Zem a Vek: Otvorený list prezidentovi

Vážený pán prezident, vážený pán premiér, vážení páni ministri, obraciam sa na vás s naliehavým apelom volajúcim po zastavení obmedzovania slobody slova a prejavu, neoprávneného tlaku a nactiutŕhaní všetkým, ktorí majú iný názor.

Sme periodikum, ktoré si za dva roky svojej existencie získalo rešpekt a úctu u mnohých ľudí, práve tak, ako si získalo odporcov zo strany konkurenčných médií a záujmových skupín. V tomto bode ich boj a tendenčné, lživé, ničím nepodložené výpady voči nám vnímame ako dôsledok ich vyrovnávania sa s našim úspechom.

Monopol na distribúciu lží sa príchodom nesprostredkovávaných informácii vďaka internetu a nezávislým médiám katastrofálne vytráca. A tak neostáva iné, ako všetkých s iným názorom tupo haniť a očierňovať. Sťahovať knihy z obchodov, vytvárať menné zoznamy a trestať. Ak útočia na nás, tešíme sa, pretože je to mimoriadne osožné: povahou svojich útokov odhaľujú svoju pravú tvár a stále viac ľudí sa o nás dozvedá. Ak však útočia na ľudí, ktorí nám prejavujú sympatie, situácia sa mení. Útok na pani učiteľku Darinu Tomkovú z košického gymnázia, ktorej ľudia, žiaci a učitelia v vyjadrili svoju obrovskú podporu, je prípadom, na ktorý by ste mali v záujme zachovania slobody slova a slobody jednotlivca slobodne vyjadrovať svoj názor zareagovať. Pani Darina Tomková si dovolila takú nehoráznosť, že na vyučovaní v súvislosti s témou vojny a mieru prezentovala aj Zem & Vek, za čo ju denník SME exemplárne mediálne popravil a podupal jej ľudské práva. Chceme však dôrazne upozorniť na fakt, že tu okrem pani Tomkovej ide aj o celú našu spoločnosť v ktorej právo a zákon neplatí.
Na základe článku 26 slovenskej Ústavy, sa v oblasti základných ľudských práv a slobôd zaručuje sloboda prejavu a právo na informácie. Z uvedeného je nesporné, že v Slovenskej republike, ako právnom štáte, ktorý slovenská Ústava rovnako definuje a zaručuje, má každý právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu, nech sú akéhokoľvek názoru. Rovnako slovenská Ústava zakazuje cenzúru.
V žiadnom ohľade neprislúcha právo obmedziť vyššie uvedené práva a slobody žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, do ktorej pozície sa denník SME pasoval a uzurpuje si právo rozlišovať medzi jedinými správnymi informáciami prezentovanými ich neobjektívnym pohľadom, pričom sa stavia do úlohy rozhodcu oprávneného posúdiť, čo je správne a čo nie, čo je seriózne a čo je konšpiračné.
Na základe článku čl. 24 slovenskej Ústavy SR sa tiež zaručujú sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.
Z hľadiska trestnoprávnej ochrany, ako fyzickej osoby, poukazujem na možnú trestnoprávnu zodpovednosť redaktora a to, že svojimi výrokmi v predmetnom publikovanom texte mohol naplniť skutkovú podstatu a pojmové znaky trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona.
Aj v tomto prípade išlo o skutok, ktorý je spôsobilý okrem iného ohroziť vážnosť jednotlivca, poškodiť ho v zamestnaní, podnikaní, dokonca narušiť jeho rodinné vzťahy, či spôsobiť inú vážnu ujmu. Je pravdepodobné, že týmito výrokmi bola fyzickej osobe spôsobená psychická trauma, nakoľko konanie naplnilo ďalšiu podmienku, teda že bolo spáchané verejne.
Podobné útoky zažívam ja, moja rodina, redakcia časopisu Zem&Vek ale aj naši čitatelia a priaznivci. Naše právo vyjadrovať svoj názor sú nám permanentne znemožňované vedením útokov na inštitúcie v ktorých sme sa dohodli poriadať besedy. Naposledy to bola trnavská knižnica a nitrianska univerzita. Známe osobnosti nášho štátu sú verejne pranierované a zosmiešňované, pretože sa prikláňajú na stranu slobody slova a stav v našej spoločnosti označujú ako diktatúru - ako sa naposledy vyjadrila moderátorka Adela Banášová.

Vážený pán prezident, vážený pán premiér, vážení páni ministri, nepochybujem, že každý z vás má na zreteli aj to, ako takéto citlivé momenty vníma samotná verejnosť. Podľa prieskumu sociologického ústavu SAV je to už takmer polovica našej populácie, ktorá neverí lžiam masmédií. Prieskumy sa zväčša vykonávajú na vzorke okolo tisíc respondentov. Na prípad verejného osočenia známej moderátorky však v ankete reagovalo viac ako 25 000 ľudí, z ktorých až 91% súhlasí s jej výrokom, že práve Zem &Vek je časopis, ktorý sa v dnešnej diktatúre nebojí.
Chcem Vás v mene redakcie časopisu, desiatok tisíc jeho priaznivcov a čitateľov verejne vyzvať, aby ste odmietli všetky útoky voči iným názorom. Našim jediným úmyslom je prinášať aj iný pohľad ako ten, ktorý reprezentujú dogmatické médiá a politici. Vytvárame a dožadujeme sa prostredia, v ktorom bude prebiehať neustála diskusia medzi rôznorodými myšlienkovými prúdmi. Obraz spoločnosti nemôže nikdy vytvárať jeden jediný človek, autor, redakcia, politik. Autentický obraz spoločnosti vytvárame my všetci, vrátane periodika kritického voči mnohým aspektom súčasnosti. Vynakladáme už príliš veľa energie, ktorá nás odvádza od podstaty našej práce k odvracaniu zlomyseľných útokov a štvavých ohováraní. Preto vás týmto listom žiadam, aby ste v prípade nálezu, že náš časopis je antisemitský, homofóbny alebo šíri nenávisť konali tak, ako prikazuje litera zákona a vytvorili zákonné opatrenia na jeho zrušenie. My nemáme najmenšie obavy a strach. Sme si absolútne istí, že našim cieľom je pravý opak – hľadanie pravdy a porozumenia.
Domnievame sa, že masový nesúhlas verejnosti s nátlakom mediálnych lží môže napokon viesť k legislatívnych opatreniam pritvrdzujúcim cenzúru a obmedzovanie iných názorov.
Veríme, že ani Vy pán prezident, ani Vy pán premiér, ani vy, páni ministri nebudete len tými, ktorí sa prizerajú, ako sa na Slovensku obmedzuje tá najvýsostnejšia ľudská vymoženosť: sloboda slova.

 

zdroj facebook

 

poznámka z nadhľadu:

Považujeme túto tému za dôležitú, a uverejňovanie-rozširovanie a archivovanie otvorených dopisov za povinnosť - aby sa nestratili.

Na Sme bol tento otvorený dopis občanov označený za "úplakaný". Nuž, nevedel som, že pre demokratov a liberálov je dožadovanie sa občianskych práv hodné výsmechu. Ale keď budú ich práva ušlapávané, potom sa teda zas pre zmenu my budeme smiať.

 

anti Banaášová aféra

Kópia časti titulnej strany Sme s tupým výsmešným blogom (1.5.2015)

nové