Povaha liberálneho vedca

Slová prekladateľa: Nasledujúci preklad špeciálne venujem všetkým tým „nithusom“, „skeptikom“, "I fucking love science" babenkám a redakcii In vivo magazínu. Prajem príjemné čítanie. :-)

 

Už dlhšiu dobu ma mätie, prečo práve vedci, mimo ďalších ľudí, patria k najhorlivejším zástancom egalitarizmu a rasového denializmu. Tento fenomén je typický najmä pre humanitné a spoločenské vedy, kde je pri viacerých pochybnosť, či ich možno klasifikovať ako "vedu". Napriek tomu to isté platí i pre tzv. „tvrdé" vedy.

 

Obzvlášť šokujúcim je popieranie biologických základov a dedičnosti rasových a pohlavných odlišností v inteligencii a správaní. Koniec koncov, ak človek akceptuje ústredné princípy evolučnej biológie a populačnej genetiky a považuje mozog len za ďalší orgán podliehajúci zákonom biológie, potom by nemalo byť pre neho ťažké pochopiť, že odlišné skupiny ľudskej populácie obývajúce odlišné prostredia boli vystavené odlišným evolučným tlakom po desiatky tisíc rokov, a preto by sa aj ich mozgy mali vyvíjať odlišne. Tieto odlišné tlaky viedli ku geneticky determinovaným odlišnostiam v inteligencii a v ďalších behaviorálnych črtách, ktoré sú najlepšie prispôsobené pôvodnému prostrediu.

 

Židovská subverzia akademického prostredia je samozrejme hlavný problém, ktorý zohral kľúčovú úlohu v rasovom, a nedávno i v pohlavnom, denializme. Avšak Židia nemajú také výrazné zastúpenie v biologických vedách, ako v humanitných oboroch. Ak by gójski vedci mali dostatok vôle, potom by ľahko potlačili a rozbili povrchný sofizmus rasových popieračov ako boli Steven Jay Gould alebo Richard Lewontin. Skutočnosť, že k tomu nedošlo naznačuje, že väčšina biológov a genetikov je ochotná akceptovať rovnostársky svetonázor napriek tomu, že všetky dáta, ktoré majú k dispozícii argumentujú opačne.

 

Aby sme mohli porozumieť záhadnému fenoménu rasového a pohlavného denializmu, mali by sme hľadať vodítko v podvedomej sfére vedcov - t.j. zistiť, prečo má väčšina z nich inštinktívnu tendenciu popierať tieto nepohodlné pravdy.

 

Bez ohľadu na to, čo môže tvrdiť osvietenská filozofia, rozhodnutie pre určitý svetonázor a jeho dodržiavanie primárne zahŕňa podvedomé impulzy, skôr než objektívne hodnotenie dôkazov. Ľudia sa v tomto podstatnom bode principiálne neodlišujú od iných zvierat. Vo väčšine prípadov nám naša znalosť a racionálna argumentácia primárne slúžia na potvrdenie našich pred-existujúcich vier, ktoré sú skôr formované našimi nevedomými túžbami a sklonmi, než snahou zmeniť ich alebo nahradiť niečím novým.

 

Aby sme pochopili povahu rasového denializmu medzi vedcami, musíme porozumieť tomu, aký druh nevedomých túžob koreluje s túžbou študovať vedu a/alebo nasledovať akademickú kariéru.

 

Nietzsche nám môže ponúknuť letmý pohľad na korene tohto problému. Uvádza, že tí, ktorí majú tendenciu systematizovať a pokúšajú sa porozumieť prírodným javom, majú problém ich prijať vo vlastnom prípade, obzvlášť ak ide o ľudskú povahu. Tvrdí, že tí, ktorí sa pokúšajú porozumieť prírodným javom systematicky sú k tomu hnaní predovšetkým z dôvodu, že im chýba prirodzená, inštiktívna mužnosť.

 

Z toho potom vyplýva, minimálne v moderných časoch, že tí, ktorí inklinujú k výberu vedeckých disciplín majú tiež inštinktívnu tendenciu odmietať prirodzenú hierarchiu a nerovnosť, pričom prevažujúce objektívne dôkazy a racionálne úvahy, ktoré by inak mali podporovať, nepostačujú k tomu, aby ich ovplyvnili.

 

To predpokladá nízku úroveň testosterónu medzi vedcami, čo spoločne so skutočnosťou, že liberálny mindset koreluje s viac feminnínym mozgom, môže vysvetliť, prečo sa väčšina vedcov prikláňa k liberalizmu napriek všetkým opačným dôkazom, ktoré by mali postačovať k tomu, aby debunkovali ich svetonázor.

 

Avšak tento jav potrebuje podrobnejšie vysvetlenie. Koniec koncov, až donedávna (a v niektorých prípadoch i teraz) tu boli vedci, ktorí skúmali a systematicky potvrdzovali vrodené rasové a pohlavné odlišnosti v inteligencii ako i v iných behaviorálnych vlastnostiach. Dokonca i v prípade, že budeme predpokladať nižšiu než priemernú úroveň testosterónu medzi akademikmi, mal by tu byť dostatok takých vedcov, ktorí umožnia objektívne potvrdenie prirodzeného poriadku a hereditárneho svetonázoru.

 

Až do nedávna bolo celkom ťažké stať sa vedcom a rozhodnutie pokračovať vo vedeckej kariére zahŕňalo ochotné odmietnutie mnohých svetských komfortov v záujme hľadania pravdy a vysvetľovania tajomstiev vesmíru, vrátane tých, ktoré sa týkajú ľudského mozgu. Ľudia, ktorí si vybrali akademickú kariéru, boli preto silne odhodlanými jedincami, ktorí sa nenechali zastrašiť vyhliadkami nižšieho životného štandardu a iných ťažkostí. Hlavnou silou, ktorá ich poháňala, bolo nájdenie objektívnej pravdy. Takéto charakterové črty predpokladajú slušné množstvo testosterónu v tele a dostatočne maskulínny mozog.

 

Situácia sa zmenila, keď sa vzdelanie stalo dostupnejším a začalo byť považované nielen za "právo", ale i symbol vyššieho statusu. Viac a viac ľudí si začalo primárne vyberať štúdium vedy nie preto, že by sa zaujímali o pochopenie ľudskej povahy, ale z dôvodu, že im ponúkala zmysel superiority nad menej vzdelanými rovesníkmi a možnosť pochváliť sa svojou akademickou kariérou. Čoskoro boli v akademickom prostredí tí, ktorí úprimne hľadali znalosť, numericky zahltení tými, ktorí videli vedu ako možnosť potvrdiť si vlastnú hodnotu. Vzdelanie sa dalo ľahko získať. Stať sa vedcom, vzhľadom na dostatočné množstvo dostupného financovania a štipendií, už nezahŕňalo hmotné ťažkosti.

 

To nevyhnutne viedlo k feminizácii priemerného vedeckého mozgu spolu so súčasnou liberalizáciou akademického prostredia. K zhoršeniu tohto trendu prispela i vyššia účasť žien vo vedeckých fakultách prostredníctvom afirmatívnych akcií - kvót.

 

 

 

 

Nietzscheho hodnotenie psychiky vedcov je dnes omnoho aktuálnejšie, ako v jeho dobe, hoci podobné trendy boli už vtedy prítomné. Dnešný priemerný vedec je zlomyseľná kreatúra plná nenávisti k obyčajným ľuďom, voči ktorým sa cíti byť nadradený tým, že je držiteľom istého osvedčenia a má "vzdelanie". To so sebou prináša túžbu zbaviť sa dlho praktikovaných vier a zvykov, pretože sú iracionálne a údajne nepodložené faktami.

 

 

Nízka úroveň testosterónu a komplex menejcennosti spoločne so zlomyseľnosťou prinášajú so sebou túžbu dekonštruovať vieroučný systém, svetonázor a zvyky obyčajných ľudí. Až donedávna tu bola pre niečo také podpora kvôli absencii dát potvrdzujúcich rozumnosť a evolučný význam bežných predsudkov, ktoré boli odovzdávané z generácie na generáciu na inštinktívnej úrovni bez toho, aby bola ich platnosť spochybňovaná.

 

Vo svojej podstate nebol osvietenský pokus odmietnuť dlhodobo zavedené zvyklosti poháňaný objektívnym uvedomením, že nie sú v súlade s racionálnym myslením, ale skôr inštinktívnou, podvedomou túžbou popierať a dekonštruovať to, čo bolo drahé obyčajnému ľudu, pretože tí, ktorí sa pokúšali dekonštruovať tieto obyčaje, neboli schopní úspešne sa na nich podieľať. Nárokovanie si racionality a oddanosť k tvrdým faktom sú v skutočnosti iba kloakou využívanou k tomu, aby podvedome ospravedlňovali tento pokus, ktorý naopak vyviera z hlboko zakorenenej nenávisti k tradícii a obyčajnému človeku, ktorý sa jej drží.

 

Až donedávna vyššie spomenuté neviedlo k nesúladu alebo pokrytectvu, kvôli nedostatku údajov potvrdzujúcich platnosť dlhodobých predsudkov a zvykov. V posledných dekádach však biológia začala, so zdesením ľavičiarskych akademikov, vysvetlovať a racionálne potvrdzovať to, čo bolo odsúdené ako iracionálne. Dnes napríklad vieme, že predsudok má silnú evolučnú užitočnosť, ktorá chráni jednotlivca alebo celú skupinu pred uskutočnením unáhlených rozhodnutí, ktoré by mohli byť škodlivými pre prežitie. Vieme, že manželstvo, rodina a tradičné pohlavé úlohy nie sú arbitrárne systémy bezohľadne vnútené spoločnosťou, aby utláčala slabých, ale skôr silným, biológiou ospravedlneným, pomocným programom, pričom sú optimálne prispôsobené k tomu, aby zabezpečili spoločenskú stabilitu a pokračovanie populačnej skupiny. Taktiež vieme, že odlišné úspechy medzi odlišnými rasovými/etnickými skupinami nespočívajú v tom, že by niektoré z nich boli svojvoľne utláčané inými, ale majú svoj základ v odlišných priemerných úrovniach výrazne kvantifikovateľných kognitívnych a behaviorálnych znakov takýchto skupín.

 

Pochopiteľne, že tí, ktorí sa pustili do útoku proti obyčajnému ľudu a do dekonštrukcie jeho spôsobu života neočakávali, že ich deklarované ideály, inými slovami racionalita a objektívny dôkaz, nakoniec skončia potvrdením predsudkov "opovrhnutiahodných". Tu leží koreň pokrytectva liberálneho vedca. Tí, ktorí prehlasujú racionalitu za svoj chránený ideál, "pochodujú za vedu" a "skurvene milujú vedu", v skutočnosti nehľadajú pravdu, ale skôr zneužívajú vedu pre ich morálne vyskakovanie - potrebu, ktorá vyplýva z ich vlastného komplexu menejcennosti. Sú viac než dobre pripravení oslobodiť sa od tvrdých faktov v prípade, že budú ospravedlňovať dlhodobé tradície a spoločenské predsudky.

 

Avšak pravý vedec nie je niekto, kto pohŕda obyčajným ľudom a svojimi koreňmi, ale skôr človek, ktorí ich zachováva a racionálne potvrdzuje skrz vlastné hlboké porozumenie ľudskej povahy. A všetky nedávne vývojové trendy na poli biologických vied skutočne predpovedajú vzostup takéhoto typu vedca v budúcnosti. Blížime sa k bodu nasýtenia, kedy už predstieranie racionality a oddanosti k dôkazom nemôže koexistovať s liberálnym rovnostárskym svetonázorom. V priebehu tohto procesu uvidíme postupný odchod zlomyseľných typov s nízkou hladinou testosterónu, pretože veda už nebude dlhšie slúžiť na hladkanie ich ega a na kŕmenie ich želaní, aby mohli pociťovať nadradenosť.

 

Alternatívna pravica bude stát na križovatke tejto transformácie s jej vzostupom a prípadným triumfom na Západe a príde s novým porozumením ľudskej povahy, ktoré bude bezkonkurečné v doterajšej histórii.

 

Naše zvyky boli pôvodne inštinktívne nasledované bez toho, aby boli spochybňované. Následne prišlo Osvietenstvo so svojou racionálnou pitvou, aby ich zavrhlo. Keďže tu nebol dostatok dát, ktoré by ich potvrdzovali, boli odmietnuté. V súčasnosti sa však dostávame do úplne nového štádia existencie, v ktorom sa vraciame k zachovávaniu týchto zvykov a predsudkov, avšak tentoraz skrz znalosť a racionálne pochopenie ich užitočnosti. V tomto procese budú všetci vyššie spomenutí akademici, ktorí odmietajú akceptovať fakty a zmeniť svoj svetonázor, právom poslaní na smetisko dejín.

 

 autor: Émile Durand
0
Aman Againsttime

Ešte pre srandu sem hodím jedno obludné video, ktoré dokonale demonštruje neuveriteľnú degradáciu vedy. Pozerať len na vlastné nebezpečenstvo! :-D

Prosím pekne, ten starý kretén vo videu sa v USA považuje za vedca! Áno, až takto hlboko klesli. 

Vivo

Pozri si to ešte raz ...

Vivo

"In 2009, Bloom graduated from New York University's Tisch School of the Arts with a BFA in Drama."

Vivo

morálku a metodológiu.

Problém spočíva v grantovom systéme jej financovania, ktorý umožňuje výber tém, ktoré sa skúmajú a motivuje "vedcov" prikláňať sa k záverom, ktoré sú v rozpore s elementárnymi zásadami vedy.

Sú disciplíny, kde sa dá za pomocou grantov kúzliť pomerne jednoducho. Ale dnes sa to deje aj v oblastiach, kde sa to teoreticky nemalo diať. Overovanie hypotéz za pomoci štatistiky je rozpracované dávno, presne sa dá kvantifikovať aká je dôveryhodnosť testovanej hypotézy.

Čo ale vidíme v praxi? Priam idiotsky formulované hypotézy, nereprezentatívne a manipulatívne vybrané skúmané vzorky, ignorovanie elementárnych zásad štatistického testovania hypotéz.

Príklad z praxe? Izraelský štát je nepoučiteľný. Napriek oplakávaniu holocastu financuje "výskum" na hľadanie "Židovského génu". Motivácia je pochybná - to naozaj chcú aby po vypuknutí pogromov a nového holocaustu noví nacisti mali možnosť objektívnej selekcie ľudí do nejakej novej formy plynových komôr?

Pomerne slušný prehľad genetických bludov na túto tému je na stránke

http://www.momentmag.com/the-biggest-jewish-genetic-myths-of-all-time/

Nádherná je dikusia pod článkom!

Norman
Celý systém školstva, akademický systém a vedecké inštitúcie slúžia len na jedno: naprogramovať do hláv občanov oficiálnu ideológiu. Celý ten systém je pod ťažkým ideologickým tlakom a tak sa tam dostávajú na vrchol ľudia, ktorých hlavným pozitívom je poslušnosť voči vládnej moci. Určite by sa nemali nazývať vedcami - sú nesamostatní, suchopárni, zväčša bez invencie a záujmu. To je starý problem, už vyše sto rokov. Podobné hoviadka sa prejavujú aj v polooficiálnej sfére "skeptických" portálov na webe. Sú to tupí prežúvači dogiem a aktívni prisluhovači momentálnej vládnej ideológie. Vôbec sa nelíšia od stredovekých scholastikov.
Aman Againsttime

Je to skutočne o tom, že i vo vede panuje isté ideologické ovzdušie, ktoré favorizuje isté typy + netreba zabudnúť i na faktor osktrakizácie (ktorý nebol v článku spomenutý). Vedci sú tiež len ľudia a obvinenie z rasizmu so sebou nesie príliš veľké riziká.

Pozri sa, čo sa dialo takému Murrayovi (https://www.youtube.com/watch?v=h-wbIH6TLwg). A to prosím pekne je Murray čistý liberál (podporuje napr. gay manželstvo a nevolil Trumpa), ale radikálnym neomarxistickým sektám stačí naozaj málo, aby človeku spravili zo života pekla.

Exkrementy v pošte, podpalačstvo, trestné oznámenia, vyhrážky smrťou i fyzické ataky - to všetky si "užili" ľudia ako Jensen, Rushton, Wilson, MacDonald a mnohí iní. A to ani nerozoberám zásahy štátnej moci, ale len faktor osobných útokov zo strany "obyčajných ľudí", ktorým preplo z oficiálne ideológie. Ani sa nečudujem, že niekto si nechce takto komplikovať život a chce mať pokoj od magorov.

Ďalším faktorom je i mediálne pokrytie. Verejnosti sú predkladané najmä výskumy a štúdie, ktoré podporujú oficiálnu ideológiu. Hodil som tu knižnicu s "hatefacts", kde boli uvedené napr. viaceré štúdie ohľadne kriminality čiernych alebo moslimského inbrídingu a ich nízkeho IQ. Ale tzv. mainstream odmieta takéto štúdie zverejňovať- lebo ideológia.

A ešte k "nithusovcom". Oni majú drzosť vypisovať čosik o "vedeckom konsenze" (akoby zabudli, že taký Galileo tiež išiel proti "vedeckému konsenzu"jeho doby. To isté Newton, atď.) a úplne ignorovať fakt, že existuje nejaká vládnuca ideológia, isté ideologické ovzdušie a že to môže zasahovať a ovplyvňovať i vedeckú tvorbu. Radi budú poukazovať na kresťanský stredovek, nacizmus, komunizmus a ich pokusy o ideologizáciu vedy, ale už nie na súčasný ľavicovo-liberálno-globalistický (či ako tú sračku vlastne nazvať) systém. Pokrytci.

Vivo

je neviditeľná ruka grantovaj politiky. Veda sa bez peňazí prakticky nedá robiť. Kto prideľuje granty, rozhoduje o témach a korumpuje "vedcov", čo ich dostatnú pridelené.

Aman Againsttime

Hodím ešte raz sem skvelé ukážky rasového a pohlavného denializmu, ktoré dokonale demonštrujú, ako presne uvažujú postmoderní neomarxisti a konštruktivisti, ktorí sa nasáčkovali do vedy (+ ako bonus perfektný degeneratívny, "fluidný" imidž, ktorý k nim pasuje vskutku dokonale :-) : https://www.youtube.com/watch?v=b_uEXzqW43c https://www.youtube.com/watch?v=PY3lBKje46E

Schválne vyberám niečo inteligentnejšie, kde sú i nejaké argumenty.

1. Gender je sociálny konštrukt a je tu spektrum, nie binárnosť

 

 

Zdroj:http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-...

Dobre si prezrite tento diagram a termíny, ktoré používa. (Upozorňujem, že je to z Harvardu. :-))

Je jasné, že kategórie muž a žena sú stabilné kategórie, voči ktorých sú definované iné kategórie. Nech už to akokoľvek predelíte, vždy to bude binárne. Dokonca i spektrum má len 2 extrémne konce: Cisgender vs. transgender. I systém opakov vychádza z duality. 

 

Neviem. Chce snáď niekto tvrdiť, že neexistujú vysokí ľudia? Ako môžte povedať nízkym ľuďom, že sú nízki, ak by sme tu nemali vysokých ľudí? Ako poviete tučným, že sú tuční, ak by tu neboli chudí? Samozrejme, že nepotrebujeme používať odlišné podstatné mená pre rôzne "stupne" tučnoty a chudosti, výšky a krátkosti. 

Sú tu rôzne stupne "nízkosti" a "vysokosti", rovnako ako sú tu rôzne stupne maskulinity a feminity. Ale stále ide o binárnosť. Preboha, veď toto je obyčajná logika! :-)

 

2. Rasa je sociálny konštrukt 

Degenerát vo videu prirovnáva rasu k sociálnemu konštruktu peňazí. Zrovna obdobná analógia bola použitá v tomto mojom staršom preklade z propu: https://www.protiprudu.org/preco-rasa-nie-je-socialny-konstrukt/

Akurát autor textu argumentuje, že keď už chceme používať sociálny konštruktivizmus, nebude mať rasa skôr bližšie k sociálnemu konštruktu gravitácie? Odítete z mrakodrapu oknom? Risknete prechod černošským gettom? :-)

Naozaj odporúčam si ten text prečítať, pretože sú tam prakticky vyvrátené argumenty z toho videa. Najmä ma prekavapuje, že dookola opakujú Lewontin's fallacy a to, že v rôznych obdobiach a v rôznych krajinách (zväčša sa porovnáva USA a Južná Amerika) tu existovali rôzne predpoklady pre určenie rasy u miešancov. 

Zaujali ma však tí Gréci. To naozaj chcú degeneráti tvrdiť, že by ich koncept etnicity bol len o kultúre a jazyku a nezahŕňal v sebe pokrvné príbuzenstvo? :-)

Inak to, že sú vedci proti konceptu rasy je tiež celkom prehnané tvrdenie. V skutočnosti (relatívne) veľa z nich rasu uznáva:http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1435.html

http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1455.html - kompletne mainstreamový žurnál vyslovuje podporu konceptu rasy. 

Ono tých argumentov v prospech rasy je naozaj kopec a naozaj sa mi to tu nechce všetko hádzať (však google search viete používať), ale v konečnom dôsledku sú najpodstatnejšie rozdiely. Tie je veľmi ťažké popierať a je tiež veľmi ťažké ich prisúdiť len čisto environmentálnym dôvodom (viaceré štúdie s dvojičkami a adoptovanými deťmi, porovnanie bývalých kolónií v Afrike a Ázii, atď.). Preto sa rôzni youtube "popierači" málokedy venujú otázke IQ a iných rozdielov, pretože tam je tá povestná Achillova päta. Ok, rasa neexistuje, ale rasový realizmus áno. :-) Je to čistá empíria.

 

Zhrnutie

Je celkom škoda, že som nakoniec musel odstrániť to video o Einsteinovi, pretože tento článok by na tému Einstein a veda dobre nadväzoval.

Eistein priniesol relativitu a chaos do vesmíru, a naň akoby nadviazali títo židovskí biológovia a sociológovia. ktorí tiež prinášajú chaos a relativitu.

Poznáte to: všade máme spektrum, zdôrazňujeme výnimky, odchýlky, nikde nie je žiaden poriadok, žiadne jasné hranice (najlepšie by bolo, keby ich nemali ani krajiny, že?). Toto je proste typický židovský mindset oponujúci poriadku, disciplíne a jasným kategóriam. Ich útok na empirickú realitu a logickú dedukciu. 

 

Neviem, ale mne to celé pripomína bizardný svet Lewisa Carrolla: svet pozbavený stabilných významov a hraníc. Fantáziu, ktorá sa však mení na tyraniu totálnej arbitrárnosti, z ktorej sa Alica snaží uniknúť, pretože takýto svet je jednoducho peklo. V takomto svete nie je žiaden oporný bod a nesleduje sa žiadna užitočnosť (áno, kategórie ako pohlavie a rasa sú totiž veľmi užitočné koncepty, nie škodlivé, ako sa nám snažia niektorí nahovoriť). V takomto svete ste len rukojemníkov nálad a vrtochov iných ľudí, rovnako ako bola Alica rukojemníkom vrtochov zlej srdcovej kráľovny a jej bizardných poddaných. :-)

 

Vivo

"Eistein priniesol relativitu a chaos do vesmíru"

Tá jeho relativita nie je ralativitou ako ju chápajú morálni relativisti. On sa naopak snažil objektivizovať a očistiť fyzikálnu teoŕiu od subjektívneho pohľadu pozorovateľa. Záver vulgárnych relativistov že všetko je raltívne je iba nepochopením jeho teórie.

Nepriniesol chaos, známa ja jeho veta "Boh nehrá kocky".

Kvantová fyzika nie je o chaose, ale o uplatnení metód teórie pravdpodobnosti vo fyzike subatomárnych častíc. Láme chápanie elementárnej častice ako nejakého pevného bodu, ktorý musí mať mať presne určenú polohu a energiu. (Môže byť chápaná ako vlnenie - vibrujúca struna energie - preto tie problémy pri určovaní polohy a energie!)

Ak nejaký jav má štatisticky popísateľný spôsob chovania, neznamená to že nejestvuje v systéme proriadok. Táto interpretácia je vulgarizáciou vedy, vytrháva dielčie závery z kontextu a zasadzuje ich do manipulátorom zvolenej ideológie.

Iba hlupák môže tvrdiť, že nejestvujú pohlavia. To že tie hranice sú v NIEKEDY neostré neznamená, že delenie ľudí na mužov a ženy je nepoužiteľné z praktického i vedeckého hľadiska.

Tvrdenie že rasa je sociálny koštrukt je akceptované iba menšinou vedcov. To ako identifikujeme rasu je úplne iný problém - natreba si pliesť umelo pestované rasy psov a koní s ľudskou rasou. Z tohoto pohľadu je práve Izrael velmi komický! Jestvujú alfa Židia a beta Židia. Milujem tento obrázok Betažidov :

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/30/c0/78/30c078e06f1a5b98...

Semiti ako vymaľovaní ! :-D

Je to na dlhú diskusiu ...

Aman Againsttime

Viem, že je to na dlhú diskusiu a že nejde o ľahké témy. Preto som ich otvoril. :-)

Ja viem, že Einsteinova teória relativity a relativizmus sociálnych vedcov sú 2 odlišné veci. Ide skôr o to, ako sa zvyknú tieto 2 odlišné veci spájať. Ak je model nášho vesmíru relativistický, prečo by i naše morálne pravidlá nemali byť relatívne, že? :-)

K pohlaviu: hej, poznáme rôzne prípady hermafroditizmu. Asi každý zaregistroval napr. prípad atlétky Semanyovej. Príroda sa občas vie všelijako pohrať. Ale to neznamená, že kvôli nejakým štatisticky zanedbateľným deformáciám opustíme koncept 2 pohlaví, ktorý fungoval tisícky rokov. Ja by som ani nemal problém s tým, aby bolo nejako právne uznané i 3.pohlavie (koniec koncov napr. i také stredoveké právo poznalo hermafroditizmus a dávalo takýmto ľuďom špecifický status). Problém je skôr celá tá politizácia okolo toho a fakt, že túto agendu majú v rukách ľudia, o ktorých dobre vieme, že sú nepriateľmi Európy.

K rase: ono to závisí aj od krajiny. V USA väčšina vedcov neuznáva rasu. Vo východnej Európe alebo v Číne je to zase naopak. Ja by som rasovú otázku asi veľmi nekomplikoval. Myslím, že vysvetlenie Franka Saltera, že "rasa je rozšírená rodina" je úplne najpresnejšie a najzrozumiteľnejšie. Netreba do tejto diskusie zaťahovať ani nejaké poddruhy, psie plemená a pod. Je to o stupni príbuzenstva a zásadných rozdieloch medzi nami.

Norman

To vieš, radičová a AKADEMICKA sloboda a sloboda prejavu všeobecne:
"Hoaxy a fejky musia vypadnúť z verejnej debaty" :-)

Ani najmenej nie je zaujímavé či dokonca prekvapivé to, že samozrejme aj ona je proti slobode slova a proti akademickým slobodám, smiešne je to, akým tupým slovníkom si to odôvodňuje. "Hoaxy a fejky". O čom to tá krava hovorí?

"Prepáčte, ale pre vystúpenie na akademickej pôde platia striktné reguly a pravidlá"
Striktné reguly a pravidlá. Striktné reguly a pravidlá. STRIKTNE REGULY A PRAVIDLA....
Komunistická škebla bola a komunistickou škeblou aj zostala. Žiaľ, výrazne to platí o celej blaváckej "akademickej" spodine. Je to teda tento lokálny problém, ináč by bolo pod úroveň Nadhľadu čo len sekundu sa zaoberať niekým tak nepodstatným, ako je radičová.

Vivo

z milosti Sorosovej profesorka SOCIOLÓGIE (!) bude rozhodovať, čo je hoax a čo je fejk! :-D

Súhlasím, že v Bratislave máme expertov takéhoto typu ako nasratých a ďalší sa sem sťahujú za korýtkami. Dovolujem si upozorniť že to nie sú rodení Prešpuráci, ale čvarga, ktorá sa sem prisťahovala z celého Slovenska, najmä z východu.

Bratislavská a Košická (a tá je ešte trápnejšia!) kaviareň je odtrhnutá od reality a to je zárukou, že v boji o verejnú mienku prehrajú.

Urobil som si rešerše na tému ideologický (extrémistický) antirasizmus. Keď už tak bojujeme proti extrémizmu, čo sa takto zamerať aj na túto časť extrému, hraničiacu s vlastizradou! Je to interesantná problematika! Tí traja Frantíci si Havrana krásne podali a chytil som inšpiráciu ... :-D

Norman

mali by si dávať pozor na propagáciu nacizmu. Pretože zas tam jeden kryptonacista píše o tom, ako Hitler a nacisti brali drogy - to by na našu mladú generáciu mohlo pôsobiť veľmi negatívne. Darmo ju budú voziť do Poľska a pchať jej ňufák do osviečimskej latríny - to všeto vyvráti jeden pozitívny obraz nacistov, tkorí boli high a nad vecou :-)
https://dennikn.sk/775263/autor-knihy-o-drogach-v-tretej-risi-hitler-bra...

Aman Againsttime

Zaujímavý rozhovor.
Takže krava tvrdí, že na akademickú pôdu by sa mi pozývať iba "experti", vedecké kapacity, ktoré dospeli k svojim názorom "overiteľnými vedeckými metódami".

Prečo sa potom takmer pravidelne pozývajú na akademickú pôdu obyčajní politici, novinári či iné pochybné osoby bez silnejšieho akademického backgroundu ? Prečo odrazu také reči? Lebo Rostas, že?

Pokiaľ sú Rostasove myšlienky taký nezmysel a lož ako tvrdia "radičovci", tak čo viac by ich pomohlo zničiť, ako otvorená konfrontácia s oponentmi? Nechápem, prečo sa vzdávajú takýchto cenných príležitostí? :-)
Ono povedať, že niečo je hoax a fejk je naozaj tak na úrovni malého sprostého decka. Chceme predsa počuť serióznu argumentáciu. Nezdôrazňovala naša "lady fernet" práve serióznosť? :-)

Kocian Jiří

Problém, o ktorom sa všetci rozpisujeme, nemožno riešiť metódami, akými chceme naznačiť naše riešenia - a sem prispievame, lebo za tým všetkým stoja naše emócie. V podstate, ide len o emócie a je jedno ci ateista alebo veriaci, sever alebo juh a takto na pokračovanie. Toto hľadisko máme všetci spoločné. A je to práve logika - vzťah, akým sa emócie dorozumievajú, medzi sebou a navzájom.

Norman

No, pravdupovediac, mám dojem, že tu ani nie sme jednotní v tom, aký problém vlastne máme.
Nieto v tom, ako ho riešiť.
I keď s riešením to nie je až také horúce, lebo riešenie závisí od dostupných prostriedkov - bude sila, bude riešenie.
Ale možno súčasťou riešenia je aj toto pomalé varenie emócií. Pomalé ale vytrvalé ... Máš nejaký návrh, čo pridať do kotla?