Tri smrteľné hriechy ľudstva

Už roky mám doma knihu "Osem smrteľných hriechov civilizácie", autor Konrad Lorenz (prvé vydanie v roku 1973). Už roky som chcel tieto jeho myšlienky aspoň skromne spropagovať. Lorenz (1903 - 1989), nositel Nobelovy ceny v oboru lékarstva a fyziológie, bol etológ a aj preto dobre rozumel nahej opici.

Lorenz je teda úspešný, ale nie dostatočne známy vedec a autor. Okrem iných napísal  knihu "Takzvané zlo", ktorá sa venuje vnútrodruhovej agresii a plynulo prechádza od otázok etológie k otázkam etiky.  Lorenzova veta je:
"Dlho hľadaným medzičlánkom medzi zvieraťom a skutočne humánnym človekom sme my.“ 

 

Osem smrteľných hriechov ľudstva sú podľa Lorenza tieto:

1. Preľudnenie Zeme
Rast ľudstva bez spätnej väzby
2. Ničenie životného prostredia
Hrozba, ktorú vtedy väčšina popierala - dnes už je tu.
3. Závod človeka so sebou samým
Nezmyselná posadnutosť aktivismom
4. Vyhasnutie citov
Pod výrazom "vyhasnutie citov" Lorenz rozumie skôr vyhasnutie prirodzených inštinktov. Strata povedomej mentálnej sily.
5. Genetický úpadok
Veľmi dôležitý bod vyplývajúci z preľudnenia, nie je tu treba vysvetlovať.
6. Rozchod s tradíciou
Iracionálna posadnutosť zmenami a revolúciami
7. Nekritická poddajnosť
Zvyšujúca sa tendencia k doktrinácii a fanatizmu
8. Jadrové zbrane
Vtedy a už zas aktuálne smrteľné nebezpečenstvo

 

Nie je tu teraz miesto tie body presnejšie popisovť, odporúčam knihu. Lorenzov naratív je vysoko racionálny, svieža voda v dnešnom svete.

Osem hriechov je dosť veľa, niektoré tie hriechy majú vlastne jeden spoločný zdroj.
Hriechy pochádzajú z nevedomosti, z omylov, a tieto omyly sa začali dávno v minulosti, ale určite vzrástli v posledných pár storočicah. V týchto dvoch storočiach omyly ľudstva dosiahli svoje maximá.
Je jasné, že Lorenz spísal vtedajšie aktuálne témy, aktuálne hrozby. Našiel ich osem. Ja by som povedal, že tri chyby stačia.

 

 

Tri základné chyby ľudstva teda sú:

1. Chaotické kulty

Človek dostal do daru vyselektovanú mentálnu štruktúru, ktorá sa v princípe môže kultivovať. Ľudstvo to ale nerobí. Nedokáže to. Nevyužíva svoj mentálny potenciál ale naopak ho zneužíva na to, aby ho ničil iným ľuďom. Čloevek nadobudol predstavu, že jeho mentálno je mimo prírodu že je zavŕšené a nemenné,  a má slúžiť autoritám a dogmám. Kultivácia mentality zvlášť v modernej západnej spoločnosti takmer prestala. Naopak, z duchovnosti sa v posledných storočiach stali len dogmatické predpisy slúžiace k zotročovanie ľudí - teda opak toho, načo majú byť. 2. Biológia ľudstva

Rozšírenie predošlého problému je to, že ľudstvo nedokáže pozerať aj na seba ako celok ako na časť prírody. Ľudstvo sa nedokáže racionálne chápať, vidieť svoje nedostatky a nemá snahu ich kultivovať a sa zlepšiť.
Hej, ľudstvo pozerá na seba ako na niečo nemenné, niečo, čo sa nemusí zlepšiť. A na druhej strane ako na niečo, čo sa nemôže ani zhoršiť. Tak, ako ľudstvo hladí metafizicky na svoje mentálno, tak iracionálne hľadí aj na svoju biologickú podstatu. Ako na nejakú fixnú metafyzickú konštatntu.
To má viacero zlých dopadov. Ľudstvo pri takomto pohľade na svet v podstate degeneruje, spoločnsoť upadá aj fyzicky. Mnohé "civilizačnýmé" choroby sú spôsobené zhoršeným prostredím života, aj genetickým úpadkom a neochotou ľudskej vedy tieto problémy riešiť.
Tento problém je ohromné tabu, ktoré je úplne zdeformované.3. Zem a zdroje

Základom metabolizmu každej bytostí či živočíšneho druhu je rast kvality a kvantity. Ako každý iný úctyhodný živočích, napríklad prasa, potkan či saranča, aj homo sapiens je rastom posadnutý. Ale moc, ktorú dostal do ruky, tá spôsobuje, že dokáže ovládnuť celú planétu, dokáže ju prakticky celú spracovať a prakticky zožrať. To zatiaľ nedokázal žiaden iný živočíšny druh. No, možno tí veľkí dinosauri mali podobnú moc - a asi preto aj dopadli tak, ako dopadli.

Mraveniská homo sapiens sa rozrastajú do mega rozmerov a živej pôdy prudko ubúda. Chýbajú lesy, živočíchy, hmyz. A rast nádoru nemožno zastaviť.
Dva najväčšie ideologické tábory, ktorých konflikt tvoril celú tragédiu 20. storočia, teda kapitalizmus versus komunizmus, boli oba postihnuté ideológiou neustáleho rastu, chybou nádorového rastu. Ani jedna z týchto ideológii nebola na dobrej strane histórie, obe boli posadnuté sebaničiacou expanziou. Spolu ovládli svet a dnes už nie je prehnané povedať, že ho zničili. Požiar nie je možno zahasiť, až keď bude všetko spálené, potom zhasne.

 

 

To sú základné omyly a chyby ľudstva. V tomto poradí sa aj nejak vyvíjali - od duchovného nepochopenia k ignorancii biologických daností až k vyčerpaniu globálneho systému, v ktorom ľudstvo žije.

Hriechom navyše je to, že namiesto čo len trocha skutočného riešenia týchto problémov, ľudstvo sa len hlúpo koncentruje na relatívnu moci medzi sebou - či už na vnútroštátnej úrovni (neustály kolobeh konfliktov medzi vládnucimi a ovládanými) alebo na medzištátnej úrovni ( vojny o zdroje). To sú ale len sekundárne problémy rozdeľovania, nech dopadnú akokoľvek, základné zdroje zla zostávajú.

Popis týchto troch chýb nie je samozrejme v princípe nič nové - ale ich dôležitosť nie je celospoločensky či všeľudsky akceptovaná. Lorenz a všetci podobní jeho predchodcovia aj nasledovníci len presneješi ukázali, v čom je podstata problému, na čo treba upozorňovať. A možno jednoducho chceli len napísať záverečný rozsudok

Tak to som tu chcel zverejniť a podpísať.

 

 

20
Truhlík

Anarchista Orwell a nacistický vedec Lorenz sú zaujímavé príklady nadčasového myslenia.

Norman

chápem tvoju vetu ako ich úprimné ocenenie.

nové