantať a oklamať aj svojou vlastnou propagandou. Násilie a hrozba násilia sa stala, až POTOM, ako mocenská elita cisárstva stratila rozum spôsobom dnešnej Merkelky a povýšila cudzí kult na štátne náboženstvo. Dovtedy sa kresťanstvo muselo pretlkať svojimi klasickými zbraňami sekty - ako sa hovorí, "lstí a klamem".

Tým ale nechcem podkopávať duchovné jadro, ktoré bolo pôvodne aj v kresťanstve (viď napríklad aj Tomášove evangelium a podobné stopy pôvodnej autentickosti). Ja hovorím o rýchle spolitizovanom náboženstve, o zmene,
ktorá sa spája aj v mýte príchodom osobnosti ako Saul. Toto spolitizované a požidovčené kresťanstvo chtonického typu dokázalo preniknúť do centra rímskej moci a to bol -okrem iných dôvodov - jej kultúrny a svetonázorový koniec.

Ešte dodám, že ja naozaj nemienim rozoberať históriu rôznych náboženstiev a iných ideologických memtických prúdov donekonečna. Kresťanstvo sa aj tak postupne menilo pod tlakom bielej rasy a tradície, takže dnešné je zas iné, ako to pred 1000 rokmi. Ale aj tak je slabé a stále je to pasca semitskej, židovskej kultúry. To považujem za podstatné.

PS. Som trocha smutný, že vás právnikov učia, že "progresívna vedela cirkev byť práve v oblasti zákonotvorby", a že tomu veríte. Pravda, možno ten termín "progresívnosť" znamená v právnom systéme niečo iné, ako v bežnej reči - možno sa tým myslí prešibaná rafinovanosť, aby sa krutosť a klam javili ako spravodlivosť - tak to potom áno, to možno tak vidieť. Veď konieckoncov, stíhanie a trestanie populácie bolo naozaj hlavnou pozornosťou kresťanstva stáročia, naozaj sa v trestaní či v zdôvodňovaní trestania ich církev preslávila.

Na viac už naozaj nemám čas.

Náhodný okoloidúci

Cirkev tvrdo a nemilosrdne potláčala všetko, čo mohlo ohroziť jej mocenský monopol.
Čo sa týka popravovania vedcov za tvrdenia o fyzickom svete - napríklad taký Giordao Bruno?
A kto vypálil knižnicu v Alexandrii? Japonec Samo Sa To?
Kresťania radi vidia sami seba ako nadradené bytosti a na ostatných sa pozerajú cez prsty ako na menejcenných. Osobná skúsenosť, našťastie iba s niektorými z ich radov.
Čo sa týka samotného kresťanstva, tak to je zrejme plagiát a kompilát všetkých možných náboženských systémov z blízkeho aj vzdialeného okolia, od Egypta po Indiu. Kadidlo a zvony sú údajne prevzaté z hinduizmu a podľa Kozáka "rajský strom poznania" je figovník, pod ktorým Buddha dosiahol osvietenie, len otočený do negatívnej polohy.

Rozdiel medzi kresťanstvom a pôvodnými náboženstvami spočíva v tom, že to boli doslova a dopísmena etnické kmeňové náboženstvá, zatiaľ čo kresťanstvo sa stavalo a stavia do pozície univerzálneho náboženstva. Vraj prijatím kresťanstva sme sa zaradili medzi vyspelé národy. V akom zmysle vyspelé? Ja osobne v ňom nevidím nijaký pokrok v porovnaní s tými zničenými kmeňovými náboženstvami. Len cudzia iracionalita vystriedala vlastnú iracionalitu, pričom tá vlastná bola možno menej iracionálna - bola založená na personifikácii prírodných síl.

Norman

Nik nevie, aké to boli tie "pohanské" európske tradície.
Napríklad v 5. storočí pnl. vzniká v severnej Indii buddhizmus, ale ak by následne tam prišlo mocenské kresťanstvo, nezostal by ani jeden buddhista, ani jeden hinduista. Z indickej minulosti by nám zostali len nejaké črepinky o hlúpych etnických rozprávkach. Nič by sme o tom nevedeli, nič by sa nedalo dokázať. Presne tak, ako dopadli okrem iných aj Slovania, aj Kelti a Germáni vlastne tiež. Zostali len drobnosti, často vytvorené neskôr.

India bola ďaleko, zato Európa blízko. A tak bola zničená Európa a z pôvodnej (belošskej) tradície zostalo paradoxne najviac zachovaného v Indii (alebo v aj v Číne). Okraj, kde požiar veľkého ničenia nezasiahol až tak silno.

Európa odvtedy nič iné nerobí, len sa pokúša znova postaviť na nohy. Klasická renesancia, germánska (nordická) renesancia ... a mnohé menšie medzitým.

A ešte aj tie indické stopy boli dlho neznáme, izolované a až keď sa pochopili, v priebehu 19. storočia, až potom mnohým svitlo, aké ničenie prebehlo kedysi v Európe, o čo sme prišli a čo je naša podstata - a nastala nová vlna odporu a snahy o oslobodenie sa bielych národov. Ale tá je už zas vyprchaná, respektíve bola utopená v krvi, takže ...

Náhodný okoloidúci

Do Európy bolo kresťanstvo zavlečené predovšetkým preto, lebo oblasť jeho vzniku bola v tom čase pod rímskou okupačnou správou a rímski vojaci ľabzovali po celom Blízkom a Strednom Východe a po severnej Afrike a nasávali všetky možné ideológie, napríklad aj zoroastriánstvo a mitraizmus. Nie je to náhoda, že kresťanstvo má toľko spoločných prvkov s týmito náboženstvami v obsahu aj v obradoch - priamo ich prevzalo. Ale v Európe zjavne našlo oveľa lepšiu živnú pôdu ako na východ od miesta svojho vzniku, kde už v tom čase vládli ucelené filozofické a náboženské systémy alebo tam boli a doteraz sú takmer nepriechodné hory a púšte, ktoré čiastočne expanzii bránili. Až moslimovia z púšte sa tadiaľ vydali na vojenské ťaženie a zničili a obsadili Perziu a čiastočne aj Indiu a infikovali ich islamom.

Norman

možno boli niektoré učenia viac ucelené a niektoré menej ucelené, ale platí tu v prvom rade explicitná zásada "nohy vojaka". Kresťanstvo sa rozšírilo tam, kam nadupala noha vojaka rímskej ríše, alebo ríš jej nástupných. Ak nenadupala, ideológia sa nešírila.
Prirodzene, dodnes platí tento zákon a napríklad socializmus sa po roku 1945 šíril len v krajinách, kde bola noha vojakov červenej armády.

Aman Againsttime

Giordano Bruno nebol popravený za svoju vedeckú prácu - ide opäť o mýtus z 19.storočia, ktorý sa zrodil v Taliansku v čase, keď tu prebiehali politické konflikty s pápežstvom. Ideu heliocentrizmu a nekonečnosti vesmíru, za ktorú podľa mýtu mal byť popravený, v skutočnosti už dávno pred ním prezentoval Mikuláš Kuzánsky - prominentný nemecký akademik, ktorý sa neskôr stal kardinálom. Heliocentrizmus nebol heretický v čase života Bruna. Taký Kopernik publikoval svoje heliocentrické práce dávno pred Brunom, pričom mnohí katolícki biskupi sa v tom čase o tejto myšlienke vyjadrovali ako o "zaujímavej", hoci viacerí doboví astronómovia boli voči nej skeptickí.

Dôvody pre ktoré bol Bruno upálený boli čisto teologické: popieral božstvo Ježiša a panenstvo panenky Márie, veril v reinkarnáciu a odmietal doktrínu Trinity a transsubstantácie. Proste klasické herézy, žiadna veda. :-)

 

No a Alexandrijskú knižnicu nespálili kresťania, lebo nenávideli "znalosť". Knižnica bola zničená hneď niekoľkokrát a to z iných dôvodov. 1x ju  napr. pohltil oheň v čase, keď vojská Júlia Caesara prevzali kontrolu nad mestom. Po tomto incidente bola prebudovaná, avšak pravdepodbne zničená v 3.storočí, keď kráľovná Zenóbia povstala proti Rímu a deklarovala nezávislosť Palmýru. V tom čase prevzala kontrolu i nad Egyptom, pričom po jej porážke a uväznení, Egypt odmietol akceptovať rímsku okupáciu. Rimania vtedy vtrhli do Alexandrie a vypálili takmer štvrtinu mesta - po tejto udalosti už nemáme žiadne historické dôkazy o tom, že "Veľká knižnica" ďalej existovala. 

 

Kresťanskí fanatici, sektári ako boli paraboláni (btw, celkom by som sa stavil, že išlo v takýchto prípadoch v drvivej väčšine o hnedoidov - predchodcov moslimov), ktorí v neskoroantickom období demolovali pohanské chrámy v Egypte a zavraždili Hypatiu sa o grécku literatúru nijako extra nezaujímali (ak sa teda vôbec zaujímali o nejakú literatúru  -  okrem Biblie). V Alexandrii bolo v tom čase viacero menších knižníc s gréckou literatúrou, ale žiaden dôkaz, že by boli zapálené kresťanmi. 

Norman

Nedokážeš rozlišovať, že SVETONAZOR je podstataná vec? Bruno nebol uveznený a popravený za "teologické" názory, ale proste za SVETONAZOR všeobecne. Nik netvrdí, že Bruno bol špičkový vedec dnešného typu - ale bol potrestaný za FILOZOFIE. Alebo si myslíš, že církev má právo trestať za filozofické otázky?
A to Bruno bol len jeden z mnohých potrestaných, a tí potrestaní boli zas len miliónta časť z tých všetkých ZASTRASENYCH a mentálne ZMRZACENYCH. To nie je len "klasická heréza, žiadna veda". Ja si doboha klasické herézy veľmi cením ako zdroj dobrej snahy a silnej inteligencie a hlbokej inšpirácie dotyčných - naopak, ospravedlňovať krutých dogmatických tupcov naozaj nemienim.

Počúvaj, ti kresťania, pre ktorých teraz robíš či ktorí do teba teraz lejú mémy by ťa mohli poučiť, že lepšie je tvrdiť, že Bruno bol len obyčajný zločinec a špión - to znie o niečo normálnejšie, ako toto ospravedlňovanie svetonázorových popráv.

Aman Againsttime

Ty naozaj veríš tomu, čo si napísal alebo sa len silou mocou chceš hádať? Ja obhajujem popravy ľudí cirkvou za svetonázor, lebo som ozrejmil dôvod jednej popravy? Ja?! Pôvodne som chcel napísať nejaký ten traktát, kde by som sa pokúsil vyvrátiť niektoré tvoje argumenty a bližšie ozrejmiť môj postoj k veci, ktorý nebol pochopený a eventuálne dospieť k nejakému konsenzu s tebou, ale nakoniec som si to rozmyslel. Tieto debaty mi už dlhšie prídu zbytočné a frustrujúce, Čo budem nabudúce? Sionistický agent? (Ale tuším aj to som raz bol, či?). Človek by sa aj chcel zasmiať a napísať niečo ironické, ale už akosi nevládze. K čomu je to dobré, hmm? Nie som nejako extra urazený alebo nahnevaný (ale dosť unavený), avšak stále nechápem. Pôjdem sa teda venovať niečomu zmysluplnejšiemu.

mirage

arpeggio massaggio (sice trochu zvratena blatna romantika)

https://www.youtube.com/watch?v=UdeA6jQ3nSY

Norman

Ja som sem priniesol bohorovné tvrdenie odporujúce všeobecnému aj našemu (minimálne ja okoloidúci) názoru, alebo ty? Tak kto sa chce hádať? Samozrejme, že si za svojimi názormi stojím - čo má znamenť to urážajúce "ty naozaj veríš tomu, čo si napísal" - to isté sa môžem pýtať ja teba.

Tvoje tvrdenie, že Bruno bol popravený za "teologické" názory a teda to nebol prejav zla v cirkvi naozaj nemienim brať ako seriózny. A znova: argumenty"veda to už vyvrátila" sú naozaj pod úroveň - to si prebral od "skeptikov"?
A čo sa týka bavenia - myslíš, že mňa to baví tu strácať čas takýmito pubertálnymi témami? Ale ty si sem prišiel fakticky presadzovať bežnú typickú prokresťanskú trivialitu - je jasné, že to neprejde a narazíš. Pretože tieto veci sú v dnešnom svete dôležité, keďže sa ľudia v boji s realitou z nedostatku istoty nechávajú zlákať na "staré overené" vadné cesty.

Ľubov

Je tu tá dlho tabuizovaná vec,už bežne ju označujeme za satanizmus.Všetko okolo nás je infikované.
Ako zničiť tento druh zla? Prokurátor odsúdi pedofila z najvyšších elít? Dostane doživotie,alebo trest smrti?
Prepáčte,som ironická.Opäť pripomínam ceremoniál z Gotthardu.
Myslím si,že kresťanstvo budeme veľmi potrebovať,nie takéto,aké je dnes samozrejme.

Náhodný okoloidúci

To netvrdím ja, Náhodný okoloidúci, ale nejaký Robert Spencer, zrejme publicista. Originál je na stránke frontpagemag.com, preklad je tu: http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

Pápež je už kratší o hlavu, alebo ešte len bude
Zdroj: Robert Spencer, frontpagemag.com
Dátum: 5.12.2017

Islamský štát chce pápeža skrátiť o hlavu. Ale súdiac podľa jeho výrokov on už svoju hlavu dávno stratil.

Islamský štát (ISIS) pred dvomi týždňami zobrazil plagát, ktorý zobrazuje pápeža Františka s useknutou hlavou, a to bezprostredne potom, čo hrozil, že zaútočí na Vatikán a utopí ho v "kresťanskej krvi." Až sa o tom pápež dozvie, bude asi naštvaný, za všetko, čo doteraz urobil pre islam, je toto vďaka, ktorú dostane?

Koniec koncov, minulý mesiac sa pápež František stretol vo Vatikáne s generálnym tajomníkom moslimskej svetovej ligy (MWL) Dr. Mohamedom Bine Abdulom Karimom Al-Isseym. Moslimská svetová liga je skupinou, ktorá bola spojená s financovaním džihádistického teroru. Počas stretnutia Al-Issa poďakoval pápežovi za "spravodlivé postoje" na to, čo nazval "falošnými tvrdeniami, ktoré spájajú extrémizmus a násilím s islamom".

Ani to nebolo prvýkrát, čo moslimský vodca poďakoval pápežovi za to, že bol veľmi užitočný. Ahmed al-Tayeb, veľký imám al-Azhar z Káhiry, mu poďakoval za "obranu islamu pred obvinením z násilia a terorizmu". AP uviedla, že pápež "prijal veľkého imáma z Al-Azharu - prestížneho sunnitského moslimského centra učenia a znovu otvoril dôležitý kanál pre katolícko-moslimský dialóg po päťročnom prerušení a v čase zvýšených islamských extrémistických útokov na kresťanov."

Prečo tu bolo toto "päťročné prerušenie"? Pretože "Al-Azhar z Káhiry zmrazil rokovania s Vatikánom, aby protestoval proti pripomienkam vtedajšieho pápeža Benedikta XVI." Čo povedal Benedikt XVI.? Andrea Gagliarducci z katolíckej spravodajskej agentúry vysvetľuje, že potom, čo džihádistický terorista zavraždil 23 kresťanov v kostole v Alexandrii v roku 2011, Benedikt to označil za "terorizmus" a "stratégiu násilia" proti kresťanom a vyzval k ochrane kresťanov na Blízkom východe.

Al-Tayeb bol zúrivý. Kritizoval Benedikta, že "zasahuje" do egyptských vnútorných záležitostí a varoval pred "negatívnou politickou reakciou" na pripomienky pápeža. Vo svojom vyhlásení Al-Azhar odsúdil "opakované negatívne odkazy pápeža na islam a jeho tvrdenie, že moslimovia prenasledujú tých, ktorí medzi nimi žijú na Strednom východe".

Benedikt stál tvrdo za svojím a tak došlo k prerušeniu. Ale v septembri 2013 Al-Azhar oznámil , že pápež František poslal osobnú správu Al-Tayebovi. Podľa Al-Azhara František deklaroval svoju úctu k islamu a jeho túžbu dosiahnuť "vzájomného porozumenia medzi kresťanmi a moslimami s cieľom vybudovať mier a spravodlivosť". V rovnakej dobe sa Al Tayyeb stretol s apoštolským nunciusom v Egypte, Mgr. Jean-Paulom Göbelom a naznačil, že rozprávanie o islame negatívnym spôsobom predstavuje "červenú čiaru" , ktorá nesmie byť prekročená.

Takže pápež Benedikt odsúdil džihádistický útok, ktorý Al-Azhar tiež odsúdil a napriek tomu Al-Azhar pozastavil dialóg kvôli odsúdeniu pápeža. Potom pápež František napísal veľkému Imámovi Al-Azharovi, kde potvrdil svoju úctu k islamu a veľký imám ho varoval, že kritika islamu je "červená línia", ktorú nesmie prekročiť. To dôrazne naznačuje, že v "dialógu", ktorý znovu obnovil pápež František, sa nebude môcť diskutovať o moslimskom prenasledovaní kresťanov, ktoré bude celosvetovo eskalovať, najmä preto, že upozornenie na toto prenasledovanie by viedlo k pozastaveniu dialógu.

Navyše jeho partner pre dialóg, Al-Tayeb, sa v priebehu rokov ukázal ako niečo iné ako kazateľ mieru, spolupráce a milosrdenstva: obhajoval antisemitizmus na koránskych základoch. Centrum Al-Azhar bolo tiež odhalené, ako ponúkalo voľné kópie knihy, ktorá volala po porážke kresťanov a iných neveriacich.

František vyhlásil, že "autentický islam a správne chápanie Koránu odmieta každú formu násilia" a tak má leví podiel na tom, že čo najviac kresťanov zostane nevedomých o džihádsistickej hrozbe, a že jeho vzácny "dialóg" nerobí nič pre to, aby hrozbu nejako zmierňoval.

A teraz ho ISIS chce skrátiť o hlavu. Keby tento pápež stratil hlavu, všimol by si to niekto?

Tento pápež je hanbou pre cirkev, židovsko-kresťanskú civilizáciu a slobodný svet.

"Nechajte ich: slepí vedú slepých. A keď vedie slepý slepého, obaja spadnú do jamy. " (Matúš 15:14)

Náhodný okoloidúci

Už len samotná myšlienka trestania alebo dokonca popravy za názor je sama o sebe chorá a zvrhlá.
Znamená to toľko, že trestajúci sa obáva o svoje privilegované mocenské postavenie a trest používa vtedy, keď nemá protiargumenty.

Egon

Presne tak , Aman. To, že kresťanstvo nemalo mechanizmus na akomodáciu náboženstva s poznatkami vedy zapríčinilo, že došlo k mnohým tragédiám akonáhle sa veda otočila proti náboženským fundamentom. Až oveľa neskôr sa zistilo, že veda nie je v rozpore s náboženstvom a môžu vedľa seba existovať.Kresťanské náboženstvo v porovnaní s pohanským odhliadnuc od tragických omylov bolo určite významným civilizačným pokrokom.Pohanstvo nič také neprinieslo. A vedu už vôbec nie!

Norman

veda a náboženstvo môžu spolu existovať - AK náboženstvo nemá moc. Vtedy a len vtedy (reč je o abrahámovských náboženstvách).

V klasickom staroveku (Grécko Rím kvitla veda, technika a umenie. S príchodom kresťanstva nastal úpadok trvajúci 1000 rokov.
Toto sú základné nepochybné fakty.

Náhodný okoloidúci

Presne to o starovekom Grécku a Ríme napadlo aj mne. Kde sme už ako civilizácia mohli byť, keby nás nezabrzdilo blízkovýchodné tmárstvo.

Norman

ten na Voltairenete

zacitujem tiež:

 

Dejiny nie sú len dejinami triednych bojov, ako správne konštatujú fúzatí autori najznámejšieho politického manifestu všetkých čias, ale sú aj dejinami postupnej emancipácie a oslobodzovania ľudského ducha. V tomto procese bolo kresťanstvo ako aj iné náboženstvá brzdou, ktorú možno porovnať z hľadiska tvrdošijnosti a neaktuality iba s dnešnými hrami s ortodoxným islamom. V Európe sme mali viac šťastia ako v Arábii, ortodoxia a univerzálne svetské panovanie náboženských povier a totalitných duchovných štruktúr bolo zlomené...

 

Zdôraznil som to najaktuálnejšie. Európania už raz urobili takúto chybu a prijali niečo, čo im otrávilo útroby na tisíc rokov. Teraz práve vniká druhý taký jed.


Len by som nehovoril o šťastí - Európa mala silnú pôvodnú tradíciu, ktorá vnútorný boj so semitskou otrockou kultúrou dokázala úspešne viesť a možno povedať, že po mnohých stretoch ho nakoniec vyhrala, aj preto, lebo rasové faktum a teda prírodné zákony nedovolili, aby sa biele národy stali až tak podmanené (na rozdiel od semitských národov južného a východného stredomoria ).

 

mirage

(tom butler bowdon)

Lide vetsinou pohlizeji na bibli tremi zpusoby:
jako na posvatny nabozensky text, rozsahle historicke dilo nebo sbirku skvelych pribehu.

Lpeni jen na jednom z techto pristupu by nam ovsem mohlo zabranit videt bibli novyma ocima, jako sbirku ideji, jez pomohly vytvorit nase pojeti lidske bytosti. Thomas Cahill

Snad nejvetsi zmenou v nasem zpusobu mysleni, kterou zide zavedli, je myslenka pokroku. V davnych dobach se cas nemenne povazoval za cyklicky a velke pribehy o stvoreni sveta byly pro chapani techto ranych kultur tak dulezite, ze budoucnosti venovaly pramalo pozornosti. Idea, ze zitrek muze byt lepsi nez dnesek, jim byla cizi. Meli mnoho bohu, ale vsichni byli neosobni a naladovi, a zadny z nich nemel nejakou konkretni vizi vyvoje lidske rasy.

To se zmenilo, kdyz sa mojzisovi na hore sinaj zjevila prikazani. Ackoli tento novy, jediny buh budil strach, byl to buh, kteremu vzdy lezely na srdci nejen nejlepsi zajmy jeho lidu, ale rovnez mel pro nej dlouhodobou vizi. Byl to buh, ktery vyvedl zidy z otroctvi v egypte do zaslibene zeme, a ktery vyuzil dejin lidstva, aby se stal bohem pokroku.

Dnes to jiz povazujeme za samozrejme, ale tento svetovy nazor predurcil zapadni civilizaci a teme vsechny zapadni kultury ho take prijaly. Jak rika cahill, je to sila pohanejici vsechna velka emancipacni hnuti, jez prave za pomoci casteho pouzivani jazyka druhe knihy mojzisovy vyrostla z myslenky, ze "takto to nemusi byt"

sila viry
Sled bozstev predchazejici judaisticke koncepci jedineho boha byl prevazne odrazem lidskych tuzeb. Pokud jste nedostali, co jste si prali, bylo zrejme, ze jste u bohu v nemilosti. Mojzisuv buh byl slozitejsi a casto vyzadoval viru, aby mohl formulovat sve cile demonstrovat vsemohoucnost. Judaisticky a krestansky buh splynuli v jedno, ale ne v dusledku stvoreni a destrukce, nybrz coby spolustvoreni.

Podivejte se na pribeh abrahamuv: buh mu prikaze aby sel k hore a vykonal obet. On poslechne, i kdyz zjisti, ze obeti ma byt jeho jediny milovany syn. Kupodivu je i tak ochoten ukol splnit. Na posledni chvili mu buh dovoli obetovat misto chlapce ovci chycenou v nedalekem krovi. Za to, ze abraham v teto nebyvale zkousce viry obstoji, je odmenen generacemi blahobytne zijicich potomku. Presto to neni pouze zkouska oddanoti bohu a neni to jen o abrahamovi. Lidstvo samo slozilo zkousku, protoze si zvolilo nebyt uz jen strachy se chvejicimi zviraty, pripoutanymi k fyzickemu svetu, ale byt obrazem boha jako bytosti pokojne viry.

bible a individualita

Ruzne filozofie a nabozenstvi videly svet bud jako iluzi, nebo jako drama, ve kterem jsme hrali nejakou roli. Krestanstvi vtisklo dejinam vyznam tim, ze jednotlivec se stal jednotkou, podle niz se svet vyvijel a naplnil svuj potencial. Tak se dejiny staly pribehem lidskeho usili stvorit nebe na zemi.

Na rozdil napriklad od hinduismu, krestanstvi zprostilo verici zejmena nutnosti prijmout svuj udel v zivote, coz bylo hluboce rovnostarske, nebot lide jiz nebyli otroky jinych lidi ci rozmarnych bohu, '"osudu" nebo "hvezd". Tento postoj lidstvu poskytl prukopnickou myslenku, ze lide nemusi byt nadale urcovani spolecenskou tridou, narodnosti nebo mnozstvem penez.

Revolucni aspektem bible, zejmena noveho zakona, je videni a chapani "nesdelitelne jedinecnosti bytosti, jiz vsichni vlastni"(theilhard de chardin). Zatimco sirsi zaber bible je stvoreni spolecenstvi lidi, muze to byt pouze jednotlivec, jehoz prostrednictvim ma kazdy clovek prilezitost plne vyjadrit tuto osobitost. Takova filozofie stavi bibli do centra motivacniho etosu.

...
Reformace mela za cil "zbavit se prostrednika", tj. cirkve, a vratit spiritualitu do osobni roviny. Nejvetsi nadeje bible v poslani neustale menit svet, je osvobodit se od dejinne zateze, ktera zkresluje nazory novych ctenaru.

...
Rimska risa, vratane jej pravneho systemu a nedostatku psychologickych konceptov, kontaminovala povodne homogennu ideu krestanstva. Krestanstvo sa muselo adaptovat aby mohlo koexistovat v socialnom systeme kde dura lex sed lex a miesto toho aby porozumievalo ludom, rozhodovalo o osude jednotlivca; to viedlo k poskodeniu snah dosiahnut kralovstvo bozie, prostrednictvom pouzivania rimskych imperialistickych metod. (lobaczewski)

Norman

je to zaujímavý podnet, čo si tu odcitoval, ale sú to všetko len voľné a ničím nepodložené bláboly. Neviem, či sa s nimi stotožňuješ alebo či chceš vedieť, v čom ich ja považujem za bezcenné a nepodložené. Je to tak na úrovni starého Šebeja - takže vážne neviem, či mi to stojí za to, strácať tým čas. Ale kedže sú to opakované otrávené klamstvá, tak aspoň niečo:

"Snad nejvetsi zmenou v nasem zpusobu mysleni, kterou zide zavedli, je myslenka pokroku"
Blbosť, nič také v biblii či inde v židovskej tradícii nie je (ani o kúsok viac, než v akejkoľvek inej rozprávke)

"Meli mnoho bohu, ale vsichni byli neosobni a naladovi, a zadny z nich nemel nejakou konkretni vizi vyvoje lidske rasy"
Zato prípad krvechtivého žiarlivého Jahveho je ukážka duchovnosti a inteligencie, hech.

"Na rozdil napriklad od hinduismu, krestanstvi zprostilo verici zejmena nutnosti prijmout svuj udel v zivote,"
Kresťania neveria vo svoj osud? Ako ľahko sa robí z čierneho biele a z bieleho čierne. A hinduisti sú fatalisti? Nuž, neviem, autorovi je asi neznáma silná koncepcia v hinduizme o sadhuoch, ktorí prekonali voju slabosť a stúpili na inú úroveň. Napríklad.

atď, atď ....

Naozaj už na to nie je čas. Majte si svojho Jahveho, či ako ho voláte , a skrížze ho s Alahom - budete mať dokonalé náboženské šťastie. Asi ako v Sýrii, Iráku, Afganistane či samotnej palestíne. Bežte a radujte sa - po smrti dostanete, čo si zaslúžite.

Buheh

Ja by som pridal ešte štvrtý spôsob, a síce ten, ako sa na bibliu pozeráme my bieli európski ateisti: je to zbierka plesnivých semitských pičovín, ktoré už napáchali dosť škôd na to, aby sme sa nimi ale fakt už konečne prestali zapodievať.

Egon

Téma nie je ateizmus ale Cyril a Metod! Si na špatnej webstránke, súdruh.

mirage

je monoteizmus spravny?

(je to nieco nove pre tych, ktori citali bibliu?)
iba v rustine (daju sa zapnut aj rus. titulky )

https://youtu.be/B-DyzpuDazA?t=149

spomina napr. :
el - (najvyssi bh), zaroven existoval panteon bohov
nikto nic nevie o bohu, ktoreho uctievaju
odkial sa vzal

predstavil sa nie svojim menom ale frazou jhw (som ten kto je)
mal 70 synov, medzi nimi dvojicky
sachar - boh rannej zore (svetlonosny, lcfr in latin, stn v rustine)
a
salim - boh vecernej zore ( christ sa narodil k veceru)
erusalem - v preklade zalozeny salim-om,
melchisidek - car erusalema a uctievac salima
opakujuce sa 3 pismena slm
salm , salom, i-slm, eruslm
v erusaleme bol este pred kultom jhv uznavany kult salima
tela - posvatne zviera boha slnka ra

Náhodný okoloidúci

Invivo magazín sme tu už viackrát spomínali, je to ukážkovo politkorektný portál, ale občas prinesie zaujímavé a celkom dobre odzdrojované články, napríklad aj k tej téme, ktorú si nadhodil:

https://invivomagazin.sk/ako-vznikol-boh-povod-a-vyvoj-zidovsko-krestans...

https://invivomagazin.sk/zrodeny-z-legiend,-historie-aj-propagandy-inspi...

V texte článkov sú odkazy na ďalšie súvisiace články, je to viac-menej celý seriál.

Norman

podstatných je asi niekoľko relatívne veľmi istých historických faktov:
konkrétne citujem wikipédiu
--
Roku 614 pred Kr. dobyli Médovia mesto Aššur a uzavreli spojenectvo s novobabylonským kráľom, ktorý v tom období už útočil na Novoasýrsku ríšu. Spojené médsko-novobabylonské vojská potom roku 612 dobyli aj Ninive. Roku 609 pred Kr. napokon dobyli Charráne, kam sa uchýlil zvyšok asýrskeho vojska na čele s asýrskym kráľom Aššur-uballitom II
---
Tam a hlavne v tomto čase, v týchto udalostiach, v týchto porážkach, treba vidieť zrod sekty blúdiacich káhinov, ktorých povestne krutá ríša Assur bola zničená. Odniesli si nejaké tradície a záznamy a vzniklo tak niekoľko z ďalších prúdov čiernej theurgie. A z nich ďalšie a ďalšie, pričom naopak tie silnejšie vyhubili slabšie (až do 19 storočia boli stratené všetky poznatky o zničených predošlých civilizáciách - boli zničené ich písomné pamiatky, zničená znalosť ich čítania, ľudstvo bolo vedome vrhnuté do temnoty). Ich názvy sa tak menili... židovstvo, judaizmus, kresťanstvo, islám ... a ich nové a nové odnože ... na názvoch záleží najmenej. A na názve bohov ešte menej ... aj tak všetjy svojich bohov volali "el","elah", množné číslo "elohim", v kresťanstve sú to Gabriel, Michael, Rafael a mnohí iní anjELi
https://www.google.sk/search?q=archangels+names&oq=archangels&aqs=chrome...

Vtomto zahrávaní sa s peklom sa doteraz nič nezmenilo, pretože sú to rovnako mentálne formovaní ľudia - ich mentalita im nedovolí konať ináč a doslovne nevedia, čo činia.

Ľubov

krásna ilúzia menom Ježiš Kristus.Tej sa vzdať naozaj bolí.

Aj keď samozrejme chápeme,že evanjelizovaný Kristus a historická osoba nemajú nič spoločné,ako iste vieš, Kozák ide ešte ďalej.Tvrdí,že Ježiš nikdy neexistoval,chtonici usúdili,že je nevyhnutný pre definitívne pokorenie árijcov,vytvoriť literárnu imitáciu ,plagiát.Prečo?
Aby sa zabránilo šíreniu gnostického poznania v Stredomorí.Simon Mág,toto meno sa zachovalo len vďaka svojim kritikom,to sú tie paradoxy."Sv". Hippolitus vo svojom traktáte "Vymetanie všetkého kacírstva",práve tým,že chce zničiť Simonove gnostické texty,dokazuje tak,že Simon bol autorom mnohých "Ježišových" výrokov,známych z Biblie.Potiaľ Jan Kozák.
Aspoň jeden príklad,on ich uvádza oveľa viac.

Simon(Naasejský traktát,7,25,Hippolitus,str.62)
" To,čo všetkým pohybuje,je nehybné.Ostáva totiž tým,čím je,a aj keď všetko vytvára,samé sa nestáva ničím.
Iba Tento má byť vraj dobrý".

Porovnanie s biblickým textom
Ježiš Kristus (Mk 10,18,ako aj Mt.5,45)

"Prečo ma nazývaš dobrým? Jediný je dobrý,môj Otec na nebesiach...."

Hovorili sme tu viackrát,nevylievajme dieťa so špinavou vodou.V podstate je jedno,či autorom je Simon,alebo Jeziš.

Norman

Tak tak. Len detail - ono nie že "chtonici usúdili, že je nevyhnutný", ale oni proste všetko napodobňujú, privlastňujú si a prinajhoršom zámerne deformujú, otravujú. Z ideálu tak spravia svoj omyl. Ani nevedia, prečo to robia - ako keď kleptoman kradne, oni proste napodobňujú a napodobňujú (to myslím tiež Kozák zdôrazňuje). Oni vedia, že lietať nebudú vedieť, ale napriek tomu či práve preto sa štafírujú (cudzím) perím a mávajú paprčami ostošesť napodobňujúc lietanie, poskakujúc len pár centimetrov od zeme.
Je to ako keď farboslepý skúša namalovať impresionistické obrazy, akékoľvek obrazy. A oni sú naozaj postihnutí, chýba imaginácia, vyšší rozmer, všetko možné. A ešte treba zdôrazniť, že ich náboženstvá sú hodné kritiky nie preto, že sú náboženstvá, ale preto, že vlastne nie sú náboženstvá.

(Ten mágov citát je veľmi zaujímavý. Všetko to zničili, a pritom, ako vidieť, to malo črty Parmenidasovej filozofie o nehybnom dokonalom ... (ktorá nám zostala zachovaná tiež len v náhodných zlomkoch ... a určite ju nevytvoril sám Parmenidas, ale bola to prirodzene ťažkonadobudnutá múdrosť dlhých predošlých generácií ... a všetko to zničili)).

Norman

je suma rôznych ideálov a mýtov. Ideály nejestvujú v realite, robiť z nich realitu znamená ničiť ich. ideály ničia tí, čo sa ich snažia upatlať z blata. Jestvovalo mnoho múdrosti či snahy o múdrosť, jednou z nich je aj Tomasovo evangelium tu vystavené. Keď sa ale k výrokom začnú pridávať a vymýšlať osudy toho, čo ich vyslovuje, príbehy jeho kamarátov a kamarátiek, príbehy jeho matiek a opisy, ako počali a s kým ... (podobné sa vytvorilo okolo všetkých,nielen okolo Krista a Buddhu ... ). Nie my vylievame s vodou dieta, ale chtonici z dieťaťa spravili santaklausa a darčeky. Alebo ináč povedané, urobili z ideálu guláš, kde chce byť všetko naráz - aj sladké zákusky aj štiplavá paprika.
Preto sa ľudia po sviatkoch cítia takí prežratí, heh.

Egon

Staré slovanské pohanstvo v časoch príchodu Konštantína a Metoda už nebolo kompaktným náboženstvom! Bolo nahlodané vtedy moderným náboženstvom franských kresťanov hoci ešte bolo misijným územím.Benediktíni ponúkali väčšiu slobodu a nestarali sa do takej miery o prerastanie cirkvi do vládnej exekutívy ako byzantský učeníci. Lenže ani oni neprišli zakladať náboženskú totalitu. Ich prísnosť vychádzala z Biblie. Vo vtedajších moderných civilizovaných, čiže kristianizovaných krajinách bolo nemysliteľné praktizovanie mnohoženstva, mnohomužstva, sexu a sobáša s dcérami, zabíjanie novoredeniatok dievčatiek roztrieskaním hlavičky o skalu a zakopaním pod strom.Toto Slovania robili bežne, kedže cennejší boli chlapci.
Takže skôr alebo neskôr by sa od tradičného slovanského paganstva tak či tak upustilo a prebrali by sa moderné kresťanské prvky. Koniec-koncov aj kresťanstvo sa v dejinách nevyhlo podobnej modernizácii.Špiritizovať a vracať sa k slovanskému pohanstvu je nenáležité, zbytočné, a pre bežného človeka skôr neužitočné.To by si mal hlavne uvedomiť autor!

Norman

"mnohoženstva, mnohomužstva, sexu a sobáša s dcérami, zabíjanie novoredeniatok dievčatiek roztrieskaním hlavičky o skalu a zakopaním pod strom"

Nuž, o minulosti niekedy vieme len málo
Ale jedno je isté:
nikdy sa nepraktizovalo mnohoženstvo aj mnohomužstvo zároveň - to sú detinské povery, panický strach pred hriechom.
Sobáše s dcérami sú totálna blbosť, zákaz incestu je už biologicky v inštinktoch a iba kresťan môže veriť že predtým, než panna porodila, bolo také niečo bežné.
Zabíjanie nejakých novonarodencov sa niekedy v krízových obdobiach používalo - pochybujem ale, že by práve v slovanských krajinách bolo bežné. Mňa ale fascinuje, ako tu nejaký pán farár do podrobnosti vie, ako sa to prevádzalo a s radosťou podáva tie detaily. rozbíjanie o skaly, nie len tak o zem, ale o skaly, a zakopanie pod strom, nie tak kedekoľvek, ale pod strom. Predpokladám, že je to prevzaté z textu nejakého stredovekého bigota, ergo tomu treba veriť.

Takisto smiešny je ten pojem "moderné kresťanské prvky". Kresťanstvo síce obsahovalo či obsahuje v sebe niektoré prvky duchovnej tradície Európy či Indie, ale bolo rýchlo a silne infikované zatuchnutosťou chaldejského satanizmu Blízkeho východu a NIKDY nebolo moderné, ani spociálne ani duchovne, v žiadnom slova zmysle.

Ešte dodám, že naozaj nie je cieľom vracať k "slovanskému pohanstvu", lebo to je zničené, rozdupané. Je treba sa vracať k duchovnému autentickému realizmu, ako ho pociťuje každý cífiaca čistá duša. Zapájať sa do bojov medzi čiernokňažníkmi, či už sú to židia, kresťania alebo moslimovia, treba len opatrne a bez spoliehania sa na ich sluby a dogmy. Oni sa totiž naozaj radi a rýchlo zas spoja vo svojich chrámoch proti zdravému ľudu, ak im to bude vyhovovať.