Zhypnotizována společnost

Miroslav Zelenka

Jeden ze systémů ovlivňování lidstva se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je v této naší realitě do značné míry ve stavu, který se podobá situaci, kdy jsou zhypnotizovaní.

Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední řadě všechny informace, kterými je dítě bombardováno z médií všeho druhu. Všechny tyto vlivy vytvářejí ideální podmínky pro zhypnotizování dítěte a později dospělého člověka.

Stavy lidí, kteří jsou pod vlivem hypnózy, jsou poměrně dobře zmapované. Klasickým a často uváděným příkladem je podání cibule takovému člověku s tím, že je mu sděleno, že se jedná o jablko či pomeranč a tento člověk si na cibuli pochutnává, jakoby skutečně jedl jablko či pomeranč. O tom, že opravdu jedl jablko, je přesvědčen i po té, co je přiveden zpět do bdělého stavu.

Lidé mají různý stupeň odolnosti vůči zhypnotizování, různou úroveň hypnability či sugestibility. Z pohledu manipulace lidmi se míra sugestibility dá formulovat jako míra schopnosti vnímat realitu tak, jak je mu předkládána (vsugerována) bez ohledu na to, jaká je a jak ji vnímá. Pod pojmem vnímání je třeba chápat všechny vjemy přicházející do mysli člověka, a to nejen vjemy smyslové.

Pokud je dítěti od útlého dětství či narození předávána informace o tom, že skutečnost je jiná, než jak ji vnímá, tak bude věřit tomu, co je mu dlouhou dobu tvrzeno a ne tomu, co skutečně vnímá. Přitom je známo, že děti mají schopnost vidět to, co dospělí ve velké většině již nevidí. Když je dítěti stokrát řečeno, aby si nevymýšlel, že vidí něco, co dospělí nevidí, tak to nejdříve přestane oznamovat, ale pak i vidět.

Zvláštní je do určité míry situace u umělců, zejména herců, kteří bývají často citliví a tím i sugestibilní. Proto bývají snadno ovlivněni nebo dokonce zmanipulováni, což je názorně vidět při jejich exkurzích do politiky a na tom, jak často sdílejí hodnoty a názory s vládnoucím režimem. Jsem však přesvědčen, že na rozdíl od většinového mínění se u nich nejedná vždy o jednání pouze v souladu s jejich ekonomickými zájmy. Oni v mnoha případech skutečně věří tomu, co říkají a jejich radikální změny oficiálních názorů a stanovisek skutečně mohou jít na vrub změně jejich vnitřního přesvědčení pod vlivem cílené hypnózy.

Jejich loajalita ke každému systému nemusí nutně znamenat i jejich bezcharakternost, ale může být dána jejich vysokou mírou sugestibility. Netýká se to pouze herců a umělců, ale u nich je to zřejmě nejzřetelnější. Už jen proto, že je na ně více vidět než na běžné lidi. Tím samozřejmě nechci říct, že mezi nimi nejsou ti, kteří vše podřídí kariéře a penězům. Dnes, kdy je vše o penězích je někdy obtížné rozeznat, zda konkrétní osoba něco činí proto, aby dostala roli, či peníze na film, funkci ředitele divadla nebo dokonce funkci ministra, nebo proto, že tomu opravdu věří.

Proces poznání je proces, při kterém dochází k rezonanci vědomí poznávajícího subjektu s poznávanou skutečností, což může být například událost, nějaký děj, či jiná bytost v nejširším slova smyslu. Z určitého zorného úhlu je možné tento proces připodobnit k funkci radaru, kdy jsou vyslány určité vlny a posléze zpětně zachycený odraz těchto vln od objektu vytváří na obrazovce radaru obraz objektu. V případě poznávání se obraz objektu vytváří v naší mysli.

Z výše uvedených důvodů lze pochopit, že někteří lidé prostě nevnímají některé skutečnosti, které naopak vnímají jiní lidé. Jen upozorňuji, že s výškou IQ tato neschopnost vidět některé skutečnosti je spojena jen částečně. I vysoce inteligentní lidé prostě některé věci nevnímají a není to spojené jen s tím, že je vnímat nechtějí. Spíše se dá říct, že schopnost vnímat realitu v co nejširším rozsahu mají tak zvané vyšší (starší) duše s vyšší frekvencí vibrací vzhledem k šířce poznání z předchozích životů. Určitou roli hrají i bloky pocházející většinou z minulých životů, které některým lidem brání v širším pohledu na svět. Trochu se to podobá klapkám na očích koňů, které jim výrazně zužují pohled. Někteří lidé mají vzhledem k podmínkám, které jsem vzpomínal omezenou schopnost vnímání reality. Nebo se to dá vyjádřit také tak, že oni vnímají částečně jinou realitu.

Z pohledu vědeckých výzkumů se tyto informace víceméně potvrzují. Naše smyslové orgány receptory, senzory nebo česky čidla přijímají informace z okolního světa (ale i vnitřního světa jako například hmatové receptory našich vnitřních orgánů). Jsou zdrojem informací o realitě pro řídící orgán - mozek. Tyto informace jsou mozkem zpracovávány a teprve v naší mysli je vytvářen obraz reality, který je pro nás rozhodující. Tento obraz reality je vytvářen v souladu s našimi předchozími zkušenostmi, poznáním a očekáváním, o čemž svědčí mnoho provedených experimentů. Naše poznání a očekávání je velmi ovlivněno výchovou a vzděláváním v nejširším slova smyslu.

Z pohledu vyšších úrovní poznání lze ještě dodat, že v naší mysli vytvářený obraz reality je v souladu se specifickým vzorem vibrací našeho vědomí. Specifický vzor vibrací je rovněž ovlivněn naší úrovní poznání, i když se jedná o poznání získané v průběhu mnoha inkarnací. Ovšem je potřeba si uvědomit, že v rámci vyšších úrovní poznání se jedná o tak zvanou virtuální realitu a ne o námi běžně vnímanou 3D realitu v rámci základní úrovně poznání.

Je více forem, jimiž vnímáme nové informace v nejširším slova smyslu včetně emocí a mimosmyslového vnímání. Naše mysl zpracovává nové informace tak, že se je pokouší zařadit do naší dosavadní mozaiky poznání. Pokud se to nedaří, existují v podstatě dvě možnosti. Buďto informaci odmítnout jako nepravdivou nebo částečně změnit naší mozaiku poznání. Je zřejmé, že druhá varianta je mnohem náročnějším procesem a vyžaduje většinou zapojení intuice (za předpokladu, že jsme informaci neodmítli použitím logiky). To ovšem předpokládá svobodnou, nezhypnotizovanou mysl a je otázka kolik lidí v současné společnosti takovou mysl opravdu má. Vzhledem k takřka vším prostupujícím prostředkům k ovlivňování či zhypnotizování lidí to v dnešní době v tak zvané západní civilizaci není jednoduché.

Uvedu jeden příklad. Filmy, knihy a televizní seriály jako Harry Potter, Hvězdné války, Hvězdná brána, Matrix, Pán prstenů a mnoho dalších nám předkládají verze reality, které mají něco společného, a myslím, že si to mnoho lidí neuvědomuje. Tím spojovacím motivem je víceméně naše bezmocnost proti temné síle, která je většinou charakterizována jako téměř absolutní zlo. Toto zlo je poraženo takřka vždy pouze díky několika málo výjimečným bytostem (hlavním hrdinům těchto děl) a jejich mimořádným schopnostem.

Co je nám sdělováno tu podprahově, tu otevřeně a o čem se nás snaží přesvědčit? „Jste bezmocní a nemůžete nic dělat a jen doufat, že se objeví bytosti, které za vás budou bojovat a zachrání vás.“ K tomu se tu více tu méně nápadně přidávají teorie, které se dají většinou označit jako náboženské či konspirační o příchodu Krista či jiné vysoké bytosti nebo mimozemšťanů jako například Aštara Šerana, kteří nás zachrání a nastolí zde jakousi z našeho dnešního pohledu utopickou ideální společnost.

Závěr, který si z toho mnoho lidí učiní (byť je tento proces většinou podvědomý) je jednoduchý – nemohu nic dělat, a tak ani logicky nic dělat nebudu. Když se k tomu přidají názory z esoterických či duchovních kruhů či jak bychom je mohli nazvat, že vše, co se děje, je v pořádku, nelze se proto ani divit té všeobecné pasivitě většiny lidí, kteří pokud si to vůbec uvědomují, si vždy najdou důvody pro svoji pasivitu. To se však týká pouze těch, kteří ještě nejsou natolik zhypnotizováni, aby věřili, že je vše v pořádku. Plně zhypnotizovaní a zkorumpovaní naopak vystupují aktivně ve prospěch systému.

V současné epoše se objevuje především na internetu mnoho informací, které mnohým z nás mohou rozbourat dosavadní mozaiku poznání. Zhypnotizovaným logicky tyto nové informace nemají šanci jejich mozaiku poznání rozbořit. Oni je totiž do značné míry opravdu nevnímají. Je zajímavé tyto lidi pozorovat, jak na takovéto nové informace reagují. Buď je bouřlivě odmítnou, nebo je prostě nevnímají. Jako by měli na očích a uších klapky či spíše filtry, které prostě určité informace dovnitř nepustí.

Speciálně na tento jev upozorňuji, protože těmto lidem (a že jich je zatím bohužel většina) je v podstatě zbytečné předkládat důkazy či logicky cokoliv vysvětlovat, protože přes filtry dosavadní mozaiky to prostě neprojde. Je nutné tyto lidi chápat ve smyslu toho, co zde bylo řečeno a toto pochopení nám může ušetřit i spoustu času a nepříjemností. Z mé vlastní zkušenosti vím, že pokud začnu mluvit například o mimozemšťanech nebo volných energiích, tak hovor často končí. Vzpomínám si na jednu odpověď na téma mimozemšťanů: „Mimozemšťané tu nemohou být, protože by to muselo být v novinách.“ Jednalo se o normálně inteligentního člověka, ale jak už jsem předeslal výše IQ v tomto nehraje tak významnou roli. Nebo jsem se v jednom článku pojednávajícím o potencionálních změnách společnosti zmínil o volných energiích a musel jsem odstavec vypustit, protože editor webu mi napsal, že tím článek dehonestuji. V jeho mozaice poznání volné energie neměly místo.

Na druhé straně je možné v současné době vidět, jak se i někteří z těchto lidí probouzejí a jejich filtry začínají slábnout a někdy mizí zcela. Je však nutné bedlivě analyzovat některé informace, zda právě nejsou součástí manipulačních technik, i když se tváří velmi alternativně či konspiračně.

Lidstvo je velmi dlouhodobě manipulováno, i když se situace výrazně zlepšila díky internetu, ale logicky i internet je k manipulacím využíván v nemalé míře. Na druhé straně se situace do určité míry zhoršila vzhledem k všeobjímajícím médiím a koncentraci jejich vlastnictví.

V dřívějších dobách, kdy většina lidstva žila na vesnicích a malých městech, byl základním a mnohdy jediným zdrojem informací učitel a farář. Co řekl pan učitel, nebo pan farář bylo svaté. Světská moc – pan učitel a církevní moc – pan farář lidmi manipulovali a sami byli zmanipulováni k určitému způsobu vidění světa. V dnešní době je velmi podobné.

Škola je známý manipulační systém, což je dáno nejen poskytovanými informacemi, ale i převládajícím systémem výuky povětšinou ubíjející jakoukoli vlastní iniciativu, aktivitu a v nemalé míře intuici, která je tak důležitá při posuzování informací.

Církve mají sice moc výrazně menší, ale přesto manipulují stále způsobem neuvěřitelným vzhledem k tomu, jak lidstvo jako celek pokročilo ve svém poznání. Schopnosti a možnosti církevních ideologů lidi zhypnotizovat je stále na velmi vysoké úrovni. Kromě toho se objevilo mnoho dalších nenáboženských ideologií, které se však svými metodami a formami zase tolik od mnoha tisíc let vyzkoušených praktik církví neliší. Převzaly a přizpůsobily k obrazu svému i rituály a symboly, které hrají významnou roli při ovlivňování lidí. Jejich prostřednictvím jsou lidé napojováni na egregory jednotlivých ismů.

Zásadní rozdíl proti dřívějším dobám je to, jak se počet různých ismů mnohonásobně zvýšil. Mimo jiné i materialistická věda je takovým novodobým náboženstvím.

Součástí těchto manipulací je téměř vždy i negativní programování s následným nocebo efektem (opak placebo efektu), který je jeho následkem. Dokázal jsem pochopit jednoho přítele, který říkal, že se mu jednou při návštěvě jakéhosi obřadu v kostele udělalo skutečně fyzicky špatně, když viděl, jak věřící s velkým zanícením opakovali po panu faráři: „Jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný.“

Negativní programování je ten nejnegativnější způsob výchovy a slouží k té nejtěžší manipulaci lidmi. Když někoho přesvědčíte, že je špatný a hříšný, a vzbudíte v něm pocit neustálého provinění, můžete ho velmi snadno ovlivňovat k čemukoliv. Opravdu všem vřele doporučuji, aby se při výchově vyhnuli jakémukoliv negativnímu programovaní. Jeho následkem je nocebo efekt. Když někoho přesvědčíte o negativním účinku nějakého činu či prostředku, tak se při jeho použití tento negativní účinek skutečně často dostaví, ač pro to „objektivně“ není důvod. Jedná se o negativní podobu známého rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví“, což by se dalo formulovat jako „Věř a víra tvá tě onemocní“. Naše vědomí je mnohem mocnější, než si většina lidí uvědomuje.

Bohužel, a přestože si to běžně neuvědomujeme, tak je na nás mnohem více působeno nocebo efektem než placebo efektem. Ta spousta negace, které na nás chrlí denně média, není ničím jiným než negativním programování, které má za následek nocebo efekt. Nedá se vyloučit, že se jedná o systémové opatření, čehož si jeho běžní vykonavatelé (loutky) s největší pravděpodobností nejsou ani vědomi a podléhají mu rovněž.

Jedním příkladem mohou být běžné každoroční epidemie chřipek. Ze všech médií se valí informace o tom, že je obdobní chřipek a že bychom se měli očkovat, a tak pravděpodobnost u sugestibilních lidí, že chřipku skutečně dostanou, je podstatně vyšší. Minimálně je jejich odolnost vůči chřipkovému viru oslabena. Běžní lidé zřejmě netuší, s jakou dychtivostí farmaceutické koncerny očekávají chřipková období a vzhledem k jejich velmi dobré znalosti jak placebo tak i nocebo efektu nelze jejich podíl na mediální chřipkové kampani vyloučit.

Chřipku jsem uvedl pouze jako příklad, ale zdaleka se to netýká jen chřipky. Týká se to veškerého způsobu života. Bohužel se obávám, že negativní roli zde mohou sehrávat i fanatičtí propagátoři zdravého životního stylu. Pro lidi, kteří jim absolutně uvěří, mohou mít i drobné prohřešky proti uváděnému jedině správnému životnímu stylu předpovídané následky, i když pro to v podstatě není tak zvaně objektivní důvod.

Zejména v poslední době se negativní programování rozšiřuje o strašení krizemi, válkami a podobnými událostmi. Jsme programováni, abychom nejen přijali války, krize a katastrofy všeho druhu, ale i spolupůsobili (byť nevědomě) při jejich vzniku.

Velkou roli hrají také televizní seriály, jež ovlivňují velmi početnou skupinu lidí. Tak zvaná americká kultura jejich prostřednictvím proniká do všech vrstev všech různých společností i národů a rozhodně se nejedná o jakousi shodu náhod, ale velice sofistikovaný program, jak vnutit ostatním její systém hodnot a jak hypnotizovat i do této doby nedotčené kultury a národy, jak zamerikanizovat celou světovou společnost.

Je to jedna z forem, jak ovládat svět, a to prostřednictvím kultury. Prostřednictvím televizních seriálů je nám vnucováno, jak je tento způsob života úžasný. Ne všichni pochopí, o jak jednostranný pohled na americkou společnost se jedná. Nejkrásnější ze všech světů je ten, ve kterém vlastníte tři mercedesy nebo jiná skvělá auta a máte ohromnou vilu. Zda jsou tito lidé, kteří takto žijí, opravdu ve svém životě šťastní, se už běžný divák nikdy nedoví. Je to systém zhypnotizování lidstva k jeho orientaci na čistě konzumní společnost. Systém, jak vytvořit z lidí roboty, kteří proměňují jídlo na energii, kterou pak odevzdávají v pracovním procesu.

Dle mého názoru se do určité míry dají chápat některá náboženství či systémy, které se snaží tomuto vlivu co nejvíce zabránit a uchovat si vlastní kulturu.

Sugestibility cíleně využívá i všudypřítomná reklama, která však má i formy, které se reklamou nenazývají. Například sponzory některých filmů jsou firmy, jejichž výrobky se pak ve filmu objevují. Lidé si často kupují věci, které vůbec nepotřebují. Jednou z forem, jak se projevuje zhypnotizování je nová „nemoc“, která je pojmenovaná shopping, což je chorobná potřeba stále něco nakupovat.

Hypnotizující síly se snaží přetvořit svět k obrazu svému, kde by lidé byli novodobými poddanými v novodobém feudalismu, což se jim do určité míry daří.

Na druhé straně vzhledem k silám, které by se daly označit jako mimozemské či nadpozemské i mnoha vyšším duším, které se zde nyní inkarnovaly, dochází k probouzení lidí, kteří procitají z hypnotického spánku a osvobozují se od matrixu. Často tak dochází k zásadnímu konfliktu mezi zhypnotizovanými lidmi a probuzenými a propast mezi nimi se stále zvětšuje.

Považuji za nutné upozornit, aby nedošlo k nedorozumění, že mezi zhypnotizovanými je velké množství slušných lidí, kteří však jednají pod vlivem Velkého hypnotizéra (obdoba Velkého bratra), jehož úmysly nejsou v souladu se zájmy většiny lidstva. Záměry Velkého hypnotizéra jsou v souladu se zájmy těch, kteří mají politickou a ekonomickou moc na všech úrovních (nejen na celosvětové, ale i na národní či dokonce obecní) a snaží se ji udržet za každou cenu.


 
zdroj matrix
mierne krátené
11
Z nadhľadu

Je to umelecká hyperbola, tu popisované javy s hypnózou nemajú nič spoločného.

Norman

Ľudia si neuvedomujú mieru a silu spoločenskej sugescie, ktorá sa najlepšie dá prirovnať k tej hypnotickej. Ba je možno ešte hlbší. Sú proste veci, ktoré si na sebe nepriznáme, ktoré ani nedokážeme vidieť, aj keď ich niekto priamo ukáže.

Nie je to samozrejme prvý raz tak prirovnané, sociálna realita a hypnóza, len to treba občas pripomenúť .

Ono to síce nepomôže ... ale aspoň vieme, v čom sa plácame. Ako keď máme zviazané nohy (šňurkami na topánkach). Vždy keď skúsime spraviť krok, spadneme. Keď si to uvedomíme, že nás čosi zvezuje, síce nám to priamo nepomôže tie putá rozviazať, ale aspň vieme, prečo padáme.

sk

"schopnost vnímat realitu v co nejširším rozsahu mají tak zvané vyšší (starší) duše s vyšší frekvencí vibrací vzhledem k šířce poznání z předchozích životů"

a zaciatok bol pritom taky slubny....

Norman

Ale aj tak je v tom kopa dobrej práce. Nuž, buď si urobíme sami, alebo musíme tolerovať cudzie.
Okrem toho - ako tam takmer píše - treba prekonať vlastnú hypnózu a dať miesto aj tomu, proti čomu sme zhypnotizovanní.
Ale samotná "mystika" by nebol problém, horšie je, že by sa to mohlo celé zaobísť bez nej. Už som to nechcel viac osekávať. Možno som mal.

Z nadhľadu

Každú sekundu sme zavalení množstvom cca 100Mbitov informácií. Naša kapacita na spracovanie je cca 0,4Mbitov. Tragédia je, že aj tých 100Mbitov nie je postačujúca informácia na orientáciuv realite. V priebehu života si vytvárame šablóny, do ktorých si dosadzujeme fragmenty (tých 100Mbitov) informácií. Vznikne akási zmes fragmentálnej reality a šablón vybudovaných v minulosti a s touto virtuálnou realitou pracujeme v našom vedomí. Je samozrejme veľmi lákavé a v skutočnosti sa tak deje, budovať pod rôznymi zámienkami zámerne tieto šablóny tak, ako to vyhovuje manipulátorovi. Už od detstva, v kreslených seriáloch, v zdanlivo nevinných akčných filmoch, ... atď.
Hypnóza je úplne iný problém!

Ľubov

Ale no tak,Z nadhľadu,hádam tu nebudeš bazírovať na slovíčkach,ako nejaký snob. Článok je upravený tak,aby mu rozumelo čo najširšie obecenstvo. Ak si z iného levelu,za to Norman,ani autor článku nemôže.Ale veď aj ja som istým spôsobom snob,lebo si myslím,že to,čo píšeš o fragmentáloch a šablónach sa nás už netýka. Že sme za vodou.Možno nie sme,ale svojimi bežnými paprčami nás nedostanú. Keby bolo naozaj zle,toto si myslím:Priatelia nám pomôžu.

Z nadhľadu

to je o mechanizme manipulácie. Ak použiješ pojem hypnózy, čitateľ si predstaví bláznivé kúsky - mágiu model Hanussen, najmä keď videli niektorý z plejády filmov o ňom:
http://1.bp.blogspot.com/-rVuJ6Nu_ZIo/UkbWrb3TjYI/AAAAAAAAB6M/Z6J_1jNiyc...
Skutočnosť je ale úplne iná! V článku
http://www.blisty.cz/art/75181.html
je popísaný jeden z aspektov, pričom sám autor má evidentne tiež zažité svoje šablóny!
Nie si vôbec za vodou, máš ich iba v oblasti politiky a sociológie iné, ako väčšina Slovákov! :-D
Problém je v tom, že každý z nás tie svoje šablóny potrebuje pre svoje prežitie! Neodstrániš ich, lebo bez nich nemôžeš existovať. Čiže nie je to žiadna mágia alebo hypnóza, je to normálny mechanizmus ľudskej existencie. Väčšinu informácií musíš spracovať na úrovni podvedomia, inak neprežiješ!
Príklad:
Ak niekto žije v obci, ktorá má osadu asociálov obťažujúcu okolie kriminalitou, smradom, hlukom, klamstvami, má pochopiteľne v hlave šablónu, pre ktorú mu niekto nasugeruje nálepku "Róm" a následne ho obviní z rasizmu. Pričom táto šablóna sa týka nebezpečeného asociála, ktorému sa musí vyhnúť oblúkom a nemá čas na lustrovanie a filozofické úvahy. V tomto sú "ochrancovia ľudských práv" (práva na obťažovanie okolia a parazitický životný štýl) úplne vedľa, lebo bojujú márny boj nie s hypnózou, ale bežným mechanizmom ľudskej psychológie, ktorý umožňuje "rasistovi" prežiť v susedstve komunity sociálnych deviantov. Proste v priebehu milisekúnd vyhodnotí obraz človeka, ktorý mu ide naproti a reaguje. Potom príde nejaký debilko parazit z Bratislavy a ide o vychovávať ... :-D

Norman

to je to, čo sa mi aj v článku najviac páčilo - tá časť o negatívnej propagande. Ináč povedané o vsugerováni viny a o "vlastnení predsudkov" a podobne. Niečo, čím sa zaoberal aj tento článok z propu Psychopatológia a rasová sebanenávisť medzi bielymi.

V tomto prípade sa naozaj jedná o zámerne podsúvané schémy a matrice.

 

Norman

Za vodou so schémamy je téma článkov o prebudení. je to, ako hovorí ten Z nadhľadu, ako keď má lopta dolík a snaží sa ho človek odstrániť - jden odstrániš ale prevalí sa to inde.
Riešenie je iba dofúkať - ale to je už oblasť mimo politiku.
Schémy potrebujeme - ale aj tie sa dajú deliť na pravdivé a falošné. Aj keď samozrejme nik nemá patent na pravdu, v tom je rozdiel.

A politika nie je až tak zložitá, aby v nej človek s dobrým úmyslom nemal dobré šance rozpoznať pravdu. Chce to hlavne ten dobrý úmysel.

Norman

V čom je ten rozdiel?
To podsúvanie virtuálnej reality, podsúvanie hotových šablón, niekto nazýva hypnóza.
Je to tak ľahšie pochopitelné. Je to ten istý mechanizmus ( pri vzaní do úvahy, že čo je skutočná hypnóza nie je samé o sebe jednoduchý problém).

Z nadhľadu

jednoducho tak funguje ľudská psychika. Každý máme svoju virtuálnu realitu, lebo žijeme rôzne životy a máme teda rozličné skúsenosti, na základe korých si robíme tieto šablóny. Objektívna realita môže jestvovať, otázne je či ju dokážeme poznať. Nik nie je majiteľ pravdy, môže sa k nej iba približovať a to dokáže iba s diskusii s inými, ktorá majú iný názor. Pokiaľ si tú diskusiu začneš organizovať ako Hríb "Pod lampou", dopadneš ako totálny hlupák - viď
http://www.youtube.com/watch?v=8y_T6RNXd3c&list=UUlGQvsZl5PSkXctswi5u7Pg

1488

kopy-pejst:
dve častice, zdanlivo oddelené priestorom, predstavujú jediný a ten istý fyzikálny systém .. medzi dvoma fotónmi, čiže medzi dvoma zrnkami svetla, vzďaľujúcimi sa od seba opačnými smermi, existuje nevysvetliteľná korelácia. Vždy keď zmeníme polaritu jedného fotónu (vďaka filtru), ten druhý akoby ihneď “vedel”, čo sa stalo jeho spoločníkovi, a okamžite podstúpi tú istú alternáciu polarity. Ako môžeme vysvetliť takýto jav? Zaskočení fyzici navrhli dve interpretácie.

Podľa prvej fotón A “oznamuje” fotónu B, čo sa robí, prostredníctvom signálu s vyššou rýchlosťou, ako je rýchlosť svetla. Fyzici prijali tento výklad dosť odmerane a dnes ho čoraz viac odmietajú; uprednostňujú to, čo Niels Bohr nazýval “nedeliteľnosť kvanta účinku” alebo neoddeliteľnosť kvantovej skúsenosti.

Podľa druhej interpretácie musíme prijať myšlienku, že obidve zrnká svetla, hoci by boli oddelené miliardami kilometrov, sú súčasťou toho istého celku: medzi nimi existuje istá tajomná interakcia, ktorá ich udržiava v neustálom kontakte.

Tak "Z nadhľadu" v čase a priestore som z toho jeleň.

Norman

Síce nevidím súvis s témou.) ale asi je už načase, aby sme tu vyriešili aj tento klasický dlhoročný "problém" :)
Pseudoproblém.
O fyzikoch platí totiž to, čo o programoch: rieša problémy, ktoré by sme bez ich existencie nemali.
V tomto prípade: tieto problémy, ktoré začnú postojom: "KYM sa na to nepozreme, tak tam NIE je ten objekt v tom či inom stave", začínajú ZLOU filozofickou interpretáciou a preto nikdy nemôžu nájsť riešenie. Je to niečo, ako zenónove paradoxy o pohybe. Je to niečo, ako klasické detektívky - definujú problém, ale tak falošne, že čitatel nikdy nemôže vedieť, kto je vrah, proste to nejde, pretože informácie sú zle podané.
Ja viem, že fyzika je niekedy zložitá, ale tento ich vadný prístup je fakt.

1488

Virtuálna-subjektívno-objektívna realita vorvaňa je pseudoproblém. Pre pojmológiu petúnie nie :). Samotné subjektívne poznávanie objektívnej reality a hociakej inej ju "môže" meniť - mala byť reakcia na "objektívna Z nadhľadu". Ale o vyrábaní problémov s Tebou súhlasím.

Teda zopakujeme si - možné je všetko, dôkazom je viera v našu ilúziu vnímania, že existujeme - a to nekonečne, prípadne z ničoho. Alebo je to inak ?

O čom bola téma ? :)

Norman

Jediná. A síce tá, ktorú skryl autor Sprievodcu autostopom po galaxii do toho prejavu kvetináča petúni.

Mimochodom, pamätám, že tu ktosi už dávnejšie dal taký komentár, že keď bol malý, tak sedel kdesi u babky na dvore a zrazu ho napadlo presne to isté: "Už zase".
Neviem už, aký nick to bol a nevedel by som to už asi nájsť - ale bolo to dokonalé.

Starý hlúpy Wittgenstein ukončil svoju humoristickú knižku, ktorú akademici považovali určitý čas za filozofiu, plytkým a prázdnym bonmotom "O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať".
Pritom je to presne naopak.

Norman

Pozri, neber moje otázky ako nejaký nesúhlas s tvojou reakciou. Skôr naopak, aj keď to znie ako fráza, zaujíma ma, čo vlastne ľuďom vadí, aj keď len subjektívne. Kvôli tomu ma nemusíš urážať porovnávaním s nejakým hríbom. V tomto prípade nehovoríme o nejakých zásadných hodnotách, o živooch ľudí - len o mechanike moci.

Celkom chápem, čo ti vadí na slovíču "hypnóza" a snažil som sa ti vysvetliť, že hypnózu tak "magicky", ako ty, mnohí ľudia nemusia chápať. Ber to naozaj tak, že ľudia majú nielen rôzne svetonázory, ale aj slovník.

(- čo sa týka "podsúvania", je myslené hlavne neosobné podsúvanie okolím, nie len konšpiratívne cielené ovládanie. Čiže tak ako to myslíš ty )

Z nadhľadu

ale ja som to tak nemyslel! Na používaní slova hypnóza mi vadí to, že fakticky ide o úpne iný fenomén ľudskej psychológie - istý čas som ju aj študoval a interesovala ma najmä z pohľadu reklamy a propagandy. Napríklad počas vystúpenia úžasného média ako bol Hiltler ale aj Mečiar (bol som pozorovať to šialenstvo babiek demokratiek na Pasienkoch - bol to nezabudnuteľný zážitok!) sa ľudia postupne dostávajú do hypnoidného (podobného zhypnotizovaniu stavu) a na tomto základe môže vzniknúť napr. davová psychóza. Je to ale jav, ktorý má obmedzené trvanie. To o čom píše autor je ďaleko nebezpečnejšie, lebo zasahuje proces samotného spracovania informácie a buduje sa to pomaly, trvale, už od predškolského veku! Napr. obrázok
http://3.bp.blogspot.com/-nMHcNKw2BYY/UIqzITd6saI/AAAAAAAAAA4/gtzZB6K_qe...
nemusí divochovi v Afrike robiť problémy, ale
http://www.ics.uci.edu/~kobsa/courses/ICS104/course-notes/gestalt-contin...
už by bol problém - nemajú ani páru o geometrii.
Teda ide o proces veľmi dlhodobý a skutočne najnebezpečnejšie manipulácie sa robia veľmi nebadane a trpezlivo celé roky! A začína to naozaj už v kreslených seriáloch pre deti!
Nájsť hranicu medzi genetikou a prostredím je v týchto prípadoch veľmi obtiažne. Som toho názoru, že asociálnym deviantom by mali byť odobraté deti okamžite po narodení. Jednak by neboli motivovaní rodiť a nemohli by si z toho urobiť živnosť, ale hlavne nemohli by ničiť budúcnosť svojich detí svojou socioaptickou výchovou a celkovo deviantným prostredím, v ktorom vyrastajú.

Norman

V akom slova zmysle ale je hypnóza iný fenomén psychiky, ako iné sugescie? Mnohé školy označujú bežný stav mysle človeka ako "spánok".
V hypnóze je asi najdôležitejší termín "raport", čiže informačný kanál, ktorým prenikajú schémy do mysle bez kontroly. A to je aj vzťah, ktorý majú ľudia voči svojim bežným "autoritám". Niekedy je to človek, ale často skupina, ideológia, aj keď len "ideológia" malomestského snoba - tento stav kľudne môžno označiť za hypnotický.

Skôr treba asi rozlišovať medzi dlhodobou zotrvačnosťou danej kultúry, ktorá drží ľudí ako v klieštiach, a medzi zámernou manipuláciou.I keď aj tá zámerná manipulácia zväčša využíva charakteristiky tradičnej kultúry. V belošských kultúrach sú tie tradičné napríklad veľkodušnosť, ochota ... proste všetky tie veci, vďaka ktorým táto spoločnosť vytvára prijateľné prostredie a ktoré votrelci zneužívajú.

Sinuhe

Ako názorný príklad sa dajú uviesť moderné rozprávky typu Batman, Superman, Spiderman a pod.
1/ uvádzajú dieťa do predstavy, že keď im bude zle, tak dakto príde a zariadi to za nich. Ergo, netreba žiadne revolúcie, protesty, skrátka stačí počkať na Batmana. V protiklade k tomuto, v klasických rozprávkach to musí byť chudobný, ale v srdci dobrý Jano, alebo pekný mladý a dobrý princ, alebo dajaký poctivý remeselník, ktorý sa musí vzoprieť zlu a zvíťaziť nad ním.
2/ Samotná podoba Batmanov, Spidermanov a pod je odpudivá. Prvoplánovo by si človek povedal (keby nepoznal dej), že ide o jednoznačných zloduchov. Nie je na nich nič ľudsky pekné. A to je jeden z cieľov: pomútiť, zmiasť hodnotový systém, ktorý sa prirodzene zakladá na kalos kai agathos. Vštepuje sa predstava, že človek má čakať dobré od výzorom zjavného zloducha. Popiera a ničí sa prirodzený systém rozpoznávania a hodnotenia krásy a dobra - to je jeden z dôležitých cieľov tých ľuďí, ktorí sa cítia byť "vyvolenými", aby ovládli svet.

Sinuhe

odporúčaného filmového výtvoru pre nick88 :-):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-freudovska-psychoanalyza-sovetskeh...

nick88

nebudem to čítať Freud nie je môj typ hihi. A nevieš si urobiť vlastný rozbor? a zapátrať po skutočnej rozprávke Mrázik? Zase si zožral čo ti dali na tanieri? Ach tie klapky. Rozšír svoje vedomie.

Buheh

Lebo táto freudovská analýza stojí za hriech.

nick88

To hrozne Freudovo zovretie, držanie prísneho vedeckého základu je hrozné či smiešne či dusivé či vedúce ku stagnácii? A vysvetlenie napríklad, že kôň vo sne predstavuje penis na zasmiatie. Psychologia je veľmi zaujímavá. Vtedy by som si vybrala radšej Junga na debaty o psychoanalýzach ale tú dobu som si nevybrala som tu a teraz tak to je.Sny, snenie, symboly sa dajú špatným úmyslom zneuctiť a človeka voviesť do bažín. Každý musí porozumieť vlastnému svetu vlastným výkladom-analýzou je to ako puzzle. Niekedy hľadáš ten jeden kúsok a niekto ti pomôže otvoriť dvere za ktorými sa ukrýva. Ale práve to v bytosti vo vnútri vie, že to je ten kusok. Je to veľmi jemná štruktúra. Každý, kto sa tu "zrodí" automaticky sa ponára do štruktúry zvláštneho labyrintu. Nikto o tom nehovorí, nepíše čo je to za štruktúru. ak bytosť tento labyrint začne nevedomky rozširovať blúdi v tom. Je to labyrint v labyrintoch ako matrioška sú to zvláštne štruktúry. ale na pobavenie ujo freud na posrandovanie možno ujde. Hihi ze ty si srandista, humor je super.

Sinuhe

Jung nebol o nič menší cicvor ako Freud. Ale ak sa ti žiada niečo jungovské, skús toto od Sterna:
http://blisty.cz/art/21376.html

Sinuhe

škoda, že si nedala na moje odporúčanie a dala si sa zmiasť nadpisom a neprečítala si si to ... :-) Robiť predčasné závery ... hm, hm, hm ...

nick88

Začnime Einsteinom.
Einsteinova teoria relativity tvrdí, že vesmír má rovnaké kvality a vlastnosti vo všetkých smeroch, teda podľa neho sa potom hmota prejavuje rovnakým spôsobom všade +jeho rozšírenie o gravitáciu kde fyzikálne polia prevzali na seba povinnosť prenosu účinkov, teda kde pole stalo sa prvotnou fyzikálnou realitou a nie dôsledkom nejakej inej reality.
Krásna pasca.
Novodobejší fyzici dospeli k tomu, že pri experimentoch s elementárnymi časticami si výskumník SAM SEBE s pomocou SVOJICH VLASTNYCH KONANI prekáža.

Šipov: "Ja viem, že Boh existuje, ja vidím jeho za svojimi rovnicami. Existencia skrytých svetov je realitou, ktorá vyvstala predo mnou v priebehu vedeckých výskumov."

Šipov k problému priestor-matéria zistil, že chýba zložka rotačného pohybu, ktorá sprevádza všetko v prírode, od elementárnych častíc až do vesmíru. Zistilo sa, že sú to torzné polia, ktoré určujú štruktúru matérie akejkoľvek povahy a tiež, že krútením priestoru sa ukázalo inerčné pole. Toto pole Einstein nenašiel.
Torzné polia nie sú obmedzené v čase. Torzná pamäť umožňuje zapísať torzné pole na HOCIČO. Torzné polia majú informačný charakter, prenášajú informáciu a to KLADNÚ alebo ZÁPORNÚ. Ľudstvo niektorá časť už začala pracovať s týmito poľami niekto ich to naučil. Ide o to, že sa pomocou nich dá manipulovať. Ľudstvo sa ešte hrá s bábikami a autíčkami. Nemožno im tieto hračky prudko zobrať, stratili by oporu, upadli - tak pomaly len tí čo vedeli do rozprávok,filmov, mýtov, do rečí vkladali ale mnohí ich posúdili a odsúdili, tí čo v nevedomosti a v pýche žili, žijú v umelom svetlo vlastného ega. A tak sú tu nové deti, ktoré akože chránia ale vskutku im strašne škodia - z vlastnej pýchy zrodenej z nevedomosti.

Norman

Presne tak to je, bábiky a autíčka. To je úroveň ľudstva, to je jeho významnosť a jeho racio. Aj to je ešte eufemistické vyjadrenie, príhodnejšie by bolo prirovnať to k marvcom a ich mravčím bábikám-larvám a podobným problémom.
A je pravda, že väčšina si to "neuvedomuje", nechce si to pripustiť, je tak zhypnotizovaná (dennodenným režimom), ba ani by im to uvedomenie si ilúzie nespravilo dobre.
A možno povedať, že určitým - nazvime to "vizualizačným tréningom" - je možnosť dostať sa zo zajatia tejto "bábiky a autíčka" obmedzenosti.

Ale - akékoľvek fantazírovania je smiešne, keď jeho výsledkom je zas len bábika - akurát má tri nohy, štyri ruky a uši, alebo jednu ruku a tri choboty a dva nosy ... ale zas a zas je to len bábika.
Chápeš?

Problémom rečí o inteligenciach, prišelcoch, duchoch, démonoch, anjeloch a bohoch a ja neviem o čom ešte všetkom inom nie je to, že sú NEPRAVDIVÉ, nie, to je ich najmenší hriech, s tým sa ráta, na to majú právo - ich hlavný problém je, že sú tak ÚBOHO BEZ FANTÁZIE.

Chápeš?
Samozrejme, že to nie je len tvoj problém.
Ale vlastne o to horšie.

Smajl.

nick88

tak si si vybral vlnu o mne a takto to skolabovalo podľa teba. Ja nevidím "problém", moje vnímanie je inak nastavené. Nepoznáš poriadne vlastné vedomie a tvrdíš, že chápeš moje? Problém ten ukotvený bod si si vybral ty. Myslíš si, že ma poznáš nie nie mňa nechytíš. Absolutno je vlastne úžasná fantázia, či nie? ty si taký suchár bielo čierne, vidíš a color fantázie nie.

Norman

to ťa zabije.
Alebo naopak?

nick88

http://www.youtube.com/watch?v=d8SNGs_yBm4
všetko "zlé" je na niečo dobré? nevzdávame to a občas nás vlastné vzorce chovania rozosmejú a to je fain - keď o tom vieme.

1488

Jede Schrödinger a Einstein autem a srazí kočku. Einstein se chce jít podívat, jestli kočka přežila. Schrödinger ho zastaví se slovy "Neblázni, chceš ji zabít?"

Norman

Prosím ťa, vysvetli mi, takéto vtipy sa kde vyprávajú? Na sympoziach fyzikov?

1488

Atómy, takzvané stavebné bloky všetkej hmoty, sú vytvorené z 99,99999 percent prázdneho priestoru. Zvyšok ostatných percent hmoty nie je pevný, ale je tvorený energiou. Pretože je vaše telo vytvorené z atómov, je tiež zhruba z 99,99999 percent prázdnym priestorom. Dôvod, kvôli ktorému zažívate veci ako pevné je ten, že vaše vedomie spracúva energetické vzory okolo vás ako pevné, predtým než si uvedomíte váš zážitok.
Väčšina ľudí si myslí, že keď vidia, že sa niečo deje mimo ich tiel, tak tá udalosť je nezávislá od pozorovateľa. V skutočnosti, všetky vonkajšie udalosti sa dejú vo vnútri mozgu a mysle. Keď ľudia vidia objekt, ten objekt je odrazom svetla, ktoré sa transformuje na elektrické signály, keď dosiahne sietnicu ich očí. Sietnica potom odošle signály do ich mozgu, ktorý potom tieto signály spracuje na použiteľné informácie. Keď sa už tento proces dokončí, pôvodný objekt sa teraz premení na elektrickú kópiu v rámci mozgu.
Tento proces nám ukazuje, že vonkajší svet, ktorý vidíme, nie je nič viac než to, na čo ho náš mozog interpretuje. Aby sme boli presnejší, realita nie je nič viac než vnímanie uskutočňujúce sa vo vnútri našich myslí ako výsledok nášho vedomia. Keď sa pozrieme na veľký obraz, všetko, čo zažívame v materiálnom svete, sa skutočne nedeje tam vonku. Deje sa to vo vnútri našich mozgov a myslí.
Pretože sú naše mozgy a mysle také mocné, dokážu vytvárať ilúziu, ktorá nás zvádza a myslíme si, že naše zážitky sú mimo našich tiel.
....
https://www.youtube.com/watch?v=gq73pmNkcFc

Norman

Ten bol tiež dobrý.

Len jedno mi nie je jasné. Keď sa zrazíme hlavami, bolí to vmojej hlave alebo v tvojej hlave?

1488

Vyskúšame ?

Norman

Čo sme v 19. storočí?
Urobíme počítačový model. Všetko, čo dnes tvrdí fyzika, je "dokazované" len počítačovými modelmi.

1488

Neviem ako Tvoju, ale moju hlavu budú vedieť namodelovať až v roku 1488, aj to len hen, v susednom vesmíre. Tu skapal počítačový pes. Keď sa nám nechce inkarnovať k susedom alebo zrážať gebule, tak to môžme tak moderne, vymyslieť si nejakú Bohorovnú pravdu :)

Norman

Ty máš takú unikátnu hlavu? True story?
Ty si tu propagoval True detectives. Takže by si mohol a mal vedieť, čo som tu už pred tým povedal, že time is a flat circle.
Takže už ju namodelovali. A mnohokrát.

(PS. skúšal som to vymeniť, aby sa to dalo spustiť priamo na stránke, ale majitel, ergo Youtube,
Cannot enable embedding because of a content claim on this video
Nejakým spôsobom zistili autorský problém pár minút po uploade a teraz nemožno nastaviť embedding. sorry)
 

1488

Využil som len možnosť upraviť vlastný koment a to - zmazaním.

Identita vs. multiplicita alebo zahodenie osobnej histórie..

 

Norman

Koľká to nedôvera.

Norman

Treba si uvedomiť, že napriek snahe o zasiahnutie hlbokého, na obrazovke v podstate odznela oficiálna najnovšia fyzikálna M teória. Filmári musia byť krytí, ináč by dobehla banda vysmievačov a vyplakávačov. Ale matematika či vyššia abstrakcia ich zväčša spolahlivo odpudzuje, ako cesnak upírov:)

Ale pretože oficiálna, jej filozofické aspekty sú nakoniec vždy najslabšie a zvulgarizované. Cykly sa neopakujú absolútne rovnako, to by bol paradox, ako si správne vystihol. Ale pohybujú sa v kolajoch predošlých, v informačnom poli zanechanom predošlými cyklami. Je to čistá racionálna kauzalita, len nielen z lineárnej minulosti, ale aj z takpovediac bočnej strany, z časovej predošlosti.

Ak ťa trápi tvoj hlavový unikát, jeho neocenenie v tejto teórii, či jeho márnosť, je to nakoniec predsa len naopak. Kým na jednej strane je tragické to všeobecné bazírovanie na vlastnej dôležitosti, ako je to zosmiešnené v ukážke, "...me, its me, I'm so fucking important...", na druhej strane je táto teória prehĺbenie zmysluplnosti.

1488

teória všetkého v membráne duality našich hláv - vystačí nám tento dnešný hardvér na uchopenie tohoto tu okolo ? dá sa pretaktovať k nekonečnu alebo je to len evolučný diferenciál a nateraz má limity ? za každými otázkovými dverami sú ďalšie, je to pasca na odvádzanie pozornosti alebo cesta a dvere nie sú ? ...to len tak poľahky...

 

tá hračka v hlave to je teda danajský dar, inak mňa osobne unikát na krku netrápi, neviem prečo ti to tak vyznelo, myšlienka z klobúka ako hovorí tento už mejnstrímový chalan

Norman

Už zase. Už zase to tu máme, vyhodené dvermi a vrátené oblokom:
sme neschopní a nemôžeme rozmýšlať o určitých otázkachm, za nimi by boli ďalšie otázky a čo už len pozrenie sa tým smerom je HYBRIS. Sme len malý hardvér na zlom krku - i keď ešte včera v tomto vesmíre nebol počítač, ktorý by nás namodeloval. No možno hovoríme o niečom inom, pretože ja nehovorím o "tej hračke v hlave", ale o princípe.

Mimochodom, ten mimoženšťan, ten E.T., to je (aj pre teba) nejaká autorita , že ten má nárok na otázky aj odpovede a zrejme aj patent na pravdu? (keďže už tu vidím ten jeho čudný výraz za pár dní niekoľký krát:) - ergo je to NEEGOISTICKA osobnosť - napriek tomu , že to svoje na krku používa hlavne na zarábanie peňazi prednáškami (a knihami)?

Aj keď platí, ako hovoria jeho krajania: Ich finde Meister Eckhart toll, nemôžem odolať ani šarmu tohoto youtuba:
"Je zdrojom našich myšlienok ego, alebo len egom prechádzajú? Je boh oddelený od svojich anjelov, alebo ním len prechádzajú k ceste k ružovej príšere?"
:)
Nič v zlom, nechcem si z toho uťahovať, už som ho tu kritizoval pred viac ako dvoma rokmi, nezmenil som názor.

1488

boli to len otázky, nič viac, ten zvyšok čo píšeš je tvoj koncept, to myslím úprimne. Ak chceš moju odpoveď, tak - sme vhodný hardvér, práve v tejto chvíli, na správnom krku, iný nie je, môžeme sa pýtať, a aj na to, či to nie je všetko inak. Ach ten vorvaň, na vymýšľanie princípov dostal peknú hračku. Môže byť ?

Mám v úcte priateľov ktorých poznám, ale autoritu som ešte nestretol, ty áno ?
Ten Tolle je srandovný, videl som len niekoľko jutubov, nie všetky som dopozeral a tak sa na tom čudnom výraze chechcem. Nepoznám tvoju kritiku, pre mňa je ítí jeden z mnohých jutubov dnešnej doby jutubu a až tak ma neinteresuje, aby som ho skúmal.
Možno vodu káže a víno pije, možno sýty hladnému neverí.

Dnes si myslím, že patent na pravdu má len život samotný - teda tak vnímam učiteľa, ako všetko čo tao prináša. Hm, asi tá autorita bude to tao..

Norman

Môj koncept, alebo tvoj koncept, alebo koncept tých samotných pojmov a viet?

Samozrejme, každý tu píše trocha o svojom, a tak je forma dialógu len formálna.
To by nevadilo, horšie je, že to pripomína trocha holdem poker - všetci hráči sedia s tými istými pár kartami, ktoré nik nevidí, často akoby ani ich samotní majitelia, a na konci každého rozdávacieho kola sa len všetky zbalia často bez toho aby sa čokoľvek ukázalo, a nie zriedka tak, že ani výherca nevie, prečo vlastne vyhral a či mal vyhrať.

Aj keď to má svoju skrytú logiku a svoje jednoznačné smerovanie, je to zúfalstvo na to pozerať.

1488

Z každého konceptu trochu, súhlas, interakcie. M-teória všetkého v praxi.
Viem, že je asi "zúfalstvo" pre letiaceho orla sa pozerať na fragmenty pohybov korytnačky, no je to súčasť toho pokerského, použijem super univerzálne slovo, oného.
Nie je to hneď nevedomosť hráčov, iba taká vyhovujúca energetická poloha (prosím v hlave neprekladať tieto slovné spojenia ako toľko spomínaný defétizmus).
Heslo dňa: Bude to dobré, a ak nie, tak ešte lepšie.

Norman

Jeden letiaci orol tu bol a skončil niekde ako slepica, tento druh autohypnozy mi našťastie ani moc nehrozí, ani ma nikdy nelákal (i keď neskončím o nič lepšie ako on, to si tiež nerobím ilúzie)

Do tvojich kariet ako tak vidím, teda keď nimi zámerne nešibrinkuješ, napríklad teraz som ťa pochopil a súhlasím, že je to tak. Nízkoenergetická poloha ... len niekedy je príliš nízka a niekedy už nemá zmysel. Vždy príde ten moment, kedy treba karty položiť na stôl.

Ergo, ja nekritizujem nevedomosť, nekritizujem to, čo majú hráči na ruke (za to moc nemôžu a sumárne majú v ruke stále tie isté hodnoty) Kritizujem to, že niektorí si myslia, že si rozdané karty môžu zobrať zo sebou domov a použiť ich v inej hre. Nie, tak to nefungue, to je detinské nepochopenie pravidiel hry.

Ľubov

Dobre si myslíš. Voči tým "majstrom",mám len malú poznámku. Spomeniem tu Johanna Keplera,ktorý sa začal venovať "duchovnej " práci,rozumej,výrobe horoskopov pre Rudolfa fakt až vtedy,keď už nemal na nájomné .Ešte úsmevnejšie je zistenie,ako písali motivačné listy rozliční "mystici",ak chceli trvalý džob,najlepšie na Dvore. Nesmela tam chýbať zmienka,že "moji predkovia pochádzajú z Babylonu".No a ten prípad,ako istý jasnovidný chlapík v našom meste predával božskú energiu v akcii,bolo to vtedy 240 sk za 15 minút,som tu už spomínala. Nič,autority naozaj nie sú.Je len jediná a to si Ty sám. Tao 1488.

---

Aha,patrí pod reakciu 1488 21 33 predvčerom. Sem to skočilo,pardon.

Norman

veď to je zavesené na komentár od 1488.
To, že to k nemu nepatrí, je určite len náš falošný dojem.)

Norman

To si si omylom zmazal svoj komentár?
Aby nedošlo k omylu, že ti ho zmazala redakcia - ani mne to nie je moc jasné, čo sa vlastne stalo a väčšina ľudí to zrejme pochopí zle.

nick88
Z nadhľadu

použitie slova hypnóza ako termínu v medicíne a umeleckej metafory, ako som to urobil v mojej prvej reakcii.
Hypnóza je proces, ktorý vedie k zmene stavu vedomia, ktorý je možné dosiahnuť hyperkoncentráciou pozornosti na opakované monotónne podnety. V tomto smere je definícia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
nepresná, hyperkoncentrácia pozornosti je jedna z metód, ktorou sa tento stav navodzuje. Výsledok je stav podobný spánku, v ktorom je zvýšená sugestibilita. Sugescia je iný pojem, môže nastať aj mimo hypnózy.
Hypnoidný stav je stav podobný hypnóze, ktorý nemusí byť výsledkom klasickej hypnózy (napríklad bežne môže byť výsledkom únavy). Dobrý úvod predstavuje
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis
kde ale je podobný problém, pričom ja sa prikláňam k procesnej definícii, ktorú ponúka Hippolyte Bernheim :
"I define hypnotism as the induction of a peculiar psychical [i.e., mental] condition which increases the susceptibility to suggestion. Often, it is true, the [hypnotic] sleep that may be induced facilitates suggestion, but it is not the necessary preliminary. It is suggestion that rules hypnotism." Teda skôr ide o "hypnotic induction",
Pokiaľ hypnózou budem nazývať aj stav, ktorý je výsledkom procesu, ktorý tiež nazvem hypnóza, vznikne pojmový chaos, lebo tento stav je možné navodiť aj inak, ako týmto procesom.
Pokiaľ sa interesuješ o manipuláciu psychiky, je toto presné rozlišovanie veľmi dôležité, lebo umožňuje presne rozlišovať jej metódy!
"Hypnosis is a state of consciousness involving focused attention and reduced peripheral awareness characterized by an enhanced capacity for response to suggestion."
Tento stav môže byť dosiahnutý aj v dave (babky demokratky - bol to jav naozaj pozoruhodný, čo dokázali vyvádzať na pódiu na Pasienkoch) a Mečiar nehypnotizoval, na navodenie tohto stavu boli použíté úplne iné prostriedky!

Norman

citujem z tvojho linku wikipédie:

Hypnóza je stav zmenenej pozornosti.

... spánku podobného stavu, ktorý sa vyznačuje zvýšenou sugestibilitou ...; prejavuje sa stratou ja, pasivitou, poslušnosťou k príkazom (raportu) hypnotizéra;

 

koniec citátu.

To je tvoj link, tak to formulujú aj tvoje citáty ( Hypnosis is a state of consciousness ...)

Je to presne to, čo platí o vedomí spoločnosti, masy. Výborne to vyhovuje. Sme všetci spokojní s týmto termínom.

 

(mimochodom, na pasienkoch som bol raz aj ja, tiež kriticky - Mečiara som nemal rád, bol amorálny a hlupák, a tak aj dopadol a hlavne výsledky jeho pôsobenia. V polovičke som odišiel, neustále stávali a tlieskali - i keď to som tuším takmer odišiel aj z dalajlámu, v tej istej hale, i keď tam tak netlieskali... bolo to asi rovnako nudné, ako aj použité prostriedky )

 

nick88

Dobrák pop

Byl jednou jeden pop a ten si najal čeledína. Přivedl ho domů a povídá:
„Tak, chlapče, když budeš dobře pracovat, já ti taky popřeju."
Čeledín tam byl tak týden, když nastala senoseč.
„No, chlapče," povídá pop, „když Pánbůh dá a dobře se vyspíme, půjdeme zejtra kosit louku."
„Tak dobře, otče."
Vstali časně ráno a pop povídá popce:
„Dej nám, matko, snídani, a my pak půjdeme na pole."
Popka dala jídlo na stůl a oni se pořádně nasnídali. Pop povídá čeledínovi:
„A co kdybysme při jednom hned taky snědli voběd a mužem kosit v jednom kuse až do vodpolední svačiny."
„Jak myslíte, otče, mužem povobědvat."
„Dej nám, matko, hned taky voběd," poručil pop ženě.
Dala jim teda voběd. Snědli lžíci, dvě a měli dost.
„A co kdybysme při jednom hned taky snědli i svačinu, a mužem kosit v jednom kuse až do večeře."
„Jak myslíte, otče, tak se nasvačíme."
Popka jim přinesla svačinu. Zase snědli lžíci, dvě a už nemohli.
„To je jedno, chlapče," povídá pop čeledínovi, „když už jsme v tom, tak se taky navečeříme, přespíme na poli a hned časně ráno se do toho dáme."
Jak myslíte, otče."
Popka jim přinesla večeři. Sotva snědli jednu lžíci, vstali od stolu. Čeledín si vzal kabát a že půjde pryč.
„Kampak, kampak, chlapče?" ptá se pop.
Jak to, kam? Přece sám dobře víte, otče, že po večeři se chodí spát."
Čeledín šel do stodoly a spal až do kuropění. Od tý doby pop už nikdy nedával čeledínovi snídani, oběd, svačinu a večeři najednou.

micha

Vtip teda nic moc, roztahanej, pointa jak leklá ryba, ale nick máš dobrej.:-)

nick88

to patrilo trošku k téme rozprávky, k téme hore uvedenej a nie k vtipom - nie je to vtip. Ja hovorím, že do 1 dcl pohára sa nedá naliať 2 dcl vody ale asi to spôsobil tvoj filter a krása 88 tak asi tá leklá ryba v tebe zareagovala.
Mimochodom jedná sa o jednu zo zakázaných rozprávok od vedcov jeden z nich bol lekár, spisovateľ stretávajúci sa s Puškinom a Gogoľom a druhý jeho kolega, zberatelia folkloru ľudových rozprávok. Sú aj poriadne eroticky ladené - takže nie pre deti - proste pravý ľudový folklor a s množstvom ukrytých právd. Ale to nie je pre teba. Búvaj dalej

1488

Stačí vymeniť hypnotizéra, aj keď to potom môže dopadnúť aj takto (české titulky neangliščinári):

nick88

a na nedeľu pieseň
What's on your mind?
http://www.youtube.com/watch?v=iJpa4CtwlrQ

. la la la
.
. ...
... Krásne a odpustené
Či nevidíš,
Že žijete vo sne
Hej
La la la

+ ako sa skresľuje vnímanie seba samého - sociálna doba

http://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y

tak
a idem uvariť Segedín guláš lebo reptilian brain zazvučí signál TU TU pozor pozor jesť pozor pozor hlad, ach ked je to také chutné jesť a bunky nie a nie prejsť na pránu hihi.

micha

Budu se opakovat, znovu a znovu. A až uvidím nick88, udělám to ještě jednou, jen tak pro srandu králíkům.

nové