EUSA – najväčšia obchodná dohoda v dejinách, správa o priebehu rokovaní

EUSA – najväčšia obchodná dohoda v dejinách, správa o priebehu rokovaní

3.7.2013, Brian Wingfield, businessweek.com, Wašington

8. júla 29 krajín – USA a európska 28čka – zahája spoločné rokovania vo veci “Najväčšej obchodnej dohody v dejinách”; Francúzsko hrozí oddialením začiatku rozhovorov pre obvinenia, že Spojené štáty vykonávali (p.p. a stále vykonávajú) špionáž na predstaviteľov EU, ako i v Amerike, tak aj v Európe. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo ovplyvní 30% globálneho obchodu, odstráni  približne $10.5 mld. colných taríf, a zvýši vzájomný transatlantický obchod odhadom o $280 mld. ročne (p.p. chcel by som vedieť, ako veštba prebieha).

On July 8, 29 countries—the U.S. plus 28 countries of the EU—will begin negotiating The Biggest Trade Deal Ever. (France is threatening to delay the start of the talks over allegations that the U.S. spied on EU offices in the U.S. and Europe.) The Transatlantic Trade and Investment Partnership will affect 30 percent of global commerce, eliminate $10.5 billion in tariffs, and boost trade by an estimated $280 billion a year.

Priemyselné odvetvia a podniky EÚ (p.p. kto a ako zastupuje záujmy Slovenska a Východnej Európy?) a USA v týchto dňoch zasielajú vyjednávačom zoznam svojich želaní. Vyjednávači by chceli rokovania uzavrieť v optimistickom termíne - koncom roku 2014. Rozhovory pravdepodobne zaberú roky a dohoda musí byť ratifikovaná zákonodarnými zbormi na oboch stranách Atlantiku. Rokovania o podobnej obchodnej dohode medzi USA s Južnou Kóreou začali v roku 2006 a skončili až v roku 2011.

European Union and U.S. industries are sending wish lists to the negotiators, who want a pact by the end of 2014. That’s optimistic: Talks will likely take years, and the treaty must be ratified by legislatures on both sides of the Atlantic. The U.S.’s last major trade deal, with Korea, began in 2006 and didn’t conclude until 2011.

Poľnohospodárstvo

Plodiny

EU obmedzuje dovoz geneticky upravených potravín. Tieto predpisy tlačí farmárska lobi USA do skartovačky.

Kurence

Hydinový priemysel Spojených štátov chce prepísať pravidlá EU zabraňujúce dovozom amerických kurčiat, ktoré sú pláchané v chemikáliách. Iba 2% celkových amerických exportov hydiny smeruje na trh Európskej únie.

Šampanské

Americký výrobcovia vín založení pred rokom 2006 môžu používať označenie „šampanské“ podľa staršej dohody, ktorú odvetvie dúfa zachovať.

Brusnice

Americký pestovatelia a spracovatelia ovocia chcú po EU aby zmiernila predpisy obmedzujúce dovoz produktov ošetrovaných pesticídmi.

Tabak

Tabakové spoločnosti sa chcú uistiť, že výsledok rozhovorov nebude znamenať pre tabak väčšiu reguláciu.

Hovädzie

Americký rančeri a spracovatelia mäsa chcú od EÚ aby zrušila zákaz na raktopamín, chemikáliu, ktorou kŕmia dobytok aby mal chudšie mäso. Ústupok Európy môže prísť vo chvíli, keď Spojené štáty povolia importovať niektoré hovädzie z EÚ – strach z choroby šialených kráv ho držal za americkými hranicami viac ako dekádu.

Agriculture

Commodities

The EU limits imports of genetically modified foods, rules that U.S. farm groups are pushing to scrap.

Chicken

The U.S. poultry industry and companies including Campbell Soup (CPB) want to overturn EU rules blocking imports of U.S. chickens that are rinsed in chemicals. Only 2 percent of all U.S. poultry exports go to the EU.

Champagne

U.S. winemakers in existence before 2006 can use “champagne” on their labels under an older trade agreement the industry hopes to keep in place.

Cranberries

Fruit growers and manufacturers such as Ocean Spray want the EU to relax rules limiting imports of products treated with pesticides.

Tobacco

Companies including Philip Morris International (PM) and Universal Corp. (UVV) want to make sure the talks don’t put greater regulations on the crop.

Beef

U.S. ranchers and meat processors want the EU to lift a ban on ractopamine, a drug fed to cattle to make meat leaner. A concession may nudge the U.S. to allow imports of some EU beef—fears of mad cow disease have kept it out for more than a decade.

Služby

Banky

EÚ chce aby boli súčasťou dohody aj regulácie peňažných inštitúcií. Rovnaký názor zdieľajú aj americké banky. Obamova administrácia je proti. Týmto postojom  chce zabrániť aby americké bankové pravidlá zredli (p.p. po napísaní odstavca pravdepodobne pristálo Brianovi na účte aspoň $15000; to viete smetiari, túto presstitútku jebe vyššia liga).

Walmart

Najväčší svetový maloobchodný predajca dúfa v zabránenie vzniku obmedzení, ktoré by znamenali ťažší predaj jeho produktov cez internet do Európy.

Telekomunikácie

Cisco, Nokia Siemens Networks a ďalší v Asociácii telekomunikačného priemyslu sa už dlho sťažujú, že každý člen EÚ má rozdielne dovozné a vývozné pravidlá pre počítačovo-šifrovacie technológie. Odvetvie chce jednotnú politiku naprieč celej EÚ

Súkromie

EÚ si váži pravidlá, ktoré rozširujú práva na digitálne súkromie, vrátane ustanovenia dávajúceho viac kontroly nad dátami, ktoré Európania zdieľajú online. Koalícia za súkromie a voľný obchod, lobistická skupina internetových spoločností a bánk, ktoré by mali tieto zásady dodržiavať, chce jednu sadu pravidiel.

Services

Banks

The EU wants regulations of financial institutions to be part of the treaty. So do U.S. banks. The Obama administration—seeking to prevent U.S. banking rules from being watered down—is against it.

Wal-Mart (WMT)

The world’s largest retailer hopes to prevent regulations that would make it harder to sell its products online in Europe.

Telecoms

Cisco (CSCO), Nokia Siemens Networks, and others in the Telecommunications Industry Association have long complained that each EU country has different import and export rules for computer-encryption technologies. The industry wants one EU-wide policy.

Privacy

The EU is weighing a rule to expand digital privacy rights, including a provision giving people more control over the data they share online. The Coalition for Privacy and Free Trade, a lobby for Web companies and banks that would have to abide by the policy, wants one set of rules.

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Tabletky

Ako ochranu pred napodobiteľmi americké právo umožňuje farmaceutickým spoločnostiam držať v tajnosti údaje o patentovaných liekoch až 12 rokov; priemysel chce rovnakú ochranu v EÚ, a to až 8 rokov.

Hudba

Americký nahrávací priemysel chce po rádiových staniciach aby hudobným vydavateľstvám platili za hranie ich umelcov, tak ako to robia v Európe. V súčasnosti v USA smerujú licenčné poplatky iba textárom.

Hollywood

Francúzsko, ktoré za účelom konkurencie schopnosti s Hollywoodskymi štúdiami svoj zábavný priemysel dotuje, bojuje za nevpustenie filmov do predmetov rozhovorov. Priorita amerického filmového priemyslu: vypnúť a zadusiť akékoľvek pokusy o online distribúciu filmov.

Intellectual Property

Drugs

U.S. law lets pharma companies keep proprietary data about some drugs secret for 12 years to guard against copycats; the industry wants the same protection in the EU, up from 8 years now.

Music

The U.S. recording industry wants radio stations to pay music labels for playing their artists, as they do in Europe. Currently U.S. radio royalties go to songwriters only.

Hollywood

France, which subsidizes its entertainment industry to help it compete with Hollywood, is fighting to keep movies out of the talks. A U.S. film industry priority: shutting down any attempts to stifle online distribution.

Doprava

Kuriéri

FedEx chce zmierniť pravidlá, ktoré obmedzujú možnosť poslať nákladné automobily do historických častí starších európskych miest.

Lodná doprava

Jonesov zákon z roku 1920 vyžaduje, aby len lode Američanmi postavené a vlastnené, a iba s americkou posádkou mohli prepravovať náklad medzi prístavmi USA. To zabraňuje, povedzme, holandskému nákladnému loďstvu aby sa pri ceste z Baltimore späť do Rotterdamu zastavilo a vyložilo tovar aj v New Yorku. Lobisti európsky lodných dopravcov chcú dosiahnuť, aby ich zákazníci mohli prepravovať náklad aj medzi prístavmi v USA.

Transportation

Couriers

FedEx (FDX) wants to loosen rules that restrict its ability to send trucks into historic sections of older European cities.

Shipping

The 1920 Jones Act requires that only vessels built, owned, and staffed by Americans carry cargo between U.S. ports. That prevents, say, a Dutch freighter leaving Baltimore from stopping in New York to drop off goods on its way back to Rotterdam. Lobbyists for European shippers want exceptions so they can carry cargo between U.S. ports.

Výrobcovia

Vitamíny

Rakúsko, Bulharsko, Grécko a Cyprus zabraňuje podomovému predaju výživových doplnkov. Herbalife je jedna zo spoločností túžiaca po zmene.

Chemikálie

Sierra klub bojuje proti snahe American Chemistry Council dotlačiť prísne pravidlá EÚ vo veciach predaji chemikálií viac zarovno s nedbalými pravidlami platnými v USA.

Autá

Na niektorých modeloch Mercedesu určených pre Európu brzdové svetlá blikajú, pričom ten istý model určený pre Spojené štáty má brzdové svetlá statické. 2 kontinenty majú rozdielne bezpečnostné predpisy pre  nárazové testy, svetlá či stierače. Americký a európsky výrobcovia áut chcú aby boli uznané práve ich pravidlá.

Manufacturing

Vitamins

Austria, Bulgaria, Greece, and Cyprus prevent food supplements from being sold door-to-door. Herbalife (HLF) is one company that wants to change that.

Chemicals

The Sierra Club is fighting the American Chemistry Council’s push to bring the EU’s strict rules for chemical sales more in line with laxer U.S. policies.

Cars

On some European Mercedes-Benz models, the brake lights flash. On the U.S. versions, the lights are static. That’s because the two continents have different safety regulations for crash tests, lights, and windshield wipers. U.S. and European automakers—Ford (F), General Motors (GM), BMW (BMW), and Daimler (DAI) among them—want each continent to recognize the other’s rules.

Investície

Energia

Chevron chce rozhodcovského konanie - arbitrážny systém – na riešenie firemných sporov s vládami. Kritici, ako Priatelia Zeme dúfajú, že tomu zabránia, tvrdiac, že súdy budú dodržiavať prísnejšie normy.

Letecké spoločnosti

Americké zákony zakazujú zahraničným spoločnostiam aby kontrolovali viac ako 25% akcií leteckých spoločností Spojených štátov.  EÚ sa to snaží ukončiť.

Investment

Energy

Chevron (CVX) wants an arbitration system for resolving corporate disputes with governments. Critics such as Friends of the Earth hope to prevent that, saying the courts will uphold stronger standards.

Airlines

U.S. law bars foreign companies from controlling more than 25 percent of a U.S. airline. The EU is seeking to end that.

Dáta

Článok podľa autora čerpal dáta z týchto zdrojov:  Bloomberg Government, U.S. Census Bureau, Company and Industry filings with the U.S. Trade Representative’s Office, Centre for Economic Policy Research, Congressional Research Service, Európska komisia.

Data

Bloomberg Government, U.S. Census Bureau, Company and Industry filings with the U.S. Trade Representative’s Office, Centre for Economic Policy Research, Congressional Research Service, European Commission

Môj záver

1. Ani zmienka o záujmoch Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Chorvácka, Litvy, Lotyška, Estónska.

2. Partnerstvo znamená vzťah rovnocenne postavených. Elektronická  komunikácia Európy (celého sveta) je zaznamenaná a monitorovaná Spojenými štátmi. Aj keby odpočúvanie vypli, majú ešte o účastníkoch historické údaje, z ktorých je možné vypracovať schopný psychologický profil.

Spojené štáty disponujú asymetrickou výhodou, a preto hovoriť o akomkoľvek partnerstve znamená frašku. Spojené štáty sa snažia z Európy vykešovať posledné zvyšky a musia sa ponáhlať.

slaven1

Spies & Lies vs Money: EU & US line up huge trade deal amid espionage scandal

- nie je možné mať partnerský vzťah, keď vás jednda strana kompletne sleduje

slaven1

Pološero - život není černobílý - video približuje systém farmaceutického priemyslu: rozdávanie úplatkov, korumpovanie lekárov a lekárnikov. Dve základné otázky sa treba opýtať:

Lekárovi, keď predpisuje liek: je to ten najlepší dostupný liek?
Lekárnikovi: Aké existujú ďalšie lieky s podobnou účinnou látkou?

http://www.mojevideo.sk/video/198ed/chudobni_zmrdi_v_bielych_plastoch.html

Zákonodarci si v raj lámu hlavu, ako to napraviť - zákonodarci majú na háku, hlavne aby mohli rabovať.

nové