Blunkett varuje: Cigánski prišelci môžu v mestách spôsobiť výtržnosti

Toto je pokus o preklad článku na telegraph.co.uk s pôvodným nadpisom Roma migrants could cause riots in cities, warns Blunkett. Článok napísal Matthew Holehouse a bol uverejnený 8:27PM GMT 11 Nov 2013. Jeho neúplný a zlý preleklad je tu

Cigánsky tábor v Triel-sur-Seine, neďaleko Paríža
Cigánsky tábor v Triel-sur-Seine, neďaleko Paríža [ten, ktorý Francúzi vypálili? - p.p.]

Britské mestá by mohli čeliť rasovým výtržnostiam, keď prílev cigánskych prišelcov vytvára trenice s miestnym obyvateľstvom, varuje Dávid Blunkett, bývalý minister vnútra.

British cities could face race riots as an influx of Roma migrants creates “frictions” with local people, David Blunkett, a former home secretary has warned.

Nespoločenské správanie cigáňov v jeho Sheffieldskom volebnom obvode môže vyústiť do „pochopiteľného napätia“ medzi pôvodným spoločenstvom. Toto správanie musí byť adresované aby sa zabránilo neporiadku a nepokojom.

Anti-social behaviour by Roma people in his Sheffield constituency has resulted in “understandable tensions” among the indigenous community that must be addressed to avert disorder, Mr Blunkett said.

Aby sa upokojilo napätie, cigánski prišelci zo Slovenska musia „zmeniť ich kultúru“, posielať deti do škôl, prestať rozhadzovať odpadky, a prestať sa len tak ťarbať ulicami, povedal Brunkett.

Roma migrants from Slovakia must “change their culture” and send their children to school, stop dumping rubbish and loitering in the streets in order to soothe tensions, Mr Blunkett said.

Inak by spoločenstvo mohlo „explodovať“ rovnakým spôsobom ako boli zasiahnuté severné mestá v lete 2001, keď dochádzalo k treniciam medzi ázijskými a bielymi susedstvami, Blunkett dodal [A čo nepokoje z roku 2009 vyvolané protispoločenským správaním rumunských Cigáňov v Serernom Írsku? - p.p.].

Otherwise, the community could “explode” in the same way northern towns were rocked by disorder between Asian and white neighbourhoods in the summer of 2001, Mr Blunkett said.

Ako ukazujú nedávne štúdie, Británia je teraz domovom pre 200 000 cigánskych prišelcov [Slovensko ich má asi 500 000 - p.p.]. To predstavuje jednu z najväčších populácií v západnej Európe. Väčšina z nich prišla z východnej Európy po roku 2004 a ich čísla sa rapídne zvyšujú. Niekoľko stoviek rodín žije v Page Hall štvrti v Sheffielde. Miestni obyvatelia začali organizovať „pouličné hliadky“ ako odpoveď na nespoločenské správanie sa prišelcov (anti-social behaviour by migrants).

Britain is now home to 200,000 Roma migrants, one of the largest populations in Western Europe, a recent study shows. Most have come from eastern Europe since 2004 and the numbers are growing rapidly. Several hundred families live in the Page Hall district of Sheffield. Locals have set up “street patrols” in response to anti-social behaviour by migrants.

„Ak by všetko explodovalo, ak by veci nabrali zlý smer, spoločenstvo by bolo očividne zničené“, Blunkett dodal. „Keď som sa prvý krát stál ministrom vnútra, podobná situácia bola v Bradford-e, Burnley-e a Oldham-e. If things implode it’s not outside here that cops it, it’s the community.“

"If everything exploded, if things went wrong, the community would obviously be devastated,” Mr Blunkett said. “We saw this is Bradford, Burnley and Oldham all those years ago when I first became Home Secretary. If things implode it’s not outside here that cops it, it’s the community.”

V roku 2001, v severných mestách Bradford, Oldham a Burnley čelili vážnym nepokojom, ktoré nasledovali po sporoch medzi rastúcim ázijským spoločenstvom a skupinami radikálnej pravice [nálepka použiteľná v celej EÚ – p.p.] zastupovanú Národným frontom a Britskou národnou stranou. Obchody boli zapaľované, stovky policajtov zranených a viac ako 200 ľudí zatknutých.

In 2001, the northern towns of Bradford, Oldham and Burnley saw serious rioting, following tensions between the growing Asian community and far-right groups such as the National Front and the British National Party. Shops were torched, hundreds of police officers injured and more than 200 people jailed.

Kultúrna priepasť medzi Cigáňmi a usadlým spoločenstvom je o 50% väčšia než medzi Britmi a pakistanskými prišelcami, ktorý prišli do Británie o pokolenie dozadu, povedal Blunkett pre BBC rádio.

The cultural gulf between the Roma and the settled community is 50 per cent greater than that between white Britons and Pakistani immigrants who came to Britain a generation ago, Mr Blunkett told BBC Radio.

„Cigánska mládež prišla zo zázemia značne kultúrne odlišného, pretože žili na pokraji lesov, nechodili do škôl, nie sú zvyknutý na normy každodenného života. Musíme to zmeniť“ povedal.

“The Roma youngsters have come from a color even more different culturally, because they were living in the edge of woods, not going to school, not used to the norms of everyday life. We’ve got to change that,” he said.

Miestna polícia musí presvedčiť Cigáňov „aby netrávili celý ich čas v ulici“ a odradiť ich od rozhadzovania odpadkov a života v preplnených domoch [polícia bude vychovávať – p.p.].

Local police must persuade Roma people “not to spend all their time in the street” and discourage them from throwing rubbish and living in over-crowded houses.

Domorodí obyvatelia majú nárok na "bučanie" o prílevu migrantov, Blunkett povedal, ale nesmú „vyburcovať nenávisť“.

Indigenous locals are entitled to “grumble” about the influx of migrants, Mr Blunkett said but must not “stir up hate”.

„Nechcel by som aby sa ostatní ľudia zmierili s vecami, s ktorými by som sa nezmieril ani ja“ povedal. „Toto nemá nič spoločné s obviňovaním ľudí z rasizmu. By all means grumble, but don’t stir up hate. Ak zažehnete oheň, vy ste prišli z Bradfordu, vy ste to videli – nikto z takejto situácie nezíska“.

“I wouldn’t want other people to put up with things I wouldn’t put up with myself,” he said. “This is nothing to do with criticising people about being racist. By all means grumble, but don’t stir up hate. If you set a fire alight, you came from Bradford, you saw it – nobody gained from that.”

Dodal: „Zakaždým je tu riziko, že [vy = miestny obyvateľia, p.p.] máte pravdu, čo sa týka pochopiteľných rozporov. Je to plač o pomoc od mnohých ľudí: ‘prosím, pre božie zmilovanie, vráťte všetko tak ako bolo pred tým’“, povedal.

He added: “There’s always a danger that you are right on the edge of the understandable tensions. It’s a cry for help from very, many people: ‘please, for goodness sake, put us back to the semblance we had before’,” he said.

V roku 2011 oficiálne čísla naznačovali, že v Spojenom kráľovstve žilo iba „relatívne málo Cigáňov“.

In 2011 official estimates suggested “relatively few Roma citizens” lived in the UK.

Čo sa týka skutočných čísel, vláda strčila hlavu do piesku a zlyháva vo využití financovania Európskej únie určeného na pomoc vyrovnania sa s prišelcami, Blunkett dodal [univerzálne zhodenie viny na bezmennú „vláda“ – p.p.].

The Government has is “head in the sand” over the true numbers and is failing to take advantage of European Union funding to help cope with migration, Mr Blunkett said.

Na otázku o riešení zvládania problémov s prišelcami počas jeho pôsobenia ako minister vnútra Blunkett odpovedal: „Neboli až tak úžasné ako by som si želal, ale boli“.

Asked about his own policies for handling migrants while Home Secretary, Mr Blunkett said: “They weren’t as brilliant as I would have liked, but they were there.”

Miestne dobročinné spolky robia „ohromnú prácu“ v spájaní spoločenstiev dokopy, dodal.

Local charities have done a “phenomenal job” in bringing the communities together, he added.

Norman
je fajn, že sa vyjasňujú tie veci: 1. Nik nepotrebuje doslovný profesionálny preklad - taký sa ani nedá spraviť, prejavom profesionality je skôr to, že taký ani nik nerobí. Hlavné je, aby si tomu sám rozumel, aby to bolo po slovensky. 2. Ľudí zaujímajú tvoje postoje, alebo ináč povedané, postoje, aké by mali zaujať ich zástupcovia, ich politici. A ešte lepšie povedané, ich vlastné postoje, napísané čierne na bielom. 3. Ak niečo nie je jasné, tak to kľudne vynechaj, prípadne napíš tak, ako tomu ty osobne rozumieš. Svoj tien nik nepreskočí - ale iný nemáme, tak čo. Ešte raz - nemusia sa robiť presné preklady, ale komentované názory inšpirované zdrojom ( to je príjemná a zmysluplná práca, má len jednu jedinú nevýhodu - zatial za ňu nik neplatí) Tie anglické texty teda nemusíš nechávať, tie som vyhodil, veď ak ktosi chce, nájde si to v linku.
slaven1

Nornam, zase si mi do úst (pod aktualitou je môj podpis) vložil svoj sentiment. Ja som ten článok skomponoval tak ako chcem aby bol zverejnený. Keď chceš niečo dodať, dodaj to v komentároch, tak ako mi ostatní, bez admin práv (samozrejme pravopisné chyby môžes opravovať bez povolenia :-)

Pôvodné anglické znenie tu chcem nechať, pretože niekto si to môže rád prečítať v pôvodnom jazyku.

Článok som vrátil tak ako bol a tvoju "upravu" som nechal pod ním.

Norman
buď súhlasíš s našou spoluprácou a s tým, že ti upravíme ako gramatiku, tak aj syntaxa a celkovo úroveň -čo je bežná a nevyhnutná vec v každej redakcii - alebo uznaj, čo ti hovorím nerád, že zas ten poltovar, čo si tu zvrejnil, nemôže visieť vedľa ťažko odpracovaných článkov Emy. Alebo si to fakt myslel vážne? Pozri, nič o tebe neviem, neviem koľko máš rokov, aké máš vzdelanie, nefunguje ti mail, ktorý si zadal. Ale berem ťa ako človeka a nehodnotím ťa. Ja nie som ako mnohí iní, ktorí by ťa udupali, mne je dokonca jedno, či sa kto bude smiať, rád ti pomôžem a robím to len pre sympatie s tebou. Len jedno musíš prejaviť znova - ochotu chápať a spolupracovať. Buď to odsúhlasíš a nejako ten článok zas dolepíš, alebo dám hlasovať. To nie je o môjej vôli či mojom rozhodnutí, ale o spoločnej veci a o tvojom prístupe k tej veci. Chápeš - škôlka to tu naozaj nie je.
slaven1

V porovnaní s článkami od Emy toto nie je žiadny polotovar. Je to iný druh materiálu: doslovný preklad článku vrámci informačnej vojny je určený pre tých, ktorí neovládajú angličtinu, aby im ukázal, akými spôsobmi komunikujú problémy, používajú vzorce myslenia.

Materiál slúži na odhalenie dvojitého metra: Nám je prostredníctvom nimi platenými ľudsko-právnimi aktivistami zakazované problém prebereť lebo "rejsizm" a tu sa zrazu k cigánskemu problému vyjadruje samotný bývalí minister vnútra!

A ako sa vyjadruje? Hovorí, že to má riešiť polícia (detská v škole, odpatky v smetiaku a žiadne podŕbačky po uliciach). Ďalej hovorí (obhajuje svojich), že to nie je rasizmus. Hovorí, že musíme zabraniť "dis-order" (ne-poriadku, chaosu) - chaosu sa Briti boja ako mačka vody.

A mi chaos a dis-order vďaka ich agentom môžeme mať? Chaos a dis-order jú techniky, ktoré im umožňujú vysávať a ovládať územie strednej Európy.

Je dôležité nechať aj pôvodné znenie aby si presne videl, aké slová boli použité, lebo dosť veľa významu sa stratí v preklade (anti-social behaviour by migrants).

Zabralo mi to hodinu a pol kým som to spracoval. Pokiaľ ovládaš angličtinu, materiál nie je určený tebe.

Buď to odsúhlasíš a nejako ten článok zas dolepíš...

Však som tam nechal aj tvoj doplnok, tak čo chceš? Môžeme to spraviť aj takto: tysi "vydáš" svoj doplnok pod svojím menom a ja do komentáru pridám môj preklad.

Norman
prečo si to nevysvetlil aj v článku? Pozri, buď robíš preklad, alebo robíš  komentár. Pri preklade sa originál určite nikdy nenecháva, iba ak kritické pasáže. Okrem toho, mal si to tam aj tak prepletené, s originálom. Napísal si, že je to "pokus o preklad" To je pekná sebakritika, ale tým to je akože vybavené? Tvoj preklad je  jednoducho nečitatelný, nejasný, dnes prakticky KAZDY dokáže si článok prečitať v origináli lepšie - už ti to tu raz ľudia explicitne vytkli, že sa ten preklad nedá pochopiť. Potom si sa priznal, alebo vyhovoril, že si použil Translátor. No, výborne, americká kvalita. Tak čo je potom vlastne tvojím zámerom? Ja by som bol rád, keby sem niekto dával preklady, alebo aspoň  digesty - ale museli byť čitatelné. Ja viem, že preklady nie sú také ľahké ako sa zdajú a že je to oveľa viac času, ako človek chce. Nie je ani urážka, ak to človek nevie robiť. Ale ... musí rátať s tým, že TOTO ľudia akceptovať nebudú. Ja som ti dal radu, určitú verziu.  Preto som ti narýchlo ponúkol variantu, ako by si to mal skúšať. Tvoj originál som tiež pre teba nechal, ty ho musíš vidieť, len sa lepšie pozri po titulnej strane. Ja som kľudne za, aby si sa tu učil  písať - ale určite nie prekladať, keď ti to očividne nejde, a ešte vo formáte, ktorý je vrcholne neobvyklý. Ale ty písať vlastne tiež nechceš, len kopíruješ alebo používaš  translátor, alebo fotky ... Ludia by mali oceňovať cudzie názory, ale musí to mať nejakú formu a hlavne, tvoje názory vlastne ani nevidím. To je až zaujímave - ale obávam sa, že len pre mňa. Ako vidíš, ja tiež nie som profesionálny redaktor. Preto asi mi nad tým zostáva rozum stáť.
slaven1
Dávam, že 500 tisíc. Je ťažké spočítať koľko ich skutočne je, pre ich kočovný spôsob života. Záujem smečkárskych "romákov" bude čísla zľahčovať (v zmysle "ešte to nie je také zlé"). Odkiaľ to majú - zo Štatistického úradu? Ako ich úradníci počítali - chodili od domu k domu v každej osade? Pochybujem o poctivej práci úradníkov zo Štatistického úradu pri poslednom (2012) sčítaní obyvateľstva. Ani Briti nevedia koľko ich skutočne majú. Najskôr článok hovorí o štúdii, ktorá uvádza 200 tis. a potom sa ďalej v článku dočítaš, že "in 2011 official estimates suggested “relatively few Roma citizens” lived in the UK.  The Government has is “head in the sand” over the true numbers and is..."
Norman

Naozaj len vhzľadom na to, že si cením Slavenovu dobrú vôľu a vytrvalosť, a viaceré jeho názory, urobil som to, čo som ráno bol lenivý - a čo naozaj robievať nebudem.

Spísal som LEN evidentné výhrady, konkrétne, lebo celkovo ten štýl a ine, to sa ťažko vyjadruje,  voči jeho "prekladu"- keď nič iné, aspoň sa aj ja na tom niečo priučím.

Tento verejný spôsob výučby je trápny - pre všetkých, ale veď zas nie sme pupok sveta, tak skúsme.

červené - výhrada

zelené - chvála


Britské mestá by mohli čeliť rasovým výtržnostiam, keď prílev cigánskych prišelcov vytvára trenice s miestnym obyvateľstvom, varuje Dávid Blunkett, bývalý minister vnútra.

British cities could face race riots as an influx of Roma migrants creates “frictions” with local people, David Blunkett, a former home secretary has warned.

Nespoločenské správanie cigáňov v jeho Sheffieldskom volebnom obvode môže vyústiť do „pochopiteľného napätia“ medzi pôvodným spoločenstvom. Toto správanie musí byť adresované aby sa zabránilo neporiadku a nepokojom.

-- prosím ťa, čo je to "byť adresované"??? Veď to nie je slovensky, veď to nik nepochopí

Anti-social behaviour by Roma people in his Sheffield constituency has resulted in “understandable tensions” among the indigenous community that must be addressed to avert disorder, Mr Blunkett said.

Aby sa upokojilo napätie, cigánski prišelci zo Slovenska musia „zmeniť ich kultúru“, posielať deti do škôl, prestať rozhadzovať odpadky, a prestať sa len tak ťarbať ulicami, povedal Brunkett.

-- ťarbať?

Roma migrants from Slovakia must “change their culture” and send their children to school, stop dumping rubbish and loitering in the streets in order to soothe tensions, Mr Blunkett said.

Inak by spoločenstvo mohlo „explodovať“ rovnakým spôsobom ako boli zasiahnuté severné mestá v lete 2001, keď dochádzalo k treniciam medzi ázijskými a bielymi susedstvami, Blunkett dodal [A čo nepokoje z roku 2009 vyvolané protispoločenským správaním rumunských Cigáňov v Serernom Írsku? - p.p.].

--explodovať rovnako ako boli zasiahnuté?

Otherwise, the community could “explode” in the same way northern towns were rocked by disorder between Asian and white neighbourhoods in the summer of 2001, Mr Blunkett said.

Ako ukazujú nedávne štúdie, Británia je teraz domovom pre 200 000 cigánskych prišelcov [Slovensko ich má asi 500 000 - p.p.]. To predstavuje jednu z najväčších populácií v západnej Európe. Väčšina z nich prišla z východnej Európy po roku 2004 a ich čísla sa rapídne zvyšujú. Niekoľko stoviek rodín žije v Page Hall štvrti v Sheffielde. Miestni obyvatelia začali organizovať „pouličné hliadky“ ako odpoveď na nespoločenské správanie sa prišelcov (anti-social behaviour by migrants).

-- to ako žiadaš niekoho o pomoc - tým originálom? Veď už tu jeden je? Nesociálne správanie - áno, zdôrazniť to treba, že to angličania tak vidia, povedzme,

-- čísla rastú

Britain is now home to 200,000 Roma migrants, one of the largest populations in Western Europe, a recent study shows. Most have come from eastern Europe since 2004 and the numbers are growing rapidly. Several hundred families live in the Page Hall district of Sheffield. Locals have set up “street patrols” in response to anti-social behaviour by migrants.

„Ak by všetko explodovalo, ak by veci nabrali zlý smer, spoločenstvo by bolo očividne zničené“, Blunkett dodal. „Keď som sa prvý krát stál ministrom vnútra, podobná situácia bola v Bradford-e, Burnley-e a Oldham-e. If things implode it’s not outside here that cops it, it’s the community.“

-- čo to znamená - zničené spoločenstvo?

-- nepreložený text

"If everything exploded, if things went wrong, the community would obviously be devastated,” Mr Blunkett said. “We saw this is Bradford, Burnley and Oldham all those years ago when I first became Home Secretary. If things implode it’s not outside here that cops it, it’s the community.”

V roku 2001, v severných mestách Bradford, Oldham a Burnley čelili vážnym nepokojom, ktoré nasledovali po sporoch medzi rastúcim ázijským spoločenstvom a skupinami radikálnej pravice [nálepka použiteľná v celej EÚ – p.p.] zastupovanú Národným frontom a Britskou národnou stranou. Obchody boli zapaľované, stovky policajtov zranených a viac ako 200 ľudí zatknutých.

In 2001, the northern towns of Bradford, Oldham and Burnley saw serious rioting, following tensions between the growing Asian community and far-right groups such as the National Front and the British National Party. Shops were torched, hundreds of police officers injured and more than 200 people jailed.

Kultúrna priepasť medzi Cigáňmi a usadlým spoločenstvom je o 50% väčšia než medzi Britmi a pakistanskými prišelcami, ktorý prišli do Británie o pokolenie dozadu, povedal Blunkett pre BBC rádio.

The cultural gulf between the Roma and the settled community is 50 per cent greater than that between white Britons and Pakistani immigrants who came to Britain a generation ago, Mr Blunkett told BBC Radio.

„Cigánska mládež prišla zo zázemia značne kultúrne odlišného, pretože žili na pokraji lesov, nechodili do škôl, nie sú zvyknutý na normy každodenného života. Musíme to zmeniť“ povedal.

-- to sa mi páčilo, to bolo najleošie z celého článku - to jediné stačilo vybrať, o cigíňoch na pokraji lesov (lenže takto sa to skoro startilo, ešte že si dal hrúbku :)

“The Roma youngsters have come from a color even more different culturally, because they were living in the edge of woods, not going to school, not used to the norms of everyday life. We’ve got to change that,” he said.

Miestna polícia musí presvedčiť Cigáňov „aby netrávili celý ich čas v ulici“ a odradiť ich od rozhadzovania odpadkov a života v preplnených domoch [polícia bude vychovávať – p.p.].

-- odradiť od života v prplnených domoch - chápeš? To je slovensky zlá terminológia, to nie je preklad. Veď oni si nemôžu vybrať...

Local police must persuade Roma people “not to spend all their time in the street” and discourage them from throwing rubbish and living in over-crowded houses.

Domorodí obyvatelia majú nárok na "bučanie" o prílevu migrantov, Blunkett povedal, ale nesmú „vyburcovať nenávisť“.

-- bučanie?? :)

Indigenous locals are entitled to “grumble” about the influx of migrants, Mr Blunkett said but must not “stir up hate”.

„Nechcel by som aby sa ostatní ľudia zmierili s vecami, s ktorými by som sa nezmieril ani ja“ povedal. „Toto nemá nič spoločné s obviňovaním ľudí z rasizmu. By all means grumble, but don’t stir up hate. Ak zažehnete oheň, vy ste prišli z Bradfordu, vy ste to videli – nikto z takejto situácie nezíska“.

“I wouldn’t want other people to put up with things I wouldn’t put up with myself,” he said. “This is nothing to do with criticising people about being racist. By all means grumble, but don’t stir up hate. If you set a fire alight, you came from Bradford, you saw it – nobody gained from that.”

Dodal: „Zakaždým je tu riziko, že [vy = miestny obyvateľia, p.p.] máte pravdu, čo sa týka pochopiteľných rozporov. Je to plač o pomoc od mnohých ľudí: ‘prosím, pre božie zmilovanie, vráťte všetko tak ako bolo pred tým’“, povedal.

He added: “There’s always a danger that you are right on the edge of the understandable tensions. It’s a cry for help from very, many people: ‘please, for goodness sake, put us back to the semblance we had before’,” he said.

V roku 2011 oficiálne čísla naznačovali, že v Spojenom kráľovstve žilo iba „relatívne málo Cigáňov“.

In 2011 official estimates suggested “relatively few Roma citizens” lived in the UK.

Čo sa týka skutočných čísel, vláda strčila hlavu do piesku a zlyháva vo využití financovania Európskej únie určeného na pomoc vyrovnania sa s prišelcami, Blunkett dodal [univerzálne zhodenie viny na bezmennú „vláda“ – p.p.].

The Government has is “head in the sand” over the true numbers and is failing to take advantage of European Union funding to help cope with migration, Mr Blunkett said.

Na otázku o riešení zvládania problémov s prišelcami počas jeho pôsobenia ako minister vnútra Blunkett odpovedal: „Neboli až tak úžasné ako by som si želal, ale boli“.

Asked about his own policies for handling migrants while Home Secretary, Mr Blunkett said: “They weren’t as brilliant as I would have liked, but they were there.”

Miestne dobročinné spolky robia „ohromnú prácu“ v spájaní spoločenstiev dokopy, dodal.

Local charities have done a “phenomenal job” in bringing the communities together, he added.

 

--

Ináč, základná otázka je - chceme preklady článkov, ktoré nevyjadrujú naše myšlienky? V takom prípade treba aj tak zdôrazniť, čo je v nich pre nás zaujímavé. Iné by boli preklady ľudí, ako Escobar a podobní, ktorí to tam priamo sami dajú. Ináč je čokoľvek nie preklad, ale komentár - ale to som ti už napísal už ráno,.

Ale toto fakt nie je škôľka. Mám aj inú zábavu.

 

Náhodný okoloidúci
Čo ma teší je fakt, že ten pán o nich nehovorí ako o Slovákoch. Zrejme mu už došlo, že nie každý so slovenským pasom a občianstvom je etnický Slovák. Inak stále len doplácame na nezmyselnú koncepciu politického "národa", vymyslenú na Západe, a možno už v starom Ríme. Najvyšší čas naučiť Západniarov, že národnosť je jedna vec a občianstvo je druhá vec.
Le Bleu
Tak, tak.
martin2
preco sa cigani nemozu prisposobovat ako cernosi a aziati........
Náhodný okoloidúci
Článok zo stránky http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html   Cigáni ohrozujú Paríž. Bude povolaná armáda?Zdroj: stalo-se.czDátum: 20.11.2013 Francúzsko čelí nájazdom kočovných cigánov, podľa EÚ si ich musí nechať. Francúzsko nechce byť skládkou európskej cigánskej biedy - vyháňa ich. Ako normálny jav je pre cigánske kočovné tlupy vo Francúzsku postaviť si tábor alebo si vybudovať cigánske osidlia, kdekoľvek ich to napadne. Avšak na okraji Paríža v Saint-Ouen spáchali priamo verejné ohrozenie. Tamojší cigánsky tábor tvorí asi necelá tisícka cigánov. Nielenže v mieste radikálne stúpla kriminalita, prepadávanie, ale tiež sa tam zhoršili hygienické podmienky, keďže kočovníci žiadnu hygienu nedodržiavajú. Navyše v tak veľkom počte sa môžu rýchlo začať šíriť infekčné choroby. Našťastie je zima, kedy sa infekcia nešíri tak rýchlo. Lenže cigáni sa rozhodli, teraz v zime vybudovať svoj tábor na vlakovej vlečke, po ktorej sa do tamojšej teplárne priváža uhlie. V ohrození je tak niekoľko sto tisíc obyvateľov Paríža, ale aj nemocnice, domovy dôchodcov, školy a jasle. Cigáni v tomto nelegálnom tábore kradnú elektrinu z verejnej rozvodnej siete, keď týmto ohrozujú nielen svoje životy, ale aj ostatných. Odber je amatérsky a nelegálny. Vodu získavajú rovnakým spôsobom. Otvorili hydranty a voda tečie, teda aj keď ju nikto neodoberá. Táto situácia môže zvýšiť až radikalizovať sociálne napätie, kedy môžu obyvatelia Paríža tábor vypratať na vlastnú päsť, aby vo svojich domácnostiach nemuseli mrznúť. Tepláreň zatiaľ núdzovo dováža uhlie cestnou dopravou, to však vysoko predražuje výrobu tepla. Navyše v hlavnej vykurovacej sezóne, ktorá v Paríži práve začína, nie je tento spôsob zásobovania uhlím dostačujúci. Z takto dovezeného uhlia by vyrobili len zlomok požadovaného tepla, ktorý táto časť Paríža potrebuje. Vlečku pri teplárni prevádzkujú francúzske železnice, tie už požiadali súd o príkaz, aby mohli vlečku vypratať a tábor zrušiť. Súd im vyhovel a cigáni sa môžu akokoľvek vysídliť. Problém je v tom, že polícia má na vysídlenie lehotu až do polovice decembra a nejako sa k zásahu proti cigánom nemá. V decembri by situácia s nedostatkom tepla bola priamo kritická. Starostka Rouillonová apelovala na ministra vnútra Vallsa, aby situácia bola rýchlo vyriešená a cigáni vyhnaní, pretože sa obáva, že by to mohli urobiť samotní obyvatelia. Navyše celú situáciu považuje za verejné ohrozenie, tak nevylúčila, že keď jej nepomôže polícia, tak sa o pomoc obráti na armádu. Nóri cigánov vyženú a imigrantských väzňov pošlú za polárny kruh Správy o jednom z ďalších vysídľovaní cigánov z ich kočovníckych sídiel prichádzajú aj z Nórska. Pred nadchádzajúcou zimou sa tamojšie úrady snažia vysídliť tábor v Songsvannu na okraji Osla. Majiteľovi pozemku už súd priznal nárok na vyhnanie cigánov, ktorí bez právneho dôvodu okupujú jeho pozemok. Z posielania väzňov na Sibír sa možno bude inšpirovať aj Nórsko. Vzhľadom k tomu, že imigrantská populácia už zaplnila nórske väznice na prasknutie, nová pravicová vláda uvažuje posielať ich do niekdajších vojenských základní na ďaleký sever. Uvoľnilo by sa tým na juhu miesto aj pre väzňov - rodených Nórov. Navyše na severe by sa vyhlo častým útekom väzňov, a vzhľadom k tomu, že za nimi žiadni príbuzní nejazdia, vzdialenosť a odľahlosť by neprekážali. <http://www.thelocal.no/20131118/norway-gov-mulls-arctic-prisons-for-fore...
Neprihlásený
Zvedavec dnes priniesol zaujímavý preklad http://zvedavec.org/komentare/2013/11/5744-kvasi-v-tichosti-ve-francii-r... - zodpovedne prečítať. Dozviete sa v ňom viac o pozadí tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=TicVwvt-3Ow (shoahnanas = holoholo ananás). Taktiež tieto 2 nedávne kúsky od Escobara stoja za to, Francúdzko opäť v hlavnej role: - Why France is playing 'stupid' on Iran  (Nov 12, '13)   http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-02-121113.html- France clueless on Iran (Nov 15, '13)   http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-151113.html
Neprihlásený
Fúha 1000 kobyliek priletelo a založilo tábor, ktorý polícia tak skoro vypratávať nebude. Nechá Parížanov trošku pomrznúť nech si v hlave na dlho vyjasnia aký je rozdiel medzi anglosaským rejsism-om a cigánskou mentalitou. Nórsky režim posiela väzňov "prišelcov" na ................. (doplniť slovo - podľa mňa aj Nóri majú podobný výraz pre tú čas krajiny ako majú Rusi Sibír - a RT môže začať točiť ďalšiu reportáž o dvojitom metri Západu). Pre Afričanov bude podobné miesto väzenia skutočne "úctyhodný" výkonnostný skok: z +50°C v tieni do krajiny s trvalo zamrznutou pôdou.
Le Bleu
V pôvodnom nórskom článku nie je o cigáňoch ani zmienka, ani náznak. Píšu všeobecne o cudzincoch. Inak je to ale veľmi pragmatický prístup.

nové