Sloveni - najgermánskejší Germáni

Oskar Cvengroš

História bola a je vždy interpretovaná a ohýbaná podľa politických siločiar, ale pri nezávislej analýze sa dá nájsť ako-tak objektívny pohľad. Nedávno som (znova) narazil na blog hladača alternatívnych výkladov histórie, hlavne Slovanstva, Oskára Cvengroscha, v ktorom sa zaoberá identitou Slovanov a Germánov. Jeho článok je rozsiahly a žial, v druhej polovici zabieha do svojich obľúbených odvážnych etymologických zábav. Ale dajme miesto jeho podstatným prvým dvom kapitolkám.

 

Kto sú Germáni, či germánske národy dozvieme sa v každom lexikóne, či v detskej encyklopédii. Germáni zaberajú súvislé územie od severu až po stred Európy, hovoria germánskymi jazykmi, ktoré sú si navzájom príbuzné a majú spoločnú, vzájomne previazanú históriu. Na severe žijú Nóri a Švédi, s nimi susedia z juhu Dáni, na západe sú Flámi, na juhu Rakúšania a čiastočne Švajčiari a medzi nimi v strede sa rozkladá územie najväčšieho národa spomedzi Germánov – Nemci.

Prevláda názor, že predkovia týchto Germánov osídlili južnú Škandináviu zhruba okolo roku 2000 pred naším letopočtom, odkiaľ potom expandovali smerom na juh k Alpám, pozdĺž Dunaja, neskôr do Talianska a Španielska. V 1. storočí už zaberali pomerne rozľahlé územia Eúrópy od severu až po Dunaj, a od Čierneho mora po Rýn, pričom v nasledujúcich storočiach postupne ovládli územie až po Jadranské more a Peloponéz, obsadili Apeninský polostrov (Ostrogóti, neskôr Longobardi) a temer celý Pyrenejský poloostrov (Visigóti, Suebi) a severnú Afriku (Vandali).

 


Germánia podľa Tacita v 1. storočí po K. Podľa jeho opisu Suebi zaberajú významné územné pozície v rámci celej Európy.

 

Koncom 5. a začiatkom 6. storočia sa kdesi strácajú, akoby sa prepadli pod zem, a na ich výsostných teritóriách sa akoby zo dňa na deň objavujú Slovania.

 

Územie preukázateľne obývané Slovanmi v období od 6. do 9. storočia.

 


V súčasnosti najväčší germánsky národ – Nemci, odvodzujú svoj pôvod od už spomínaných Germánov, ktorí pokorili Rím i mnohé národy Európy, avšak ich skutočný pôvod je tak trochu záhadný. Arabský historik a zemepisec Al-Mascúdí (pravdepodobne 890-956) vo svojej knihe Kitáb at-tanbíh va l-išráf (Kniha poučenia a opráv), na počudovanie, opisuje Nemcov ako Slovanov 48:

Z iných veľkých riek treba spomenúť Dunaj, ktorý sa v reči Slovanov nazýva aj Morava. Je to veľká rieka, široká okolo troch míľ. Z Konštantínopolu trvá cesta k jej brehom niekoľko dní. Na jej brehoch sú sídla slovanských Nemcov a slovanských Moravanov. Odkedy sa Bulhari stali kresťanmi, tiež sa usadili na Dunaji.

Al-Mascúdí ide pekne po poriadku. Pri prameni a na začiatku slovenskí Nemci, v strede Moravania (Maravania alebo Muravania) a pri jej ústi Bulhari.

V knihe Kitáb murúdž az-zahab vamacádin al-džauhar (Ryžoviská zlata a bane na drahokamy)  v časti opisujúcej Slovanov Al-Mascúdí sa vyjadruje ešte jednoznačnejšie 49:

Potom treba spomenúť Slovanov, ktorí sa volajú Ustutrána (prekladané ako Stodorania). Ich vládca sa volá Basklábidž. Potom kmeň Dúlába (alebo Dúlána – kmeň Dudlebov), ktorého vládcom je v súčasnosti Vándž-sláf (Václav I.; 926-935). Potom kmeň Námadžín (Nemci), ktorého kráľ sa volá Garána. Tento kmeň je najstatočnejší a najrýchlejší spomedzi Slovanov…

Archeologické nálezy z oblasti východného Nemecka i množstvo topografických názvov   prítomnosť Slovanov potvrdzujú. Koniec – koncov nepopierajú to ani samotní Nemci, ktorí sebavedomo dokumentujú zakladanie nemeckých misijných biskupstiev a arcibiskupstiev na obsadených slovanských územiach: Hamburg, Bremen, Hildesheim, Halberstadt, Magdeburg v roku 968; Kolín, Mainz, Würzburg, Bamberg v roku 1007, atď. V roku 983, za panovania cisára Ota Veľkého, vypuklo na slovanskom území medzi riekami Labe a Odra veľké povstanie Slovanov, ktorí zvrhli saské panstvo a zničili budovanú cirkevnú organizáciu.

Protinemecké povstania západných Slovanov sú zdokumentované nemeckými historikmi i na ďalších okupovaných územiach: Starigrad (dnes Oldenburg) 973, Lenzen 929, Havelberg 948, Magdeburg 968, Merseburg 968, Brandenburg 948, atď.1

Správy arabského historika sú teda zdá sa pravdivé. Boli teda Nemci naozaj Slovania?

Súčasnú predstavu o pojme Germán má na svedomí nemecký filozof, Prus Johan Gottfried von Herder (1744 – 1803), ktorý rozdelil Európu medzi Germánov a Slovanov 2. V 19. storočí nastal rozmach nacionálneho povedomia európskych národov. Politika Nemeckého cisárstva, ktoré sa chystalo na ďalšiu expanziu na východ, potrebovala takú doktrínu, ktorá by dokazovala pôvodnosť Nemcov na stredoeurópskych a východoeurópskych územiach a odôvodňovala tak oprávnenosť nárokov na tieto územia.

 Bola vyfabrikovaná teória o masívnom sťahovaní národov, podľa ktorej sa dozvedáme, že až v období od konca 4. do konca 6. storočia zaujali Slovania svoje súčasné domovy v strednej a západnej Európe. Naproti tomu je zdokumentované, že Slovanské kmene v 8. storočí obývali prevažnú časť dnešného Nemecka, Čechy, východné Rakúsko, sever a juh Talianska a odtiaľ samozrejme všetko na východ.

Podľa tejto teórie Slovanské kmene v priebehu ani nie dvoch storočí opustili močaristé územie a obsadili polovicu Európy, pričom o tom neexistuje jediný hodnoverný historický záznam. Dokonca to dokázali bez kvalitných zbraní, či bojových skúseností, pretože oboje v močarinách mohli nadobudnúť len veľmi ťažko.

Táto romantická predstava pokojného obsadenia obrovského územia (polovice Európy) pokornými roľníkmi naráža na niekoľko zásadných problémov.

1. Na týchto územiach existovalo množstvo pôvodných kmeňov, prevažne Germánskych, pomerne detailne opísaných gréckymi i rímskymi zemepiscami a historikmi. Mali rozvinutú remeselnú výrobu – výrobu zbraní a príslušenstva, obranný systém – sieť hradísk a pevností a vlastnú kultúru tvorenú spoločným jazykom. Slovania toto podľa osídľovacích predstáv historikov dokázali prekonať nie ojedinele, ale plošne na rozsiahlom území do takej miery, že pôvodné obyvateľstvo sa nielen úplne odnárodnilo, ale dokonca prevzalo kompletnú kultúru Slovanov. Takéto niečo sa mohlo uskutočniť len za predpokladu, že by Slovania boli agresívni nájazdníci, ktorí systematicky vyvražďovali celé mestá, alebo boli na kultúrne vyššej úrovni, čo sa však o obyvateľov močarísk nedá povedať.

2. Za dvesto rokov museli Slovania pochádzajúci spoza Visly obsadiť územie 2500 kilometrov na západ, juhozápad a juh. Viac ako 7 miliónov kilometrov štvorcových. Všade ich zjavne vítali s otvorenou náručou a dychtili po ich roľníckych zručnostiach. Otázkou je, kedy sa vlastne naučili roľníčiť, keď v podstate dvesto rokov nerobili nič, len zaberali cudzie územia?

3. Popri tom všetkom, slovanské osídlenie bolo také silné a intenzívne, že zanikli všetky pôvodné názvy riek, hôr a krajov a ostali len slovanské. Tá sila a intenzita bola priam mystická, pretože Germáni obývajúci územie Germánie, v silnej predtuche blížiacej sa budúcnosti, pomenúvali svoje mestá a dediny slovanskými názvami niekoľko storočí pred príchodom Slovanov, čo v oných bájnych časoch (2. stor. po K.) zdokumentoval vo svojom Zemepise Ptolemaios 3. Ten na území Germánie opisuje množstvo miest s rýdzo slovanskými názvami ako Bogadion (mesto boga), Kalaigia (kaliť, kalište, Kali), Budoris (budova, budovať), Cravionarion [Kravionarion] (to nepotrebuje ani komentár), Ménosgada (meno gada, hada), Dévona, Riusiava (Rusovce, Ruské), Brodentia (brod), Medoslanion (med a slanina), atď., pričom tam niet ani len stopy po nemčine či nemeckých dialektoch.

Slovanské názvy však nachádzame nielen na dnešných slovanských územiach, ale i na územiach súčasného Nemecka, Rakúska, Talianska a ďalších. Vojenské výpravy Ota III. v 10. storočí a jeho cirkevná kolonizácia, narážala na odpor domáceho slovanského obyvateľstva, nie na odpor vládnucej slovanskej vrstvy, ktorá údajne obsadila územie dnešného Nemecka niekedy v 6. storočí.

Avšak ešte v 16. storočí bola predstava o Germánii úplne odlišná. Dokazuje to aj Johannes Aventinus (*1477 – †1534) vo svojej práci Letopisy Bavorov IV, XX 13 4, kde v súvislosti s príchodom „Maďarov“ (latinsky Ugros) uvádza, že:

..ti blúdiaci po tri roky po území východnej časti Veľkej Germánie a po území oboch Sarmatií, prešli medzi veľmi divokými národmi po rozsiahlych pustinách i hvozdoch a hľadali si  obživu v koristení, lúpežení a lovu. Až v štvrtom roku dosiahli od Arnulfa stálych sídel. Vtedy vpadnú do Dákie – tá sa tiahne spolu s Dunajom na východ – za rieku Tisu.

Aventinus zreteľne popisuje územie za Karpatským oblúkom ako územie Veľkej Germánie. V ďalšom texte opisuje Dákiu, o ktorej hovorí, že Dákiu až doposiaľ nazývajú „Uhorskom vo Veľkej Germánii“. Z tejto nenápadnej poznámky vyplýva, že ešte v 16. storočí, za čias Aventinusa, existoval a pretrvával pojem Veľká Germánia. Podľa všeobecne uznávaných predstáv toto územie obývali Slovania už minimálne tisíc rokov. Za ten čas sa pojmy Germánia a Veľká Germánia museli stratiť, ibaže by Germáni ešte stále obývali túto časť Európy, a obývajú ju až dodnes.

Tacitus v 1. storočí nášho letopočtu vymedzil Germániu východne od rieky Rýn a severne od rieky Dunaj. Vzhľadom na dôležitý fakt, že starovekými historikmi a geografmi nebol zaznamenaný žiaden veľký pohyb Slovanov smerom na západ (smerom od rieky Pripjať), musíme skonštatovať, že Germáni žili na území Germánie i v 6. storočí, i v storočiach nasledujúcich, až podnes. Dnešné Nemecko nazývané v niektorých jazykoch aj Germánia, dostalo toto pomenovanie nie preto, že tam žijú len Germáni a v ostatnej Germánii nie, ale preto, že toto územie bolo kedysi súčasťou Veľkej Germánie. Územie dnešného Nemecka postupne, počnúc zhruba 1. storočím zo západu postupne smerom na východ obsadzovali, a prenikali do domácej komunity, Kelti a neskôr i cudzojazyční severania (Normani), pričom toto územie neobsadili úplne ani dodnes, čoho živým dôkazom je síce malá, ale stále jestvujúca enkláva Lužických Srbov i množstvo miest a obcí nesúcich slovanské názvy.

Tieto migračné vlny Keltov smerom na východ zreteľne opisuje Tacitus vo svojej Germánii 5. V nej sa dočítame, že keltské kmene prekračovali rieku Rýn a postupne prenikali medzi Germánov, takže už za jeho čias v západnej časti Germánie (dnešné Nemecko) nachádza keltských Helvetov, Bójov, ďalej  Treverov a Nerviov, ktorí sa však už podľa neho, aj keď majú pôvod keltský, hlásia ku Germánom. Druhú migračnú skupinu umiestňuje do Karpatskej kotliny, kde popisuje keltské kmene Osov a Kotínov. Tieto Tacitove opisy Germánie sú v súlade s geneticko – geografickým výskumom posledných rokov, vďaka ktorému je možné preveriť teórie o pôvode a migračných vlnách jednotlivých populácií.

Pre súbor genetických mutácií, ktoré sa vytvárajú v populácii, bol zavedený termín haplotyp. Skupiny podobných haplotypov, odvodených od spoločného predka tvoria haploskupiny. V genetike sú predmetom výskumu haploskupiny chromozómu Y a mitochondriálnej DNA. Y-DNA sa prenáša výhradne v otcovskej línii a poskytuje informácie o predkoch v neprerušovanej paternálnej línii, mtDNA (mitochondriálnu DNA) majú všetci, avšak dedí sa len po matke 6.

Dnes sú vedci schopní popísať rôzne mutácie chromozómu Y, ktoré sa vyskytujú u ľudí na celom svete. Na základe zoznamu všetkých známych mutácií ľudského chromozómu Y, zaviedlo Konzorcium YCC (z angl. Y-Chromosome Consortium) systém označovania haploskupín Y-DNA písmenami v rozsahu A až R s ďalším delením do podskupín pomocou čísel a malých písmen abecedy 7.

Vďaka týmto vlastnostiam chromozómov Y, možno zostaviť približný scenár migrácie pravekých obyvateľov. Tento scenár je možné rekonštruovať i na základe mitochondriálnej DNA (výsledky oboch sú v hrubých rysoch podobné), no analýza chromozómov Y je jednoduchšia, pretože mužská populácia má pri migráciách väčší predpoklad úplne nahradiť predchádzajúcu, vďaka čomu sú následky migrácie v mužskom chromozóme Y omnoho čitateľnejšie.

Na základe rozsiahleho výskumu, ktorý priebežne pokračuje, sú v Európe známe dve dominantné Y-DNA línie – R1a a R1b. Obe sú si veľmi blízke a pochádzajú od spoločného predka, ktorý žil asi pred 35-40 000 rokmi (Vladimír Ferák) 6. R1a sa považuje za mierne staršiu vetvu a je prisudzovaná Slovanom, ďalej sa vyskytuje v južnom Nórsku, Strednej Ázii (Kyrgyzi), Iráne, Indii a na Srí Lanke. Prevláda myšlienka, že R1a tvorili dominantnú haploskupinu medzi jazykovými skupinami Indoeurópanov, ktorí sa vyvinuli do skupín Indo-Iránskej, Mykénskych Grékov, Thrákov, Baltov a Slovanov 8.

 


Rozloženie početnosti  Y-DNA slovanskej haploskupiny R1a (rozumej germánskej) v Eurázii  (podľa http://www.eupedia.com/europe/origines_haplogroupes_europe.shtml)8

 

R1b je označovaná ako Kelto-germánska a okrem bohatého rozšírenia v západnej Európe sa vyskytuje v západnej Ázii v čínskej provincii Sin – ťiang a severnom Kamenrune.

Prechodovú oblasť medzi týmito dominantnými haploskupinami v strednej Európe tvoria územia Nemecka a Rakúska. Vo východnom a severnom Nemecku Slovanská haploskupina R1a sa vyskytuje v 24%, R1b je o čosi rozšírenejšia, má podiel v populácii vo výške cca 37%. V Rakúsku je slovanská R1a na prvom mieste s podielom 26%, hneď za ňou tesne zaostáva R1b s podielom 23%.


Rozloženie početnosti  keltskej Y-DNA haploskupiny R1b (v súčasnosti nesprávne označovanej ako kelto-germánska) v Európe (podľa http://www.eupedia.com/europe/origines_haplogroupes_europe.shtml)8

 

Uvedené genetické výsledky v celku zodpovedajú archeologickým nálezom i historickým zdrojom. Veľkým prekvapením je však vysoký výskyt slovanskej haploskupiny v Škandinávii, pretože o prítomnosti Slovanov v týchto oblastiach európske historické anály (resp. ich interpretácia) zaryto mlčia. V Nórskej populácii má R1a rovnaké zastúpenie ako R1b, a to vo výške 28%. Vo Śvédsku je R1a dokonca na druhom mieste hneď za nordickou I1 s podielom 23,5 %. V oboch týchto severských krajinách (dokonca aj na Islande) má R1a vyššie zastúpenie v populácii ako napríklad v Bulharsku (14%), či Srbsku (15%). A tu je na mieste otázka: Odkiaľ a kedy sa tam Slovania vzali?

Rozloženie početnosti  Y-DNA haploskupiny I1 (nordickej) v Európe  (podľa http://www.eupedia.com/europe/origines_haplogroupes_europe.shtml)8

 

Dobrodružné predstavy o lúpení a kradnutí žien Slovanom neprichádza do úvahy, pretože ide o Y-DNA, ktorý sa  prenáša výhradne v otcovskej línii. Čo v laickej reči znamená, že zhruba 30% dnešnej populácie Škandinávie založili mužskí predkovia Slovanov, nositelia R1a. A keďže o systematickom obsadzovaní Európy Slovanmi nie je nikde ani len zmienky, a keďže na obsadzovanie Škandinávie doposiaľ nikto ani len nepomyslel, musíme vychádzať z toho, že Slovania tvorili pôvodné obyvateľstvo Škandinávie. Inak povedané, práve nositelia R1a boli tí, ktorí boli starovekými historikmi a zemepiscami označovaní ako Germáni.

Na stránkach Eupédie, kde môžeme nájsť priebežne aktualizované výsledky geneticko – geografického výskumu Európanov, sa na túto tému dočítame 8:

…R1a pravdepodobne prišli do Škandinávie skôr (pred R1b), počas obdobia Povrázkovej keramiky. Nositelia R1a sa premiešali s domácou Nordickou I1 haploskupinou a odštartovali tak Nordický bronzový vek (1800-500 p. K.). Majitelia haploskupiny R1b dosiahli územie Škandinávie neskôr, severnou migráciou v období Halštatskej kultúry (1200 – 500 p. K.).

V tomto bode nastáva rozpor medzi DNA (Eupédia) a historickými dokumentmi, pretože podľa nich  Slovanov v Škandinávii nieto. Boli a sú tam iba Germáni. Klamú historické dokumenty? Je to možné. Hlavnou príčinou je však zjavné nepochopenie toho, kto bol Germán a čo to slovo v skutočnosti kedysi znamenalo. Na stránke www.eupedia.com je možné vidieť hypotetickú mapu Y-DNA haploskupín rozšírených v Európe pred 2000 rokmi. Mapa bola zostavená  podľa súčasnej hustoty obyvateľstva a sťahovania v závislosti od migrácie v posledných 2000 rokoch.

 

Haploskupiny Europa_65
Hypotetická mapa Y-DNA haploskupín rozšírených v Európe pred 2000 rokmi. Na mape sú zobrazené iba dominantné haploskupiny reprezentujúce každý región. Haploskupiny E a R1b zahŕňajú aj variácie. Veľké písmená charakterizujú viac než 25 % populácie, malé písmená označujú počet medzi 10 až 25 % populácie (podľa http://www.eupedia.com/europe/origines_haplogroupes_europe.shtml)8.

 

Zreteľne tu môžeme vidieť  silné zastúpenie R1a na juhu Škandinávie, v strednej Európe (Poľsko, Slovensko, Čechy, Morava, východné Nemecko), na územiach dnešného Srbska i Chorvátska, Macedónie (vrátane tej gréckej) a Trákie. Po pripiaťských močiaroch niet ani len stopy, naopak, paradoxne na toto územie autori umiestnili haploskupinu I2a.

Na mape je evidentné dominantné postavenie slovanskej R1a na línii – južná Škandinávia, Čechy, Chorvátsko, Srbsko, severné Grécko a odtiaľ ďalej na východ. Súčasná početnosť Slovanov pri dodržaní logiky a prírodných zákonov predpokladá približne rovnako silnú početnosť (v pomere s ostatnými haploskupinami) i pred 2000 rokmi i pred ďalšími tisíckami rokov, dokonca, haploskupina R1a tu bola evidentne skôr ako R1b. Ak je naozaj pravda, že naši predkovia prišli do Európy zo strednej Ázie (pomerne často sa uvádza Kaspické more), potom možno jednoznačne povedať, že sem prišli pred nositeľmi haploskupiny R1b, pred všetkými tými, ktorí by nás najradšej videli ponorených v bahne pripiaťských močiarov, pred tými, ktorí si privlastnili pomenovanie Germán.

Odvíjať pôvod a rozšírenie Slovanov, nositeľov haploskupiny R1a, od málopočetnej skupiny pokorných roľníkov žijúcich v močaristých oblastiach, je nielenže logický nezmysel (močiare a roľníčenie nejde veľmi dokopy), ale priam osudový omyl historikov konajúcich na politickú objednávku, vrátane ich dôverčivých nasledovníkov. Omyl, z ktorého boli exaktne usvedčení pomocou DNA, omyl, z ktorého by mali veľmi rýchlo vycúvať, pretože im už zakrátko nebude nik veriť.

 

 

 

SLOVENI

Najvýznamnejším a zároveň i najväčším germánskym kmeňom boli Suebi. Tacitus o nich hovorí:

Teraz musím prehovoriť o Sueboch. Nie je to jediný národ ako Chatti alebo Tencteri, pretože zaberajú väčšiu časť Germánie a delia sa na menšie kmene s vlastným menom, avšak všetci dohromady si hovoria Suebi.

Zhruba o sto rokov neskôr Ptolemaios vo svojej Geografii hovorí o Venedských horách, čo sú severné Karpaty, pričom medzi inými uvádza aj národ menom Suobeni 2.

Český preklad znie Suebové, Svébové latinský text pozná výraz Suebi 9, v anglickom preklade nájdeme slovo Suevi 10. Do slovenčiny je pomenovanie tohto veľkého národa prekladané ako Svébi. Rozdiel v názvoch Suebi a Suevi je v zámene písmen B a V. Táto zámena nie je ničím ojedinelá a vyskytuje sa v pomerne veľkom množstve slov, ako napríklad Dānuvius – Dānubius 11, Velehrad – Belehrad, Vulgarii (Bavorský geograf) – Bulgari (българин – Bulhar), Vratislaburgium 12 – Bratislava, Frýgovia – Brigovia 13 (Trácky kmeň), al-Abar 14 – Avar, Venezia – Benátky (Benecia), S(a)klaba 14 – Sklavi, Wallachi – Blachi ale i farba – barva (čes.), kde F sa mení na B a naopak, B na V atď.

O zámene B za V je potrebné uvažovať i v prípade tajomného mesta Wogastisburg, ktoré je vedátormi márne hľadané po všetkých kútoch strednej Európy, pričom bolo vymyslených množstvo teórií o pôvode jeho názvu. Wogastizburg je v skutočnosti Bogastisburg, mesto boga, teda boha.

Tacitovi Suebi a Ptolemaiovi Suobeni sú zjavne jeden a ten istý národ nielen na základe zreteľnej podobnosti v názve (rozdiel v koncovke), ale i vzhľadom na to, že obývali tú istú lokalitu. Zdá sa, že Tacitus (prípadne neskorší prepisovatelia jeho diela) si zjednodušil prácu a skrátil pôvodné Suobeni na Suebi. Nie je však vylúčené, že sa používali výrazy obe. Suebi (Suevi) používali cudzinci, pretože zvyšok slova považovali za koncovku (bol pre nich zložitý). Suobeni (Suoveni) nazývali Suobeni sami seba, vediac, že o koncovke nemôže byť ani reči. Mocenským aj náboženským jadrom Suebov(Suevov) / Suobenov(Suovenov) bolo dnešné západné Slovensko, Morava, severovýchodné Rakúsko a severozápadné Maďarsko s pravdepodobným politicko-mocenským centrom v dnešnej Bratislave.

Nárečia na území Moravy a Slovenska (napr. Záhorie, Novohrad) si do dnešných čias uchovali špecifickú výrazovú črtu, ktorou je zámena spoluhlásky -l za -u (ų). Táto zámena však nie je uplatnená plošne, týka sa len určitej škály slov, takže napríklad Záhoráci poznajú nielen dųaň (dlaň), ųavica (lavica), škoųa (škola), ale i chvíla, košela, strela, ladvina, ležat, páleňica atď.

V nárečí na Záhorí je spoluhláska ų bilabiálna, úžinová, trená, znelá. Pri jej artikulácii je jazyk vzadu hore ako pri hláske u, ale trocha vyššie, bližšie k stredu. Pery sú zaokrúhlené a medzi nimi ostáva malý otvor. Pri artikulácii sa pery priblížia k sebe, ale sa nedotknú a vzdušný prúd sa otrie o pery a vychádza úžinou medzi nimi von 15.

Spoluhláska ų [zjednodušene možno čítať aj ako -u] sa používa napríklad v slovách ako: chųap (chlap), mųácit (mlácit), kųát (klát), kųást (klást), dųátko (dlátko), sųábnút (slabnúť), mųádnút (mladnúť), ųaň (laň), piųa (píla), žiųa (žila), voųat (volať), posųat (poslať), dųabat (dlabať), ųakomí (lakomí), sųabí (slabí), poųedňe (poledne, poludnie), maųé (malé), vesųo (veslo), šidųo (šidlo), skųo (sklo), strašidųo (strašidlo), veseųo (veselo), ųítko (lítko), zųí (zlí), zmrzųí (zmrzlí), koteų (kotel), mųáka (mláka) atď.

Ale i v slovách suníčko (slniečko), sunko (slnko), sųabina (slabina), sųaďučkí (sladučkí), sųáma (slama), sųamjení (slamení), sųaní (slaní), sųatkí (sladkí), sųobodňák (slobodňák), sųopat (slopať-piť), sųovenskí (slovenskí), Suevi – Suebi (Slevi – Slebi), Suobeni – Suoveni (Slobeni – Sloveni).

Zámena –u za–l však nie je špecifikom iba západoslovenských nárečí. V roku 1842 Janko Kalinčiak napísal do Prostonárodného zborníka povesť „Zlý brat“ v podnárečí liptovskom 16. V povesti nachádzame slová ako mau (mal), dau (dal), dorástou (dorástol), volau (volal), odpoviedau (odpovedal), pokrútiu (pokrútil), povedau (povedal), šiou (šiel), išou (išiel), zakričau (zakričal), utreu (utrel), nevideu (nevidel), zaraduvau (zaradoval), vyšiou (vyšiel), zavolau (zavolal), nechceu (nechcel), prosiu (prosil), umieniu (umienil), plakau (plakal), spau (spal), prebudiu (prebudil), atď.

Obdobne Ján Botto zaznamenal žartovnú poviestku v nárečí „ako na Rimavskej doline hovoria“ (stredné Slovensko) 16. Aj tu nachádzame obdobné koncovky ako  bou (bol), vybrau (vybral), smieu (smial), prešou (prešiel), preplovau (preplával), vedeu (vedel), začau (začal), proseu (prosil), zatopeu (zatopil).

Sloveni sami seba teda nazývali Suoveni resp. Suobeni, cudzí prebrali skrátenú podobu Suevi resp. Suebi. Je zjavné, že pomenovanie Suebi sa do slovenčiny prekladá nesprávne ako Svébi. Správny preklad slov Suebi – Suobeni znie SLEVI – SLOVENI!

V súvislosti so vzťahom Suebi – Sloveni je dôležité vysvetliť výraz Slovan/Slovania. Označenie Slovan je novotvar vyfabrikovaný neslovenskými dejepiscami v 19. storočí 17. Pôvodný výraz Sloven zjavne nepasoval do emancipačného rozvoja najmladšieho zo Slovenských národov (Čechov), bol prekrútený a upravený na Slovan, ktorý sa v duchu Herderovej filozofie začal používať plošne pre všetky jazykovo príbuzné národy strednej a východnej Európy, ktoré sú dnes známe pod pomenovaním Slovania.

Len ten, kto nechce vidieť, nevidí, že výrazy Slovan, Slovien, Slovän sú iba variantmi jedného a toho istého pomenovania SLOVEN. Nekompromisne to potvrdzuje samotná jazyková variácia nárečí na Slovensku. Pre porovnanie: kléšče(zah.) – kliešte – klišče(šar.), žesc(šar.) – zjesť, vžac(šar.) – vziať, viľac(šar.)  – vyliať, šerdečko(šar.) – srdiečko, svaty(šar.) – svätý, nesc(šar.) –niesť, hreda(šar.) – hrada, češky(šar.) – ťažký,  mľec(šar.) – mlieť, drapac(šar.) – driapať, vrieskať – vrešťať – vriskac(šar.), svátek (čes.) – sviatok – šveto(šar.), černí(zah.) – čierny – čarny(šar.), čepica(zah.) – čiapka – čapka(šar.), ceųí(zah.) – celý – caly(šar.), visat(zah.) – visieť – višec(šar.), atď. a samozrejme i Sloveni -Slovieni – Slovani. Potvrdzuje to aj existencia dvoch krajín s rovnakým názvom – Slovensko a Slovenija (od Sloven), ktorých obyvateľstvo si ponechalo pôvodné pomenovanie také, ako sami seba Sloveni (Suebi) pôvodne nazývali. Je paradoxné, že –e sa mení na –a iba v slove Slovák, či Slovácko (Slovensko sa mení na Slovák, Slovácko). Tu je dobré znať, že obe boli vyfabrikované v 14. storočí ako hanlivý výraz pre Slovenov na východ od Prahy. Výrazy sa vžili do takej miery, že sme sa s týmto pomenovaním stotožnili, napriek tomu, že naše ženy ostali Slovenky (nie Slováčky) a všetci žijeme na Slovensku (nie na Slováčsku).

Sloveni (kedysi aj Suebmi nazývaní) tvorili silný, a dá sa povedať, dominantný národný celok v Európe, jazykovo pomerne kompaktný. Slabosťou Slovenov však bola decentralizovaná moc, rozdrobená na veľký počet kmeňov, ktoré medzi sebou súperili. Poukazuje na to i španielsky obchodník a diplomat Ibráhím ibn Jackúb at-Turtúší (zhruba polovica 10. storočia), ktorý uvádza 18:

Slovania sú odvážni a bojovní. Keby neboli rozdrobení na veľa kmeňov a rodov, nijaký národ by ich nemohol poraziť.

A tak vďaka vzájomným nešvárom, cielenej intrigánskej politike Frankov a stredovekej rímskej cirkvi sa podarilo postupom času jednotlivé kmeňové celky rad radom pokoriť. Počnúc cca. 18. storočím sa rozklad zavŕšil vymazaním dôležitých častí histórie a Sloveni sa postupne stali zatracovanými Slovanmi, ktorých pravlasťou sa stali Pripjaťské močiare.

Označenie Suebov – Suebenov za Slovenov a zároveň Slovenov za najsilnejší a najpočetnejší kmeň Germánov (dnes Slovanov), znie tak fantasticky, že hneď pri prvom počutí nastane rázne odmietnutie. Tu však treba mať na zreteli dva dôležité fakty. Po prvé, táto fantastičnosť nesiaha ani po päty fikciám o Pripiaťských močiaroch, a po druhé, neexistuje nič, čo by toto tvrdenie popieralo, naopak, jestvuje obrovské množstvo dôkazov, ktoré toto tvrdenie priamo i nepriamo podporujú.

_____________________________________

 

Toľko základné dve kapitoly z článku Slovania najgermánskejší Germáni, autor Oskár Cvengrosch

(poznámky a literatúra: viď zdroj)

 

 

 

_____________________________________

Videné z nadhľadu:

Genetika podľa Y haplogrúp, ako som vysvetloval minule,  ponúka delenie Európy na tri základné skupiny: R1b Keltská, R1a Slovanská a I1+I2b Nordická. Ak akceptujeme takéto pomenovanie - a súčasné rozdelenie jazykovo kultúrne inú možnosť ani neponúka, viď aj mapky vyššie v tomto článku, je prirodzené a nepochybné, že R1b populácie spolu s R1a sú základne populácie Európy, takpovediac jej základ. Treba si uvedomiť historické fakty, že ich kultúry - pôvodné Keltstvo a Slovanstvo - neboli nijako propagandisticky šírené, ale boli spojené len so svojimi populáciami. Naopak, napríklad čo sa týka keltskej identity, tá bola jazykovo ale aj kultúrne výrazne potlačená Rímskym a Nordickým vplyvom, a slovanská identita bola pod podobným tlakom. Možno povedať že prežila lepšie ako keltská len vďaka územiam, ktoré mala k dispozícii.

Téma článku by sa dala zredukovať na to, ako zaradiť termín "germán".  Autor tvrdí, že antické pramene, keď ho použiváju, vlastne hovoria o Slovanoch (prípadne Keltoch) a to, čo neskôr bolo označené ako "germánske" by sa malo správnejšie označiť inak, povedzme za "nordické" (môj terminus technicus).  Toto "nordické" treba vidieť ako relatívne neskorší jav na európskej scéne a dá sa považovať hlavne za kultúrnu nadvrstvu, šírenú  mocensky a propagandou (vtedy už spojenou s rímskym kresťanstvom)

Prirodzene, meniť dnes pužívanie pojmu "germán" nemá význam a nie je to ani možné - je ale možné na to myslieť, keď sa čítajú a citujú anticko-arabské pramene. V tých arabských je slovanstvo versus germánstvo konieckoncov nerozlíšiteľné. V podstate nie sú tézy článku vôbec šokujúce, pretože asimilácia Slovanov na dnešných východných Nemcov (a Rakúšanov a Maďarov) je doložená historicky (napriek bežnej neserióznosti a tendenčnosti dobových kroník sa toto nedalo zamlčať) a potvrdená moderným genetickým výskumom. Dokonca vo Švédsku sa ešte v 17. storočí na královskom dvore používal slovanský jazyk.  Podstatnejšie je to, že tak ako už teraz je akceptované, že tzv. " veľké sťahovanie národov" je mýtus ohľadom "germánskych" kmeňov, je to mýtus aj ohľadom slovanských kmeňovR1b populácia, teda Slovania, určite neobsadili strednú Európu v historických časoch prvého milénia našeho letopočtu, ale boli tam už dlho predtým. Taký veľký presun populácií určite nemohol nastať. Toto je dôležitá téza, dôležitý fakt, ktorý podľa mňa nemožno spochybniť a treba ho akceptovať.

Samozrejme, Slovanská kultúra a jazyk sem neboli ani importované. Na to sú príiš rozšírené. Za príklady kultúrno-jazykového  importu možno označiť maďarský import a bulharský import - oba sú ostrovne izolované, bulharský stratil aj svoju jazykovú identitu. Iný príklad na balkáne ja rímsky import v podobe rumunského jazykového ostrova. Tiež - izolovaný, napriek nepochybne silnej autorite rímskej kultúry je jeho výsledok relatívne slabý a povrchný. Aj slovanský import by vyzeral podobne - ale všetky jeho atribúty svedčia naopak o tom, že je to pôvodná vrstva, sem tam lokálne viac alebo menej silne premalovávaná.

 

Tieto tvrdenia nemajú nič do činenia s hodnotením kultúr. Svet síce nie je rovina, kultúry nie sú rovnaké, odmietam umelé alibistické rovnostárstvo, ale naozaj si treba uvedomiť, že napríklad starobylosť kultúr (slovanskej a keltskej) automaticky neznamená ani ich chválenie ani ich hanobenie. Slová o šíreni nordicko-germánskej alebo kresťanskej kultúry tiež neznamenajú ani chválenie ani hanobenie. To sú proste historické deje, ktoré sa stali.  Určite boli spojené s neprávosťami, tragédiami a krutosťami, ale o tieto samozrejmosti teraz nejde. Ide o sebapoznanie, o poznanie identity, o poznanie vlastných zdrojov, sily a overených tradícii. Falošné mýty, rozprávky a hlavne zámerné klamstvá o minulosti nás držia v otroctve hlúposti, bezmocnosti a strachu. A myslím, že hlavne toho strachu sa treba zbaviť.

Konieckoncov, zopakujem, Slovania dopadl lepšie, ako Kelti. Ale ani Keltstvo nie je mŕtve, naopak, jeho podstata zažíva na západe renesanciu.  Analogicky je poznanie skutočnej autentickej slovanskej tradície zdravé a prospešné. Pre všetkých.

 

 

 

 

Buheh

Teším sa z toho, ako moderná genetika likviduje plesnivé nezmysly, ktoré kedysi boli na celé generácie (vrátane tej našej) celoplošne aplikované pod názvom História. A zvlášť sa to týka kapitol o pôvode slovanského sveta, ktorému neskorší víťazi a páni jeho skutočné dejiny úplne odňali – ale ako sa teraz z roka na rok spresňuje genetická mapa Európy, je čoraz evidentnejšie, ako sa veci naozaj majú. To je priestor pre čestných a nepredpojatých historikov (nielen východoeurópskych), aby veci nahlas pomenovali a poslali zastáncov ideologických a šovinistických "klasických" západných výkladov histórie tam, kam patria.

A Norman, pekne a múdro si napísal aj ten Tvoj dovetok, doplnil si to podstatné, čo bolo treba. Sám by som to oveľa lepšie nenapísal.

baloo
ale v slovanských oblastiach sa systematicky zabúda na tiež maximálne seriózny genetický výskum Y haplogrúp Európy teamu Semino et al. (tuším rok 2000), ktorý zistil mierne odlišné fakty, ktoré sa pri dobrej vôli dajú zladiť aj s tu opísanými teóriami. Nechcem sa ale púšťať na tenký ľad, nie som historik, ani archeológ, takže prosím kritiky iba v miernejšom tóne... 1) Výykum ukázal, že v Európe momentálne existujú dve haplogrupy, ktoré autori označili za najsteršie (paleolit): jedna je dominantné okolo Ibérie a smerom na V sa vytráca a druhá, typická vo východnej Európe, ktorá sa naopak vytráca smerom na Z. Pod tú druhú skupinu spadá väčšina (dnes) slovanských národov, takže v tomto sa dá súhlasiť s článkom: Slovania sú naozaj najstarší obyvatelia Európy, ktorí sa takpovediac nepohli z miesta od paleolitu. 2) Do tejto skupiny nielen patria, ale percentom výskytu sú najvyššie práve Maďari. Podľa tohoto výskumu najbližšími príbuznými Maďarov sú Chorváti/Slavóni, Poliaci, hlavne na juhu a Ukrajinci. Tu by som chcel upozorniť na to, že Slováci vo výskume ešte boli braní spolu s Čechmi, zrejme to súvisí s obdobím vzorkovania a pomalosťou metodiky v časoch výskumu. Slováci by nepochybne patrili do tej istej skupiny s podobne vysokým percentuálnym zastúpením. (Neveľmi) prekvapujúco rovnaká skupina je dominantná aj v Baškírii a prekvapujúco málo v Rusku. Češi počas svojej histórie museli stále čeliť nemeckému tlaku, či vo vojenskej alebo "tichej" forme a to relatívne málo tejto haplogrupy je dané skoro určite Slovákmi, ktorí nie sú germánmi natoľko "zriedení" 3) Keď to zrátame, dostaneme územie, ktoré sa tisíce rokov volalo Skýtia. Maďarov v stredoveku volajú buď Skýtmi, Hunmi alebo dokonca aj Parthami (neviem p. Autor odkiaľ zobral taký blud, že Maďari sú východní Nemci... chvaľabohu to zostalo iba na úrovni zbožného želania Nemcov, pretože história Uhorska je tiež jeden neustály boj s Germánmi), Poliakov Sarmátmi, Chorvátov nrp. Illýrmi atď. Takže OK, že to obyvateľstvo je tu domáce, akurát v tých hlbinách času by som opatrnejšie nazval "Slovanským". Jazyk je jedna vec a genetika druhá a keď sa už bavíme o genetike, tak z menovaného štúdia vychádza asi to, čo som napísal, aspoň pre mňa. Ale zdôrazňujem: nie som historik. Na pôvod dnešného obyvateľstva Slovenska som tiež dospel k svojskym záverom, ktoré tu nenapíšem, lebo väčšina Slovákov by to považovala za svätokrádež - príčinou je ale zámerné falšovanie histórie, ktoré sa (intenzívnejšie) začalo cca. od doby tzv. Osvietenia.
Norman

Tu došlo k nejakému nedorozumeniu.

Slovania na Labe boli asimilovaní a stali sa z nich - ako ináč to nazvať - východní Nemci. Podobne Slovania na strednom Dunaji boli asimilovaní a stali sa z nich - Maďari , prípadne Rakúšania.

 

Čo sa týka bodov:

1. Ano, o tom je reč, R1a, R1b a veci okoľo.

2. Obyvatelia súčasného Maďarska se nelíšia od obyvateľov okolitých krajín. Je to doložené moderným výskumom a je to prirodzené.

V Rusku tých R1a ukazujú menšie percentá, lebo to je veľké územie a prirodzene sú tam zahrnuté už aj Uralské, Altajské a Turkické populácie.

3. Skýtia bola vždy niekde za Čiernym morom... ako nazývali "Maďarov" kedysi  v časoch  nevedeckých výmyslov je úplne nezaujímavé :-) ale spájanie súčasných mien s menami historických národov je prirodzené (a trocha je o tom aj tento článok - spájanie Slovanov s antickými textami) ale čo už nové vyplýva z toho, že dnešné Chorvátsko sa kedysi volalo Ilíria a že teda jeho obyvatelia sú (AJ) potomkami Ilírov? Podľa mňa to je prirodzené. Celkom som nerozumel, čo si vlastne v tomto bode chcel povedať.

Samozrejme, ako nazývať obyvatelstvo v minulosti je vždy otázne, ale ... ako ináč ich nazvať, tých R1a, ako Slovania? Základný bod článku je vlastne v tom, či sem R1a prišli niekedy v 6.7 a tak storočí ... alebo ďaleko predtým. A, kto neverí na zázraky, tak neverí ne také rýchle a bezboelstné prechody.

Proste, táto krajina a ľudia v nej boli nazývaní rôzne, ale zatial vždy nakoneic vydifundovala ich podstata. Kedysi, ako svedčí mapka, to bola Germánia, ale keď sa s tými vladykmi znadviazal naozaj kontakt (s takzvanými Kvádi a Markomanmi sa, žial, nič také nezachovalo) - teda keď sa nadviazal prvý kontakt, ajhla, slovansky oni hovorili. Prišli práve tesne pred tým z východu? Ale kdeže.

Potom tu siahali Frankovia - a keď odtiahli, zas tu boli Sloveni. Potom Avari, nato sa vytvorilo Uhorské královstvo, aj Mongoli tu boli krátko, potom tu bolo Turecko, Rakúsko a zasa Maďarská "osveta" - a napodiv, zas sa v 20 storočí vynorili Slovieni. Prišli azda práve v roku 1918, tesne pred založením republiky? Ale vlastne to neboli Slovieni, to boli zas len Česi - slovenská časť, že áno.  Aby som to zhrnul, odkedy oko histórie dokáže vidieť, vždy to boli Slovieni - len sa to stále mýtologom, a klamárom nechce páčiť:-)

 

 

 

 

 
baloo
baloo
baloo
neviem, či ty si historik, ja sa priznám, že nie som. Hlavný rozdiel medzi nami je v tom, že čítame inú literatúru a podľa vlastných a naučených prekoncepcií sa mne páči iná verzia ako tebe - a pravda môže byť totálne inde, samotné zdroje priamo nekontroluješ asi ani ty a ja určite nie. Vychádzame z interpretácií, takže z názoru niekoho, ktorý už pre svoje dílko svoje zdroje filtroval, prispôsoboval - resp. tiež poznal iba z interpretácií niekoho. Nechcem tu rozoberať ani maďarské falzifikácie ani (pan)slovanské, ani účelové habsburgské a ešte novšie komunistické a čojaviemaké (veď vieme aké...). Samotnú existenciu falzifikácie musíme uznať, a začať pátrať, kedy ktoré falzifikácie za akým účelom kto vytvoril. Ja nie som "panslav" ani "veľkomaďar", len sa snažím na svojej úrovni urobiť poriadok v totálne protirečivých tvrdeniach. A na veľký smútok mojich slovenských kamarátov nedokážem 100%-ne akceptovať slovenskú verziu - a rovnako veľký smútok mojich maďarských kamarátov 100%-ne ani maďarskú. Ale každopádne by stálo za to, odložiť optiku a pozrieť sa aj na názory, ktoré prípadne nesedia do naučeného konceptu. Ale neviem, či sme to dávnejšie nerozoberali aj na BEO. V princípe je to momentálne aj jedno, osudy Slovákov a Maďarov sú spojené už veľmi dlho a mám taký pocit, že ešte aj budú.
Norman

Nooo ... ťažko povedať, podla čoho sa to posudzuje, kto je a nie je historik.  Ale pokial si môžem vybrať, tak potom som skôr antropológ :-)

Ináč, nechcel som ti nejako oponovať, skôr som tomu poslednému bodu len nerozumel.

To s tou metodikou, že nič sami neoverujeme ... no, veď až tak zlé to nie je. Čo sa týka názorov, ktoré "nesedia do konceptu" ... myslím, že tie poznáme. Ktoré názory, či fakty, nepasujú? Toto ani tak nebolo o Maďaroch, ale aj ich mýty poznáme, o ich príbuznosti so Sumermi a tak. Majú to ťažké.

N

na mapu, vidí Európu ako poloostrov Ruska. A všetci sme tu len Rusi, trochu už pomiešaní, s divným ruským nárečím. Ja to tvrdím už dlho :)

A teraz vážnejšie. Rusi konečne tiež začali pátrať po svojich koreňoch.

http://www.youtube.com/watch?v=oMjT8fNrO8E

Možno nie najlepšie, ale v ľahšej ruštine.

Norman

Už to, že to nie je isté, svedčí o tom, že vtedy nebolo podstatného rozdielu medzi Rusmi a Normanmi.

Chcel som len pripomenúť, že za sovietskej éry bola  "normanská" teória tiež potlačovaná (zas to klasické vyhováranie na predošlý režim :)

Ale teraz ešte dám 2 body:

1. Na tom nie je nič potupné, ak domáce, slovanské-ruské obyvatelstvo žilo v prastarom pokojnom kmeňovom zriadení a nevytvorilo žiaden centralizovaný útvar. Staré dobré časy. Štát, ako nástroj sily, agresie  (v lepšom prípade obrany) sa vyvinul inde, preto je prirodzene, že s tým prišli a začali tvoriť cudzinci.

2. Normani- varjagovia či ako ich volať, mali styky na západ, to je dané, preto je prirodzene, že západ komunikoval s nimi. Akékoľvek iné podobné či vyššie spoločenské útvary niekde na Rusi zanikli bez povšimnutia - oni nepotrebovali mať styky so západom, a tak západ o nich ani nevedel. Slovania rovnako ako Kelti proste nepoužívali písmo - bez písma niet histórie. A že neskôr, kedže neustále západniari ovplyvňovali dvor, bola história falšovaná - to je samozrejmé, o tom nie je treba ani debatiť. Bol by zázrak, keby to tak nebolo.

 

Asi z toho urobím mantru: kto je kto najlepšie hovoria testy dna širokej populácie, nie mýty a povesti.

 

A ešte niečo filmik pripomenul - Rusi a Nemci majú za sebou dlhú históriu spolupráce (okrem vojen:) - a vždy, keď spolupracovali, bolo to na úžitok oboch.

 
N

Tak už to mám aj verejne potvrdené.

Analýza filmu Rjurik, poterjannaja byľ: http://www.youtube.com/watch?v=zJaP8fqMTqw

Prvú pol hodinu je to skôr analýza autora -Zadornova, potom filmu. Pravdupovediac, pozerala som len hodinu a stačilo. Stručne: Zadornov je herec, saririk, pracujúci so štábom rozhodne nie slovanským, jeho predchádzajúce aktivity našepkávajú, odkiaľ vietor fúka. Film je amatérčina najhrubšieho zrna, čo ale nie je najhoršie. Zároveň sa tvári ako odkrývajúci slávnu históriu Rusov, v skutočnosti robí presný opak. Dokonca neuznáva Rusov ako národ, výraz "avtoritetna slavjanska grupirovka" Slavoľubov zakaždým hľadá v papieroch, aby Zadonova správne citoval.

Takže tak, aj keď som to pozerala s nedôverou a nie všetkému som verila, taký podtón, ako odkryla tá analýza som vo filme nevidela. Som durak.

Norman

teraz sa budú hádať, kto je lepší Rus.

Ja si nemyslím, že by ten Zadornov film mal nejaký podtón (aký vlastne?)

Amatérčina je všade, vždy lepšie ucelený film s množstvom interview, ako nejaký chlapík, sediaci sám pred kamerou a rozprávajúci dve hodiny.

Takže, ja neviem, ale podľa mňa je to len konkurenčný boj, ohováranie konkurenice :) A ten Slavolubov - to kto?

 
N

ako sa tu tak brúzdam, nejaký dobrák dal link na stránku o slovanskej genetike. Pravdaže po rusky, ale mapy by nemali byť problém.

http://rugiland.narod2.ru/slavyanskaya_genetika/karti_r1a/

 

Odkaz som našla na http://leva-net.webnode.cz/

Ja som sa prekopala k tej ruskej novej koncepcii cez diskusie na zvedavcovi, potom cez ich vlastné stránky a tu na leva-nete už majú poprekladané nejaké veci odtiaľ.

Norman, nesúhlasím s tým, že Slovania nemali písmo. V čase voľna skúsim nájsť odkazy ( už dlhšie som mimo vlastný notebook, kde mám "druhý rozum").

 

 

N
Norman

Ja s ním súhlasím, že Rusi by sa mali zbaviť svojich oficiálnych pocitov akejsi menejcennosti. Ale na nejakom runovom písme až tak nezáleží. Treba si uvedomiž, že ani Japonci pred 1000 rokmi nemali písmo, Briti hovorili skoro úplne iným jazykom, celá Europa bola na tom pdobne, vrátane Normanov...

Podstatnejšie je sa upriamiť na skutočne "drevnosť" slovanského fenoménu. Je to prastaré, ta drevenná a prírodná kultúra bola výborná. Nechcem ju ani idealizovať, ale možno to bolo ovela lepšie, než si myslí aj sám Cudinov.Treba si uvedomiť, že sa z nej málo zachovalo, treba si domýšlať. Bola to kultúra kmeňová, bez královstiev - no a? Za prvé tak to bolo skoro všade po svete tak, a za druhé - monarchie možno považovať za určitý extrém, sami Rimania sa tej formy zbavili a dobyli svet, a koncentrované cisárstvo bol už skôr len úpadok, riešenie z núdze.

Po páde Rímskej ríše a nejakom medzidobí chaosu a večných bojov sa začína formovať nová Európa královstiev, a tú tvorili -veď nik iný na západe už nebol - Germáni-Normani - a na východe Rusi (na podklade starej kmeňovej slovanskej kultúry). Obe tieto novovzniklé  kultúrne zóny sú v tomto zmysle rovnako staré. Pravda, v rusku to celé prebiehalo ináč, a to z dôvodov, že je rozsiahle, a že je prípustné útokom. Napriek tomu Rusi obstáli. Problémom nie je minulosť spred 1000 rokov, alebo staršia, skôr posledné storočia - ale aj tu sú možno viaceré tie negatívne správy o Rusku skôr propaganda.

Ak už Rusi chcú niečo pre svoju emancipáciu, správne  tam Cudinov ukazuje, ako bolo Nemecko a Švédsko Slovanské. MikulovBor -- Meklenburg, Pomoransko - Pomern, Belorus alebo Porus -- Borusia, Prusia. I keď samé slovo Rus je ktovie akého pôvodu a sama tá stará bohatierska ruská kultúra je vlastne tak autenticky "severská", v univerzálnom zmysle severská.

Ovšem veci ako Rim = Mir , aj ti etRusi - to sú také polovtipy :)

 

 
N

ja viem, že Čudinov veľa vecí vidí hlavne preto, že chce. Celý život hľadá písmenká, môže sa stať, že občas je vedľa. Na druhej strane sa mi viackrát stalo, že tie polovtipy sa po rokoch ukázali ako pravda, alebo aspoň indícia.

Norman

Ja mám, ako svedčia aj tie posledné články, pochopenie pre hladačov inej interpretácie dejín - pretože dejiny sú naozaj deformované.

Len sa čudujem, že Cudinov alebo ten Cvengroš sa tak veľmi snažia nájsť dôkazy v rôznej etymológii alebo neistých čiarkach. Podľa mňa by bolo lepšie, keby definovali tie iné pohlady jednoducho ako hypotézy. Radšej žiadne dôkazy, ako falošné alebo pochybné.

Okrem toho, to celé nie je ani tak o zmene faktov či nových faktoch, ale o inej interpretácii toho, čo už vieme.

Zoberme si napríklad jazyk národa, ktorý podla Herodota aj samí Egypťania považovali za starší, ako oni sami (len podla legendy, ale v krajine Kemet -Egypte, vedeli vela o histórii národov). Tento národ sídlil v Malej Ázii (Turecko).

Toto je ich písmo (jeden z mála zachovaných nápisov).

 

Vieme len niečo. Chlieb sa vraj povedal "bekos", lebo sa "piekol",  slovo "bedu" (možné čítane "vedu") znamenal "vodu".

Meno boha (genitív) bolo "diwos", alebo "tiwos", čo nie je "divné", pretože aj naše divo-ženky sú božské, nie divoké, o latinských deus ani nehovoriac.

A iný ich theonym (meno boha) je "bago-" .

Toto všetko sú jednoduché uznávané fakty. Je dôležité, ako tento národ volali v antike? Boli to Slovania, alebo "len" príbuzní Slovanov? Aký je v tom rozdiel? Dá sa to rozlíšiť? Má to zmysel oddelovať?

 
Náhodný okoloidúci
Cvengrošova a Horákova "etymológia" mi príliš pripomína detské tvorenie slov. Napríklad slovo "myšlienka" deti neodvodzjú od slovesa"myslieť", ale od slov "myš" a "lienka". Čo je samozrejme blbosť. V Malej Ázii žili Chetiti, neboli to Slovania, ale mali s nami spoločných árijských alebo indoeurópskych predkov. Ich jazyk sa stratil , ale ich gény prežívajú rozptýlené v populácii Sýrie, Turecka, Libanonu, Izraela, Palestíny a blízkeho a možno aj vzdialeného okolia Blízkeho Východu. DNA sa oklamať nedá. Keby sa jazyk dedil v DNA, skoro nikto na Zemi by nehovoril maďarsky a obyvatelia Panónie by hovorili slovansky, turecky, možno sem-tam hebrejsky, chazarsky, nemecky a ilýrsky.
Norman

žilo tam viacero indoeurópskych národov.

Ten, ktorý som spomínal, žil vo Frýgii ( a spomínané fakty si môžno overiť na http://en.wikipedia.org/wiki/Frigian_language ).

Ináč presne tak: tá Cvengrošova (a Horákova)  a iná "etymológia" je často smiešna a kontraproduktívna.

 
N

a vlastne si aj sám odpovedáš. Pre mňa sú tie staré dejiny zaujímavé, ale ľudia si nepamätajú ani to, čo zažili, nepoučia sa z rozprávania vlastných dedov, tak si tak niekedy vzdychnem: Načo?

Norman

No, neviem, bez akéhokoľvek pátosu, dejiny dávajú silu, istotu. Akú takú. Práve preto, že ľudia nepoznajú minulosť, sú oklamatelní.

Ja sa tiež pýtam, či sú poučitelní, viď predvčerom. Ale sú - tak, ako sú oklamatelní, sú aj poučiteľní.

A hlavne v podstate priamo kôli sebe. Je to ako dýchanie.

 
N

http://www.youtube.com/watch?v=KuxVZV72cR4

 

Je to polhodinove videjko, Petrov vysvetluje svoj postoj k tomu, co sa v tv studiu deje a na zaver hovori podstatnu vec - treba argumenty, treba byt teoreticky pripraveny, iba tak je mozne pretlacat pravdu. Zaujimave su reakcie moderatora a diplomovanych historikov, ktori ako by povedal nahodny okoloiduci- akoby ich jedna mater mala. Ked sa spomenie "drevnaja istorija", padaju narazky na nacionalizmus a na  toho s fuzikmi (po 15.minute). Tak bacha!

Norman

:-)

Aká energická debata, pozitívna ukážka severských ruských bogatierov.)

No, veď je to tam - rusko, slovanstvo, indoeurópanstvo - to je tá univerzálna tradícia, ktorá ľudí, ktorí ju spoznajú, fascinuje. Slovania a Rusi sú jednou z jej hlavných zložiek, autentickou. Latinčina nie je "odnožou ruštiny" - ale latinčina je (len) jeden z (bočných) dialektov, vôbec nie nejako charakteristická pre pôvodnú širokú základňu - ale latinčina je spojená s "moderným" rímskym vývojom, preto je oprávnené známa. Podobne germánske jazyky sú dosť špecifické, zrejme v dôsledku nie len vývoja, ale spojenia s inými -nordickými- etnikami.

Nie je problém.

Opakujem, je dobré, že to Rusi riešia.

Netreba zabúdať, že v čase vrcholného"germánskeho" nacionalizmu riešili si takéto isté problémy - komplexy - aj Nemci. Himmler bol typický záujemca o históriu (a s tým prirodzene spojenú tzv. mystiku, ale to je iná téma). Je známe, že podporoval hladanie a s každým črepom od Baltiku sa chválil, čo práve tomu s fúzikmi pripadalo -oprávnene- ako trápne, pretože taká ta klasická história európskych germánov začala relatívne neskoro. Nemá zmysel sa bahniť v drobnostiach prvého tisícročia - skutočná tradícia germánov aj slovanov je zviazná s indoeurópanmi a je hlboká, časovo aj priestorovo. Tá je vpísaná nie v dreve ani v kameni, ale v krvi, teda v dna a podobne.

To sú vedecké fakty. To si nemôžeme vybrať, či to budeme z politických dôvodov akceptovať, alebo nie, tak to je. Pravda sa musí akceptovať. A je pravda že tí, ktorí to nemajú, tí závidia.

 

 
N

da, da,aj  ten rusovlasý národný akťor prišiel prezlečený za vikinga, či varjaga?

Norman

Rekonštrukcia bájky (vymyslenej Schleicherom 1868), povedzme jedna verzia indoeurópštiny:

 

Horēi owis, kesjo wl̥nā ne ēst, ḱwōn speḱet, odnom čo gr̥um woǵhom weǵhontm̥, oinom ke meǵam bhere, odnom ke ǵhm̥enm̥ ōḱu bheront.

Owis nu ḱwomos wewčet: "Ḱēr aghnutoi moi ḱwōns aǵontm̥ nerm̥ widn̥tei".

Kwōns tu wewčont: "Ḱludhi, owei, ḱēr ghe aghnutoi n̥smei widn̥tmos: nēr, potis, owiōm r̥ wl̥hnām sebhi gʷhermom westrom kʷrn̥euti. Neǵhi owiōm wl̥nā esti".

Tod ḱeḱluwōs owis aǵrom ebhuget.

 

preklad:

Na hore, ovca bez vlny uvidela kone, jeden čo ťahal ťažký voz, jeden čo niesol náklad, jeden čo rýchlo niesol človeka.

Ovca koňom povedala: Srdce ma bolí, keď vidím  človeka jazdiť na koňoch.

Kone jej odpovedali: Počuj, ovca, naše srdcia bolí, keď vidíme: človek, pán, ovčiu vlnu spracúva na svoj teplý odev. A ovca sama nemá vlnu.

Toto počujúc, ovca ušla do pola.

 

IE som trocha upravil podla verzie LehmanZgusta

 

 

 

Náhodný okoloidúci
Schleicherova bájka pre rôzne vetvy indoeurópskeho jazyka: http://dnghu.org/indoeuropean/Schleicher-fable.htm
N

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/oseb_stran/sanskrt_veneti_slovenci_sl...

Slovinci majú viac stránok k danej téme, neviem, aké majú učebnice dejepisu. Rusi majú 600 učebníc histórie a všetky! boli napísané pomocou zahraničných grantov. Poslanec Dumy Fedorov hovorí otvorene o ministerstve vzdelávania, ktoré je doslova okupované zaplatenými a dosadenými ľuďmi (pod toto ministerstvo spadajú aj adopcie ruských detí, ktoré naštartovala Raisa Gorbačova).

Myslím, že hovorená ruština je zrozumiteľnejšia ako novinárska, preto odporúčam vypočuť si toto:

http://poznavatelnoe.tv/fedorov_2012-12-28

Fedorov hovorí : Stali sme sa okupovaným územím v r.1991. Na okupovanom území nemôže byť žiadny orgán, ktorý nie je zviazaný s okupantami. Môžu byť ľudia, ktorý bojujú so systémom, ale systém je kontrolovaný. V princípe je všetko pod kontrolou. Pokiaľ sa "utrhne" 10, 100 ľudí, nič sa nedeje. Keď ich však je 10 tisíc, nastupujú rôzne sily okupantov, ktoré akýkoľvek protest rozložia.

Aj zákon Dimy Jakovleva vyvolal hystériu, lebo ho Putin prijal ako "Blitzkrieg". Keby šli normálnou procedúrou prijímania zákonov, trvalo by to 3-4 mesiace. Na zákone pracovali rok, a prijatý bol bleskovo, takže "americkí okupanti" ho nemohli zastaviť.

Ani okupanti nemôžu kontrolovať úplne všetko, preto si vyberajú hlavné "točky": dane - centr. banku a ministerstvo vzdelávania. Cez toto ministerstvo sa povoľujú učebnice ( nepovolili ani jednu ruskú, všetky sú poplatné tomu. kto ich platí). Sú lživé, história v nich skreslená. Aby mladí ľudia v Rusku boli ponížení, zahanbení a keď vyrastú, ich jediným cieľom bolo - odísť z krajiny.

Takže tie argumenty bradatých diplomovaných historikov, že ruskí nadšenci ako Zadornov, Čudinov nemajú pravdu, lebo nie sú v súlade s oficiálnou históriou stoja na ..... a peniazoch.

Náhodný okoloidúci
Treba sa hlavne pozrieť, koľko máme na Slovensku trpasličích až mikroskopických slovenských národných strán a hnutí, ktoré by chceli zjednocovať národ slovenský a pritom nevedia zjednotiť ani samé seba a spojiť sily. Čím to je? Je to spôsobené našou národnou vlastnosťou hašterivosťou, alebo mocibažnosťou jednotlivcov, lebo každý chce byť predsedom, alebo sú všetky infiltrované agentmi-rozvracačmi? Toto vyžaduje hlbokú analýzu. Nechápem jedno - ako môže byť niekto národne orientovaný a pritom vyznávať internacionalistické a univerzalistické náboženstvo zavlečené sem z Blízkeho Východu.
N

lebo svet nie je ideálny. Ľudia stojaci za KOB (Koncepcia obščestvennoj bezopasnosti http://kob.su/content/chto-takoie-kob) nie sú zástancami žiadneho náboženstva. Zardonov je pravoslávny veriaci. Dokážu spolupracovať na povedzme to tak - národnom sebauvedomovaní Rusov- a hľadajú skôr styčné body, namiesto tých, kde sú v rozpore. Zardonov ako veriaci urobil pre národ pri hľadaní drevnich koreňov viac, ako väčšina "uvedomelých". Ťažko povedať, či je Putin veriaci človek, napriek tomu podporuje pravoslávnu cirkev, lebo je to momentálne silná zjednocujúca sila. A keďže Rusko je momentálne v "okupácii", je dôležitá spolupráca všetkých, ktorí to s krajinou myslia dobre.

V Nórsku, Švédsku, Británii sú vytrhávané deti z rodín pre malicherné dôvody. Juvenílna justícia. Na Ukrajine jediní, ktorí sa proti tomuto kradnutiu detí postavili, boli rodiny pravoslávneho vyznania. Ostatní mlčia so sklopenými ušami. Iba títo veriaci, dokonca s podporou nejakých cirkevných hodnostárov,  sa ešte dokázali zjednotiť a vystúpiť za záchranu tradičnej rodiny. Urobili dobre aj pre národ. Nič nie je ideálne a nič nie je čiernobiele.

Na Slovensku nie je nikto, kto by sa verejne bil za národné záujmy a tradičné hodnoty.  Ani cirkev, ani partaj.

Náhodný okoloidúci
V takom prípade asi nie sú až tak hlboko veriaci, ak dávajú prednosť krvi a národu pred zjednocujúcim náboženstvom snažiacim sa vymazať rozdiely (v niečí prospech, v niečí neprospech) :) Ale tak to má byť. Nikto ma nepresvedčí, že by som mal dať prednosť cudzím na úkor vlastných. Jediný prípad by bol ten, keby vlastní škodili, naozaj škodili, a cudzí pomáhali, naozaj pomáhali.
Náhodný okoloidúci
Je smutné a doslova trápne, že vesmírna a vojenská veľmoc je odkázaná (?????) v prípade učebníc dejepisu na zahraničné granty. Treba sa však na celú vec pozrieť aj z inej stránky. Západná veda pracuje prísne exaktne, aj keď sa nájdu podvodníci a príživníci, ale aj prispôsobovači a pochybní vykladači výsledkov. Na druhej strane ruská veda mi pripadá prehnane zaťažená mystikou a podivným duchovnom, ich závery často vyzerajú tak, ako keby za dokázanú realitu vydávali len svoje želania. Radi by povzniesli a pozdvihli svoj národ, ale takto mu skôr uškodia. Jedine že by ich mystické výklady histórie boli robené na objednávku s cieľom zosmiešniť ich ako národ. Vo vede mystika nemá miesto.
Norman

čo nazývaš "mystika" a čo nazývaš "veda".

Veda a myslenie je z veľkej časti analýza známeho. Ale nové oblasti sa nezaberajú nejakým postupným rastom, ale návrhom hypotéz a ich overovaním (repsektíve "falzifikáciou").  Návrh hypotéz je často chybný, aj ten by mal byť racionálny, ale je to ťažko popísatelné, je to tajomný proces, je to často mystika.

Mystika je niečo ako oheň. Niekedy to vybuchuje, ale je to zdroj.

Skôr by som útočil na "iracionálnosť", naríklad tú ľudovú etymológiu a tak.

 

Potom je tu ešte trocha iný význam slova mystika - je to označenie pre hlbkové štruktúry ľudskej a spoločenskej mysle, pre "duchovno". To je objektívnny faktor histórie.  V podstate je to to isté, ako vyššie spomenuté - je to oheň, kotrý ľudstvo používalo a bude používať v bežnom živote. Pretože aj v bežnom živote je to cenný zdroj.

 

Nemyslím, že by nejaké aj šialené teórie "zosmiešňovali" nejako  celý národ. Na Západe veria (a nie nejakí exoti, ale vedenie a relatívne široké masy) na rapture, na rozostúpenie mora, na židovksú vyvolenosť, na theozoficko okultné blbosti,   na peniaze a na "neviditeľnú ruku" (nehovorte mi, že to je "alegória" - to je potom VSETKO alegória ) - to sú ešte väčšie bludy, ale sú tak časté a tak dlho sa omielajú, že sme si na ne zvykli a nevnímame ich, považujeme ich za neškodné respektíve nie šialené. Ale oni sú šialené. A Západ nielen zosmiešňujú  odkedy ich akceptoval, ale ničia ho.

 
Okoloidúci, ale...
Mal som na mysli niečo takéto: http://pravdu.cz/dna/dna-skryva-netusene-moznosti Je mi jasné, že pred 300 rokmi ľudia nemali poňatia napríklad čo to je blesk a prisudzovali mu nadprirodzený pôvod a za vlastníctvo mobilu by človek skončil na horiacej hranici. Ale či je možné brať vážne závery uvedené vo vyššie linkovanom článku - to až príliš smrdí mystikou a ezoterikou. Koncept vyvolenosti ľubovoľného národa zasa smrdí rasizmom a šovinizmom. Aj keď sme technoligicky vyspelejší ako Krováci z Kalahari, robí to z nás lepších ľudí? Ja si myslím, že nie. A to rozostúpenie mora - ono to nie je až taký nezmysel. V severnej časti Červeného mora sú údajne plytčiny, z ktorých vietor určitého smeru odfúkne vodu a obnaží sa morské dno, po ktorom sa dá prejsť. Stačilo poznať rytmus pravidelných prímorských vetrov a využiť ho. Ostatné už dotvorila ľudská fantázia kombinovaná s dôverčivosťou a vierou v nadprirodzené sily. Ako som čítal, tak podávam ďalej. Ak vedec namiesto racionálna verí v nadprirodzeno, je to jeho schíza... Ale ak je takých vedcov viac, vrhá to divné svetlo na vedu, ktorá by mala jasne rozlišovať teórie (hypotézy) a fdokázané akty.. Ale už odbočujeme od témy.
Norman

Zvášt ta kombinácia technickovedeckej terminológie a prudkej iracionality. Ale v podstate toto možno definovať ani tak nie ako mystiku, ale skôr ako vedou vyvolané šialenstvo pseudovedy.

Áno, tiež mám dojem, že Rusi to dosť často produkujú, ale ktovie, či je to inde ináč. Skôr si myslím, že tí Rusi nevedia vyjadriť svoje fantázie opatrnejšie - iné kultúry sú pokryteckejšie v týchto veciach. Ten gradient západ-východ so vzrastajúcou iracionalitou tú síce asi je, ale možno nie je až tak dôležitý. Nech sa vyjadrí N, čo si o tom myslí.

 

Rozostúpenie mora: všetky mýty majú akýsi základný realny podklad, ale ja hovorím o tom, čomu sa verí dnes. Je to iracionálne v najhoršom zmysle slova. Lebo ináč by si musel povedať, že aj ten článok tvojho linku má nejaký podklad - len je zle interpretovaný. Len. V tom Len je ten problém. A v (z toho vyplývajúcom ) tvrdení, že každý si môže veriť, na čo chce, a všetko bude v pohode. Môže si veriť, ale potom nič nebude v pohode.

 

Dnes bol v aj Smetiach článok  o vzrastajúcom počte iracionalistov v Európe. Idiokracia podporovaná aj imigráciou - vcelku otvorene a podložené dátami to tam naniesol akýsi Fero Múčka. Demografia (a eugenika) sa bude dostávať aj do oficiálnej ideológie. Onedlho budú tvrdiť židia, že vždy radili väčšinovej spoločnosti riadiť sa eugenikou a rasovými zákonmi. A že vždy boli proti zneužívaniu bank a rakovinovému finančníctvu. Aj Soroš bol vždy proti, už to vidím.

 

 

 

Náhodný okoloidúci
Podobné nezmysly vidím v tvrdeniach ruských lingvistov, ktorí dokazujú, že ruština vznikla zo sanskritu (kodifikovaného pred cca 2500 rokmi, ak sa nemýlim) alebo naopak, že sanskrit je verzia ruštiny. Ako keby nedokázali alebo nechceli rozlišiť, že príbuznosť R a S na zájklade spoločného pôvodu je niečo iné ako vznik R z S alebo S z R. Podobnosť starogréckych, latinských a staroindických slov si všimli učenci pred stáročiami, nemám dôvod pochybovať o závere, že vzhľadom na predpokladanú rýchlosť zmien v živých jazykoch je možné zasadiť existenciu predpokladaného indoeurópskeho prajazyka nejakých 6000 rokv pred súčasnosť, možno + - nejaké to storočie alebo tisícročie. A potom nasledovala expanzia a vznik rúznych vetiev indoeurópskych jazykov - prirodzenými zmenami, skracovaním slov, spájaním slov, vytváraním novotvarov, preberaním slov z iných jazykov, jazykovým tabu atď. Ale tvrdiť, že ruština vznikla zo sanskritu je ako tvrdiť, že človek vznikol z dnešného šimpanza. Ale ľudia chcú veriť nezmyslom a zvlásť tým iracionálnym, a na tých, čo nezmyslom neveria, sa pozerajú ako na malomocných. Dodáva im to pocit vlastnej výnimočnosti a nadradenosti, lebo poznajú "tajomstvá". Inými slovami - aj toto je nefalšovaný ideologický šovinizmus, jedna z mnohých verzií delenia ľudí na "pravoverných" a "neveriacich psov". Neviem, ako sa mám podpisovať. Som síce Okoloidúci, ale už nie náhodný... Ale to "Náhodný okoloidúci" sa mi páči oveľa viac...
Norman

Ľudia chcú spoznať, čo je za oponou ... ale keď tam nie je veľa, alebo to nevedia, tak si to podvedome vymyslia. Alebo vedome - aj tá stránka vyzerá cielene bulvárna, len na upútanie pozornosti.

Ale aj my chceme popísať veci, ktoré nie sú všeobecne známe. A pohľad na Rusko je na Západe beztak aj podľa mňa prehnane negatívny, kritizovať ruské extrémy preto nie je moja téma. A okrem toho - táto "esoterika" sa často odvoláva na exotické krajiny - Čína, Rusko, šamani, Indovia, Egypťania - takže zas sú v tom Rusi možno namočení viac, ako si zaslúžia.

"Náhodný okoloidúci" je náhodou výborné - nechcem byť zas priveľmi hlbko vtipný,  ale všetci sme len takí náhodní okoloidúci.

 

 
baloo
Na uvod: som inostranec a po slovensky som sa musel tvrdou pracou naucit, coho prvu cast som si odsr.l na Soltesovej ulici v BA na jazykovej pripravnej skole UK. Co cert nechcel, prave v tomto obdobi som sa zaoberal jogou, ale v takom "tvrdsom prevedeni", t.j. som studoval literaturu, kde v texte museli v hranatych zatvorkach uviest povodny sanskrtsky terminus technicus, lebo dnesne vyraz jednoducho nepokryju vyrazove potreby. (Inac udajne aj sanskrt je umelym jazykom, ktory sa nikdy nepouzival na nic ine, iba ako sakralny jazyk.) No a k veci. Paralelne som si teda osvojoval slovnu zasobu 2 jayzkov: slovenciny a sankrtstiny. A zasol som, do akej miery su podobne. Cisla su skoro jedna ku jednej totozne, agni je ohen, shrutyi je napr. sr.t a aby som ani nespominal co asi znamena "iebhati"... Takze podobnost neni ciste nahodna.
Náhodný okoloidúci
Teda baloo, ak si naozaj "inostranec", tak klobúk dole pred Tvojou slovenčinou. Vôbec som v Tvojom písomnom prejave nezachytil nejaké cudzie prvky. K téme: Tu je projekt modernej indoeurópčiny, umelého neutrálneho mezinárodného jazyka, vytvoreného na základe takmer všetkých súčasných indoeurópskych jazykov. http://dnghu.org/
Norman

v knihách pre mládež (asi to bol Zbavitel ) boli tie tri sanskrtské výrazy s tým, že ich význam pochopí každý slovan:

(teraz som overil spelling aj preklad na webe v slovníkoch)

pardati - prdieť

yabhati - jebať

srutati -    vypudzovať, teda asi aj .... (tu som si nie istý, nenašiel som podobnejší výraz ( "shrutyi" je zrejme tiež nepresné) )

 

Takéto základné výrazy sa nemenia podla módy a ani nepreberajú od iných jazykov. I keď v sanskrte sa asi pre každú slabiku nájde nejaké slovo, ale nie významovo tak totožné - to naozaj svedčí o veľkej príbuznosti.

 

 
baloo
to uz bolo dobre davno a samozrejme, ze si clovek zapamata akurat tie najvacsie hovadiny. A moze to vlastne znamenat, ze "vypudit zo seba materialne spiny"... pochybujem, ze v sanskrte je take slovo, ako srat v tom sedlackom hrubom zmysle. Po tych x rokoch sa nemozem pamatat presne. Ale trebars take relativne zname slovo ze "maha" je akoze velka... no a hned ma napada trebars mnoho alebo mohutna, ako asi pribuzne slova. No vtedy, ked som to cital som bol dost prekvapeny. Skoda,ze som dakde zapatrosil tu knihu.
Náhodný okoloidúci
Kdesi som čítal, že slovo "sarati" (alebo tak nejako ) v sanskrite znamená "tečie". No, ono to niekedy naozaj aj tečie... napríklad pri cholere...
Norman

našiel som toto:

mala-sruti f. evacuation of the feces.

takže sme to dobre odhadli,

mala- znamená "špinu" (viď aj latinské mal- "zlý, nesprávny") ale to srut je naozaj aj tečenie a tak podobne , hmm..)

Tak teda vďaka slovníkom, ktorých linky sem dala N, vyhlasujem problém 3 vznešených sanskrtských slovies za vyriešený :) Nehante vulgarizmy, sú to jedny z najstarších slov.)

Ale ako hovorím, kedysi tieto veci vzbudili záujem o indoeurópsku jednotu a môžu tak urobiť aj dnes.

 

 
N

Tak som sa pozrela na ten clanok o DNA, hemží sa to tam ruskými vedcami, ale ako zdroje sú uvedené 3 neruské stránky ( tie som už nesledovala, na čo sa odvolávajú).

Náhodou som si včera pozerala megality nájdené v Republike Karélia.: http://kadykchanskiy.livejournal.com/63744.html

 

Tak som sa cez zemepisný názov náleziska Vottovaara dostala na túto stránku: http://www.vottovaara.ru/video/index.html.

V uvedenom videu "ruskí vedci " skúmajú zrkadlá a ich "nadprirodzený vplyv", aj predlžovanie lebiek zdôvodňujú snahou získať tvar zaobleného zrkadla. Rozumný človek, ak aj nevie nič o fyzike, pozrie si osoby, zúčastnené na experimentoch  a hlavne vyvodzujúcich závery z nejakých experimentov. Sú to psychológovia, kandidáti medicínskych vied( to sú prútikári? alebo chytači reiki vesmírnej energie?) a tak.  Podla toho to video dopozerá alebo nie. Ja som ho nedopozerala, ani článok o DNA som nedočítala. Pozrela som si však diskusiu. Je to smutné. Zase takéto stránky vyhľadávajú iba niektorí ľudia, ťažko povedať, aké percento populácie predstavujú.

Neviem, či Rusi produkujú takéto ezotericko-pavedné materiály viac ako iné národy. Ale väčší zmysel pre mystiku a  intuíciu zrejme majú. To, že niektorí si myslia, že Oni sú tí prví a z nich vzišlo všetko ostatné je vec jednotlivcov v každom národe ( veď aj pyramídy stavali Maďari). Na druhej strane sa málo venujú skutočným pamiatkam a dôkazom ( vraj bolo zakázané kopať na niektorých miestach).

Snaha o zezoterizovanie ľudstva a vymazanie histórie prináša svoje ovocie.

 

Náhodný okoloidúci
Náhodou som natrafil na túto stránku: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2012061601 Nekomentujem ju, záver nech si urobí každý sám. P.S. zaujímalo by ma, prečo sa z diskusných príspevkov stráca diakritka.
admin

technické posuny vrámci antispam nastavení.

dik za upozornenie

 
N

Levašov=David Icke v červenom

Norman

Лексика фригийского языка довольно архаична и близка к индоевропейским прототипам.

To platí o slovanských jazykoch všeobecne (podľa mňa).

Takže mali tí Egypťania a Herodotos nakoniec pravdu?

Aby bolo jasne, opakujem, starobylosť neznamená žiadnu nadradenosť či čo. Slovanské jazyky sú konzervatívne, drevnaja spoločnosť bola prastará, nie moc dynamická, nie moc výkonná, nie moc obranyschopná - ale taká ta "idylická" (no, možno:). Ale zdá sa, že Slovanstvo odráža(lo) a udržiava(lo) najlepšie prastaré pôvodné formy tej spoločnosti. S výhodami aj nevýhodami.

Nič viac nič menej.

 
Náhodný okoloidúci
Jazyk Frýgov mal údajne predstavovať spojnicu medzi starou gréčtinou a starou arménčinou, jeho zánikom sa stratila táto reťazová príbuznosť, jej stopy hľadajú a odhaľujú jazykovedci. My máme podľa DNA a jazyka zjavne viac spoločného s Baltmi a so starými Iráncami a Indmi zo severu Indie ako s Grékmi. Len tí Iránci už boli islamizovaní a geneticky sa premiešali s Arabmi a inými Semitmi.
Norman

Kedže Frýgia ležala medzi Gréckom a Arménmi, tak je vraj ich jazyk ich spojnica. Tomu sa hovorí oficiálne "vedecké myslenie". Nie moc lepšie, ako ľudová etymológia.)

Starogrécky jazyk je taký mišung so substrátom, preto sa líši od Indoeuropčiny aj od Slovančiny, ale možno Frýgčina sa nelíšila - ale hlavne,  Staroslovančina sa nelíšila moc od Indoeuropčiny (PIE).

Dnešní Gréci majú málo spoločné so starými Grékmi, je to príliš exponované a malé územie, DNA tam málo čo indikuje (môj názor).

 
Náhodný okoloidúci
Každá udalosť má dve verzie - oficiálnu a pravdivú. Rozdiely medzi nimi sú dané potrebou úrovne politickej manipulácie zo strany mocných v prospech alebo neprospech niekoho. Podľa môjho skromného názoru v prípade vývoja a štiepenia indoeurópskych jazykov a odhaľovania ich príbuzenských vzťahov nie je dôvod výrazne politicky manipulovať, veď všetky súčasné jazyky sú mišung - čo také slovanské slovo "ryba"? Nemá obdobu v žiadnom inom indoeurópskom jazyku. Toto je celkom zaujímavé čítanie, a pritom je prekvapujúco tak trochu nekorektné voči Germánom: http://en.wikipedia.org/wiki/Substrate_language http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_substrate_hypothesis Ale hlavne netreba zabúdať na novotvary - napríklad naše slovenské "neskoro" namiesto všeslovanského "pozde". Čo sa týka DNA Grékov, napriek miešaniu si vraj zachovali prekvapujúco výrazný podiel pôvodného starogréckeho genofondu. Našiel som o tom niekoľko článkov, ale neuložil som si ich. Problémy s genetickou identitou budú mať až odteraz, majú u seba priveľa kolonistov.
Norman

neznamená vždy poníženie.

Germánske jazyky sú jazykovo evidentne skombinované s cudzími prvkami. Geneticky sa jednoznačne ponúka I1 - nordická vetva ako substrát Indoeuropskej, hlavne R1a prišelcov. Alebo prišli opačne? To je jedno, ale sú tam obaja.

Tak to ukazuje dnešná jazyková mapa, dnešná genetická mapa.

Či bola substrátom kultúra dvojitej sekery (Corded Ware culture ,Battle Axe culture  ), alebo až Funnelbeaker kultúra, alebo nejaká predošlá,  je tiež druhoradé.

Z nadhľadu sú to všetko severania, možno všetci stavajúci na nejakej pokročilej európskej paleolitickej kultúre.


 
Náhodný okoloidúci
Hybridizácia niekedy prinesie novú užitočnú vlastnosť, inokedy novú škodlivú vlastnosť. Priveľa hybridizácie s príliš odlišnými však likviduje identitu. My Slovania (R1a) sme zrejme vznikli zmiešaním časti Proto-Balto-Slovanov (R1A) s iránskymi národmi - Skýtmi alebo Sarmatmi (R1a). Takže čo sa týka genetiky a identity sa dokopy nič neudialo, ak si odmyslíme, že vtedy rovnako ako dnes dochádzalo k násiliu. Starovekí Anti sa občas pokladajú práve za potomkov stepných iránskych kmeňov. Čosi iné je, ak vznikne vzdialený hybrid, tam sa už identita vážne stráca a taký človek občas sám nevie, kam sa má zaradiť. A robí hlúposti.
Norman

ide o výsledok.

Slovania miešaním s iránskymi národmi? A čo ak sú Slovania najpôvodnejšími Indoeurópanmi a ostatné vznikli zmiešaním? Opakujem, nie že by som tú pôvodnosť považoval za nejakú super hodnotu - ale mnohé tomu nasvedčuje. Tá prostota a starobylá ľahostajnosť, len aby som nejaké zas pripomenul..

Iná možnosť ešte je, že Slovania sú hybrid IE s nejakým uralským substrátom.

Prečo myslíš že s iránskym národom?

 
Náhodný okokoidúci
To je oficiálna verzia a ja si myslím, že výnimočne je realistická a pravdivá. Dnešní Iránci z Iránu a susedných perzských štátov sú oveľa vac premiešaní s inými etnikami ako my, ale pôvodní Iránci boli svetlí. Podľa učencov iránskemu vplyvu nasvedčujú niektoré slovanské slová, ktoré by mali byť iránskeho pôvodu (chata, topor, socha), okrem toho iránske kmene žili v tesnom susedstve našich praslovanských predkov, ale medzi predkami Baltov a iránskymi kmeňmi bola väčšia vzdialenosť, preto ich neovplyvnili. V jednom starom českom zborníku bol na túto tému veľmi dlhý článok. Keby sme boli zhybridizovaní s uralskými národmi, mali by sme v genofonde haploskupinu N a šikmé oči. Zato súčasní Balti majú dosť vysoké zastúpenie haploskupiny N, okolo 40 %, a aj tak vyzerajú. Ich baby sú veľmi pekné, porovnateľné s našimi. Ale sú to iné typy, pestrá zmes. Ale priznajme si - na to, aby sa dali robiť ďalekosiahle závery, bolo na Slovensku preskúmaných primálo vzoriek DNA. O výskume DNA z hrobov z čias ríše dodatočne nazvanej Veľká Morava nič neviem. Ani či sa vôbec robil.
Norman

To, že sú iránske národy príbuzné a blízke Slovanom ako pôvodom tak aj polohou, je samozrejme nespochybňovaná pravda. Podobnosť slovanských jazykov s iránsko(-indickými) je nepochybná, podonosť mytológie napríklad ruských bogatierov s Rustam a Suchrab tiež (prvé, čo ma napadlo, nie že by som to mal nejak v prehľade) Možno, že ak by sa spravil kultúrny prienik, našlo by sa to zdravé, čoho sa treba držať a čo bolo spoločné v oblúku Kelti-Germáni-Slovania-Iránci.

Súhlasím s tebou, že by sa táto väzba mala zdôrazňovať, dávať do povedomia ľudí (ak to môžem takto interpretovať).

 

 
Náhodný okoloidúci
S Iránom a celkovo s dnešnými perzskými národmi je ten problém, že sú islamizované a odtrhnuté od svojich indoeurópskych koreňov, v podstate vykorenené. Aj keď v Iráne je to miernejšie ako v Sfganistane alebo v Pakistane vďaka silnej zoroastriánskej tradícii, ktorú sa zatiaľ nepodarilo úplne odstrániť. Našťastie. V tom by mohla byť nádej do budúcnosti. Paradoxom je, že krutú pravdu o úpadku a rozvrate západnej civilizácie na plnú hubu povedia jedine ich najvyšší predstavitelia, ťažko indoktrinovaní islamom. Zatiaľ čo bežní obyvatelia často vnímajú prísny islam ako príťaž a na Západ sa pozerajú s nekritickým a neopodstatneným obdivom. Je to podobné ako u nás za socíku, všetko čo komunisti povedali o Západe, sa ukázalo byť pravdivé. Ale naši ľudia im aj tak neverili. teraz sa o tom môžu presvedčiť na vlastnej koži. Nestretol som v živote veľa Iráncov, ale tých pár boli veľmi inteligentní ľudia a vystupovali s prirodzenou slušnosťou a úctou. Tu je pekný článoček o Iráne: http://www.extraplus.sk/1303/pod-iranskym-slnkom
Stefan
Veľmi zaújmavý článok Norman, a veľmi poučný. Aj diskúsiu vyvolal pomerne obsiahlu. V Histórii sa však moc nevyznám, neviem k tomu povedať len jedno, že ma táto téma veľmi zaujala a len tak by som vedel pridať aj ja niečo so svojou troškou do mlýna.
N

Toto je tvoja srdcovka, Norman, tak sem:

http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2013040003

 

Článok som len prebehla, neviem, či sa ti bude páčiť, ale je tam pekný obrázok vyšívanej šatky z Minska so svastikou.

 

A keby si sa chcel popasovať s ruštinou, tak Panarin ( profesor katedry akadémie ministerstva zahraničia RF, expert v oblasti rozviedky a strategického plánovania, jeden z poradcov Putina), začína v každej prednáške aspoň od synov Noe  a línia až k Rurikovi:

http://www.youtube.com/watch?v=iK27NVur05g

asi 0:42:30

 

Tú ruštinu by si sa mal doučiť, lebo podľa niektorých, bude severná Eurázia jedno z mála miest najmenej postihnuté katastrofami. Tu bude strašná zima v dôsledku odklonu Golfského prúdu (lebo  Mexický záliv). Pozri: http://oko-planet.su/fail/failphoto/178929-golfstrim-vse.html

Norman

tak len taká, aká je už dnes v Rusku.)

Článok som radšej preskočil. Je to hrozné, čo dokážu ludia vykotiť. Čo sa týka svastiky, tá je  mi egál - je to tak málo germánsky či árijský symbol, ako je málo šestcípa hviezda židovská. Oboje sú to novodobé priradenia a tie symboly si to nezaslúžia, ani jeden. A tú predvojnovú svastiku oprašovať netreba - ako prišla, tak odišla.

To video Panarina má 2,5 hodiny, osoba !! To tam celý čas takto rozpráva ? :-)) To stále riešia toho svojho Rurika , :-) .. Nu, ja dumaju što mne desjat let xvatit. A tože ta genealogia .. ale moc sa s tým nekašlal :-) Od Cesara rovno k Rurikovi.

Za odmenu ti explicitne oporučím, ale vážne, a komukoľvek, aby si si pozrela to video od Petra Rusella - Primárnosť vedomia. Do konca.

Stojí to dokonca za to popasovať sa s angličtinou. Keď bude čas, preložím, napíšem, ale to vieš, tieto moje slohové cvičenia....

 

 

 

 
Drakoslav
Všetko je naopak: najstaršie písma a jazyky sú v skutočnosťi ťie najmladšie, najnovšie vedecké objavy byľi ňiekomu známe už v praveku rušťina je oveľa mladšia ako slovenčina a zároveň o dosť staršia ako čínšťina Boh, či jak sa volá ten [parazit] všetko "vytvára" [degeneráciou] už vzňiknutého, tak vzň. aj slovanské jazyky zo slovenčiny, ktorú ale vytvorili ľudia !mysliaci! na úplňe inej úrovňi ako sprostí slováci černosi a šikmáči byľi umelo vytvorený pozmeňeňím našix ďeďičnýx vlastnosťí [geneticky modifikovaný]; všim. si napr. [mongolizmus -downov syndróm] "najstaršie slovanske písmo" hlaholika poxádza z cyriliky a písanej "latinky" cyrilika z gréc. písma a "latinky" gr. písmo z "latinky" a latinka s najväčšou pravďepod. priamo zo slovenského písma aj zo všetkými háčikmi a dĺžňami, ktoré sú staršie ako my všetci dokopy (Q;W sú z G;V) Ostantné písma sú vytvorené hlavňe z alfabety. ang., nemčina, taliančina, latinčina,.. byľi vytvárane naraz škand. jazyky sú vytvorené z an. a ňem.; walešťina, írčina,.. zas z ang. a latin. a všetky aj zo slovanskýx jazykov a podobňe vzn. všetky ostatné jazyky svenSKa,.. a slovenSKý jazyk použiva tú istú (ňašu) príponu grečťina [genitív] -(ov) sloven. -ov; vlepete -viďíťe vlepeis -vidíš ... a pritom má úplňe inú (lovansku-rímsku,..) slovnú zásobú len prispôsobené nerozložené slová: búdka-booth blesk-flash plameňiak-flamingo bobor-beaver -> ňem. Biber musieť-must pôst-fast päsť-fist vdova-widow vlajka-flag ... vločka->flocke -> ang. flake ... Celá Zem patrila našim predkom no my sme ix zraďiľi a klesli pod úroveň príživňikov, ktorí si z nás vybudovali raj na Zemi (peklo, hnojisko). A k životu ňie je ňevyhnutná aňi voda aňi vzdux a aňi svetlo ako vás možno učili. Celý svet je dnes postavený na vašej viere blbosťiam. Sláva Slovenom, hrob ňepriaťeľom.
Norman
Našim predkom - áno, ale príbuznosť jazykov, ktorú spomínaš, neznačí, že všetky pochádzajú zo slovanštiny, ale že všetky sú indoeurópske (v širšom zmysle slova - "árijské). To je znova táto už relatívne stará, vlastne naozaj stará, ale vždy znova a znova objavovaná pravda. Stále ta istá pravda - ktorá je zamlčovaná, respektíve je priamo zakazovaná. Hlavnou silou ľudstva je tento árijský či nordický či belošský element. Prinajmenšom je to náš element a je našou povinnosťou ho zveľaďovať. ( píšem zámerne "povinnosťou", pretože to nie je len "právo", právo na to máme automaticky, o tom sa ani nemienim baviť ).
Neprihlásený
Pred vinou (povinnosť) dávam prednosť slovu zodpovednosť.
Mestic
Takýmto veciam sa treba venovať, toto je naozajstny nadhlad, a nie tie slaboduche polúcie, čo sa tu zväčša zjavuju.
Norman
Myslíš genetike, jazykom, histórii? No, aspoň si prejavil nejaký názor, i keď aj ten je nejasne vyjadrený.
Napríklad
Búdka - booth,  plameňiak - flamingo atd.
Dušan Pútnik

Čo hovoríte na knihu Mauro Orbini, Kralovstvo Slovanov? Údajne nájdené kdesi v Kanade v knižnici v talianskom originálne, koncom 19.st.prelozene do ruštiny, (čo som prečítal) a pred pár mesiacmi čiastočne preložené a vydané aj u nás. Ja som bol ohromený. Hoci moderní akademici z tzv. univerzity tzv.filozofa z Nitry ma v jednej diskusii presviedčali, že toto dielo je už prekonané. Ako a prečo prekonané hoci knihu ani nečítali, mi už nevysvetlili pretože sa mi ako laikovi od nich dostalo len nadávania s akým sa nestretnes ani v ľudovej krčme. Ale to už z pristupu "vedcov" či politikov k plebsu poznáme veľmi dobre.

O "slovancine" v stredovekom Švédsku Norman hovorí.

Nejaký dnes neznámy britský historik Thomas William Shore pred 100 rokmi píše v jeho "The origin of the Anglo Saxon race" o Wendoch teda Slovanoch a ich kľúčovej úlohe pri novodobej kolonizácii Británie a tvrdí, že aj samotný Windsor bol založený Wendami, prevažne z Baltickej oblasti. Uvádza, že aj časť Vikingov bola slovanská, ich meno som zabudol. Na základe dobových západných a uznávaných zdrojov tiež tvrdí, že v ústí Odry existovalo tiež slovanské mesto, ktoré svojim obchodným významom malo byť ďaleko významnejšie než stredomorské obchodné centrá tej doby, cca 1000 n.l. Ďalší zaujímavý fakt, podložený starými zdrojmi a novými vykopavkami v 19.st.hovori o kultovom centre Svantovita na Rujane ako hlavnom centre európskych Slovanov, kde sa nikdy nepotvrdili stopy žiadneho teutonskeho kultu. Moja poznamka, umiestnili by si tí ľudia svoj hlavný náboženský "stan" na samotny okraj svojho teritória? O slovanských sídlach v Nemecku viac na tejto nemeckej stránke:

http://slawenburgen.npage.de/

Shore medzi iným potvrdzuje slovanské osídlenie až na území Holandska, ktoré však bolo len čiastkové a neskôr uplne asimilovane.

Podobných kníh v pdf sú na internete tony, prevažne v angličtine, nemčine a francúzštine, ktoré boli napísané v dobe pred 100 až 400 rokmi. Pojednavaju o cestách na uzemie Velkej Tartarie, o ktorej sa dnes nevie zhola nič. Aj podľa ilustrácií samotného Marca Pola bolo obyvateľstvo tamojšej oblasti vyhradne belošské teda európske a nie mongolske. Zachytil som aj správu, že obdobie tzv. Mongolskeho jarma v Rusku bol podvrh a nikdy sa nestalo a upravili aj učebnice.

Tiež sa na tieto informácie nepozerám z pozície panslovanstva, tieto názvy považujem za mätúce hlavne pre západných belochov. Osobne sa snažím poskladať mozaiku jedného pôvodne zrejme jednou rečou hovoriaceho bieleho etnika a som presvedčený, že žili na oveľa vyššej úrovni ako sa predkladá termín kmeňové spolocenstva. A podľa všetkého aj na vyššej od nás. Nemyslím si, že teória linearneho vyvinu je spravna a aj náš tzv.pokrok povazujem istotne za upadok a degradaciu.

Napriek všetkému neodsudzujem ani druhú stranu mince keďže polarita poslúži tým, ktorí rozmýšľajú na vzostup a osobný pokrok vo vyvoji.

mirage

kde je na internete forum o jazykovede, slovenskom jazyku?

mirage

http://royallib.com/read/orbini_mavro/slavyanskoe_tsarstvo_istoriografiy...

vlavo pod +Настройки sa da zmenit velkost pisma, farba pozadia..

slovani poprvykrat vyrazili zo skandinavie do europy az po kaspik v roku 1460 p.k a zili premiesane s trakmi

takmer vsetci bieli europania su povodom slovania? Co boli potom rimania?

Náhodný okoloidúci

Všetci bieli Európania nemohli byť (pra)Slovania jednoducho z toho dôvodu, že zatiaľ čo u nás prevláda mužská Y-haploskupina R1a spoločná s časťou Indov a Iráncov, aj keď ide už o rôzne mutácie v rámci R1a, v západnej Európe to je predovšetkým R1B, v oboch prípadoch s prímesou praeurópskych Y-haploskupín I1 a I2.
Jazyk sa môžeš naučiť, môžeš ho zabudnúť, ale genetika nepustí, tú neoklameš.

Norman

celú Európu prirodzene nie, ale je otázne naozaj zistiť, ako ďaleko na západ boli prírodné severské spoločenstvá slovanské. Pokiaľ by sme sa držali spojenia Slovanstvo je R1a, čo je priam jasné, tak boli naozaj rozšírení minimálne až po Rýn.

Vyjadril by som to tak, že germánstvo stredoveku bolo vlastne len rozširovanie štátnej technológie Rimanov, ako ju začínali preberať nadalpské národy. V oblasti dnešného Francúzska títo Germáni akceptovali ako jazyk latinčinu (jej ľuďovú formu), kým tí vzdialenejší zostali pri svojej forme indoeurópskeho jazyka - protogermánštine. Došlo k takémuto jazykovému deleniu (azda po smrti Karola Veľkého bol ten rozhodujúci moment, kedy došlo k rozdeleniu, ku vzniku germánsky hovoriacej ríše, podľa mňa sa vtedy kľudne mohlo stať, že preberú všetci jazyk latinský). Potom si tie "germánske" nové štáty začali robiť nároky na široké územia na východ a postupne ich aj naozaj zaberali vďaka tej zdedenej rímskej imperiálnej technológii. A jazykovo ponemčovali, a formovali koncentrované feudálne celky - niečo vtedy pokrokové a výhodné. Prírodné spoločenstvá proste tej mašinérii nemohli odolať - spomeňme, že kmene na územi Francúzska padli pod tlakom Caesarových vojsk v priebehu jednej generácie. Podobné to teda bolo aj o storočia neskôr pri stretoch na našich územicha - je vlastne skôr podivuhodné, že sa Slovanstvo udržalo tak, ako sa udržalo.

Bohužial, tá situácia panuje doteraz. Západ používa rôzne techniky, aj spoločenské a iné, ktorým Východ so svojím naivným drevným romantizmom zas nevie čeliť.
Žiaľ, jedna z nich je aj odvliekanie ľudí do otroctva, do služby či do janičiarstva, či ako sa to dnes nazýva. To je zvlášť zákerná technika.

Samozrejme, sú v tom celom ešte iné faktory, ale aby sme ten obraz nemali moc zložitý, toto stačí.

Náhodný okoloidúci

Aby sme zistili, kde je pravda a ktorý výklad dejín je pravdivý, musíme vziať do úvahy všetko, čo sa dá získať, nie iba jazyk, vykopávky a staré listiny, už len preto, že jazyk a kultúru môže jedna skupina prevziať od inej tak, ako Ameročernosi prevzali ostrovnú kreolčinu alebo podunajskí Slovania maďarčinu, a staré listiny sú často písané zaujato. Pokiaľ jazyk, kultúra a staré záznamy nedávajú rovnaké výsledky ako analýza pravekej a súčasnej DNA, ktorá sa nepreberá horizontálne, ale dedí vertikálne, tak sa niekde stala (bola úmyselne urobená) chyba.

Opakujeme sa, ale mali by se sa vyhnúť nekritickému nadšeniu a kultovému vyznávaniu literatúry typu "slovansko-árijské védy". Nestačí vziať nejaké náhodné slová z mapy Euroázie, ktoré nám nejako pripomínajú niečo zo súčasných slovanských jazykov. Musíme najprv zistiť, či tie mená niečo znamenajú v jazykoch iných národov, tých, ktoré na danom území žili v minulosti a žijú tam teraz a musíme vziať do úvahy, že aj slovanské jazyky sa v čase menili. Napríklad - nemôžem Ulánbátar vykladať tak, že tam baťko ulovil laň, ak je známe, že to v preklade z mongolčiny znamená "červený bohatier" - na počesť bohatiera Suchbátara. A že toto meno získalo mesto až v 20. rokoch 20. storočia.

Norman

Sú to dva svety, jeden sú mémy a druhý sú gény.
Keďže doteraz bolo ľudstvo schopné rekonštruovať len mémy, teda jazyk, kultúru, písomnosti a archeologické artefakty, venovalo sa tomu.

Teraz je možnosť výrazne presne sledovať stav a minulosť génov, čo určite ovplyvní povedomie o svete a o jeho vývoji v minulosti. Tam, vo svete génov, sú jednoznačné fakty, ktoré nepustia a ktoré zhadzujú mnohé vymyslené doktríny ako úbohé falošné domčeky z karát.

mirage

Mapa Merkatora r.1595 ( Russia)

img.zoneland.ru/images5/51446533363.jpg.jpg

Mapa sveta fra Mauro, r. 1459.
Na uzemi dnesneho ruska su 2 ruska: Russia Sarmatia a Russia Negra -Cierna.
Na teritorii Ukrainy - Tartaria a Russia Rossa -Cervena

ipic.su/img/img7/fs/Kartastarmira1459-1.1493976304.jpg

Russia - Merkator - 1619 Russia cum Confinijs https://www.raremaps.com/gallery/detail/47350/Russia_cum_Confinijs/Merca...

Hessel Gerritsz 1614 ( Amsterdam) itle: Tabula Russiae ex autographo https://www.raremaps.com/gallery/detail/38643/Tabula_Russiae_ex_autograp...

Map Maker: Henricus Hondius https://www.raremaps.com/gallery/detail/36522/Novissima_Russiae_Tabula_A...

Place / Date: London /
1635 Map Russia Nicolasa Fishera II Moscoviae seu Russiae Magnae 1681 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Visscher_Moscoviae_s...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Visscher_Moscoviae_s...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9b/Russia_vulgo_Moscovia_164...

Dušan Pútnik

Vdaka za linky, niektoré poznám. V kontexte Európy a Ruska to na základe iných autorov celé vnímam veľmi podobne ako vytvorenie Nového Sveta a Nového svetového poriadku po tzv. objavení Ameriky, keď zrejme pod taktovkou Vatikánu bol v dávnejšej minulosti vytvorený Starý svet, teda Európa ako politicko ekonomický projekt na ovládanie a vykorisťovanie más. Keď prešli z inej upadkovej kultúry, možno z Egyptu.

Nie je mi však známe ako sa im podarilo vytvorenie klinu medzi vtedajšími bielymi "pohanmi", najmä ak žili v imperiálnom usporiadaní Veľkej Tartarie. (Aj tu však vidím paradox keď iní tvrdia, že Tartária bola dŕžava, čo je s impériom podstatne v rozpore). Moskovia takisto ako umelý výtvor Vatikánu neskôr prevzala prakticky celé územie bývalej Tartárie.(Aj tu možno ale z času na čas pozorovať situáciu známu u Stalina, keď bol pôvodný zámer tvorcov "ukradnutý" a snažia sa (aj dnes) ísť v opozícii a svojou prirodzenou cestou. Pokiaľ to samozrejme nie je len hra a divadlo pre šport a dve proti sebe hrajúce strany milujúci plebs.)

Celú vec naviac komplikuje aj spochybniteľné datovanie týchto dejov, keď podľa mnohých, a ja sa k tomu prikláňam, sa pred 300 až 400 rokmi "niečo" zásadné stalo a zmenilo. Myslím tým celosvetovo jednotnú architektúru tzv.koloniálny štýl, hviezdy pevnosti, z ktorých v oblasti Sibír neostalo nič len z výšky viditeľné obrysy základov plus veľké okrúhle jamy, vyzerajúce ako krátery po vybuchoch, stromy, ktoré nikde v tejto rozľahlej oblasti nie sú staršie ako 300 rokov, či fenomén zasypaných domov, kde pôvodné prízemie a často aj vyššie poschodia sú pod úrovňou dnešného terénu. V Kazani som sám videl pôvodné steny s dverami a oknami dobré 4 metre pod dnešnou úrovňou. Ale i v dalsich mestách na Volge, ktoré som navštívil.

Norman

Myslel som, že v tej knihe je viac - to čo je v nej, sa už všetko premlelo na internete.
Ale aj tak sú to závažné veci. Ak aj to nie sú dôkazy, tak sú to indície o zamlčovanej realite. Povedzme to tak, indície o skvelej minulosti a skvelom živote Slovanov v Európe - až do doby, než boli nútení stať sa satelitmi vtedajšych veľmoci a prijať kesťanstvo. Vtedy sa zlatý vek Slovanstva skončil.

Dnes si tú knižku možno kúpiť, ale zrejme to žiaľ nepomôže.

Ľubov

Mauro Orbini bol benediktín,chorvát (a či srb)z Dubrovníka a samotný jeho život je veľmi zaujímavý.Musím však s Tebou súhlasiť v tom,že som tiež čakala viac informácií o našich,našich,myslím nás,severnejších Slovanov.Mauro píše o kráľoch Dalmácie,Chorvátska,Srbska,Bosny,Ruska a Bulharska.Čiže juh.
Moji predkovia sa však brodia snehom,majú na hlavách kožušinové čiapky a nie sú zvyknutí na slnko. Pretože mám výbornú pamäť,ja to jednoducho viem:-).

Vlastniť túto knižku je dobré.Dobré je zamyslieť sa nad Tacitovým opisom spôsobu života germánov v samostatnej kapitole Germánia.

Náhodný okoloidúci

Cvengrocha nemá zmysel brať vážne, je to jeden z tých nadšencov, ktorí to síce myslia dobre, ale svojimi výtvormi na spôsob "Slovansko-árijských véd" sa len zosmiešnia. Je nám všetkým jasné, že v našich oficiálnych dejinách je veľa bielych miest a ešte viac účelových klamstiev, ale zasa netreba naletieť všetkému, čo sa šuchne okolo slovanstva. Jeho naivná detská etymológia nič nedokazuje. Teda vlastne dokazuje, ale len to, že autor sa vezie na vlne z prsta vycucanej mytológie a ezoteriky.

Je už dávno známe, že v 9. storočí neprišli len staromaďarské kmene (napríklad Megyer), ale že spolu s nimi prišli aj turkické, napríklad Onoguri, a práve od ich etnonymu je odvodený názov Hungaria a z neho vzniklo pomenovanie územia Uhorsko/Uhry. Skracovanie slov a rôzne prešmyčky písmen sú bežné javy. Veď napríklad naša číslovka trinásť sa pôvodne povedala tri na desęnte. Iný príklad - z mena Vladislav vznikol tak Ladislav ako aj László a z mena Vęceslav (Venceslav, viac slávny) vznikol Václav.

https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Hungary

 

Čo sa týka druhého článku, viac svetla by do toho vniesla analýza DNA z pozostatkov.

Norman

Je to naozaj ten kolobeh - byť zaujíímavý prináša pozornosť aj peniaze a tak za každú cenu musím stále čosi "objavivať".
Aj keď ani ja neberiem Cvengrošovi snahu o dobrý úmysel, predsa len by som ešte dodal:
Áno, históriu píšu víťazi a treba ju vracať ku pravde. Ale veci spred nejakých tisíc rokov sú príliš blízko, aby boli v tomto zmysle slova dôležité, naša identita a spoločná kvalita je daná hlbšou minulosťou a spoločnou genetickou danosťou (ako je spomenuté aj v článku - genetika je jednoznačná, slovanská, európska).

A to sa týka druhého článku o náleze v Poprade: Aj keď teda ja mám naozaj otvorený pozitívny prístup ku "germánskej" tématike, nedokážem pochopiť, prečo tento naozaj unikátny hrobový nález volajú ešte stále hrob "germánskeho náčellníka". To je doslovne ideologická sprostosť a myslím, že samí Nemci, čo nálezy konzervovali a hlavne analyzovali, tento názov odmietli (okrem iného aj preto, lebo v Nemecku sú opatrní, aby neboli "naci", aj toto je pekná ukážka - ale naozaj, nie je najmenšia indícia tomuto nálezu priraďovať takéto etnické atribúty). Podobne je to aj s tou zaradenosťou k "rímskemu dôstojníkovi" - indície sú prislabé a pokus takto definovať život pochovaného sú priodvážne až hlúpe - bol to predsa mocný muž lokálne, ten nález hovorí o tunajšej podtatranskej kultúre, ktorej sme my stále nasledovníci - nie sú podstatné dohady o pôvode drobností.
A tá tabula s hrou - to je podľa mňa naozaj unikát. Prirodzene sa ľudia už dávno hrali doskové hry, našli sa v egypte aj inde, boli aj popísané, ale toto je dôkaz, že boli rozšírené aj tu, v našej Nadalpskej Európe. Ja neviem, ako to zdôrazniť, je to podľa mňa fakt unikát.