Mnohotvárny svet alternatívy 2. Zlyhania

Minule sme tu nahodili nejakých 10 bodov, ktorými sa dá jednoducho posudzovať ideológia režimu, ale aj ideológia alternatívy. V tom texte sú ku koncu režim aj alternatíva krátko ohodnotené. Slabosť (slovenskej) alternatívy je ale tak do očí bijúca, že si pýta špeciálne zhodnotenie.

ripomínam,  tých desať bodov nie je nejaké dogmatické desatoro.  Ak by sa chcelo, našlo by sa aj dvakrát toľko konkrétnych vecí na posudzovanie. Tieto body sú ale povedzme najzákladnejšie. Ich poradie tiež neodráža ich dôležitosť, pretože ta sa v čase mení – poradie je preto dosť voľné. 

Takže teda sa pozrime, kde je jestvujúca alternatíva naozaj v rozpore s režimom, a kde ani len formálne nie. 

 

1. Geopolitika:  Geopolitický blok, na ktorý sa Slovensko orientujem. Hodnoty sú hlavne tieto:  Amerika, Rusko / Stredná Euŕopa

Slovensko je v súčasnosti pod nadvládou Ameriky. Preto je prirodzené, že alternatíva upozorňuje na proamerické problémy. Zároveň ale má tendenciu od Ameriky preskočiť k inej globálnej mocnosti, Rusku. Alternatíva na Slovensku sa vo svojej ťažkej submisivite proste nedokáže odhodlať k tomu, aby podporovala samostatnú strednú cestu.  Zahladenie sa na cudzie mocnosti, či už východné alebo západné, je stále tá istá chyba a ťažká slabosť. Navyše sme obe tieto mocnosti už vyskúšali a – moc sa to nelíši.

Čistý antiamerikanizmus určite nestačí na to, aby bol alternatívou. Antiamerikanizmus je len základný reflex na súčasné rozloženie síl, ale to je primálo – zvlášť, ak je ako riešenie ponúkané prihlásenie sa k inej globálnej mocnosti.  Vybíjať klin klinom v tomto prípade nie je dobrá metóda, lebo naše krajiny sú tie, ktoré sú pri tom vybíjaní presne v strede medzi klinmi.

 

2. Globálnosť: globálne / nacionalistické /lokálne

Aj keď alternatíva v prevažnej miere odmieta globálne tendencie, častý je druhý extrém – zameranie na izolačné zalezenie. Alternatíva na Slovensku začala za národné hodnoty dávať tendencie k uzavretosti, k nestaraniu sa o väčšiu zahraničnú politiku, k zalezeniu pod pec. To nestačí, to nevydrží, stavanie na vlastnej slabosti nielenže ľahko skončí zle, ale je aj nedôstojné.

Navyše takýto slabošský a uzavretý postoj odpudil od pronárodných síl mnohých, ktorí do zdravého jadra národa patria, ale nechcú hrať politiku izolovania a slabosti.

 

3. Kulty:  chaldean  / naturalisické

Na strete Euroázijského kontinentu s Afrikou, kde je zároveň stret Európy s južnou Áziou, dochádzalo k etnickým konfliktom. Na otroctve vznikali prvé väčšie ríše,  a po ich rozpade zostali jedovaté ideológie. Aby sme to zachytili jedným slovom, nazývame tieto kultúrne zvyšky podľa poslednej z tých kultúr  - chaldejské.

Súčasný režim je do veľkej miery preplnený zvyškami týchto  krutých ideológií z primitívnej minulosti, z polorozpadnutých miest a polopúští. Alternatíva by mala ponúkať protiklad,  tradíciu založenú na zdravom nedeformovanom prirodzenom živote. Žiaľ, slovenská to zväčša nedokáže a zostáva pod vplyvom starovekých dogiem, držiaca sa židovských privilégií  prípadne kresťanského posluhovania týmto privilégiám - stále teda výrazne v objatí chaldejských deformít. Kto prekročí povolenú líniu, je označovaný tými najhoršími politickými nadávkami, ktoré režim práve na  účely ochrany chaldeizmu vytvoril : nacista, fašista, radikál a podobne. A tak sa alternatíva ohľadne tohto bodu krčí v kúte.

 

4. Racionalita: voluntarizmus verzus racionálnosť

S predošlým  bodom súvisí prístup k racionalite. Aj tu je režim aj alternatíva na jednej úrovni, výrazne posunutá k iracionálnym dogmám. Prirodzene, moderná technická doby si vyžiadala ústupky, ale režim stále bazíruje na svojvoľnosti, voluntarizme. Žiaľ, väčšina alternatívy je na tom rovnako. Toto je jeden z dôležitých bodov, prečo sa veci nemenia k lepšiemu.

 

5. Hodnoty: objektívne / relatívne.

Všetci sa zhodujú, že pre súčasnosť je opäť raz charakteristická relativizácia hodnôt, liberálna neviazanosť a podobne. Protiklad je označovaný za "konzervativizmus" – teda uctievanie tradičných hodnôt, postojov a metód. Súčasná alternatíva sa v tomto bode od režimu výrazne dištancuje, vlastne tento bod často definuje ako základný rozpor medzi ňou a režimom.  Ak aj by to tak bolo, tak tento bod je príliš málo, je to len náhrada. Namiesto stúpania do kopca je to len chodenie v kruhu na jednom mieste. 

 

6. Majetok: korporácie / sociálna demokracia

Jeden zo základných konfliktov hlavne industriálnej civilizácie. Na jednej strane korporácie a inštitúcie, plus ich majetkové reality. Na druhej strane ľudia, ktorí týmto monštrám majú slúžiť rovnako, ako iný neživý materiál.

Táto historická deformita, ako iné vzniknutá tiež už pri domestikácii človeka niekde na Blízkom východe, bola prudko zosilnené vznikom priemyselnej masovej výroby.

Režim je na strane korporácií, tie sú vlastne jeho stelesnenie. Podobne, ako pri iných problémoch, aj v tomto je jedna zo základných obrán režimu zamlčiavanie a popieranie. Podľa režimu sú ekonomické práva len nepodstatná drobnosť a, napriek hrozivým majetkovým rozdielom, sú si vraj všetci ľudia rovní.

Alternatíva tu opäť zlyháva, pod vplyvom  historickej skúsenosti s reálnym socializmom sa týmto bodom nevenuje (úplne podobne, ako sa pod vplyvom historických udalostí nedokáže venovať problematike židovstva). 

 

7. Ekológia:  utopistické / realistické

Režim súčasnej modernej "industriálnej revolúcie" je založený na utopistickej predstave večného rastu a  v tomto smere ho opäť slovenská alternatíva nijako nebrzdí. Súvisí to s hore zmienenou starovekou  dogmatikou. Slovenská alternatíva je v tomto bode opäť prevažne na strane režimu. Ekologické aktivity na Slovensku nie sú posudzované ako "alternatívne".

 

8. Evolúcia: rozvíjajúce / pasívne

Postoj k evolúcii je ďalším aspektom postoja k prírode, ale aj odrazom postoja k racionalite.  Režim síce formálne akceptuje vývojovú teóriu, odmieta ale biologickú determináciu ľudského etnika, a teda aj jeho možný rast, respektíve úpadok. V tomto súčasná (slovenská) alternatíva ani neskúsila niečo zmeniť, aspoň teda nič nevidno. Pritom tento bod je jeden zo základných, prečo ľudstvo ak už nepovieme že degeneruje, sa nemôže vymotať z problémov. Ignorovanie tohto aspektu reality je skvelý príklad iracionálneho  (chaldejského)  charakteru súčasnej (západnej) civilizácie. 

 

9. Prísnosť:    drakonizmus / tolerancia

To, že režim priam stavia na svojej tolerancii, už bolo spomínané. Toto je oficiálne jedno z jeho základných pozitív. Sloboda je samozrejme jedna zo základných potrieb mysliacej a cítiacej bytosti – a tak je tento mocný základný inštinkt režimom zneužívaný. Sloboda a tolerancia je proste zlaté teľa režimu. A to napriek tomu, že  je to jasne klam, pretože tolerovaní sú len tí, čo poslúchajú, čo nevadia - nik iný.

(Slovenská) alternatíva má preto aj v tomto ťažký problém pripomenúť, že absolútna tolerancia je anarchia a že jadrom spoločnosti sú hodnoty, ktoré treba chrániť. Alternatíva sa dáva zviezť na naratív "obrany slobody", do alternatívy ľahko prenikajú skutočne anarchistické elementy. 

 

10. Centrálnosť: diktatúra / demokracia 

Tento rozpor je úplne analogický predošlému bodu. Súčasný režim sa len hrá na demokraciu, ponúka ju len v určitom obmedzenom rozsahu, ponúka ju skôr len ako hru na periférii. A ešte aj tam, kde je zavedená, proste nefunguje – pretože veci urobené len pro forma proste fungujú slabo. Demokracia v súčasnom režime je proste potemkinovská dedina.

Alternatíva má problém v tomto zaujať nejaký postoj, nájsť strednú rovnováhu. Preto lavíruje od opakovania prorežimných fráz na jednej strane, k mlčaniu na druhej. Koncept skutočnej, ľudovej demokracie, koncept vecí verejných, res publica, a podobné riešenia, sú na súčasnú (slovenskú) alternatívu proste príliš. A tak sa vlastne nechala zatlačiť do toho rohu bezmocnosti, že je zástankyňa diktatúry. Tam chcel režim alternatívcov mať, a tam ich má.

 

Zhrnutie:

Ak má niekto dojem, že som chcel (slovenskú) alternatívu proste zadupať do zeme, má vlastne pravdu. Naozaj som na nej nenašiel pomaly jediný bod, ktorý by stál za ocenenie, v ktorom by sa výborne držala.

Samozrejme, podľa toho budú s týmto textom mnohí nesúhlasiť. Vlastne každý bude v niečom urazený. Ale tento text vlastne nie je nič nové – len vlastne trocha ináč poopisuje situáciu, ktorá tu prebieha už roky. Skúša vysvetliť, prečo sa nenašla či už tu na stránke, ale aj kdekoľvek inde tam vonku, nejaká naozajstná úspešná jednota.

Alternatívne svetonázory sa nedajú stvoriť ľubovoľným miešaním, čo sa komu zachce. Svetonázor je živý patern, musí mať svoju vyváženosť, svoj zmysel. A tak možno uzavrieť, že jednoznačne práve ucelený zdravý "alternatívny" svetonázor na Slovensku chýba. 

 
2
Lukrecia

Už slovo "alternatíva" je ako definícia veľmi nešťastný výber.
Ak nie pre iné dôvody, potom určite preto, že svoju existenciu sa už v zárodku neopováži sebavedomo deklarovať ako niečo prvotné, ale len ako akýsi vzdor, odvodenina, prívesok, alebo truc voči ničomu, čo je presne definované, a čoho nadradenosť pokorne vyznáva. Je to vo svojej podstate gesto podriadenie, priznanie superiority systému - pripustenie bezmocnosti voči nemu.
Sila myšlienky a hnutia nemôže byť len v hlásaní toho voči čomu sa vymedzujeme, ale v tom, že definujeme a potom presadzujeme veľkú ídeu.
Historickou skúsenosťou s náboženskými hnutiami je mnohokrát vyskúšané a potvrdené, že dlhodobo úspešné boli niektoré z nich práve preto, že dokázali motivovať masy jasnou a silnou víziou.
"Alternatíva" je niečo, ako ateizmus: vieme takmer presne, proti čomu sme, ale nedokážeme presne povedať, za čo sme, nemáme žiadnu víziu.

Práve tú víziu, ten jasný program dnešná "alternatíva" žalostne postráda.

Treba k uvedenému pridať aj to, že moderný človek sa už nedokáže zapáliť za niečo, z čoho nemá okamžitý prospech. Dnes už nikto nebude riskovať svoj život,dokonca ani pohodlie pre niečo, čo by možno mohlo pomôcť vzdialeným generáciám.
Nové generácie chcú "niečo dokázať". To sa dá len v rámci systému.

Znamená to len toľko, že aj keby Ti v slabej chvíli zúfalej, osamelej prázdnoty a v súmraku tmavej noci nejaký v mozgu zabudnutý a už dávno pre nepoužívanie zakrnutý pozostatok z dávnej heroickej minulosti ľudstva našepkával, že život patrí cnostným a veľkým, určite ti to tvoja racionálna myseľ odmietne v prvých zábleskoch reality nového dňa.
Asi preto hovoria, že ráno je múdrejšie noci.

Preto je "alternatíva" doménou sociálne slabých, zatrpknutých snílkov, jesenných nostalgikov, ktorých činy už dnes tak málo riskujú, ale ešte chcú, pre očistenie svedomia, pre výčitky za premrhaný život, bojovať proti "meistrímu".
Samozrejme k tomu ešte v nemalej miere aj kadejaký exhibicionista.
Dobre sledujte tie charakteristické "alternatívne" typy.

Norman

Slovo "alternatíva" je len verzia slova "opozícia", "nezávislý", "neoficiálny", "kontrarežimný" a podobne. Vždy jestvuje oficiálna vec a všetko ostatné je neoficiálne. Používa sa aj preto, aby sa to odlíšilo od "politickej opozície".
Slovo "alternatíva" si ale nevybrali ľudia sami, bolo im vnútené práve preto, čo píšeš, aby im to viselo ako väzenská guľa na nohe.

Pociťujem nutnosť povedať, že samozrejme majú nezávislé stanoviská ľudia "sociálne slabí", "zatrpknutí", "čo si premrhali život". Tí druhí, teda tí, ktorí kolaborujú so systémom a systém ich za to odmenil špinavou odmenou, tí sú spokojní a nebudú samozrejme nikdy proti systému. Sociálna slabosť, zatrpknutosť či akákoľvek iná slabosť nezávislú opozíciu ako takú nedehonestuje, pretože za ňu sama nemôže, ale môže za ňu práve zločinný systém. A ako sa zistí premrhaný život od nepremrhaného života? - o tom napíš knihu, ak by sa ti to podarilo, bol by si prvý, kto by to dokázal rozpoznať.

Truhlík

Nie je mi jasné, čo je to "kresťanské prisluhovanie židovským privilégiám".

Náhodný okoloidúci

Asi najlepšie to vysvetlí pojem "starší bratia vo viere". Už docvaklo? Alebo ešte nie?

Truhlík

Nech pozerám na posledných 2.000 rokov tak nič také nie je.

Norman

Že je to z určitého uhla pohľadu skryté.
Postavenie kresťanstva voči židovstvu, najmä v reálnej politickej sfére, je výrazný problém.
Ľudia sa na to spoliehajú, ale ono to nefunguje.

Na Slovensku je to ohľadne svetonázoru zrejme najzákladnejší problém.