Blinken - som v prvom rade žid

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken usporiadal spoločnú tlačovú konferenciu s premiérom Binyaminom Netanjahuom v Izraeli, kam pricestoval v čase pokračujúceho palestínsko-izraelského konfliktu. Blinken povedal: 

"Pristupujem k Izraelu ako Žid, nie ako minister zahraničných vecí USA".

Minister zahraničia je v prvom rade žid, až potom Američan?

Ak by ale niekto napísal, že židia dávajú prednosť svojej židovskej sieti pred vlastným štátom, že teda nie sú lojální voči svojmu domáckemu štátu, bol by ozančovaný za antisemitu  a jeho texty by boli mazané.

Alebo ak by moslimovia hlásali, že budú k Izraelu či židom pristupovať v prvom rade ako moslimovia, máme tu niečo ako krvavá občianska tridsaťročná vojna.

 

Navyše Blinken varoval ďalšie štáty, aby sa do konfliktu nemiešali, pretože USA bude svojho homunkula, svoj Izrael, brániť. Je teda znova aj oficiálne potvrdené, že Izrael je len akýsi vystrčený úd USA a každý, kto by ňom chcel dupnúť, bude potrestaný Američanmi. Reálny Izrael je bláznivý projekt sionistických židov z Ameriky - bláznivý kalifát uprostred nepriateľského náboženstva. 

 
 
Ema

Brusel, samozrejme, pri vyjadrení Blinkena drží tlamu. Lebo však holokauza, žid môže všetko, vrátane beštiálneho šialenstva, aké teraz predvádza v Gaze. Brusel otvorí tlamu, až keď bude treba umiestňovať v Európe státisíce Palestínčanov - a bude vykrikovať Yes, yes! Pre žida Blinkena bruselskí urobia všetko.

Momentálne Izrael blokuje humanitárnu pomoc pre Gazu z piatich moslimských štátov. Tak uvidíme, ako trpezlivo to Turecko, Katar, Jordánsko, Egypt a SAE vydržia. Také chrapúnstvo si okrem Izraela nikto nedovolí - a Guterres je niekde v budove OSN v Jew Yorku zalezený pod stolom.

Mimochodom, americké stíhačky F-15E Strike Eagle dorazili na Blízky východ, aby "posilnili pozíciu USA". V uplynulých dňoch do východnej časti Stredozemného mora priplávala americká lietadlová loď "Gerald Ford" s údernou skupinou a USA chce k pobrežiu Izraela vyslať ďalšiu lietadlovú loď "Dwight Eisenhower".

Jozef Novak

Vďaka, o posilňovaní vojenskej prítomnosti naších pasákov spoza velkej mláky, som nič nevedel. A môj čaputovsky citlivo vnímajúci brat ako to tretie splesnuté hrozienko by povedal, že však súdružka Zlatica Puškárová z TV Markíza mu predsa nič nepovedala o tom, že sa ho to týka. Príkaz dostal predsa oplakávať len najprv tých mŕtvych skrz Covid19 a po humanitnej vojenskej operáci v Rusku, tých mŕtvych skrz Putina. A ani neviem v ktorý rok bol sa úctivo pokloniť niekde v Osvienčime. Je horlivým vyznavačom toho náboženstva, v ktorom sú nespochybnitelné a posvátné dogmy o tom, ako robil ten škaredý nemec také nepekné a zavŕhnutiahodné skutky.

Ema

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken priletel do Izraela, aby prisľúbil podporu vojne proti Hamasu, ale neodolal, aby si nekopol do Ruska. Uviedol, že jeho starý otec utiekol z Ruska pred antisemitskými pogromami. Čestné by bolo povedať - utiekol z Kyjeva.

https://vz.ru/video/2023/10/14/1234939.html

slaven1

Blinken pomixoval čo mu bolo treba pomixovať a odletel späť.

https://nadhlad.com/comment/45729#comment-45729

K tejto celej scenérie "Konečného riešenia palestínskej otázky", pripravenej špeciálnymi službami Západu na čele s Mosadom, by som dopísal, že hlavná udalosť týždňa pre našu zemeguľu nie sú činy "zvierat" žijúcich v dnešnom Izraely, ale 6 bodov Putina predložených na tohtoročnom Valdaji. Najskôr pôvodné znenie, potom slabý, strojový preklad:

--

Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Валдайским клубом к нынешнему заседанию. В нём говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идём, к чему хотим прийти. И, безусловно, будущее создаётся сегодня, не только на наших глазах – нашими руками.

Конечно, когда речь идёт о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Что бы мы все ни делали, жизнь будет вносить и внесёт, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть.

Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда – вот к чему надо стремиться.

Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов.

Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать.

Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей.

Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя – и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так.

Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных.

Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества.

Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег.

--

So záujmom som si, milí priatelia, prečítal správu, ktorú pripravil Valdajský klub na toto stretnutie. Píše sa v nej, že dnes sa všetci snažia pochopiť a predstaviť si obraz budúcnosti. Je to úplne prirodzené a pochopiteľné, najmä pre intelektuálne prostredie. V ére radikálnych zmien, keď sa všetky zaužívané spôsoby života rozpadajú, je veľmi dôležité uvedomiť si, kam smerujeme a čo chceme dosiahnuť. A samozrejme, budúcnosť sa vytvára už dnes, nielen pred našimi očami, ale aj našimi rukami.

Samozrejme, keď ide o také gigantické, neuveriteľne zložité procesy, je ťažké alebo prakticky nemožné predvídať výsledok. Bez ohľadu na to, čo všetci urobíme, život si urobí a určite urobí svoje vlastné úpravy. Mali by sme si však aspoň uvedomiť, o čo sa usilujeme a čo chceme dosiahnuť. A Rusko takéto pochopenie má.

Po prvé. Chceme žiť v otvorenom, vzájomne prepojenom svete, kde sa nikto nikdy nebude snažiť klásť umelé prekážky komunikácii ľudí, ich tvorivej realizácii a prosperite. Musí existovať prostredie bez bariér - o to sa musíme usilovať.

Po druhé. Chceme, aby sa rozmanitosť sveta nielen zachovala, ale aby bola základom univerzálneho rozvoja. Malo by sa zakázať vnucovať ktorejkoľvek krajine alebo ľuďom, ako majú žiť a cítiť. Len skutočná kultúrna a civilizačná rozmanitosť zabezpečí dobro ľudí a rovnováhu záujmov.

Tretia. Sme za maximálnu reprezentatívnosť. Nikto nemá právo ani schopnosť riadiť svet za iných alebo v ich mene. Svet budúcnosti je svetom kolektívnych rozhodnutí, ktoré sa prijímajú na tých úrovniach, na ktorých sú najúčinnejšie, a tými účastníkmi, ktorí sú skutočne schopní významne prispieť k riešeniu konkrétneho problému. Nie jeden rozhoduje za všetkých a dokonca nie všetci rozhodujú o všetkom, ale tí, ktorých sa problém priamo dotýka, sa dohodnú, čo a ako treba urobiť.

Po štvrté. Sme za všeobecnú bezpečnosť a trvalý mier postavený na rešpektovaní záujmov všetkých, od veľkých, veľkých štátov až po malé krajiny. Hlavnou vecou je oslobodiť medzinárodné vzťahy od blokového prístupu, od dedičstva koloniálnej éry a studenej vojny. Už desaťročia hovoríme o nedeliteľnosti bezpečnosti, o tom, že nie je možné zabezpečiť bezpečnosť jedných na úkor bezpečnosti druhých. V skutočnosti je možné dosiahnuť harmóniu v tejto oblasti. Musíme len odložiť pýchu a aroganciu a prestať sa na ostatných pozerať ako na druhoradých partnerov alebo ako na vyvrheľov či divochov.

Po piate. Sme za spravodlivosť pre všetkých. Éra vykorisťovania kohokoľvek, už som to povedal dvakrát, je minulosťou. Krajiny a národy si jasne uvedomujú svoje záujmy a možnosti a sú ochotné spoliehať sa samy na seba - a to je posilňujúce. Každý by mal mať prístup k výhodám moderného rozvoja a pokusy o jeho obmedzenie pre ktorúkoľvek krajinu alebo národ by sa mali považovať za akt agresie, len tak ďalej.

Šiesta. Sme za rovnosť a za rôzny potenciál rôznych krajín. To je absolútne objektívny faktor. Nemenej objektívna je však aj skutočnosť, že nikto nie je ochotný podriadiť sa, podriadiť svoje záujmy a potreby niekomu inému, a to predovšetkým bohatším a silnejším.

Nie je to len prirodzený stav medzinárodného spoločenstva, je to kvintesencia celej historickej skúsenosti ľudstva.

To sú zásady, ktorých sa chceme sami držať a ku ktorým vyzývame všetkých našich priateľov a kolegov.

--

Na druhý deň skupina maskovaných mužov patriacich podľa oficiálnej povesti k organizácii Hamas (palestínska verza proxyarmády ISIS) zaútočila na Izrael.

Jozef Novak

Pripájam sa k Slavenovi s tými 6bodov pre Putina, s dodatkom že: Sto bodov pre Emu! A ten záver ako si musel zachraňovať svoju vypasenú židovskú riť útekom z Kyjeva je to povestné - na konci bič plieska! Tak to je tak s tými, ako to tu výstižne zaznelo - potkaními charaktermi ako u Madeleine Albricht: urob takémuto podliakovi v susedstve niečo dobré a on oserie Ti plot! Alebo ako to na infovojne výstižne povedali: takíto sú schopní pre peniaze vyhrabať z hrobu aj vlastnú mater a rozpredať ju na súčiastky. Týždeň som si musel pravidelne volakedy vyplachovať uši po vypočutí politických poznámok bratovho niekdajšieho šéfa pôvodom z toho významného etnika. Jeho manželka keď som si tak pred ňou poťažkal: "..ale viete pán Jozef, nemali by sme sa čudovať, však on predsa cez vojnu prišiel o celú rodinu...!". Lenže práve preto som sa tomu čudoval a nerozumel. Až keď som sa nato konečne pozrel krížom cez dolárové bankovky, až vtedy som pochopil a prestal sa tomu diviť.

Jozef Novak

Teda akože, mal som na mysli paní Madlenku ked v centrále NATO dala zapísať celý Srbský národ do toho ich zoznamu: "Čestný medzi národmi", alebo ako to presne sa volá. a Páni ani prinajmenšom nelenili: "áno pane, rozkaz pane, vykonám pane...!" nasadli do lietadiel aby porozdelovali v Srbsku a v okolí tie ich odmeny a ocenenia.

nové